219 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

GENEL BİLGİLER
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü teknoloji ile iç içe olan bir bölümdür. Dünyadaki gelişmiş bilgi-temelli ekonomilerin üniversitelerinde yönetim bilişim sistemleri ile ilgili çok sayıda bölümler vardır. Hatta bu tür bölümlerin varlığı, ülkelerin gelişmişliği ile ilgili bir göstergedir. Ülkemizde ise mevcut üniversite oranına kıyasla yönetim bilişim sistemleri bölümü çok az sayıdadır. Yurt dışındaki örnekler: - Department of Management Information Systems, Eller College of Management, The University of Arizona, Arizona, USA. - Department of Management Information Systems, Lee Business School, University of Nevada, Las Vegas, USA. - Department of Management Information Systems, College of Business Administration Home, Kent State University, Kent, Ohio, USA Sosyal bilimler alanında dünya sıralamasında (QS World University Rankings) ilk 200 üniversite arasında olan The University of Alabama’da bu bölüm, bünyesinde yönetim, bilişim sistemleri ve kantitatif metotlar (karar verme teknikleri) bilimlerini barındırmaktadır. Benzer olarak, ilk 150’de yer alan University of Illinois (ULC)’de bilişim ve karar bilimleri tek bir bölüm adı altındadır. Yine Saint Louis University’de ise bilgi teknolojileri yönetimi ve karar bilimleri aynı bölümde birleşmişlerdir. Diğer taraftan ilk 100 üniversitede yer alan Carnegie Mellon University’de ise bu disiplinleri barındıran tek başına School of Information Systems & Management adlı bir fakülte bulunmaktadır. Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiye’de bu özelliğe sahip kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olması öngörülmektedir. Ayrıca lisans programının konusu hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiren bir alandır. Ülkemizde bu konuda uzmanlaşmış personele önemli oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitimi alan kişiler, disiplinler arası bir bilgi birikimine sahiptir ve verimlilik düzeyleri yüksektir. Bölümümüzde bu alanda akademik çalışmalar ve ulusal projeler yürüten, akademik çalışmaları olan, yurt dışında ilgili üniversitelerde eğitim gören ya da görev yapan öğretim üyelerimiz bulunmaktadır.

Amaçlar
Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans programının amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirebilen ve yönetebilen, profesyonelce problem çözebilen ve karar verebilen, bilgi ekonomisi işletmelerini yönetecek düzeyde işletmecilik bilgisine sahip lisans öğrencileri yetiştirilmek ve akademik altyapısını oluşturmaktır.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir ortaöğretim diplomasına sahip olmaları, bir de yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Programımızdan müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerinden bir bölümünü başarıyla tamamlayan, zorunlu iki stajını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Öğrencilerin mezuniyet sonrasında işletmelerin bilgi işlem merkezlerinde, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde ya da üniversitelerde görev almaları bir başarı ölçütüdür. Yine takım lideri, karar uzmanı, sistem analisti, sistem tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, IT uzmanı, bilgisayar destekli muhasebe ve finansman yetkilisi, e-pazarlama uzmanı, insan kaynakları uzmanı, YBS ve ar-ge danışmanı, akademisyen gibi pozisyonlarda görev almaları da bir başarı ölçütüdür.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yönetim Bilişim Sistemleri alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programımızdan müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerinden bir bölümünü başarıyla tamamlayan, zorunlu iki stajını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU+90 258 296 2705 hasiloglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÇETİN KALBURAN+90 258 296 2949 ckalburan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. İBRAHİM AKSEL+90 258 296 2681 iaksel@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
2Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
3Meslek hayatında etkili iletişimin gücünden yararlanabilme, gelişmeleri doğru yorumlama ve karar verme becerisi.
4Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
5Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
6Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi.
7Bilgisayar bilimleri kapsamındaki kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgilerine sahip olma
8Belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde bir sistem, alt sistem veya süreç tasarlama becerisi
9Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları değerlendirme becerisi
10Bilişim tabanlı işletme biliminin temel fonksiyon ile kavramlarını kavrar ve uygular
11İşletmeciliğin bilişime dayalı güncel yöntem ve teknolojilerini kurumsal bağlamda kullanır
12İşletmecilikle ilgili muhtemel problemleri tanır ve bilişime dayalı yöntemlerle çözer
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
YBS 105 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
YBS 101 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
YBS 103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3+1 6 Zorunlu
EKON 105 GENEL EKONOMİ 3+0 4 Zorunlu
EKNM 103 MATEMATİK - I 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 1 4+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 103 ALMANCA - I 3+03Seçmeli
FRA 103 FRANSIZCA - I 3+03Seçmeli
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
RSO 111 FOTOĞRAFÇILIK 2+02Seçmeli
RUS 101 RUSÇA - I 4+02Seçmeli
TBT 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1+22Seçmeli
YBS 151 SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI - I 3+12Seçmeli
YBS 153 OYUN TABANLI BLOK PROGRAMLAMA 3+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
YBS 102 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA 3+1 6 Zorunlu
ISLE 122 GENEL MUHASEBE 3+0 4 Zorunlu
ISLE 318 PAZARLAMA 3+0 5 Zorunlu
EKNM 104 MATEMATİK - II 3+0 5 Zorunlu
YBS 104 İŞLETME YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 2 4+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+03Seçmeli
FRA 104 FRANSIZCA - II 3+03Seçmeli
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
RUS 102 RUSÇA - II 4+02Seçmeli
TBT 110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+22Seçmeli
TRO 411 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI 2+22Seçmeli
YBS 152 SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI - II 3+12Seçmeli
YBS 154 GRAFİK VE ANİMASYON 3+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 201 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 3+1 5 Zorunlu
YBS 203 İLERİ OFİS UYGULAMALARI 3+1 5 Zorunlu
TKD 201 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
YBS 205 HUKUKA GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
YBS 211 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
YBS 213 BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK VE OLASILIK 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli - 1 3+1 5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 207 BİLİMSEL HESAPLAMA 3+15Seçmeli
YBS 253 UYGULAMALI YABANCI DİL 3+15Seçmeli
YBS 255 UYGULAMALI KARAR BİLİMLERİ 3+15Seçmeli
YBS 257 PROJE TABANLI GİRİŞİMCİLİK 3+15Seçmeli
YBS 261 İNTERNET PROGRAMLAMA 3+15Seçmeli
YBS 263 GÖRSEL PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
YBS 473 E-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 202 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
YBS 222 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve GELİŞTİRİLMESİ 3+0 4 Zorunlu
YBS 224 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİĞE GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
YBS 202 VERİTABANI YÖNETİMİ VE MODELLEMESİ 3+1 5 Zorunlu
YBS 204 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 4 Zorunlu
YBS 208 STAJ - I 0+0 2 Zorunlu
ISLE 254 FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISLE 252 İLERİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
YBS 242 SOSYAL PSİKOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ 3+05Seçmeli
YBS 252 AYRIK MATEMATİKSEL YAPILAR 3+05Seçmeli
YBS 254 BİLGİ TOPLUMU 3+05Seçmeli
YBS 256 BULUT BİLİŞİM 3+05Seçmeli
YBS 261 İNTERNET PROGRAMLAMA 3+15Seçmeli
YBS 374 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 452 BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 3+05Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 301 İNTERNETTE PAZARLAMA - I 3+1 5 Zorunlu
YBS 303 WEB TABANLI TEKNOLOJİLER 3+1 5 Zorunlu
YBS 305 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3+0 5 Zorunlu
- 5. Yarıyıl Seçmeli -3 3+0 5 Seçmeli
- 5. Yarıyıl Seçmeli -3 3+0 5 Seçmeli
- 5. Yarıyıl Seçmeli -4 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 5. Yarıyıl Seçmeli -3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CENG 309 İŞARET İŞLEME 3+05Seçmeli
CENG 403 VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI 3+25Seçmeli
CENG 405 BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR - I 3+05Seçmeli
CENG 413 DERLEYİCİ TASARIMI 3+05Seçmeli
CENG 415 EVRİMSEL HESAPLAMA 3+05Seçmeli
CENG 417 YAPAY ZEKA 3+05Seçmeli
CENG 419 GÖRÜNTÜ İŞLEME 3+05Seçmeli
CENG 423 DİNAMİK SİSTEMLER 3+05Seçmeli
CENG 425 UZMAN SİSTEMLER 3+05Seçmeli
CENG 439 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
CENG 441 LINUX İŞLETİM SİSTEMİ 3+05Seçmeli
CENG 455 HÜCRESEL VE KABLOSUZ AĞLAR 3+05Seçmeli
CENG 457 KRİPTOGRAFİ 3+05Seçmeli
CENG 461 GÖRSEL PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
CENG 467 ANLAMSAL WEB 3+05Seçmeli
CENG 475 YAZILIM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
CENG 477 NESNELERİN İNTERNETİ VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CENG 487 DOĞAL DİL İŞLEME 3+05Seçmeli
CENG 501 İLERİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
CENG 507 KRİPTOGRAFİK ALGORİTMALAR VE SİSTEMLER 3+05Seçmeli
CENG 525 ÖRÜNTÜ TANIMA 3+05Seçmeli
CENG 587 DOĞAL DİL İŞLEME VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CENG 589 BİYOİNFORMATİK 3+05Seçmeli
EKNM 209 EKONOMETRİK YAZILIMLAR 3+05Seçmeli
EKNM 301 EKONOMETRİ - I 3+05Seçmeli
EKNM 313 VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI 3+05Seçmeli
EKNM 407 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI 3+05Seçmeli
EKNM 409 BENZETİM TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
EKNM 411 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 413 OLASILIKSAL SÜREÇLER 3+05Seçmeli
EKNM 419 PROJE VE RİSK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 306 TİCARET HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 339 TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 345 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARAR VERME 3+05Seçmeli
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
ISLE 439 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
MALI 315 ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEME 3+05Seçmeli
SBKY 371 E-DEVLET POLİTİKASI 3+05Seçmeli
UTFB 415 ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA ATÖLYESİ 3+05Seçmeli
UTFB 490 DIŞ TİCARETTE DENİZ VE HAVAYOLU OPERASYONU 3+05Seçmeli
YBS 259 LİDERLİK KURAMLARI 3+05Seçmeli
YBS 341 GÖRÜNTÜ İŞLEME 2+15Seçmeli
YBS 343 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
YBS 345 PAZARLAMA ANALİTİĞİ 3+05Seçmeli
YBS 351 SAYISAL SİSTEMLER 3+05Seçmeli
YBS 353 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 3+05Seçmeli
YBS 355 BİLGİSAYAR MİMARİSİ 3+05Seçmeli
YBS 357 FİNANSAL VERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
YBS 361 İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+05Seçmeli
YBS 369 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 371 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 377 KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI 3+05Seçmeli
YBS 441 VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ 2+15Seçmeli
YBS 451 BİLGİSAYAR AĞLARI VE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 453 NESNEYE DAYALI TASARIM 3+05Seçmeli
YBS 455 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 457 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ 3+15Seçmeli
YBS 459 MOBİL PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
YBS 481 BİLİMSEL ARAŞTIRMA UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
YBS 483 YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 5. Yarıyıl Seçmeli -4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CENG 421 BULANIK MANTIK SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
CENG 425 UZMAN SİSTEMLER 3+05Seçmeli
CENG 467 ANLAMSAL WEB 3+05Seçmeli
EEEN 443 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ 3+05Seçmeli
EKNM 205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 305 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - I 3+05Seçmeli
EKNM 311 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+05Seçmeli
EKNM 313 VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI 3+05Seçmeli
EKNM 315 DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
EKNM 321 İKTİSADİ VE SOSYAL İSTATİSTİKLER 3+05Seçmeli
EKNM 407 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI 3+05Seçmeli
EKNM 409 BENZETİM TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
EKNM 411 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 419 PROJE VE RİSK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
IENG 471 ARGE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
IENG 475 OYUN TEORİSİ 3+05Seçmeli
ISLE 303 YATIRIM TEŞVİKLERİ 2+05Seçmeli
ISLE 305 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 307 BORÇLAR HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 325 AKADEMİK TÜRKÇE 2+05Seçmeli
ISLE 327 TOPLAM KALİTE KONTROLÜ 3+05Seçmeli
ISLE 339 TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 345 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARAR VERME 3+05Seçmeli
ISLE 351 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK 3+05Seçmeli
ISLE 399 YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 407 REKABET HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 409 PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
ISLE 413 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 415 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
ISLE 419 HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
ISLE 435 ÜRETİM YÖNETİMİ 2+05Seçmeli
SBKY 371 E-DEVLET POLİTİKASI 3+05Seçmeli
UTFB 203 DIŞ TİCARETE GİRİŞ 3+05Seçmeli
UTFB 301 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 3+05Seçmeli
UTFB 309 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ 3+05Seçmeli
UTFB 405 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+05Seçmeli
UTFB 415 ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA ATÖLYESİ 3+05Seçmeli
YBS 263 GÖRSEL PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
YBS 345 PAZARLAMA ANALİTİĞİ 3+05Seçmeli
YBS 369 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 371 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 373 MULTİMEDYA SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 377 KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI 3+05Seçmeli
YBS 442 ZEKİ SİSTEMLER 2+15Seçmeli
YBS 471 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 473 E-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 475 SOSYAL AĞ ANALİZİ 3+05Seçmeli
YBS 477 E-TİCARET 3+05Seçmeli
YBS 481 BİLİMSEL ARAŞTIRMA UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
YBS 483 YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 3+05Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 302 İNTERNETTE PAZARLAMA - II 3+1 5 Zorunlu
YBS 304 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3+1 5 Zorunlu
YBS 306 BİLİŞİM HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
YBS 308 STAJ - II 0+0 2 Zorunlu
- Seçmeli - 5 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli - 5 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli - 6 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEKO 402 İŞ HUKUKU 3+05Seçmeli
CENG 110 ORTA SEVİYE PROGRAMLAMA 2+15Seçmeli
CENG 310 KONTROL TEORİSİ 3+05Seçmeli
CENG 316 AYRIK ZAMANLI İŞARET İŞLEME 3+05Seçmeli
CENG 330 KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI VE KULLANICI DENEYİMİ 3+05Seçmeli
CENG 408 AKILLI KONTROL SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
CENG 412 ROBOT TEKNOLOJİLERİ 3+05Seçmeli
CENG 414 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 3+05Seçmeli
CENG 416 UZAKTAN ALGILAMA 3+05Seçmeli
CENG 420 MAKİNE ÖĞRENMESİ VE İMGE TANIMA 3+05Seçmeli
CENG 422 GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER 3+05Seçmeli
CENG 428 SİMÜLASYON VE MODELLEME 3+05Seçmeli
CENG 430 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3+05Seçmeli
CENG 432 PARALEL PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
CENG 434 KRİPTOLOJİ 3+05Seçmeli
CENG 436 HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ 3+05Seçmeli
CENG 438 DONANIM PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
CENG 452 AĞ TEKNOLOJİLERİ 3+05Seçmeli
CENG 470 YAZILIM KALİTE GÜVENCESİ 3+05Seçmeli
CENG 472 3D MODELLEME 3+05Seçmeli
CENG 474 ADLİ BİLİŞİM 3+05Seçmeli
CENG 488 DERİN ÖĞRENME 3+05Seçmeli
CENG 490 ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
EKNM 302 EKONOMETRİ - II 3+05Seçmeli
EKNM 416 ONGORU TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
IENG 456 KARAR VERMEDE ANALİTİK YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
IENG 474 LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
ISLE 340 MODERN ÜRETİM YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 418 UZMAN SİSTEMLER VE UYGULAMA ALANLARI 3+05Seçmeli
ISLE 424 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 3+35Seçmeli
MALI 315 ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEME 3+05Seçmeli
UTFB 430 VAKA ANALİZİ 3+05Seçmeli
YBS 309 MUHAKEME VE KARAR VERMEYE GİRİŞ 3+05Seçmeli
YBS 310 İŞLETMELER İÇİN VERİ BİLİMİ 3+05Seçmeli
YBS 352 İŞLETİM SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 354 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II 3+05Seçmeli
YBS 358 BİLİŞİM TOPLUMUNDA AHLAK 3+05Seçmeli
YBS 359