424 SERMAYE PİYASASI (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
rogramımızda Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler Ana Bilim Dalları mevcuttur. İlgili Ana Bilim Dallarında sermaye piyasalarının genel işleyişleri, portföy yöneticiliği, menkul kıymetler piyasalarına yönelik eğitimler verilir.

Amaçlar
Hukuk, ekonomi, iktisat, borsacılık, bankacılık, maliye ve finans gibi konuları içerisinde barındıran bu programın amacı, sermaye piyasalarında, bankalarda, aracı kurumlar, borsa ve üniversitelerde çalışacak nitelikli eleman yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir ortaöğretim diplomasına sahip olmaları, bir de yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar

İstihdam Olanakları
Bu programı bitirenler tüm finans kurumlarında, bankalarda ve aracı kurumlarda istihdam olunup, yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Bankalarda ve borsalarda müşterilere danışmanlık yaparlar ve portföy yönetirler. İMKB, SPK ve aracı kurumlar olmak üzere, bankaların ilgili bölümleri ile diğer finansal kurumlarda ve Merkez Bankası, Hazine, DPT gibi kamu kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilirler

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sermaye Piyasası alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi ABDULHAMİT KÜÇÜKASLAN  kucukaslan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Finans ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olabilme.
2İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri uygulayabilme becerisi.
3Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olabilme
4Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
5Analitik düşünce yapısına sahip olabilme.
6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
7Sayısal karar verme tekniklerini kullanabilme becerisi
8Sermaye piyasası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
9Sermaye piyasasında kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikleri önerebilme.
10Sermaye piyasası risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olma.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
SER 101 MATEMATİK I 4+0 6 Zorunlu
SER 102 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 3 Zorunlu
SER 103 İŞLETMEYE GİRİŞ 4+0 5 Zorunlu
SER 104 İKTİSATA GİRİŞ I 4+0 5 Zorunlu
SER 105 MUHASEBE I 4+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
SER 106 MATEMATİK II 4+0 6 Zorunlu
SER 107 BORÇLAR HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
SER 108 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 4+0 5 Zorunlu
SER 109 İKTİSATA GİRİŞ II 4+0 5 Zorunlu
SER 110 MUHASEBE II 4+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 111 FİNANSAL YÖNETİM I 4+0 5 Zorunlu
SER 112 FİNANSTA KANTİTATİF TEKNİKLER 2+0 4 Zorunlu
SER 113 TİCARET HUKUKU I 2+0 3 Zorunlu
SER 114 MİKRO EKONOMİ 4+0 6 Zorunlu
SER 115 İSTATİSTİK I 4+0 5 Zorunlu
SER 116 FİNANS MATEMATİĞİ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 117 KAMU MALİYESİ 3+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 118 FİNANSAL YÖNETİM II 4+0 5 Zorunlu
SER 119 FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2+0 4 Zorunlu
SER 120 TİCARET HUKUKU II 2+0 3 Zorunlu
SER 121 MAKRO EKONOMİ 4+0 6 Zorunlu
SER 122 İSTATİSTİK II 4+0 5 Zorunlu
SER 124 EKONOMİK SİSTEMLER 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 123 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+04Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 125 TEMEL EKONOMETRİ 4+0 6 Zorunlu
SER 126 YATIRIM ANALİZİ 3+0 4 Zorunlu
SER 127 KURUMSAL FİNANSMAN 2+0 4 Zorunlu
SER 128 ULUSLARARASI İKTİSAT I 3+0 4 Zorunlu
SER 129 PARA TEORİSİ 4+0 4 Zorunlu
SER 131 KAMBİYO VE ULUSLARARASI İŞLEMLER 2+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-3 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 130 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 132 UYGULAMALI EKONOMETRİ 4+0 5 Zorunlu
SER 133 TÜREV PİYASALAR ANALİZİ 3+0 4 Zorunlu
SER 134 PORTFÖY YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SER 135 SERMAYE PİYASASI HUKUKU 2+0 4 Zorunlu
SER 136 ULUSLARARASI İKTİSAT II 3+0 4 Zorunlu
SER 137 PARA POLİTİKASI 4+0 6 Zorunlu
SER 151 MESLEKİ STAJ 3+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 138 ULUSLARARASI FİNANS 2+0 6 Zorunlu
SER 139 TEMEL ANALİZ 2+0 6 Zorunlu
- Seçmeli - 4 2+0 5 Seçmeli
- Seçmeli - 4 2+0 5 Seçmeli
- Seçmeli - 7 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli - 7 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 140 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR 2+05Seçmeli
SER 141 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+05Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 142 FİNANSAL DÜZENLEMELER 3+04Seçmeli
SER 152 FİNANSAL PİYASALARDA MODELLEME 3+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 146 FON YÖNETİMİ 2+0 6 Zorunlu
SER 153 SERMAYE PİYASALARINDA BAĞIMSIZ DENETİM 3+0 6 Zorunlu
- Seçmeli - 8 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli - 8 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli - 8 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli - 9 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 143 TEKNİK ANALİZ 2+05Seçmeli
SER 144 İMKB İŞLEMLERİ 2+05Seçmeli
SER 147 ARACI KURUMLAR MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 9
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SER 145 MALİ HUKUK 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ  *       
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ  *       
BORÇLAR HUKUKUZ  *    *  
EKONOMİK SİSTEMLERZ*****     
FİNANS MATEMATİĞİZ***** * **
FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİZ****   ***
FİNANSAL YÖNETİM IZ***** *  *
FİNANSAL YÖNETİM IIZ***** * *
FİNANSTA KANTİTATİF TEKNİKLERZ*** * *   
FON YÖNETİMİZ ***      
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZ ***   *  
İKTİSATA GİRİŞ IZ***** * **
İKTİSATA GİRİŞ IIZ***** * **
İNGİLİZCE - IZ****** **
İNGİLİZCE - IIZ** * *  
İSTATİSTİK IZ***** * 
İSTATİSTİK IIZ***** *   
İŞLETMEYE GİRİŞZ ***    
KAMBİYO VE ULUSLARARASI İŞLEMLERZ  * *     
KURUMSAL FİNANSMANZ **** *  *
MAKRO EKONOMİZ***** *   
MATEMATİK IZ***** **  
MATEMATİK IIZ***** *   
MESLEKİ STAJZ*** * *   
MİKRO EKONOMİZ***** * *
MUHASEBE IZ** **    *
MUHASEBE IIZ** *   ***
PARA POLİTİKASIZ **** * **
PARA TEORİSİZ  *** * **
PORTFÖY YÖNETİMİZ **** * **
SERMAYE PİYASALARINDA BAĞIMSIZ DENETİMZ***    *  
SERMAYE PİYASASI HUKUKUZ  *    ***
TEMEL ANALİZZ ****     
TEMEL EKONOMETRİZ  * * *   
TİCARET HUKUKU IZ *     *  
TİCARET HUKUKU IIZ *     *  
TÜREV PİYASALAR ANALİZİZ  **    **
TÜRK DİLİ - IZ    *    
TÜRK DİLİ - IIZ     *    
ULUSLARARASI FİNANSZ  **      
ULUSLARARASI İKTİSAT IZ  ***     
ULUSLARARASI İKTİSAT IIZ*****     
UYGULAMALI EKONOMETRİZ ** * *   
YATIRIM ANALİZİZ  * *    *
YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ **       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ARACI KURUMLAR MUHASEBESİS  ***     
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS  * *     
BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASIS  *** *   
FİNANSAL DÜZENLEMELERS  ***     
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARS *** * ** 
FİNANSAL PİYASALARDA MODELLEMES    * *   
İMKB İŞLEMLERİS ****     
KAMU MALİYESİS **** *   
MALİ HUKUKS ** * **  
TEKNİK ANALİZS  ***     
TÜRKİYE EKONOMİSİS **** * **
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU