277 SPOR YÖNETİCİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.06.2008 tarih ve 2032/014755 sayılı yazısı ile; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 sayılı maddesi uyarınca kurulmuştur.

Amaçlar
Sporu bilimsel temellerde, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında geliştirebilen, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir Spor Yönetimi eğitimi vermek. Spor işletmesi, ekonomisi ve yönetimi kavramlarını profesyonel ve amatör spora uygulayabilen, spor endüstrisi içerisinde çağdaş gelişmeleri takip eden, olimpik ve etik değerlere sadık elemanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz, olimpizm ruhuna sahip, bilimselliği ve etik değerleri sporun her alanında uygulayan, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, çağdaşlık kriterlerine ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan spor yöneticileri yetiştirmek, verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek bir bölüm olmaktır.


Kabul Koşulları
Adayların spor özgeçmiş katsayısı (SÖK) ve Yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) puanlarından en yüksek puan türü dikkate alınarak SÖP hesaplanır. SÖP ve Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı (AOBP)standart puana dönüştürülerek genel sıralama yapılır. Yöneticilik bölümü için puan sıralamasına göre kontenjan kadar yedek aday ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, müfredatın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans programında belirtilen koşulları yerine getirerek mezun olabilirler.

İstihdam Olanakları
Bu alandan mezun olanlara “spor yöneticisi” unvanı verilir. Yönetim biliminin temellerini spor endüstrisi ve uygulaması ile birleştirebilen, genel işletme, hukuk ve pazarlama alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile birleştirebilen bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilir. Bu alandan mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, spor federasyonları, spor kulüpleri ve okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi, lider ve ara eleman olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler, müfredatın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans programında belirtilen koşulları yerine getirerek mezun olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. UĞUR SÖNMEZOĞLU+90 258 296 1442 usonmezoglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ELİF BOZYİĞİT+90 258 296 1406 ebozyigit@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÖMÜR DUĞAN+90 258 296 1396 odugan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır.
2İşletme, Ekonomi, Hukuk, Matematik ve Sosyal Bilimlerdeki spor ile ilgili diğer alanları Spor Yöneticiliği ile ilişkilendirir.
3Yöneticide bulunması gereken kavramsal becerilere sahip olur.
4Spor bilincine sahip topluma örnek lider bir birey olur.
5Spor Yöneticiliği alanındaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisini kazanır.
6Uluslar arası ve ulusal çerçevede spor yönetimi ile ilgili konularda değerlendirmeler yapar.
7Spor yöneticiliği ile ilgili çağdaş gelişmeleri takip eder.
8Spor organizasyonları ve spor tesislerinin işletme ve koordine etme becerilerine sahip olur.
9Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Spor Yöneticiliği alanına uygular.
10Alana özgü bilimsel çalışmaları değerlendirir ve öneri getirir.
11Disiplinler arası takım çalışması yapar.
12Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, yaratıcılık ve girişimcilik becerisi kazanır.
13Etkin iletişim kurabilme ve en az iki dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBR 351 DRAMA 1+3 3 Zorunlu
SBE 1008 TAKIM SPORLARI 1 1+2 3 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
SBY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2+0 3 Zorunlu
SBY 103 YÖNETİM BİLİMİ 3+0 4 Zorunlu
SBY 105 SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 107 İKTİSADA GİRİŞ 2+0 4 Zorunlu
SBY 109 YAŞAM BOYU SPOR 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+04Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+04Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+04Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 405 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2 4 Zorunlu
SBE 2007 TAKIM SPORLARI 2 1+2 3 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
SBY 102 KAMU YÖNETİMİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 104 GENEL İŞLETME 2+0 4 Zorunlu
SBY 106 SPOR TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
SBY 108 FİZİKSEL UYGUNLUK 1+2 3 Zorunlu
SBY 110 GENEL MUHASEBE 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+04Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+04Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+04Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 3007 TAKIM SPORLARI 3 1+2 3 Zorunlu
ATI 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
SBY 201 KİŞİLER VE ÖRGÜTLER ARASI İLETİŞİM 2+0 3 Zorunlu
SBY 203 SPOR YÖNETİMİ 2+0 5 Zorunlu
SBY 205 YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ 2+0 3 Zorunlu
SBT 225 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 4 Zorunlu
- Alandışı Seçmeli Güz 2+0 3 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- II. Yabancı Dil-1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alandışı Seçmeli Güz
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
SBA 115 TEMEL MATEMATİK 2+03Seçmeli
SBE 223 GK-SEÇ.I - GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA 2+03Seçmeli
SBE 225 GK-SEÇ.I - İNTERNET KULLAN. VE WEB TAS. 2+03Seçmeli
SBE 229 GK-SEÇ.I - SPOR TURİZMİ 2+03Seçmeli
SBE 235 GK-SEÇ.I - SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 2+03Seçmeli
SBT 115 GENEL CİMNASTİK 1+23Seçmeli
SBT 221 VOLEYBOL 1+23Seçmeli
SBT 223 PSİKOMOTOR GELİŞİM 2+03Seçmeli
SBT 233 KAYAK 1+33Seçmeli
SBT 323 MÜCADELE SPORLARI 1+33Seçmeli
SBT 504 FUTBOL 1+33Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 501 KULÜP YAPISI YÖNETİMİ VE SORUNLARI 3+04Seçmeli
SBY 503 MEDYA VE SPOR 3+04Seçmeli
SBY 505 LİDERLİK VE SPOR 3+04Seçmeli
SBY 507 ULUSLARARASI SPOR YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 511 SPOR HUKUKU 3+04Seçmeli
SBY 513 REKREASYONDA PLANLAMA VE ORGANİZASYON 3+04Seçmeli
SBY 515 SPORDA KURAL UYGULAMALARI VE ETİK 3+04Seçmeli
SBY 517 SPORDA ÇAĞDAŞ GELİŞMELER 3+04Seçmeli
SBY 519 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER 3+04Seçmeli
SBY 523 OLİMPİZM VE OLİMPİK EĞİTİM 3+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : II. Yabancı Dil-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 205 II. YABANCI DİL - I (ALMANCA) 2+03Seçmeli
FRA 205 II. YABANCI DİL - I (FRANSIZCA) 2+03Seçmeli
ING 205 II. YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE) 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBR 387 AKTİF YAŞAM KOÇLUĞU 2+1 3 Zorunlu
ATI 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
SBY 202 SPOR PSİKOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
SBY 204 PAZARLAMA İLKELERİ 2+0 3 Zorunlu
SBY 206 ULUSLARARASI SPOR ORG. VE OLİMPİYATLAR 2+0 3 Zorunlu
SBY 208 SPORDA SPONSORLUK 2+0 3 Zorunlu
SBY 210 MESLEKİ YABANCI DİL - I 2+0 3 Zorunlu
- Alandışı Seçmeli Bahar 2+0 3 Seçmeli
- Bahar Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- II. Yabancı Dil-2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alandışı Seçmeli Bahar
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBA 120 SPOR VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
SBA 254 SPORDA BESLENME 2+03Seçmeli
SBR 142 SU SPORLARI EĞİTİMİ 1+33Seçmeli
SBR 360 BİSİKLET 1+33Seçmeli
SBT 104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SBT 113 YÜZME 1+23Seçmeli
SBT 206 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SBT 326 GOLF 1+33Seçmeli
SBT 560 DOĞA SPORLARI 1+23Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 528 SPORDA GÖNÜLLÜLÜK 2+14Seçmeli
SBY 506 İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3+04Seçmeli
SBY 510 KRİZ YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 512 RİSK YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 514 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 516 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA 3+04Seçmeli
SBY 520 GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK 3+04Seçmeli
SBY 522 EĞİTİMSEL LİDERLİK 3+04Seçmeli
SBY 524 SPOR HAKEMLİĞİ VE MÜSABAKA YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : II. Yabancı Dil-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 206 II. YABANCI DİL - II (ALMANCA) 2+03Seçmeli
FRA 206 II. YABANCI DİL - II (FRANSIZCA) 2+03Seçmeli
ING 206 II. YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE) 2+03Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 301 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 303 SPOR PAZARLAMASI 2+0 4 Zorunlu
SBY 305 ENGELLİLERDE SPOR 2+1 4 Zorunlu
SBY 307 MESLEKİ YABANCI DİL - II 2+0 3 Zorunlu
SBY 311 REKREASYON YÖNETİMİ 2+1 4 Zorunlu
SBY 117 WELLNESS 2+1 4 Zorunlu
- Alandışı Seçmeli Güz 2+0 3 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alandışı Seçmeli Güz
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
SBE 223 GK-SEÇ.I - GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA 2+03Seçmeli
SBE 225 GK-SEÇ.I - İNTERNET KULLAN. VE WEB TAS. 2+03Seçmeli
SBE 229 GK-SEÇ.I - SPOR TURİZMİ 2+03Seçmeli
SBE 235 GK-SEÇ.I - SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 2+03Seçmeli
SBR 232 TEMEL DANS EĞİTİMİ 1+33Seçmeli
SBR 327 FITNESS 1+33Seçmeli
SBT 110 BASKETBOL 1+23Seçmeli
SBT 223 PSİKOMOTOR GELİŞİM 2+03Seçmeli
SBT 233 KAYAK 1+33Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 501 KULÜP YAPISI YÖNETİMİ VE SORUNLARI 3+04Seçmeli
SBY 503 MEDYA VE SPOR 3+04Seçmeli
SBY 505 LİDERLİK VE SPOR 3+04Seçmeli
SBY 507 ULUSLARARASI SPOR YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 511 SPOR HUKUKU 3+04Seçmeli
SBY 513 REKREASYONDA PLANLAMA VE ORGANİZASYON 3+04Seçmeli
SBY 515 SPORDA KURAL UYGULAMALARI VE ETİK 3+04Seçmeli
SBY 517 SPORDA ÇAĞDAŞ GELİŞMELER 3+04Seçmeli
SBY 519 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER 3+04Seçmeli
SBY 523 OLİMPİZM VE OLİMPİK EĞİTİM 3+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 302 SPOR SOSYOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 304 YÖNETİM VE SPORDA ETİK 2+0 5 Zorunlu
SBY 306 İSTATİSTİK 2+0 5 Zorunlu
SBY 308 MESLEKİ YABANCI DİL III 2+0 3 Zorunlu
SBY 310 ORGANİZASYON YÖNETİMİ 2+2 6 Zorunlu
- Alandışı Seçmeli Bahar 2+0 3 Seçmeli
- Bahar Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alandışı Seçmeli Bahar
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 352 YOGA 0+23Seçmeli
SBA 120 SPOR VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
SBA 254 SPORDA BESLENME 2+03Seçmeli
SBR 142 SU SPORLARI EĞİTİMİ 1+33Seçmeli
SBT 104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SBT 206 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SBT 212 PLAJ VOLEYBOLU 1+33Seçmeli
SBT 220 TENİS 1+23Seçmeli
SBT 326 GOLF 1+33Seçmeli
SBT 560 DOĞA SPORLARI 1+23Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 528 SPORDA GÖNÜLLÜLÜK 2+14Seçmeli
SBY 514 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 516 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA 3+04Seçmeli
SBY 520 GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK 3+04Seçmeli
SBY 522 EĞİTİMSEL LİDERLİK 3+04Seçmeli
SBY 524 SPOR HAKEMLİĞİ VE MÜSABAKA YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 526 İNSAN KAYNAKLARI 3+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 401 SPOR EKONOMİSİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 403 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2+0 4 Zorunlu
SBY 405 ALAN UYGULAMASI - I 2+6 8 Zorunlu
SBY 407 PROJE - I 2+2 6 Zorunlu
- Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 501 KULÜP YAPISI YÖNETİMİ VE SORUNLARI 3+04Seçmeli
SBY 503 MEDYA VE SPOR 3+04Seçmeli
SBY 505 LİDERLİK VE SPOR 3+04Seçmeli
SBY 507 ULUSLARARASI SPOR YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 511 SPOR HUKUKU 3+04Seçmeli
SBY 513 REKREASYONDA PLANLAMA VE ORGANİZASYON 3+04Seçmeli
SBY 515 SPORDA KURAL UYGULAMALARI VE ETİK 3+04Seçmeli
SBY 517 SPORDA ÇAĞDAŞ GELİŞMELER 3+04Seçmeli
SBY 519 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER 3+04Seçmeli
SBY 523 OLİMPİZM VE OLİMPİK EĞİTİM 3+04Seçmeli
SBY 547 GİRİŞİMCİLİK 3+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 402 SPOR YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULAR 2+0 4 Zorunlu
SBY 404 SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMESİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 406 ALAN UYGULAMASI - II 2+6 8 Zorunlu
SBY 408 PROJE - II 2+2 6 Zorunlu
- Bahar Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Bahar Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 510 KRİZ YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 512 RİSK YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 514 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 516 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA 3+04Seçmeli
SBY 524 SPOR HAKEMLİĞİ VE MÜSABAKA YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
SBY 526 İNSAN KAYNAKLARI 3+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
AKTİF YAŞAM KOÇLUĞUZ             
ALAN UYGULAMASI - IZ             
ALAN UYGULAMASI - IIZ             
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ             
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ             
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ             
DRAMAZ             
ENGELLİLERDE SPORZ             
FİZİKSEL UYGUNLUKZ             
GENEL İŞLETMEZ             
GENEL MUHASEBEZ             
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZ             
İKTİSADA GİRİŞZ             
İSTATİSTİKZ             
KAMU YÖNETİMİZ             
KİŞİLER VE ÖRGÜTLER ARASI İLETİŞİMZ             
MESLEKİ YABANCI DİL - IZ             
MESLEKİ YABANCI DİL - IIZ             
MESLEKİ YABANCI DİL IIIZ             
ORGANİZASYON YÖNETİMİZ             
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ             
PAZARLAMA İLKELERİZ             
PROJE - IZ             
PROJE - IIZ             
REKREASYON YÖNETİMİZ             
SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİZ             
SPOR EKONOMİSİZ             
SPOR PAZARLAMASIZ             
SPOR PSİKOLOJİSİZ             
SPOR SOSYOLOJİSİZ             
SPOR TARİHİ VE FELSEFESİZ             
SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMESİZ             
SPOR YÖNETİMİZ             
SPOR YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULARZ             
SPORDA SPONSORLUKZ             
TAKIM SPORLARI 1Z             
TAKIM SPORLARI 2Z             
TAKIM SPORLARI 3Z             
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİZ             
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZ             
TÜRK DİLİ - IZ             
TÜRK DİLİ - IIZ             
ULUSLARARASI SPOR ORG. VE OLİMPİYATLARZ             
WELLNESSZ             
YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİZ             
YAŞAM BOYU SPORZ             
YÖNETİM BİLİMİZ             
YÖNETİM VE SPORDA ETİKZ             
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ALMANCA - IS             
ALMANCA - IIS             
BASKETBOLS             
BİSİKLETS             
DOĞA SPORLARIS             
EGZERSİZ PSİKOLOJİSİS             
EĞİTİMSEL LİDERLİKS             
FITNESSS             
FRANSIZCA - IS             
FRANSIZCA - IIS             
FUTBOLS             
GELİŞİM PSİKOLOJİSİS             
GENEL CİMNASTİKS             
GİRİŞİMCİLİKS             
GK-SEÇ.I - GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAS             
GK-SEÇ.I - İNTERNET KULLAN. VE WEB TAS.S             
GK-SEÇ.I - SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİS             
GK-SEÇ.I - SPOR TURİZMİS             
GOLFS             
GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİKS             
II. YABANCI DİL - I (ALMANCA)S             
II. YABANCI DİL - I (FRANSIZCA)S             
II. YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE)S             
II. YABANCI DİL - II (ALMANCA)S             
II. YABANCI DİL - II (FRANSIZCA)S             
II. YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE)S             
İNGİLİZCE - IS             
İNGİLİZCE - IIS             
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİS             
İNSAN KAYNAKLARIS             
İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARIS             
KAYAKS             
KRİZ YÖNETİMİS             
KULÜP YAPISI YÖNETİMİ VE SORUNLARIS             
LİDERLİK VE SPORS             
MEDYA OKURYAZARLIĞIS             
MEDYA VE SPORS             
MÜCADELE SPORLARIS             
OLİMPİZM VE OLİMPİK EĞİTİMS             
PLAJ VOLEYBOLUS             
PSİKOMOTOR GELİŞİMS             
REKREASYONDA PLANLAMA VE ORGANİZASYONS             
RİSK YÖNETİMİS             
SPOR HAKEMLİĞİ VE MÜSABAKA YÖNETİMİS             
SPOR HUKUKUS             
SPOR VE SAĞLIKS             
SPORDA BESLENMES             
SPORDA ÇAĞDAŞ GELİŞMELERS             
SPORDA GÖNÜLLÜLÜKS             
SPORDA KURAL UYGULAMALARI VE ETİKS             
SU SPORLARI EĞİTİMİS             
TEMEL DANS EĞİTİMİS             
TEMEL MATEMATİKS             
TENİSS             
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS             
TÜRK İŞARET DİLİS             
ULUSLARARASI SPOR YÖNETİMİS             
VOLEYBOLS             
YOGAS             
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELERS             
YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMAS             
YÜZMES             
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU