202 İŞLETME (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
İşletme etkinlikleri; genel ekonomik faaliyetlerin bir organizasyon şeması altında gerçekleştirilmekte olan tedarik, üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, sayısal yöntemler ve işletme hukuku ile ilgili bir dizi işlem ve süreçlerdir.

Amaçlar
İşletme programının amacı; iş dünyasının her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, ahlaki değerleri benimsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan, yenilikçi, değişime uyum sağlayabilen, iş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine cevap verebilecek işletmeciler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir ortaöğretim diplomasına sahip olmaları, bir de yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

İstihdam Olanakları
Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İşletme alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. SABAHAT BAYRAK KÖK+90 258 296 2661 sbayrak@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ENDER COŞKUN+90 258 296 2814 enderc@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İşletme biliminin temel fonksiyon ile kavramlarını kavrar ve uygular.
2Teorik alanda edinilen bilgileri iş dünyası ile bağdaştırır.
3Disiplinler arası takım çalışmalarında etkili bir biçimde rol alır ve katılım sağlar.
4Yenilik ve değişime açık işletmecilik bilgi ve becerisi kazanır.
5İş çevrelerinde hukuki ve ahlaki davranışlar ile sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kazanır.
6İşletmecilik faaliyetlerinde stratejik karar alır ve uygular.
7İşletmeciliğin güncel yöntem ve teknolojilerini kurumsal bağlamda kullanır.
8Örgütsel ve toplumsal düzlemde kendini iyi ifade eder ve özgüven becerisi kazanır.
9Analitik düşünce bağlamında işletmeciliğin yerel, ulusal ve uluslararası dinamiklerini kavrar.
10İşletmecilikle ilgili muhtemel problemleri tanır, nitel ve nicel yöntemlerle çözer.
11Ülkesine, milletine ve insanlığa yararlı olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
EKNM 103 MATEMATİK - I 3+0 4,5 Zorunlu
ISLE 105 DAVRANIŞ BİLİMLERİ - I 3+0 4,5 Zorunlu
SBKY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 4 Zorunlu
ISLE 103 MUHASEBE - I 3+0 4 Zorunlu
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 3+0 4 Zorunlu
ISLE 111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+1 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+03Seçmeli
ALM 103 ALMANCA - I 3+03Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+03Seçmeli
FRA 103 FRANSIZCA - I 3+03Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03Seçmeli
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli
ING 113 İLERİ İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+03Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+03Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+03Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
EKNM 104 MATEMATİK - II 3+0 4,5 Zorunlu
ISLE 102 İŞLETMEYE GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
ISLE 106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ - II 3+0 4,5 Zorunlu
ISLE 108 BORÇLAR HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
ISLE 104 MUHASEBE - II 3+0 4 Zorunlu
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+03Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+03Seçmeli
FRA 104 FRANSIZCA - II 3+03Seçmeli
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli
ING 114 İLERİ İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+03Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+03Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+03Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 201 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
EKNM 201 İSTATİSTİK - I 3+0 6 Zorunlu
EKON 209 MAKRO İKTİSAT 3+0 5,5 Zorunlu
ISLE 201 TİCARET HUKUKU - I 3+0 5,5 Zorunlu
ISLE 207 YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 3+0 5,5 Zorunlu
ISLE 213 İŞLETME MATEMATİĞİ 3+0 5,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 202 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
EKNM 202 İSTATİSTİK - II 3+0 6 Zorunlu
ISLE 333 PAZARLAMA İLKELERİ 3+0 5,5 Zorunlu
ISLE 202 TİCARET HUKUKU - II 3+0 5,5 Zorunlu
ISLE 214 YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ 3+0 5,5 Zorunlu
ISLE 336 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3+0 5,5 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISLE 329 FİNANSAL YÖNETİM - I 3+0 5 Zorunlu
ISLE 301 SAYISAL YÖNTEMLER - I 3+0 5 Zorunlu
ISLE 311 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
ISLE 315 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0 5 Zorunlu
ISLE 309 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 313 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 3+05Seçmeli
BUSI 315 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
BUSI 323 KARAR ANALİZİ 3+05Seçmeli
BUSI 325 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 3+05Seçmeli
BUSI 406 İNAVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 414 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
BUSI 419 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 421 İSTATİSTİKSEL KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 423 BİLGİ TABANLI YÖNETİM 3+05Seçmeli
BUSI 425 PERAKENDE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
CEKO 319 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ YAKLAŞIMI 3+05Seçmeli
ECON 405 OYUN TEORİSİ - I 3+05Seçmeli
EKNM 307 OPTİMİZASYON 3+05Seçmeli
EKON 405 OYUN TEORİSİ - I 3+05Seçmeli
EKON 411 SERMAYE PİYASASI VE MALİ KURUMLAR 3+05Seçmeli
EKON 419 FİNANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
EKON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
ISLE 305 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 313 GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+05Seçmeli
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 323 E-TİCARET UYGULAMALARI 3+35Seçmeli
ISLE 327 TOPLAM KALİTE KONTROLÜ 3+05Seçmeli
ISLE 339 TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 351 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK 3+05Seçmeli
ISLE 399 YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 407 REKABET HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 409 PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
ISLE 411 TÜKETİCİ HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 413 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 415 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
ISLE 419 HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
ISLE 439 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 441 DİJİTAL PAZARLAMA 3+05Seçmeli
MALI 315 ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEME 3+05Seçmeli
UTFB 313 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 319 BANKACILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 403 ULUSLARARASI FİNANSAL VE EKONOMİK KURUMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
UTFB 421 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISLE 330 FİNANSAL YÖNETİM - II 3+0 5 Zorunlu
ISLE 302 SAYISAL YÖNTEMLER - II 3+0 5 Zorunlu
ISLE 308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 314 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMELERDE GELİŞİM 3+05Seçmeli
BUSI 324 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 326 DAVRANIŞSAL FİNANS 3+05Seçmeli
BUSI 328 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 404 DENETİM 3+05Seçmeli
BUSI 410 İŞLETME STRATEJİLERİ 3+05Seçmeli
BUSI 411 İNTERNET VE PAZARLAMA 3+05Seçmeli
BUSI 420 ULUSLARARASI PAZARLAMA KANALLARI 3+05Seçmeli
BUSI 424 KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK 3+05Seçmeli
CEKO 304 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+05Seçmeli
CEKO 314 ÖZEL SİGORTACILIK UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 324 YÖNETİM BİLİMLERİ İÇİN SOSYAL PSİKOLOJİ 3+05Seçmeli
CEKO 402 İŞ HUKUKU 3+05Seçmeli
CEKO 416 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE UYGULAMALI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
ECON 408 OYUN TEORİSİ - II 3+05Seçmeli
EKNM 320 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 321 İKTİSADİ VE SOSYAL İSTATİSTİKLER 3+05Seçmeli
EKON 408 OYUN TEORİSİ - II 3+05Seçmeli
EKON 420 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 441 ENERJİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ISLE 252 İLERİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 314 LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI 3+05Seçmeli
ISLE 320 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 334 ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
ISLE 340 MODERN ÜRETİM YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 345 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARAR VERME 3+05Seçmeli
ISLE 352 PROJE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 354 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 3+05Seçmeli
ISLE 396 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 398 KURUMSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
ISLE 408 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 412 HİZMET PAZARLAMASI 3+05Seçmeli
ISLE 414 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL AHLAK 3+05Seçmeli
ISLE 416 PORTFÖY YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 418 UZMAN SİSTEMLER VE UYGULAMA ALANLARI 3+05Seçmeli
ISLE 432 BULANIK MANTIK MODELLERİ VE UYGULMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 438 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM 3+05Seçmeli
ISLE 440 ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 3+05Seçmeli
MALI 320 DİJİTAL MALİ EKONOMİ VE E-DEVLET 3+05Seçmeli
SBKY 418 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
UTFB 302 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
UTFB 304 İŞLETME FİNANSMANI 3+05Seçmeli
UTFB 320 OPERASYON YÖNETİMİNDE OYUNLAR VE ÖRNEK OLAYLAR 3+05Seçmeli
UTFB 322 E-TİCARET 3+05Seçmeli
UTFB 326 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI 3+05Seçmeli
UTFB 330 FİRMA DEĞERLEMESİ 3+05Seçmeli
UTFB 404 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE YABANCI YATIRIMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
UTFB 412 YATIRIM ANALİZİ VE PÖRTFÖY YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEKO 303 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 308 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
CEKO 310 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR. 3+05Seçmeli
CEKO 312 ERGONOMİ 3+05Seçmeli
CEKO 318 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ 3+05Seçmeli
CEKO 322 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SANAT 3+05Seçmeli
CEKO 326 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ENFORMEL SEKTÖR 3+05Seçmeli
CEKO 328 DEVLET, TOPLUM VE SOSYAL POLİTİKA 3+05Seçmeli
CEKO 330 ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
CEKO 406 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 3+05Seçmeli
CEKO 412 TÜRKİYE DE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ 3+05Seçmeli
CEKO 414 TÜRKİYE İŞ GÜCÜ PİYASASININ UYGULAMALI ANALİZİ 3+05Seçmeli
CEKO 424 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 426 ÜCRET VE İSTİHDAM TEŞVİKİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ECON 310 BİLGİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ECON 317 REFAH VE GENEL DENGE TEORİSİ 3+05Seçmeli
ECON 332 MEKANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
ECON 410 AB VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
ECON 412 KENTSEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
ECON 416 UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ 3+05Seçmeli
ECON 420 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKNM 310 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
EKNM 406 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 408 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKNM 410 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ 3+05Seçmeli
EKNM 422 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER - II 3+05Seçmeli
EKON 310 BİLGİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 312 EKONOMİK KALKINMA 3+05Seçmeli
EKON 314 İKTİSAT TARİHİ 3+05Seçmeli
EKON 410 AB VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
EKON 412 KENTSEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
EKON 414 ULUSLARARASI İKTİSAT 3+05Seçmeli
ISLE 325 AKADEMİK TÜRKÇE 2+05Seçmeli
ISLE 344 DENİZ HUKUKU 3+05Seçmeli
MALI 308 KAMU EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
MALI 312 SAĞLIK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
MALI 314 KİT'LER VE ÖZELLEŞTİRME 3+05Seçmeli
MALI 316 PARAFİSKALİTE VE PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER 3+05Seçmeli
MALI 318 KAMU YATIRIM PROJELERİNİN ANALİZİ 3+05Seçmeli
MALI 410 KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
MALI 412 SAVUNMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
MALI 413 KAMU MALİ DENETİMİ 3+05Seçmeli
MALI 416 VERGİ İCRA HUKUKU 3+05Seçmeli
MALI 418 VERGİ HUKUKU VE UYGULAMASI 3+05Seçmeli
MALI 419 MODERN POLİTİK İKTİSAT 3+05Seçmeli
SBKY 306 CEZA HUKUKU 3+05Seçmeli
SBKY 310 SİYASAL PARTİLER 3+05Seçmeli
SBKY 318 KAMU POLİTİKASI VE ANALİZİ 3+05Seçmeli
SBKY 334 HAVACILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 340 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARINA GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 342 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU 3+05Seçmeli
SBKY 406 YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL KONULAR 3+05Seçmeli
SBKY 416 AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
SBKY 420 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 428 ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3+05Seçmeli
SBKY 440 TOPLU İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI 3+05Seçmeli
SBKY 458 E-DEVLET UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
UTFB 324 ULUSLARARASI SATIŞLAR VE MÜZAKERELER 3+05Seçmeli
UTFB 328 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
UTFB 402 AVRUPA BİRLİĞİNDE TİCARET VE FİNANSMAN 3+05Seçmeli
UTFB 430 VAKA ANALİZİ 3+05Seçmeli
UTFB 482 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİĞİ 3+05Seçmeli
YBS 153 OYUN TABANLI BLOK PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
YBS 154 GRAFİK VE ANİMASYON 3+05Seçmeli
YBS 254 BİLGİ TOPLUMU 3+05Seçmeli
YBS 358 BİLİŞİM TOPLUMUNDA AHLAK 3+05Seçmeli
YBS 372 TASARIM VE ANİMASYON 3+05Seçmeli
YBS 374 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 376 MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 452 BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 3+05Seçmeli
YBS 454 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 456 YAPAY SİNİR AĞLAR 3+05Seçmeli
YBS 458 E-DEVLET UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
YBS 472 BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK 3+05Seçmeli
YBS 476 VERİ MADENCİLİĞİ 3+05Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISLE 401 MALİYET MUHASEBESİ - I 3+0 5 Zorunlu
ISLE 405 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3+0 5 Zorunlu
ISLE 403 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 5 Zorunlu
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 313 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 3+05Seçmeli
BUSI 315 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
BUSI 323 KARAR ANALİZİ 3+05Seçmeli
BUSI 325 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 3+05Seçmeli
BUSI 406 İNAVASYON YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 414 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
BUSI 419 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 421 İSTATİSTİKSEL KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 423 BİLGİ TABANLI YÖNETİM 3+05Seçmeli
BUSI 425 PERAKENDE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
CEKO 319 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ YAKLAŞIMI 3+05Seçmeli
ECON 405 OYUN TEORİSİ - I 3+05Seçmeli
EKNM 307 OPTİMİZASYON 3+05Seçmeli
EKON 405 OYUN TEORİSİ - I 3+05Seçmeli
EKON 411 SERMAYE PİYASASI VE MALİ KURUMLAR 3+05Seçmeli
EKON 419 FİNANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
EKON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
ISLE 305 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
ISLE 313 GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+05Seçmeli
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 323 E-TİCARET UYGULAMALARI 3+35Seçmeli
ISLE 327 TOPLAM KALİTE KONTROLÜ 3+05Seçmeli
ISLE 339 TEKNOLOJİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 351 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK 3+05Seçmeli
ISLE 399 YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 407 REKABET HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 409 PERAKENDECİLİK 3+05Seçmeli
ISLE 411 TÜKETİCİ HUKUKU 3+05Seçmeli
ISLE 413 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 415 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
ISLE 419 HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
ISLE 439 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 441 DİJİTAL PAZARLAMA 3+05Seçmeli
MALI 315 ULUSLARARASI TİCARET VE VERGİLEME 3+05Seçmeli
UTFB 313 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 319 BANKACILIK YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTFB 403 ULUSLARARASI FİNANSAL VE EKONOMİK KURUMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
UTFB 421 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEKO 307 SOSYAL DİYALOG VE ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ 3+05Seçmeli
CEKO 309 TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN. 3+05Seçmeli
CEKO 311 AB SOSYAL POLİTİKASI 3+05Seçmeli
CEKO 313 VERİMLİLİK 3+05Seçmeli
CEKO 320 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 3+05Seçmeli
CEKO 321 SOSYAL POLİTİKA TEMELLİ ULUSLARARASI PROJELER 3+05Seçmeli
CEKO 323 SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 325 SOSYAL DÜŞÜNCELER VE ÇALIŞMA 3+05Seçmeli
CEKO 406 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 3+05Seçmeli
CEKO 407 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER 3+05Seçmeli
CEKO 413 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MİKRO ANALİZ 3+05Seçmeli
CEKO 417 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 418 TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASASI UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 419 ÇALIŞMA YAŞAMI VE TEKNOLOJİ 3+05Seçmeli
CEKO 420 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MAKRO ANALİZ 3+05Seçmeli
CEKO 425 GÖÇ VE ÇALIŞMA HUKUKU 3+05Seçmeli
CEKO 496 ÇALIŞMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 3+05Seçmeli
ECON 313 DİNAMİK İKTİSADİ ANALİZ 3+05Seçmeli
ECON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ECON 419 FİNANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
ECON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER 3+05Seçmeli
ECON 429 ULUSLARARASI PARA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKNM 303 EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKNM 311 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+05Seçmeli
EKNM 403 EKONOMETRİ - III 3+05Seçmeli
EKNM 407 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI 3+05Seçmeli
EKNM 421 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER - I 3+05Seçmeli
EKON 309 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
EKON 313 DİNAMİK İKTİSADİ ANALİZ 3+05Seçmeli
EKON 316 TARIM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 317 REFAH VE GENEL DENGE TEORİSİ 3+05Seçmeli
EKON 329 ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ 3+05Seçmeli
EKON 412 KENTSEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
EKON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 421 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+05Seçmeli
EKON 425 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 426 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+05Seçmeli
EKON 429 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ VE ÇEVRE 3+05Seçmeli
ISLE 325 AKADEMİK TÜRKÇE 2+05Seçmeli
ISLE 343 TAŞIMA HUKUKU 3+05Seçmeli
MALI 303 KAMU MALİYESİ 3+05Seçmeli
MALI 307 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+05Seçmeli
MALI 311 EĞİTİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
MALI 313 KAMU HARCAMALARI HUKUKU 3+05Seçmeli
MALI 317 VERGİ DENETİMİ 3+05Seçmeli
MALI 319 MALİYE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
MALI 321 GÜNCEL MALI YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
MALI 408 MALİYE TARİHİ 3+05Seçmeli
MALI 409 VERGİ CEZA HUKUKU 3+05Seçmeli
MALI 420 VERGİ PSİKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
MALI 421 AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİ 3+05Seçmeli
SBKY 307 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
SBKY 309 AB YAPISI VE POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
SBKY 323 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 325 UTOPYALAR 3+05Seçmeli
SBKY 333 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 343 ULAŞIM SİYASETİ VE SİYASASI 3+15Seçmeli
SBKY 371 E-DEVLET POLİTİKASI 3+05Seçmeli
SBKY 405 İDARE HUKUKU 3+05Seçmeli
SBKY 421 KENTLEŞME VE KENT POLİTİKASI 3+05Seçmeli
SBKY 433 BİREYSEL İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI 3+05Seçmeli
UTFB 317 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ 3+05Seçmeli
UTFB 321 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
UTFB 323 REKABET VE YENİLİK EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
UTFB 325 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR 3+05Seçmeli
UTFB 401 DÜNYA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
UTFB 415 ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA ATÖLYESİ 3+05Seçmeli
UTFB 419 ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ VE AÇIK EKONOMİDE MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
UTFB 490 DIŞ TİCARETTE DENİZ VE HAVAYOLU OPERASYONU 3+05Seçmeli
YBS 153 OYUN TABANLI BLOK PROGRAMLAMA 3+05Seçmeli
YBS 154 GRAFİK VE ANİMASYON 3+05Seçmeli
YBS 251 SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI 3+15Seçmeli
YBS 253 UYGULAMALI YABANCI DİL 3+15Seçmeli
YBS 255 UYGULAMALI KARAR BİLİMLERİ 3+15Seçmeli
YBS 257 PROJE TABANLI GİRİŞİMCİLİK 3+15Seçmeli
YBS 261 İNTERNET PROGRAMLAMA 3+15Seçmeli
YBS 351 SAYISAL SİSTEMLER 3+05Seçmeli
YBS 357 FİNANSAL VERİ ANALİZİ 3+05Seçmeli
YBS 373 MULTİMEDYA SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 451 BİLGİSAYAR AĞLARI VE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 455 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 471 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
YBS 473 E-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
YBS 475 SOSYAL AĞ ANALİZİ 3+05Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISLE 410 STRATEJİK YÖNETİM 3+0 5 Zorunlu
ISLE 404 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3+0 5 Zorunlu
ISLE 402 MALİYET MUHASEBESİ - II 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 314 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMELERDE GELİŞİM 3+05Seçmeli
BUSI 324 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 326 DAVRANIŞSAL FİNANS 3+05Seçmeli
BUSI 328 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
BUSI 404 DENETİM 3+05Seçmeli
BUSI 410 İŞLETME STRATEJİLERİ 3+05Seçmeli
BUSI 411 İNTERNET VE PAZARLAMA 3+05Seçmeli
BUSI 420 ULUSLARARASI PAZARLAMA KANALLARI 3+05Seçmeli
BUSI 424 KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK 3+05Seçmeli
CEKO 304 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+05Seçmeli
CEKO 314 ÖZEL SİGORTACILIK UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 324 YÖNETİM BİLİMLERİ İÇİN SOSYAL PSİKOLOJİ 3+05Seçmeli
CEKO 402 İŞ HUKUKU 3+05Seçmeli
CEKO 416 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE UYGULAMALI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
ECON 408 OYUN TEORİSİ - II 3+05Seçmeli
EKNM 320 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 321 İKTİSADİ VE SOSYAL İSTATİSTİKLER 3+05Seçmeli
EKON 408 OYUN TEORİSİ - II 3+05Seçmeli
EKON 420 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKON 441 ENERJİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ISLE 252 İLERİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 314 LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI 3+05Seçmeli
ISLE 320 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+05Seçmeli
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3+05Seçmeli
ISLE 334 ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
ISLE 340 MODERN ÜRETİM YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 345 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARAR VERME 3+05Seçmeli
ISLE 352 PROJE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 354 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 3+05Seçmeli
ISLE 396 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİŞİM YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 398 KURUMSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
ISLE 408 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 412 HİZMET PAZARLAMASI 3+05Seçmeli
ISLE 414 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL AHLAK 3+05Seçmeli
ISLE 416 PORTFÖY YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
ISLE 418 UZMAN SİSTEMLER VE UYGULAMA ALANLARI 3+05Seçmeli
ISLE 432 BULANIK MANTIK MODELLERİ VE UYGULMALARI 3+05Seçmeli
ISLE 438 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM 3+05Seçmeli
ISLE 440 ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 3+05Seçmeli
MALI 320 DİJİTAL MALİ EKONOMİ VE E-DEVLET 3+05Seçmeli
SBKY 418 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
UTFB 302 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
UTFB 304 İŞLETME FİNANSMANI 3+05Seçmeli
UTFB 320 OPERASYON YÖNETİMİNDE OYUNLAR VE ÖRNEK OLAYLAR 3+05Seçmeli
UTFB 322 E-TİCARET 3+05Seçmeli
UTFB 326 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI 3+05Seçmeli
UTFB 330 FİRMA DEĞERLEMESİ 3+05Seçmeli
UTFB 404 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE YABANCI YATIRIMLAR 3+05Seçmeli
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI 3+05Seçmeli
UTFB 412 YATIRIM ANALİZİ VE PÖRTFÖY YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Genel Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEKO 303 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
CEKO 308 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
CEKO 310 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR. 3+05Seçmeli
CEKO 312 ERGONOMİ 3+05Seçmeli
CEKO 318 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ 3+05Seçmeli
CEKO 322 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SANAT 3+05Seçmeli
CEKO 326 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ENFORMEL SEKTÖR 3+05Seçmeli
CEKO 328 DEVLET, TOPLUM VE SOSYAL POLİTİKA 3+05Seçmeli
CEKO 330 ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK 3+05Seçmeli
CEKO 406 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 3+05Seçmeli
CEKO 412 TÜRKİYE DE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ 3+05Seçmeli
CEKO 414 TÜRKİYE İŞ GÜCÜ PİYASASININ UYGULAMALI ANALİZİ 3+05Seçmeli
CEKO 424 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
CEKO 426 ÜCRET VE İSTİHDAM TEŞVİKİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
ECON 310 BİLGİ EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
ECON 317 REFAH VE GENEL DENGE TEORİSİ 3+05Seçmeli
ECON 332 MEKANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
ECON 410 AB VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
ECON 412 KENTSEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
ECON 416 UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ 3+05Seçmeli
ECON 420 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
EKNM 310 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
EKNM 406 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
EKNM 408 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
EKNM 410 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ 3+05Seçmeli
EKNM 422 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER - II </