ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Bu program; bölgesel ve kentsel gelişme sürecini, doğal ve kültürel mirasa ilişkin kaynak ve değerlerin sürdürülebilirlik ilkesi temelinde korunması–geliştirilmesine yönelik rasyonel stratejiler eşliğinde ele alarak, salt mekânsal/fiziksel yönüyle değil, aynı zamanda, ekolojik, sosyal–kültürel, ekonomik ve kurumsal boyutları da gözönüne alan, planlama–tasarım ve uygulama süreçlerini birlikte değerlendiren, akademik–bilimsel temele dayalı olarak çok yönlü ve alternatifli düşünebilme, sentez yapabilme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirmeye yönelik lisansüstü düzeyindeki eğitim çalışmalarını kapsamaktadır.


Amaçlar

Bu program; sürdürülebilirlik ilkesini temel alan kentsel ve bölgesel gelişme stratejileri eşliğinde sağlıklı, yaşanabilir, çevreye duyarlı, engelsiz, yaşam kalitesi yüksek kentler ve kentsel bölgelerin tasarım–planlama süreçlerine ilişkin kuramsal ve uygulama içerikleri üzerine odaklanmıştır. Karar verme süreçlerinde toplumun, doğal ve yapılı çevrenin ve kalkınma hedefinin kent ve bölge planlama disiplini çerçevesinde ele alınması, günümüz bilim dünyası içindeki tartışma alanlarının çeşitlenmesi ve uzmanlık alanlarının derinleşmesi Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde yüksek lisans programlarının açılmasını gerekli kılmaktadır. Küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri şehir ve bölge planlama disiplini içinde nüfus büyümesi, yığılma, yerel dinamiklerle yanıt verme, konut ihtiyacı, koruma, gelişme, katılımcılık, çevresel etkiler ve riskler gibi pek çok alana sirayet etmekte; bu tartışmalar doğrultusunda alt uzmanlaşma alanlarının oluşması ihtiyacı gündeme gelmektedir. Bu gelişmeler planlama eğitiminin yalnızca geleneksel bilgi ve becerilerle yürütülmemesini, bahsi geçen güncel yaklaşımlara yanıt verebilmesini gerektirmektedir. Plancılar farklı disiplinlerden gelen girdileri kullanarak problemleri tanımlamalı ve kapsamlı olarak sentezleyebilmelidir. Buradan hareketle, Şehir ve Bölge Yüksek Lisans programıyla, plancıların ve farklı meslek gruplarından gelen öğrencilerin kentsel sistemlerin çalışmaları ve arka plandaki ilişkileri irdelemelerine olanak tanıyacak kapsamlı bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmıştır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. KORAY ÖZCAN+90 258 296 2558 korayozcan@pau.edu.tr
© 2020 PAU