178 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Otomotiv Mühendisliği Bölümü Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2011 yılında kurulmuştur. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ilk öğrencileri ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Otomotiv Mühendisliği bölümü öğrencilerine; teorik mühendislik bilgisi yanında tasarım, temel imalat işlemleri, otomotiv elektrik-elektroniği, motor teknolojisi gibi uygulamalı eğitimler vermeyi amaçlamaktadır. Eğitim müfredatımızda, 60 günlük zorunlu staj ve ayrıca 6 aylık uygulamalı işyeri eğitimi yer almaktadır.

Amaçlar
Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı ile günbegün gelişmekte olan teknolojiyi takip ederek en iyi bir şekilde kullanabilecek, sektörün problemlerine yönelik uygun çözümler bulabilecek ve teknolojinin ilerlemesine yardımcı olabilecek düzeyde mühendislik eğitimi verilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde Otomotiv sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü profiline uygun bir şekilde; uygulamanın ağırlıklı olduğu ve eğitim-öğretimin dışındaki zamanlarda da kendini sürekli geliştirebilmesine olanak tanıyan bir eğitim sistemi ile yaşam boyu öğrenme anlayışını kavramış mezunlar sayesinde, sektörün işgücü talebine cevap verebilecektir.


Kabul Koşulları
LİSANS

Mezuniyet Koşulları
Müfredatımızda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını ve işyeri eğitimlerini gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Otomotiv Mühendisliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Müfredatımızda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını ve işyeri eğitimlerini gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. ERKAN ÖZTÜRK+90 258 296 4140 erkanozturk@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi İSMAİL ÖZTÜRK+90 258 296 4116 ismailozturk@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi MUSTAFA AYDIN+90 258 296 4161 mustafa_aydin@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kavrama becerisi.
2Sözlü, yazılı ve bedensel etkin iletişim kurma becerisi.
3En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
4Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
5Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6Otomotiv teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri tanıma, modern araçları kullanma ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
7Otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılayacak yeterlikte teknik resim okuma, çizme ve bunları imalat sürecine aktarma becerisi.
8Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının otomotiv endüstrisinin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma.
9Otomotiv teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri bilme, ilgili cihazları seçme ve kullanabilme becerisi.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanılması.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 07
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 113 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+0 2 Zorunlu
MAIM 103 TEKNİK RESİM-I 2+2 4 Zorunlu
MAT 113 GENEL MATEMATİK - I 4+0 4 Zorunlu
FIZ 103 FİZİK LABORATUARI - I 0+2 2 Zorunlu
KIM 115 GENEL KİMYA 3+0 3 Zorunlu
KIM 135 GENEL KİMYA LABORATUARI 0+2 2 Zorunlu
FIZ 111 GENEL FİZİK - I 3+0 4 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
OTOM 141 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ 2+2 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+02,5Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+02,5Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 101 BEDEN EĞİTİMİ - I 2+02Seçmeli
GSM 101 MÜZİK - I 2+02Seçmeli
GSR 101 RESİM - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 112 GENEL FİZİK - II 3+0 4 Zorunlu
MAT 114 GENEL MATEMATİK - II 4+0 4 Zorunlu
MAIM 106 TEKNİK RESİM-II 2+2 4 Zorunlu
MAIM 102 STATİK 3+0 4 Zorunlu
FIZ 104 FİZİK LABORATUARI - II 0+2 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
OTOM 142 MOTOR TEKNOLOJİSİ 2+2 5 Zorunlu
OTOM 124 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+02,5Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+02,5Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 2+02Seçmeli
GSM 102 MÜZİK - II 2+02Seçmeli
GSR 102 RESİM - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 219 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2+2 4 Zorunlu
CENG 109 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2+2 4 Zorunlu
MAIM 209 DİNAMİK 3+0 4 Zorunlu
MBM 219 MALZEME BİLGİSİ 3+0 4 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
OTOM 293 TERMODİNAMİK I 3+0 4 Zorunlu
OTOM 241 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI 2+2 5,5 Zorunlu
OTOM 136 TEMEL ELEKTRIK VE ELEKTRONIK 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAIM 215 MUKAVEMET 3+0 4 Zorunlu
MAIM 104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2+1 3 Zorunlu
MAT 220 UYGULAMALI MATEMATİK 2+2 4 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
OTOM 294 TERMODİNAMİK - II 3+0 4 Zorunlu
OTOM 242 OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ 2+2 6 Zorunlu
OTOM 204 YAKITLAR VE YANMA 3+0 4 Zorunlu
OTOM 202 MESLEKİ YABANCI DİL 2+0 3,5 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTOM 301 MAKİNE ELEMANLARI 3+0 4 Zorunlu
OTOM 395 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I 3+0 4 Zorunlu
OTOM 345 MOTOR DİNAMİĞİ 3+0 5 Zorunlu
OTOM 343 YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ 2+1 5 Zorunlu
- Seçmeli Ders Grubu 1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli Ders Grubu 1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli Ders Grubu 1 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTOM 351 OTOMOTİV MALZEMELERİ 3+04Seçmeli
OTOM 353 SERVİS İŞLETMECİLİĞİ 3+04Seçmeli
OTOM 373 OTOMOTİV YAĞLARI VE YAĞLAMA SİSTEMLERİ 3+04Seçmeli
OTOM 375 TAŞIT EMİSYONLARI VE KONTROLÜ 3+04Seçmeli
OTOM 431 ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ 3+04Seçmeli
OTOM 433 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI 3+04Seçmeli
OTOM 435 TAŞIT GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ 3+04Seçmeli
OTOM 437 OTOMOTİV TASARIMI 3+04Seçmeli
OTOM 439 ŞASİ, KAPORTA VE BOYA İŞLEMLERİ 3+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTOM 396 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II 3+0 4 Zorunlu
OTOM 346 TAŞIT DİNAMİĞİ 3+0 5 Zorunlu
OTOM 344 OTOMOTİV İMALAT İŞLEMLERİ 2+1 5 Zorunlu
OTOM 348 ISI TRANSFERİ 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli Ders Grubu 2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli Ders Grubu 2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli Ders Grubu 2 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTOM 352 OTOMATİK TRANSMİSYONLAR 3+04Seçmeli
OTOM 354 OTOMATİK TAŞIT KONTROL SİSTEMLERİ 3+04Seçmeli
OTOM 356 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR 3+04Seçmeli
OTOM 358 MOTOR VE TAŞIT TEST TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
OTOM 382 KAZA HASAR ANALİZİ 3+04Seçmeli
OTOM 384 İŞ VE ENDÜSTRİ MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
OTOM 386 TAŞITLARDA MEKANİK TİTREŞİMLER 3+04Seçmeli
OTOM 388 İÇTEN YANMALI MOTORLAR 3+04Seçmeli
OTOM 394 OTOMOTİV MEKATRONİK SİSTEMLERİ 3+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTOM 403 MESLEK STAJI 0+0 5 Zorunlu
OTOM 405 İŞLETME STAJI 0+0