2781 FELSEFE DR.

GENEL BİLGİLER
Sözcük kökeni olarak Yunanca sevmek anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin olan felsefe (Philosophia) bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir. "Filozof" da bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir. Buna göre, felsefe Yunanlar için, ‘bilgelik sevgisi’ ya da ‘hikmet arayışı’ anlamına gelmiştir. Başlangıçtaki bu özgün anlama göre, her türden bilimsel araştırmacıya "filozof" adı verilmiştir. Felsefe; varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili genel ve temel sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Felsefe "düşünce bilimi" olarak da bilinir. Filozof sözcüğü philos (sevgi) ve sophia (bilgelik) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yani bilgeliği seven kişi anlamındadır. Filozoflar, genel anlamda varoluşu, süreçleri ve işleyişi (doğa, sosyal yaşam, matematik vs.) açıklamak için düşünen, bu düşünme eyleminden mantıksal yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgi üreten kişidir.

Amaçlar
Filozoflar hayata yeni sözler, cümleler ve bilgiler koyarak insan yaşamında önemli bir yer edinmişlerdir. Bu bağlamda ülkemizin kültür politikalarına çağdaş katkılarda bulunması gerekmektedir. Programımız bunu yapabilecek entellektüal birikime sahip felsefeci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Felsefe bölümünün hedefi, belirli bir kültür birikimi içerisinde öğrencilerine belli bir bakış açısıyla felsefi alt yapı kazandırarak ülkemizdeki felsefi bilincini geliştirmek ve mezun ettiği öğrencilerle üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu, felsefe alanında yüksek lisans yapmış olmak

Mezuniyet Koşulları
ders dönemini tamamlayıp doktora yeterlilik sınavından başarılı olup doktora tezine geçen öğrencinin tezini hazırlayıp başarılı şekilde sunması ve tezinin kabul olması

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz akademisyen olabilmekte, ilgili sınavları (KPSS) başarmak koşuluyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu öğretmeni olabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz alan ayırımı gözetmeden lisans mezunu istihdam eden kamu kurumlarında da çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra, özel öğretim kurumlarında (dersaneler) da öğretmenlik yapabilmektedir. Girişimci ruha sahip olan öğrencilerimiz öğrenimleri boyunca çeşitli kurslara giderek becerilerini ve donanımlarını artırdıkları takdirde, iyi bir girişimci de olabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Felsefe Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
ders dönemini tamamlayıp doktora yeterlilik sınavından başarılı olup doktora tezine geçen öğrencinin tezini hazırlayıp başarılı şekilde sunması ve tezinin kabul olması

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MİLAY KÖKTÜRK+90 258 296 3691 mkokturk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yüksek Lisans bilgilerinin pekiştirilmesi ve genişletilmesi
2Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm süreçlerini planlayarak uygulama ve sonuçlandırma
3 yöntem konusunda uzmanlaşma
4Üslup karşılaştırması, eleştiri, analiz ve çözme becerilerinde uzmanlaşma
5Özgün bir çalışmayı planlama, uygulamayı yazılı ve sözlü sunma
6Özgün çalışmasını ulusal ya da uluslar arası sempozyum, kongre ya da kolokyumda sunma
7Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurma ve tartışma becerisi.
8felsefe alanında bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtma, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkı sağlama
9felsefe ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 601 VARLIK FELSEFESİ I 3+0 7,5 Zorunlu
- Felsefe Dr. Seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Felsefe Dr. Seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Felsefe Dr. Seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Felsefe Dr. Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 603 ÇAĞDAŞ BİLGİ KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
STM 605 MANTIK PROBLEMLERİ 3+07,5Seçmeli
STM 607 SEMBOLİK FORMLAR FELSEFESİ METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
STM 611 SİYASET FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 613 ANTİK DÖNEMDE FELSEFE 3+07,5Seçmeli
STM 615 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 617 KANT VE HEGEL’DE ULUSLARARASI HUKUK 3+07,5Seçmeli
STM 619 LİBERALİZM-1 3+07,5Seçmeli
STM 622 HUKUK FELSEFESİ-1 3+07,5Seçmeli
STM 625 AYDINLANMA FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 649 FRİEDRİCH NİETZSCHE 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 604 BİLİM FELSEFESİ PROBLEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
STM 681 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- Felsefe Dr Seçmeli 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Felsefe Dr Seçmeli 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Felsefe Dr Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 602 VARLIK FELSEFESİ II 3+07,5Seçmeli
STM 606 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 3+07,5Seçmeli
STM 608 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM 3+07,5Seçmeli
STM 612 TÜRK DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ 3+07,5Seçmeli
STM 614 YAŞAMA FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 616 METAFİZİK 3+07,5Seçmeli
STM 618 ÇAĞDAŞ FELSEFEDE DİLE DÖNÜŞ HAREKETİ 3+07,5Seçmeli
STM 620 LİBERALİZM-II 3+07,5Seçmeli
STM 624 HUKUK FELSEFESİ-II 3+07,5Seçmeli
STM 626 İNSAN FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 682 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
STM 609 AHLAK FELSEFESİ PROBLEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Felsefe Dr. Seçmeli 3 3+0 7,5 Seçmeli
- Felsefe Dr. Seçmeli 3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Felsefe Dr. Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 603 ÇAĞDAŞ BİLGİ KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
STM 605 MANTIK PROBLEMLERİ 3+07,5Seçmeli
STM 607 SEMBOLİK FORMLAR FELSEFESİ METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
STM 611 SİYASET FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 613 ANTİK DÖNEMDE FELSEFE 3+07,5Seçmeli
STM 615 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 617 KANT VE HEGEL’DE ULUSLARARASI HUKUK 3+07,5Seçmeli
STM 619 LİBERALİZM-1 3+07,5Seçmeli
STM 622 HUKUK FELSEFESİ-1 3+07,5Seçmeli
STM 625 AYDINLANMA FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 649 FRİEDRİCH NİETZSCHE 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STM 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STM 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STM 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STM 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
AHLAK FELSEFESİ PROBLEMLERİZ******** 
BİLİM FELSEFESİ PROBLEMLERİZ***** ***
DOKTORA SEMİNERİ - IZ*********
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ*********
DOKTORA TEZİZ*********
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ         
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ         
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ         
VARLIK FELSEFESİ IZ*******  
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ         
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANTİK DÖNEMDE FELSEFES******** 
AYDINLANMA FELSEFESİS         
ÇAĞDAŞ BİLGİ KURAMLARIS******  *
ÇAĞDAŞ FELSEFEDE DİLE DÖNÜŞ HAREKETİS**** ** *
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARIS******* *
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİS********
FRİEDRİCH NİETZSCHES         
HUKUK FELSEFESİ-1S         
HUKUK FELSEFESİ-IIS         
İNSAN FELSEFESİS         
KANT VE HEGEL’DE ULUSLARARASI HUKUKS******** 
LİBERALİZM-1S         
LİBERALİZM-IIS         
MANTIK PROBLEMLERİS*******  
METAFİZİKS**** **
MODERNİZM VE POSTMODERNİZMS*******  
SEMBOLİK FORMLAR FELSEFESİ METİNLERİS ********
SİYASET FELSEFESİS*********
TÜRK DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİS*****    
VARLIK FELSEFESİ IIS**** **  
YAŞAMA FELSEFESİS*******  
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU