2681 TARİH DR.

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Tarih Anabilim Dalı doktora programı 2007'de açılmış ve öğrenci almaya başlamıştır. Pamukkale Üni Tarih Anabilim Dalı, akademik kariyer yapacak ya da bir arşivde veya müzede tarihçi olarak çalışacak öğrenciler yetiştirir.

Amaçlar
Bu programın amacı, öğrencinin çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilmesini ve bunu disiplinlerarası kullanabilmesini amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bu programda gerekli olan en az 21 kredi ders, 2 seminer ve bir tezden başarı olması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Tarih Anabilim Dalı Doktora programı mezunları devlet ve özel üniversitelerde, Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi olarak görev yapabilirler. Ayrıca müzelerde ve arşivlerde uzman olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tarih Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin bu programda gerekli olan en az 21 kredi ders, 2 seminer ve bir tezden başarı olması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. YASEMİN BEYAZIT+90 258 296 3740 ybeyazit@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yüksek lisans düzeyi yeterliklerine dayanarak kendi alanıyla ilgili bilgilerini ileri düzeye çıkarmak ve yaptığı araştırmalarla uzmanlık alanına özgün katkılar sağlama
2Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma
3Tarih alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları takip edebilme ve alanındaki gelişimi gözlemleyebilme becerisi kazanma
4Yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma
5Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme, yorumlayabilme ve yaptığı bilimsel çalışmalara uygulayabilme becerisi kazanma.
6Çalışmaları ile elde ettiği bilgileri diğer disiplinler tarafından elde edilmiş sonuçlarla karşılaştırabilmesi ve disiplinlerarası ilişkiyi kurabilmesi
7Tarih alanındaki araştırma yöntemlerininde üst düzeye beceri kazanma
8Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme.
9Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 605 ARAŞTIRMA USULLERİ I 3+0 10 Zorunlu
- Tarih Doktora Seçmeli -1 3+0 10 Seçmeli
- Tarih Doktora Seçmeli -1 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tarih Doktora Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 610 OSMANLI VERGİ SİSTEMİ 3+010Seçmeli
TAR 611 YENİÇAĞ TARİHİ METİNLERİ I 3+010Seçmeli
TAR 616 OSMANLILARDA KUL SİSTEMİ 3+010Seçmeli
TAR 618 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ 3+010Seçmeli
TAR 619 OSMANLI DEVRİ KÜLTÜR TARİHİ I 3+010Seçmeli
TAR 621 YENİÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI I 3+010Seçmeli
TAR 629 YAKINÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI I 3+010Seçmeli
TAR 631 YAKINÇAĞ TARİHİ PROBLEMLERİ I 3+010Seçmeli
TAR 633 OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET I 3+010Seçmeli
TAR 649 CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ - I 3+010Seçmeli
TAR 655 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ -I 3+010Seçmeli
TAR 669 ESKİÇAĞ HUKUK TARİHİ -I 3+010Seçmeli
TAR 673 ESKİÇAĞ DİNLERİ TARİHİ 3+010Seçmeli
TAR 675 ESKİ YUNAN KENT MİMARİSİ 3+010Seçmeli
TAR 676 ESKİÇAĞ ANADOLU HRİSTİYANLIĞI 3+010Seçmeli
TAR 677 ESKİ YUNANCA METİNLER-I 3+010Seçmeli
TAR 681 ÇAĞDAŞ TÜRK TARİHÇİLİĞİNDE KAYNAKLAR-I 3+010Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 607 TARİH SOSYOLOJİSİ - I 3+0 7,5 Zorunlu
TAR 601 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- Tarih Doktora Seçmeli -2 3+0 7,5 Seçmeli
- Tarih Doktora Seçmeli -2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tarih Doktora Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 606 ARAŞTIRMA USULLERİ II 3+07,5Seçmeli
TAR 612 YENİÇAĞ TARİHİ METİNLERİ II 3+07,5Seçmeli
TAR 614 OSMANLI SANCAK KANUNNAMELERİ 3+07,5Seçmeli
TAR 615 OSMANLI MEDRESELERİ 3+07,5Seçmeli
TAR 617 OSMANLILARDA İSKAN SİYASETİ 3+07,5Seçmeli
TAR 620 OSMANLI DEVRİ KÜLTÜR TARİHİ II 3+07,5Seçmeli
TAR 622 YENİÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI II 3+07,5Seçmeli
TAR 623 OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DEMOGRAFİK YAPISI 3+07,5Seçmeli
TAR 628 YAKINÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI II 3+07,5Seçmeli
TAR 630 YAKINÇAĞ TARİHİ PROBLEMLERİ II 3+07,5Seçmeli
TAR 632 OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET -II 3+07,5Seçmeli
TAR 635 TANZİMAT VE UYGULANMASI 3+07,5Seçmeli
TAR 637 XX. YÜZYILDA DÜNYADAKİ DEĞİŞMELER 3+07,5Seçmeli
TAR 639 OSMANLI HAKİMİYETİNDE BALKANLAR -I 3+07,5Seçmeli
TAR 641 BATI DÜNYASININ OLUŞUMU 3+07,5Seçmeli
TAR 642 TÜRK DÜNYASI VE BATI 3+07,5Seçmeli
TAR 643 ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYE 3+07,5Seçmeli
TAR 646 CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ - II 3+07,5Seçmeli
TAR 650 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+07,5Seçmeli
TAR 652 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ -II 3+07,5Seçmeli
TAR 654 TANZİMAT SONRASI FİKİR HAREKETLERİ 3+07,5Seçmeli
TAR 664 ESKİÇAĞ HUKUK TARİHİ -II 3+07,5Seçmeli
TAR 665 KAYNAK DİL - I 3+07,5Seçmeli
TAR 667 BOZKIR KAVİMLERİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ -I 3+07,5Seçmeli
TAR 668 YUNAN MİTOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
TAR 670 M. Ö. 2. BİN YILDA ANADOLU 3+07,5Seçmeli
TAR 672 ANTİK MİMARÎ 3+07,5Seçmeli
TAR 678 TOPLUMSAL TARİH ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
TAR 682 ÇAĞDAŞ TÜRK TARİHÇİLİĞİNDE KAYNAKLAR-II 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 602 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
TAR 603 TARİH FELSEFESİ I 3+0 7,5 Zorunlu
- Tarih Doktora Seçmeli -3 3+0 7,5 Seçmeli
- Tarih Doktora Seçmeli -3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tarih Doktora Seçmeli -3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 608 TARİH SOSYOLOJİSİ - II 3+07,5Seçmeli
TAR 609 OSMANLI HUKUK SİSTEMİ 3+07,5Seçmeli
TAR 613 OSMANLI EYALET KANUNNAMELERİ 3+07,5Seçmeli
TAR 624 OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ 3+07,5Seçmeli
TAR 625 OSMANLILARDA ŞEHİRCİLİK 3+07,5Seçmeli
TAR 626 OSMANLI DEVLETİ'NDE KIRSAL EKONOMİK YAPI 3+07,5Seçmeli
TAR 627 TARİH ARAŞTIRMALARI VE HARİTACILIK 3+07,5Seçmeli
TAR 634 XIX.YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİNDE DEĞİŞMELER 3+07,5Seçmeli
TAR 636 ŞARK MESELESİ VE TÜRKİYE 3+07,5Seçmeli
TAR 638 OSMANLI HAKİMİYETİNDE BALKANLAR -II 3+07,5Seçmeli
TAR 640 YAKINÇAĞ TÜRK İDARE TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TAR 644 TÜRK TARİHİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ YERİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
TAR 645 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞI 3+07,5Seçmeli
TAR 647 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİM VE SANAT 3+07,5Seçmeli
TAR 648 TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI VE SOSYAL DEĞİŞME 3+07,5Seçmeli
TAR 651 TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI VE SİYASAL DÜŞÜNCE 3+07,5Seçmeli
TAR 653 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+07,5Seçmeli
TAR 657 TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TAR 659 ORTADOĞU VE TÜRKİYE 3+07,5Seçmeli
TAR 660 KAYNAK DİL - II 3+07,5Seçmeli
TAR 662 BOZKIR KAVİMLERİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ -II 3+07,5Seçmeli
TAR 666 ANTİKÇAĞ'DA DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 3+07,5Seçmeli
TAR 671 TÜRKİYE ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
TAR 674 ESKİ YUNANCA METİNLER II 3+07,5Seçmeli
TAR 679 ESKİ ANADOLU'DA TANRILAR VE KÜLTLER 3+07,5Seçmeli
TAR 680 CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE SOSYAL VE İKTİSADÎ GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
TAR 683 TARİH ARAŞTIRMALARINDA PROJE GELİŞTİRME VE HAZIRLAMA 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ARAŞTIRMA USULLERİ IZ*********
DOKTORA SEMİNERİ - IZ*********
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ*********
DOKTORA TEZİZ*********
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ*********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ         
TARİH FELSEFESİ IZ*********
TARİH SOSYOLOJİSİ - IZ*********
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ         
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ         
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANTİK MİMARÎS*********
ANTİKÇAĞ'DA DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİS*********
ARAŞTIRMA USULLERİ IIS*********
ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYES*********
BATI DÜNYASININ OLUŞUMUS*********
BOZKIR KAVİMLERİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ -IS*********
BOZKIR KAVİMLERİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ -IIS*********
CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ - IS*********
CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ - IIS*********
CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞIS*********
CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİM VE SANATS*********
CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE SOSYAL VE İKTİSADÎ GELİŞMELERS         
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ -IS*********
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ -IIS*********
ÇAĞDAŞ TÜRK TARİHÇİLİĞİNDE KAYNAKLAR-IS         
ÇAĞDAŞ TÜRK TARİHÇİLİĞİNDE KAYNAKLAR-IIS         
ESKİ ANADOLU'DA TANRILAR VE KÜLTLERS*********
ESKİ YUNAN KENT MİMARİSİS*********
ESKİ YUNANCA METİNLER IIS*********
ESKİ YUNANCA METİNLER-IS*********
ESKİÇAĞ ANADOLU HRİSTİYANLIĞIS*********
ESKİÇAĞ DİNLERİ TARİHİS*********
ESKİÇAĞ HUKUK TARİHİ -IS*********
ESKİÇAĞ HUKUK TARİHİ -IIS*********
GELİŞİM VE ÖĞRENMES         
KAYNAK DİL - IS*********
KAYNAK DİL - IIS*********
M. Ö. 2. BİN YILDA ANADOLUS*********
ORTADOĞU VE TÜRKİYES*********
OSMANLI ARŞİV BELGELERİS*********
OSMANLI DEVLETİ'NDE KIRSAL EKONOMİK YAPIS*********
OSMANLI DEVRİ KÜLTÜR TARİHİ IS*********
OSMANLI DEVRİ KÜLTÜR TARİHİ IIS*********
OSMANLI EYALET KANUNNAMELERİS*********
OSMANLI HAKİMİYETİNDE BALKANLAR -IS*********
OSMANLI HAKİMİYETİNDE BALKANLAR -IIS*********
OSMANLI HUKUK SİSTEMİS*********
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DEMOGRAFİK YAPISIS*********
OSMANLI MEDRESELERİS*********
OSMANLI SANCAK KANUNNAMELERİS*********
OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİS*********
OSMANLI VERGİ SİSTEMİS*********
OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET IS*********
OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET -IIS*********
OSMANLILARDA İSKAN SİYASETİS*********
OSMANLILARDA KUL SİSTEMİS*********
OSMANLILARDA ŞEHİRCİLİKS*********
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMES*********
ŞARK MESELESİ VE TÜRKİYES*********
TANZİMAT SONRASI FİKİR HAREKETLERİS*********
TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI VE SİYASAL DÜŞÜNCES*********
TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI VE SOSYAL DEĞİŞMES*********
TANZİMAT VE UYGULANMASIS*********
TARİH ARAŞTIRMALARI VE HARİTACILIKS*********
TARİH ARAŞTIRMALARINDA PROJE GELİŞTİRME VE HAZIRLAMAS         
TARİH SOSYOLOJİSİ - IIS*********
TOPLUMSAL TARİH ARAŞTIRMALARIS         
TÜRK DÜNYASI VE BATIS*********
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİS*********
TÜRK TARİHİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ YERİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİS*********
TÜRKİYE ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARIS*********
XIX.YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİNDE DEĞİŞMELERS*********
XX. YÜZYILDA DÜNYADAKİ DEĞİŞMELERS*********
YAKINÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI IS*********
YAKINÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI IIS*********
YAKINÇAĞ TARİHİ PROBLEMLERİ IS*********
YAKINÇAĞ TARİHİ PROBLEMLERİ IIS*********
YAKINÇAĞ TÜRK İDARE TARİHİS*********
YENİÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI IS*********
YENİÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI IIS*********
YENİÇAĞ TARİHİ METİNLERİ IS*********
YENİÇAĞ TARİHİ METİNLERİ IIS*********
YUNAN MİTOLOJİSİS*********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU