204 İKTİSAT (İngilizce) (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
İktisat bölümünde Mikro ve Makro ekonomi, Uluslar arası iktisat, Ekonometri ve büyüme teorileri, Para piyasaları temel konular olmak üzere disiplinler arası bir eğitim uygulanmaktadır. Genel yapı içerisinde öğretim gören bölüm öğrencisinin iş dünyasında geniş bir yelpazeyi yakalaması söz konusudur.

Amaçlar
İktisat bölümü, öğrencilerinin nitel ve nicel yöntemler aracılığıyla iktisadi ve finansal sistemi çözümlemesini amaçlamaktadır. Bölümümüz bu amaca ulaşmak için çok çeşitli dersler ve araştırma projeleri düzenlemektedir. Düzenlenmekte olan bütün derslerin içeriği öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda her yıl gözden geçirilmektedir. Söz konusu dersler arasında pratikte Türkiye ekonomisine uygulanarak verilen zaman serisi analizi, ekonometri gibi dersler sayılabilir. Bütün uygulamalar bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerin pratik iktisadi sorunları çözme yeteneği elde etmeleri sağlanmaktadır. Bölüm ayrıca öğrencilerini özel sektör ve Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi devlet kurumlarındaki çeşitli kariyerlere hazırlamaya çalışmaktadır.


Kabul Koşulları
Öğrenci Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM), Eşit Ağırlık (EA)

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

İstihdam Olanakları
Türkçe İktisat Bölümünden mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası şirketlerin ekonomi, ihracat ve ithalat departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını artırabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Devlet Planlama Teşkilatı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı gibi) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İktisat (İngilizce) alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. İSMAİL ÇEVİŞ+90 258 296 2728 icevis@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SİNEM PINAR GÜREL+90 258 296 2915 pgurel@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi MUSTAFA OZAN YILDIRIM+90 258 296 3857 moyildirim@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekonomik karar birimlerinin davranışlarını farklı piyasa ortamlarına göre tanımlar
2Ekonomik verileri toplar, işler ve yorumlar
3Güncel iktisadi sorunlar saptamasını yapar ve çözümüne ilişkin nitel ve nicel iktisadi yöntemleri kullanır
4Analitik düşünerek ekonomik problemlere pratik politika çözüm önerilerini sergiler
5Ekonomi ile ilgili mesleki ve global ağlara erişimde bilgisayar teknolojilerini ve yazılımları kullanma becerisine sahip olma
6Bireysel çalışma becerisine ve bağımsız düşünceleri ortaya koyma becerisini gösterir
7Disiplinler arası bir yaklaşım içinde takım çalışması yapabilme
8Ekonomik olguları sözlü ve yazılı bir biçimde ifade eder
9Ekonomi ve toplumsal dinamikler arasındaki karşılıklı etkileşimi tanımlar ve ekonomi literatüründeki kuramsal gelişmeleri izler
10Yaşam boyu eğitimin önemini görerek iktisadi gelişmeleri izler
11Mesleki yabancı dil bilgisini kullanır
12Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde davranır
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
EKNM 103 MATEMATİK - I 3+0 4 Zorunlu
SBKY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 4 Zorunlu
ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 4+0 5 Zorunlu
ECON 222 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 4 Zorunlu
BUSI 103 MUHASEBE - I 3+0 4 Zorunlu
BUSI 101 İŞLETMEYE GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 103 ALMANCA - I 3+03Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+03Seçmeli
FRA 103 FRANSIZCA - I 3+03Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03Seçmeli
ING 113 İLERİ İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+03Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+03Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+03Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
EKNM 104 MATEMATİK - II 3+0 5 Zorunlu
SBKY 110 ANAYASA HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
SBKY 106 TOPLUM BİLİMİ 3+0 5 Zorunlu
ECON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II 4+0 6 Zorunlu
BUSI 104 MUHASEBE - II 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+03Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+03Seçmeli
FRA 104 FRANSIZCA - II 3+03Seçmeli
ING 114 İLERİ İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+03Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+03Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+03Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 201 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
EKNM 201 İSTATİSTİK - I 3+0 5 Zorunlu
ECON 203 MAKRO İKTİSAT - I 4+0 6 Zorunlu
ECON 201 MİKRO İKTİSAT - I 4+0 6 Zorunlu
ECON 205 MATEMATİKSEL İKTİSAT - I 4+0 6 Zorunlu
ECON 207 İKTİSAT TARİHİ 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 202 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
EKNM 202 İSTATİSTİK - II 3+0 5 Zorunlu
ECON 202 MİKRO İKTİSAT - II 4+0 6 Zorunlu
ECON 204 MAKRO İKTİSAT - II 4+0 6 Zorunlu
ECON 206 MATEMATİKSEL İKTİSAT - II 4+0 6 Zorunlu
ISLE 307 BORÇLAR HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MALI 301 KAMU EKONOMİSİ - I 3+0 5 Zorunlu
ECON 301 ULUSLARARASI İKTİSAT - I 3+0 5 Zorunlu
EKNM 309 EKONOMETRİ - I 4+0 5 Zorunlu
ECON 303 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - I 3+0 5 Zorunlu
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 201 FİNANS MATEMATİĞİ 3+05Seçmeli
BUSI 327 FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ 3+05Seçmeli
BUSI 429 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 3+05Seçmeli
CEKO 303 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 406 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 3+05Seçmeli
CEKO 409 ÜCRET TEORİLERİ VE POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
CEKO 413 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MİKRO ANALİZ 3+05Seçmeli
ECON 334 KONUT EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ECON 349 ULUSLARARASI PARA BANKACILIK VE FİNANS 3+05Seçmeli
ECON 429 ULUSLARARASI PARA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ECON 433 İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI 3+05Seçmeli
ECON 434 GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE MAKROEKONOMİK KONULAR 3+05Seçmeli
EKNM 305 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - I 3+05Seçmeli
EKNM 401 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ - I 3+05Seçmeli
EKNM 417 MİKRO EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKON 313 DİNAMİK İKTİSADİ ANALİZ 3+05Seçmeli
EKON 316 TARIM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 329 ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ 3+05Seçmeli
EKON 383 DIŞ TİCARET POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
EKON 405 OYUN TEORİSİ - I 3+05Seçmeli
EKON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 419 FİNANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
EKON 421 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+05Seçmeli
EKON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
EKON 426 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+05Seçmeli
EKON 429 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ VE ÇEVRE 3+05Seçmeli
EKON 482 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ 3+05Seçmeli
ISLE 407 REKABET HUKUKU 3+05Seçmeli
UTFB 401 DÜNYA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 313 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 3+05Seçmeli
BUSI 314 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMELERDE GELİŞİM 3+05Seçmeli
BUSI 315 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
BUSI 323 KARAR ANALİZİ 3+05Seçmeli
BUSI 325 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 3+05Seçmeli
BUSI 333 PROJE YÖNETİM İLKELERİ 3+05Seçmeli
BUSI 415 SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
BUSI 419 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 421 İSTATİSTİKSEL KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 423 BİLGİ TABANLI YÖNETİM 3+05Seçmeli
BUSI 425 PERAKENDE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 433 ULUSLARARASI PAZARLAMA - I 3+05Seçmeli
BUSI 435 VAKA ÇALIŞMALARI - I 3+05Seçmeli
CEKO 309 TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN. 3+05Seçmeli
CEKO 311 AB SOSYAL POLİTİKASI 3+05Seçmeli
CEKO 314 ÖZEL SİGORTACILIK UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 319 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ YAKLAŞIMI 3+05Seçmeli
CEKO 321 SOSYAL POLİTİKA TEMELLİ ULUSLARARASI PROJELER 3+05Seçmeli
CEKO 407 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER 3+05Seçmeli
CEKO 419 ÇALIŞMA YAŞAMI VE TEKNOLOJİ 3+05Seçmeli
ECON 439 SAĞLIK EKONOMİSİNİN PRENSİPLERİ 3+05Seçmeli
EKNM 307 OPTİMİZASYON 3+05Seçmeli
EKNM 311 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+05Seçmeli
EKNM 313 VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI 3+05Seçmeli
EKNM 321 İKTİSADİ VE SOSYAL İSTATİSTİKLER 3+05Seçmeli
EKNM 403 EKONOMETRİ - III 3+05Seçmeli
EKNM 405 EKONOMETRİK MODELLER 3+05Seçmeli
EKNM 407 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI 3+05Seçmeli
EKNM 409 BENZETİM TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
EKNM 411 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 413 OLASILIKSAL SÜREÇLER 3+05Seçmeli
EKNM 421 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER - I 3+05Seçmeli
EKON 382 SERBEST BÖLGELER 3+05Seçmeli
ISLE 305 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 307 BORÇLAR HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 309 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 323 E-TİCARET UYGULAMALARI 3+35Seçmeli
ISLE 325 AKADEMİK TÜRKÇE 2+05Seçmeli
ISLE 327 TOPLAM KALİTE KONTROLÜ 3+05Seçmeli
ISLE 339 TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 340 MODERN ÜRETİM YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 351 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK 3+05Seçmeli
ISLE 399 YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 409 PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
ISLE 411 TÜKETİCİ HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 413 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 415 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
ISLE 419 HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
MALI 303 KAMU MALİYESİ 3+05Seçmeli
MALI 307 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+05Seçmeli
MALI 311 EĞİTİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
MALI 315 ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEME 3+05Seçmeli
MALI 317 VERGİ DENETİMİ 3+05Seçmeli
MALI 319 MALİYE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
MALI 321 GÜNCEL MALI YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
MALI 409 VERGİ CEZA HUKUKU 3+05Seçmeli
MALI 419 MODERN POLİTİK İKTİSAT 3+05Seçmeli
MALI 421 AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİ 3+05Seçmeli
SBKY 303 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 3+05Seçmeli
SBKY 307 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
SBKY 321 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ 3+05Seçmeli
SBKY 323 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 340 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARINA GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 403 KAMU YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 405 İDARE HUKUKU 3+05Seçmeli
SBKY 413 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 415 YÖNETİMDE HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
SBKY 417 YURTTAŞLIK VE SİYASET 3+05Seçmeli
SBKY 421 KENTLEŞME VE KENT POLİTİKASI 3+05Seçmeli
SBKY 431 SİYASET PSİKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
SBKY 433 BİREYSEL İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI 3+05Seçmeli
UTFB 301 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 3+05Seçmeli
UTFB 313 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 315 TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 317 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ 3+05Seçmeli
UTFB 319 BANKACILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 321 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
UTFB 323 REKABET VE YENİLİK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
UTFB 325 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR 3+05Seçmeli
UTFB 403 ULUSLARARASI FİNANSAL VE EKONOMİK KURUMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 405 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+05Seçmeli
UTFB 419 ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ VE AÇIK EKONOMİDE MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 421 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 423 EMTİA PİYASALARI 3+05Seçmeli
UTFB 430 VAKA ANALİZİ 3+05Seçmeli
UTFB 490 DIŞ TİCARETTE DENİZ VE HAVAYOLU OPERASYONU 3+05Seçmeli
YBS 201 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 3+15Seçmeli
YBS 251 SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI 3+15Seçmeli
YBS 252 AYRIK MATEMATİKSEL YAPILAR 3+05Seçmeli
YBS 254 BİLGİ TOPLUMU 3+05Seçmeli
YBS 255 UYGULAMALI KARAR BİLİMLERİ 3+15Seçmeli
YBS 257 PROJE TABANLI GİRİŞİMCİLİK 3+15Seçmeli
YBS 309 MUHAKEME VE KARAR VERMEYE GİRİŞ 3+05Seçmeli
YBS 351 SAYISAL SİSTEMLER 3+05Seçmeli
YBS 353 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 3+05Seçmeli
YBS 355 BİLGİSAYAR MİMARİSİ 3+05Seçmeli
YBS 357 FİNANSAL VERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
YBS 451 BİLGİSAYAR AĞLARI VE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 453 NESNEYE DAYALI TASARIM 3+05Seçmeli
YBS 455 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 471 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 473 E-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 475 SOSYAL AĞ ANALİZİ 3+05Seçmeli
YBS 477 E-TİCARET 3+05Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MALI 302 KAMU EKONOMİSİ - II 3+0 5 Zorunlu
ECON 304 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - II 3+0 5 Zorunlu
ECON 302 ULUSLARARASI İKTİSAT - II 3+0 5 Zorunlu
EKNM 319 EKONOMETRİ - II 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 326 DAVRANIŞSAL FİNANS 3+05Seçmeli
BUSI 410 İŞLETME STRATEJİLERİ 3+05Seçmeli
CEKO 320 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 3+05Seçmeli
CEKO 418 TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASASI UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 420 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MAKRO ANALİZ 3+05Seçmeli
ECON 332 MEKANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
ECON 333 KONJONKTÜR DALGALANMALARI VE İKTİSAT POLİTİKASI 3+05Seçmeli
ECON 335 MAKROİKTİSAT UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ECON 422 KENTSEL VE BÖLGESEL İKTİSAT 3+05Seçmeli
ECON 426 REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER VE ULUSLARARASI TİCARET 3+05Seçmeli
ECON 428 EKONOMİK KRİZLER 3+05Seçmeli
ECON 430 TÜRKİYE EKONOMİSİ - II 3+05Seçmeli
EKNM 306 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - II 3+05Seçmeli
EKNM 402 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ - II 3+05Seçmeli
EKNM 408 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKNM 410 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ 3+05Seçmeli
EKON 310 BİLGİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 317 REFAH VE GENEL DENGE TEORİSİ 3+05Seçmeli
EKON 402 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ - II 3+05Seçmeli
EKON 408 OYUN TEORİSİ - II 3+05Seçmeli
EKON 410 AB VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
EKON 416 UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ 3+05Seçmeli
EKON 420 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 428 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
EKON 441 ENERJİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 481 EKONOMİ POLİTİK 3+05Seçmeli
ISLE 311 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 302 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
YBS 476 VERİ MADENCİLİĞİ 3+05Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 324 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 328 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 404 DENETİM 3+05Seçmeli
BUSI 406 İNAVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 411 İNTERNET VE PAZARLAMA 3+05Seçmeli
BUSI 414 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
BUSI 430 TEDARİK ZİNCİRİ ANALİTİĞİ 3+05Seçmeli
BUSI 434 ULUSLARARASI PAZARLAMA - II 3+05Seçmeli
BUSI 436 VAKA ÇALIŞMALARI - II 3+05Seçmeli
CEKO 304 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+05Seçmeli
CEKO 308 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
CEKO 310 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR. 3+05Seçmeli
CEKO 328 DEVLET, TOPLUM VE SOSYAL POLİTİKA 3+05Seçmeli
CEKO 402 İŞ HUKUKU 3+05Seçmeli
CEKO 404 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
CEKO 416 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE UYGULAMALI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 428 ÇALIŞMA EKONOMİSİNDE NİCELİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 307 OPTİMİZASYON 3+05Seçmeli
EKNM 308 ÖRNEKLEME 3+05Seçmeli
EKNM 310 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
EKNM 404 EKONOMETRİ - IV 3+05Seçmeli
EKNM 406 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 416 ONGORU TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
EKNM 418 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL 3+25Seçmeli
EKON 322 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 3+05Seçmeli
EKON 324 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (RUSÇA) 3+05Seçmeli
EKON 384 DIŞ TİCARET VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
EKON 420 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ISLE 252 İLERİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 312 MALİYET MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 314 LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI 3+05Seçmeli
ISLE 318