216 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Uluslararası Ticaret ve Finansman programında öğrencilere, iktisat, uluslararası Ticaret kamu ekonomisi, finansman, muhasebe konularında bilgi kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanmaktadır. Bölüm 2009-2010 yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Amaçlar
Bölümün akademik programı , öğrencilere uluslararası ticaret ve finansmana ilişkin gerekli teorik ve pratik donanımı kazandıracak şekilde tasarlanmıştır . İlk iki yılda ekonomi, işletme, sayısal teknikler, bilgisayar ve sosyal bilimler alanlarında temel dersler verilmektedir.Son iki yılda öğrencilere sunulan çok sayıda seçmeli dersler ile uzmanlaşma olanağı verilmektedir. Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerde uluslararası rekabet gücünün oluşmasına katkıda bulunacak üst düzey yönetici adayları yetiştirmek hedeflenmiştir.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir ortaöğretim diplomasına bir de Yüksek Öğretim Kurumlarına yerleştirme sınavından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

İstihdam Olanakları
Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler.

Kazanılan Derece


Derecenin Seviyesi


Önceki Eğitimlerin Tanınması


Dereceye Yönelik Kurallar


Üst Derece Programlarına Geçiş


Çalışma Şekli


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. İLHAN KÜÇÜKKAPLAN+90 258 296 3864 ikkaplan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. DİLEK DURUSU ÇİFTÇİ+90 258 296 2955 dciftci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mikro ve makro ekonomi konusundaki temel kavramları öğrenip bunlar aracılığı ile olguları açıklar ve bu doğrultuda uluslararası ekonomiyi yorumlar
2İşletme fonksiyonlarını öğrenip bunları uluslararası işletme boyutunda değerlendirir.
3Uluslararası finansal piyasaların özellikleri, işleyişi ve araçları konusunda donanıma sahip olur.
4Uluslararası ticarete ilişkin yasal düzenlemeler ve dış ticaret uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
5Uluslararası ticaret hayatının makro çevresini belirleyen unsurları anlayıp yönetir.
6Sayısal çözümleme yöntemlerini uluslararası ticaret ve finansman konularına uygular.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
EKNM 103 MATEMATİK - I 3+0 5 Zorunlu
SBKY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 3 Zorunlu
BUSI 101 İŞLETMEYE GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
ISLE 103 MUHASEBE - I 3+0 5 Zorunlu
SBKY 105 TOPLUM BİLİMİ 3+0 3 Zorunlu
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 103 ALMANCA - I 3+02Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+02Seçmeli
FRA 103 FRANSIZCA - I 3+02Seçmeli
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+02Seçmeli
ING 113 İLERİ İNGİLİZCE - I 3+02Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+02Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+02Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+02Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
EKNM 104 MATEMATİK - II 3+0 5 Zorunlu
ISLE 108 BORÇLAR HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
ISLE 104 MUHASEBE - II 3+0 5 Zorunlu
UTFB 112 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 4 Zorunlu
UTFB 102 TARİH VE EKONOMİ POLİTİK 2+0 2 Zorunlu
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+02Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+02Seçmeli
FRA 104 FRANSIZCA - II 3+02Seçmeli
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+02Seçmeli
ING 114 İLERİ İNGİLİZCE - II 3+02Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+02Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+02Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+02Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 201 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
EKNM 201 İSTATİSTİK - I 3+0 5 Zorunlu
UTFB 203 DIŞ TİCARETE GİRİŞ 3+0 6 Zorunlu
UTFB 201 FİNANSAL YÖNETİM - I 3+0 6 Zorunlu
BUSI 201 FİNANS MATEMATİĞİ 3+0 6 Zorunlu
EKON 207 MİKRO İKTİSAT 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 202 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
EKNM 202 İSTATİSTİK - II 3+0 6 Zorunlu
UTFB 202 FİNANSAL YÖNETİM - II 3+0 6 Zorunlu
UTFB 208 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ 3+0 6 Zorunlu
ISLE 209 TİCARET HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
EKON 208 MAKRO İKTİSAT 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 303 PARA BANKA 3+0 5 Zorunlu
UTFB 309 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ 3+0 5 Zorunlu
UTFB 311 İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
BUSI 329 PAZARLAMA - I 3+0 5 Zorunlu
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
EKON 413 EKONOMİK BİRLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ 3+05Seçmeli
EKON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
ISLE 441 DİJİTAL PAZARLAMA 3+05Seçmeli
MALI 315 ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEME 3+05Seçmeli
SBKY 309 AB YAPISI VE POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 313 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 315 TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 317 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ 3+05Seçmeli
UTFB 319 BANKACILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 321 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
UTFB 323 REKABET VE YENİLİK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
UTFB 325 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR 3+05Seçmeli
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
UTFB 419 ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ VE AÇIK EKONOMİDE MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 421 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 423 EMTİA PİYASALARI 3+05Seçmeli
UTFB 490 DIŞ TİCARETTE DENİZ VE HAVAYOLU OPERASYONU 3+05Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 315 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
BUSI 323 KARAR ANALİZİ 3+05Seçmeli
BUSI 325 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 3+05Seçmeli
BUSI 333 PROJE YÖNETİM İLKELERİ 3+05Seçmeli
BUSI 406 İNAVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 414 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
BUSI 419 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 421 İSTATİSTİKSEL KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 423 BİLGİ TABANLI YÖNETİM 3+05Seçmeli
BUSI 425 PERAKENDE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 432 YOKSULLUK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 303 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 307 SOSYAL DİYALOG VE ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ 3+05Seçmeli
CEKO 309 TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN. 3+05Seçmeli
CEKO 311 AB SOSYAL POLİTİKASI 3+05Seçmeli
CEKO 320 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 3+05Seçmeli
CEKO 321 SOSYAL POLİTİKA TEMELLİ ULUSLARARASI PROJELER 3+05Seçmeli
CEKO 323 SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 406 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 3+05Seçmeli
CEKO 407 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER 3+05Seçmeli
CEKO 425 GÖÇ VE ÇALIŞMA HUKUKU 3+05Seçmeli
ECON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ECON 421 TÜRKİYE EKONOMİSİ - I 3+05Seçmeli
EKNM 303 EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKNM 305 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - I 3+05Seçmeli
EKNM 307 OPTİMİZASYON 3+05Seçmeli
EKNM 311 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+05Seçmeli
EKNM 321 İKTİSADİ VE SOSYAL İSTATİSTİKLER 3+05Seçmeli
EKNM 405 EKONOMETRİK MODELLER 3+05Seçmeli
EKON 213 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
EKON 416 UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ 3+05Seçmeli
EKON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 426 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+05Seçmeli
ISLE 305 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 311 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 325 AKADEMİK TÜRKÇE 2+05Seçmeli
ISLE 327 TOPLAM KALİTE KONTROLÜ 3+05Seçmeli
ISLE 339 TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 340 MODERN ÜRETİM YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 399 YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 407 REKABET HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 409 PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
ISLE 411 TÜKETİCİ HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 413 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 415 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
ISLE 439 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
MALI 307 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+05Seçmeli
MALI 319 MALİYE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
MALI 421 AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİ 3+05Seçmeli
SBKY 321 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ 3+05Seçmeli
SBKY 323 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 333 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 371 E-DEVLET POLİTİKASI 3+05Seçmeli
SBKY 403 KAMU YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 413 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 415 YÖNETİMDE HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
YBS 251 SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI 3+15Seçmeli
YBS 254 BİLGİ TOPLUMU 3+05Seçmeli
YBS 257 PROJE TABANLI GİRİŞİMCİLİK 3+15Seçmeli
YBS 455 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 312 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI 3+0 5 Zorunlu
UTFB 314 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE ULAŞIM 3+0 5 Zorunlu
BUSI 332 PAZARLAMA - II 3+0 5 Zorunlu
UTFB 308 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 326 DAVRANIŞSAL FİNANS 3+05Seçmeli
BUSI 424 KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK 3+05Seçmeli
CEKO 318 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ 3+05Seçmeli
CEKO 330 ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
ISLE 308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 336 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 440 ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 3+05Seçmeli
SBKY 416 AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
SBKY 418 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
UTFB 318 STRATEJİK YÖNETİM 3+05Seçmeli
UTFB 320 OPERASYON YÖNETİMİNDE OYUNLAR VE ÖRNEK OLAYLAR 3+05Seçmeli
UTFB 322 E-TİCARET 3+05Seçmeli
UTFB 324 ULUSLARARASI SATIŞLAR VE MÜZAKERELER 3+05Seçmeli
UTFB 326 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI 3+05Seçmeli
UTFB 328 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
UTFB 329 ULUSLARARASI TİCARET VE ÇEVRE 3+05Seçmeli
UTFB 330 FİRMA DEĞERLEMESİ 3+05Seçmeli
UTFB 401 DÜNYA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
UTFB 402 AVRUPA BİRLİĞİNDE TİCARET VE FİNANSMAN 3+05Seçmeli
UTFB 403 ULUSLARARASI FİNANSAL VE EKONOMİK KURUMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 404 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE YABANCI YATIRIMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 408 REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 410 UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 3+05Seçmeli
UTFB 430 VAKA ANALİZİ 3+05Seçmeli
UTFB 482 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİĞİ 3+05Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 417 MENKUL KIYMET VE PORTFÖY YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
BUSI 433 ULUSLARARASI PAZARLAMA - I 3+0 5 Zorunlu
BUSI 439 ÇOKULUSLU İŞLETMECİLİK 3+0 5 Zorunlu
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
EKON 413 EKONOMİK BİRLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ 3+05Seçmeli
EKON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
ISLE 441 DİJİTAL PAZARLAMA 3+05Seçmeli
MALI 315 ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEME 3+05Seçmeli
SBKY 309 AB YAPISI VE POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 313 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 315 TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 317 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ 3+05Seçmeli
UTFB 319 BANKACILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 321 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
UTFB 323 REKABET VE YENİLİK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
UTFB 325 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR 3+05Seçmeli
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
UTFB 415 ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA ATÖLYESİ 3+05Seçmeli
UTFB 419 ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ VE AÇIK EKONOMİDE MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 421 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 423 EMTİA PİYASALARI 3+05Seçmeli
UTFB 490 DIŞ TİCARETTE DENİZ VE HAVAYOLU OPERASYONU 3+05Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 315 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
BUSI 323 KARAR ANALİZİ 3+05Seçmeli
BUSI 325 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 3+05Seçmeli
BUSI 333 PROJE YÖNETİM İLKELERİ 3+05Seçmeli
BUSI 406 İNAVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 414 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
BUSI 419 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 421 İSTATİSTİKSEL KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 423 BİLGİ TABANLI YÖNETİM 3+05Seçmeli
BUSI 425 PERAKENDE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 432 YOKSULLUK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 303 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 307 SOSYAL DİYALOG VE ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ 3+05Seçmeli
CEKO 309 TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN. 3+05Seçmeli
CEKO 311 AB SOSYAL POLİTİKASI 3+05Seçmeli
CEKO 320 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 3+05Seçmeli
CEKO 321 SOSYAL POLİTİKA TEMELLİ ULUSLARARASI PROJELER 3+05Seçmeli
CEKO 323 SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 406 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 3+05Seçmeli
CEKO 407 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER 3+05Seçmeli
CEKO 425 GÖÇ VE ÇALIŞMA HUKUKU 3+05Seçmeli
ECON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ECON 421 TÜRKİYE EKONOMİSİ - I 3+05Seçmeli
EKNM 303 EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKNM 305 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - I 3+05Seçmeli
EKNM 307 OPTİMİZASYON 3+05Seçmeli
EKNM 311 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+05Seçmeli
EKNM 321 İKTİSADİ VE SOSYAL İSTATİSTİKLER 3+05Seçmeli
EKNM 405 EKONOMETRİK MODELLER 3+05Seçmeli
EKON 213 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
EKON 416 UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ 3+05Seçmeli
EKON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 426 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+05Seçmeli
ISLE 305 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 311 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 325 AKADEMİK TÜRKÇE 2+05Seçmeli
ISLE 327 TOPLAM KALİTE KONTROLÜ 3+05Seçmeli
ISLE 339 TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 340 MODERN ÜRETİM YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 399 YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 407 REKABET HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 409 PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
ISLE 411 TÜKETİCİ HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 413 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 415 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
ISLE 439 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
MALI 307 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+05Seçmeli
MALI 319 MALİYE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
MALI 421 AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİ 3+05Seçmeli
SBKY 321 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ 3+05Seçmeli
SBKY 323 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 333 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 371 E-DEVLET POLİTİKASI 3+05Seçmeli
SBKY 403 KAMU YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 413 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 415 YÖNETİMDE HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
YBS 251 SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI 3+15Seçmeli
YBS 254 BİLGİ TOPLUMU 3+05Seçmeli
YBS 257 PROJE TABANLI GİRİŞİMCİLİK 3+15Seçmeli
YBS 455 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 428 RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜNLER 3+0 5 Zorunlu
BUSI 434 ULUSLARARASI PAZARLAMA - II 3+0 5 Zorunlu
UTFB 401 DÜNYA EKONOMİSİ 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 326 DAVRANIŞSAL FİNANS 3+05Seçmeli
BUSI 424 KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK 3+05Seçmeli
CEKO 318 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ 3+05Seçmeli
CEKO 330 ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
ISLE 308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 336 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 440 ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 3+05Seçmeli
SBKY 416 AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
SBKY 418 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
UTFB 318 STRATEJİK YÖNETİM 3+05Seçmeli
UTFB 320 OPERASYON YÖNETİMİNDE OYUNLAR VE ÖRNEK OLAYLAR 3+05Seçmeli
UTFB 322 E-TİCARET 3+05Seçmeli
UTFB 324 ULUSLARARASI SATIŞLAR VE MÜZAKERELER 3+05Seçmeli
UTFB 326 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI 3+05Seçmeli
UTFB 328 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
UTFB 329 ULUSLARARASI TİCARET VE ÇEVRE 3+05Seçmeli
UTFB 330 FİRMA DEĞERLEMESİ 3+05Seçmeli
UTFB 402 AVRUPA BİRLİĞİNDE TİCARET VE FİNANSMAN 3+05Seçmeli
UTFB 403 ULUSLARARASI FİNANSAL VE EKONOMİK KURUMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 404 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE YABANCI YATIRIMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 408 REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 410 UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 3+05Seçmeli
UTFB 430 VAKA ANALİZİ 3+05Seçmeli
UTFB 482 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİĞİ 3+05Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 324 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 328 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 404 DENETİM 3+05Seçmeli
BUSI 430 TEDARİK ZİNCİRİ ANALİTİĞİ 3+05Seçmeli
BUSI 432 YOKSULLUK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 308 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
CEKO 310 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR. 3+05Seçmeli
CEKO 314 ÖZEL SİGORTACILIK UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 402 İŞ HUKUKU 3+05Seçmeli
CEKO 424 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 426 ÜCRET VE İSTİHDAM TEŞVİKİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ECON 333 KONJONKTÜR DALGALANMALARI VE İKTİSAT POLİTİKASI 3+05Seçmeli
ECON 416 UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ 3+05Seçmeli
ECON 430 TÜRKİYE EKONOMİSİ - II 3+05Seçmeli
EKNM 306 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - II 3+05Seçmeli
EKNM 308 ÖRNEKLEME 3+05Seçmeli
EKNM 310 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
EKNM 320 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 408 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKON 213 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
EKON 312 EKONOMİK KALKINMA 3+05Seçmeli
EKON 422 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 441 ENERJİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ISLE 312 MALİYET MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 314 LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI 3+05Seçmeli
ISLE 320 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 325 AKADEMİK TÜRKÇE 2+05Seçmeli
ISLE 334 ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
ISLE 345 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARAR VERME 3+05Seçmeli
ISLE 352 PROJE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 354 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 3+05Seçmeli
ISLE 396 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 398 KURUMSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
ISLE 408 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 412 HİZMET PAZARLAMASI 3+05Seçmeli
ISLE 414 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL AHLAK 3+05Seçmeli
ISLE 438 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM 3+05Seçmeli
MALI 320 DİJİTAL MALİ EKONOMİ VE E-DEVLET 3+05Seçmeli
SBKY 308 SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 3+05Seçmeli
SBKY 318 KAMU POLİTİKASI VE ANALİZİ 3+05Seçmeli
SBKY 334 HAVACILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 412 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
SBKY 420 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 428 ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3+05Seçmeli
SBKY 436 YÖNETİM VE ETİK 3+05Seçmeli
SBKY 458 E-DEVLET UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
YBS 258 TAKIM YÖNETİMİ VE LİDERLİK 3+05Seçmeli
YBS 372 TASARIM VE ANİMASYON 3+05Seçmeli
YBS 476 VERİ MADENCİLİĞİ 3+05Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ******
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ******
BORÇLAR HUKUKUZ******
ÇOKULUSLU İŞLETMECİLİKZ      
DIŞ TİCARET MUHASEBESİZ      
DIŞ TİCARETE GİRİŞZ******
DÜNYA EKONOMİSİZ******
FİNANS MATEMATİĞİZ      
FİNANSAL YÖNETİM - IZ******
FİNANSAL YÖNETİM - IIZ******
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZ***** 
İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ YÖNETİMİZ      
İKTİSADA GİRİŞ - IZ******
İKTİSADA GİRİŞ - IIZ******
İSTATİSTİK - IZ******
İSTATİSTİK - IIZ******
İŞLETMEYE GİRİŞZ******
MAKRO İKTİSATZ******
MATEMATİK - IZ******
MATEMATİK - IIZ******
MENKUL KIYMET VE PORTFÖY YÖNETİMİZ******
MİKRO İKTİSATZ**  **
MUHASEBE - IZ**** *
MUHASEBE - IIZ****  
PARA BANKAZ******
PAZARLAMA - IZ      
PAZARLAMA - IIZ      
RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜNLERZ      
TARİH VE EKONOMİ POLİTİKZ      
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİZ      
TİCARET HUKUKUZ******
TOPLUM BİLİMİZ      
TÜRK DİLİ - IZ      
TÜRK DİLİ - IIZ      
ULUSLARARASI FİNANSMANZ      
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE ULAŞIMZ      
ULUSLARARASI PAZARLAMA - IZ      
ULUSLARARASI PAZARLAMA - IIZ      
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASIZ      
ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİZ      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİS      
AB SOSYAL POLİTİKASIS******
AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİS      
AB YAPISI VE POLİTİKALARIS      
AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM S      
AKADEMİK TÜRKÇES      
ALMANCA - IS******
ALMANCA - IIS******
AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİS      
AVRUPA BİRLİĞİNDE TİCARET VE FİNANSMANS      
BANKACILIK YÖNETİMİS      
BİLGİ TABANLI YÖNETİMS      
BİLGİ TOPLUMUS      
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBES******
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS      
ÇALIŞMA EKONOMİSİS******
ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARIS      
ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİS******
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA S      
ÇİNCE - IS******
ÇİNCE - IIS******
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE YABANCI YATIRIMLARS      
DAVRANIŞSAL FİNANSS      
DENETİMS******
DIŞ TİCARETTE DENİZ VE HAVAYOLU OPERASYONUS      
DİJİTAL MALİ EKONOMİ VE E-DEVLETS      
DİJİTAL PAZARLAMAS******
DÜNYA EKONOMİSİS******
E-DEVLET POLİTİKASIS      
E-DEVLET UYGULAMALARIS      
EKONOMETRİS******
EKONOMETRİK MODELLERS******
EKONOMİK BİRLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİS******
EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİS      
EKONOMİK KALKINMAS      
ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARAR VERMES      
EMTİA PİYASALARIS      
ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMS******
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONS      
ENERJİ EKONOMİSİS      
E-TİCARETS      
FİNANSAL EKONOMETRİS******
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİS      
FİRMA DEĞERLEMESİS      
FRANSIZCA - IS******
FRANSIZCA - IIS******
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUKS      
GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARS      
GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMIS      
GÖÇ VE ÇALIŞMA HUKUKUS******
HAVACILIK YÖNETİMİS      
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİĞİS      
HİZMET PAZARLAMASIS      
İKTİSADİ VE SOSYAL İSTATİSTİKLERS      
İLERİ İNGİLİZCE - IS******
İLERİ İNGİLİZCE - IIS******
İNAVASYON YÖNETİMİS******
İNGİLİZCE - IS******
İNGİLİZCE - IIS******
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS      
İSPANYOLCA - IS******
İSPANYOLCA - IIS******
İSTATİSTİKSEL KALİTE YÖNETİMİS      
İSTİHDAM VE İŞSİZLİKS      
İŞ HUKUKUS      
İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİS      
İTALYANCA - IS******
İTALYANCA - IIS******
JAPONCA - IS      
JAPONCA - IIS      
KAMU PERSONEL YÖNETİMİS      
KAMU POLİTİKASI VE ANALİZİS      
KAMU YÖNETİMİS******
KARAR ANALİZİS      
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİS******
KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİS******
KONJONKTÜR DALGALANMALARI VE İKTİSAT POLİTİKASIS      
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASIS      
KURUMSAL YÖNETİMS      
KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUKS      
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERS      
KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELERS******
LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARIS      
MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASIS      
MALİYE POLİTİKASIS      
MALİYET MUHASEBESİS      
MODERN ÜRETİM YAKLAŞIM VE UYGULAMALARIS      
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS      
OPERASYON YÖNETİMİNDE OYUNLAR VE ÖRNEK OLAYLARS      
OPTİMİZASYONS******
ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL AHLAKS      
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİŞİM YÖNETİMİS      
ÖRNEKLEMES******
ÖZEL SİGORTACILIK UYGULAMALARIS      
PERAKENDE YÖNETİMİS      
PERAKENDECİLİKS******
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİS      
PROJE TABANLI GİRİŞİMCİLİKS      
PROJE YÖNETİM İLKELERİS      
PROJE YÖNETİMİS      
REKABET HUKUKUS******
REKABET VE YENİLİK EKONOMİSİS      
REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİS      
RUSÇA - IS******
RUSÇA - IIS******
SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİS      
SATIŞ YÖNETİMİS******
SATRANÇ VE AKIL OYUNLARIS      
SAYISAL ÇÖZÜMLEMES******
SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞS      
SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİS      
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞS      
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS      
SOSYAL DİYALOG VE ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİS******
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE UYGULAMALARIS      
SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİS******
SOSYAL POLİTİKA TEMELLİ ULUSLARARASI PROJELERS      
SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİKS      
SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERS******
STRATEJİK YÖNETİMS      
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİS******
ŞİRKETLER MUHASEBESİS******
TAKIM YÖNETİMİ VE LİDERLİKS      
TASARIM VE ANİMASYONS      
TEDARİK ZİNCİRİ ANALİTİĞİS      
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİS      
TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİS      
TEKNOLOJİ YÖNETİMİS      
TOPLAM KALİTE KONTROLÜS******
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS******
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARIS      
TÜKETİCİ HUKUKUS******
TÜRK VERGİ SİSTEMİS******
TÜRKİYE EKONOMİSİS      
TÜRKİYE EKONOMİSİ - IS      
TÜRKİYE EKONOMİSİ - IIS      
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİS      
TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARIS      
TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN.S******
ULUSLARARASI FİNANSAL VE EKONOMİK KURUMLARS******
ULUSLARARASI İLİŞKİLERS      
ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ VE AÇIK EKONOMİDE MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARIS      
ULUSLARARASI PERAKENDECİLİKS      
ULUSLARARASI SATIŞLAR VE MÜZAKERELERS      
ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİKS******
ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR.S      
ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA ATÖLYESİS      
ULUSLARARASI TİCARET VE ÇEVRES      
ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEMES******
UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİS      
UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - IS******
UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - IIS******
UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZS      
UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS      
ÜCRET VE İSTİHDAM TEŞVİKİ UYGULAMALARIS******
ÜRETİM SİSTEMLERİS      
ÜRETİM YÖNETİMİS******
VAKA ANALİZİS      
VERİ MADENCİLİĞİS      
YATIRIM PROJELERİ ANALİZİS******
YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİS      
YOKSULLUK EKONOMİSİS      
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİS******
YÖNETİM MUHASEBESİS******
YÖNETİM VE ETİKS      
YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARS******
YÖNETİMDE HALKLA İLİŞKİLERS******
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU