247 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı; Elektronik, Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Telekomünikasyon, Kontrol, Elektrik Makineleri ve Elektrik Tesisleri Anabilim Dalları ile faaliyetlerini yürütmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle 7 adet Profesör, 2 adet Doçent, 6 adet Doktor Öğretim Üyesi, 1 adet uzman ve 7 adet araştırma görevlisi mevcuttur. Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Fizik, Kimya, Matematik, bilgisayar gibi temel bilim derslerinin yanında elektrik-elektronik mühendisliği'ne temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, mühendislik matematiği ve diferansiyel denklemler gibi mühendislik formasyon derslerine ek olarak meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (Elektrik, Elektronik, Devreler ve Sistemler, İşaret İşleme, Kontrol, Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga) ilgili dersleri seçerek o alanda yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanıyla mezun olurlar.

Amaçlar
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının amacı; ulusal ve uluslar arası öğrencilere elektrik ve elektronik mühendisliğinin tüm alanlarında problem tanımlama, yorumlama, tasarım ve gerçekleme gibi aşamaları kapsayan mühendislik tasarımlarını gerçekleyebilme becerilerini kazandıracak ileri düzeyde eğitim imkânı sunmaktır. Ayrıca, başarılı bir yaşam için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini öğrencilere aşılamak bölümün diğer hedefleri arasındadır. Nihayetinde, günümüz ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlar için gerçekçi ve yenilikçi çözümler üreten ve mühendislik problemlerinin çözümünde elektrik elektronik mühendisliğinin belirli alanlarında deneyimlerini kullanabilecek şekilde öğrencileri eğitmek bölümün eğitim felsefesini oluşturmaktadır.


Kabul Koşulları
ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların MF-4 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 2011 yılı için birinci öğretime 424.589 ve ikinci öğretime ise 397.411 taban puanları ile öğrenci yerletirilmesi gerçekleşmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından mezun olabilmesi için; zorunlu dersleri, 30 kredilik toplam 10 tane teknik seçmeli dersleri ve 8 kredilik toplam 4 tane sosyal seçmeli dersleri almaları ve bu derslerin tümünden başarılı olmaları gerekir. Ayrıca toplam 60 iş günü olan yaz stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından mezun olan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin faaliyet alanına giren kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Bu kurum ve kuruluşlara örnek olarak Türk Telekom, Enerji Pazarlama ve Dağıtım Şirketleri, TEİAŞ, GSM Şirketleri, Enerji Santralleri, Belediyeler, Fabrikalar, Yazılım Şirketleri, Elektronik Sanayi v.b. verilebilir. Ayrıca SMM (Serbest Müşavir Mühendis) olmak suretiyle proje bürosu açma ve işletme sorumlusu olarak faaliyet gösterme hakkına sahiptirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Elektrik - Elektronik Mühendisliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından mezun olabilmesi için; zorunlu dersleri, 30 kredilik toplam 10 tane teknik seçmeli dersleri ve 8 kredilik toplam 4 tane sosyal seçmeli dersleri almaları ve bu derslerin tümünden başarılı olmaları gerekir. Ayrıca toplam 60 iş günü olan yaz stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ABDULLAH TAHSİN TOLA+90 258 296 3196 attola@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ÖNDER KARAKILINÇ+90 258 296 3213 okarakilinc@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SERDAR TEZ+90 258 296 3145 stez@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi birikimine ulaşırlar. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği sorunlarını çözmede kullanırlar.
2Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, modelleme, analiz etme ve çözme becerisine sahip olurlar. Bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanırlar.
3Öğrenciler bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlamaları dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar; bu amacı yerine getirmek için çağdaş tasarım yöntemlerini uygulama becerisini kazanırlar.
4Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan çağdaş yöntemleri ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olurlar. Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanırlar.
5Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
6Öğrenciler bireysel çalışma becerisinin yanısıra, disiplin içi ve disiplinler arası proje gruplarında etkin çalışabilir ve sorumluluk alma bilincine sahip olurlar.
7Öğrenciler Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, rapor hazırlar, sunum yapar, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. Elektrik-Elektronik mühendisliğine ek olarak farklı alanlarda temel seviyede bilgi kazanır.
8Öğrenciler sürekli öğrenmenin gerekliliğini ve bilgi paylaşımının önemini bilir. Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, mesleki alandaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar.
9Öğrenciler mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanırlar. Mesleki standartlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olurlar.
10Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahip olurlar. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda fikir sahibidirler.
11Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözüm ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin bilincindedirler. Ayrıca çağın sorunlarını bilirler ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadırlar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 07
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03