129 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

GENEL BİLGİLER
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda lisans ve yüksek lisans programları yer almaktadır. 2002–2003 öğretim yılında lisans, 2005–2006 öğretim yılında yüksek lisans programlarında öğrenim vermeye başlayan anabilim dalı, ilk lisans mezunlarını verdiği 2006 yılından bu yana hem nitelik ve hem de nicelik açısından gelişmeye devam etmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri, alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan dinamik bir kadroyla, alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Halen anabilim dalımızda iki doçent, altı yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Kuramsal bilginin yanı sıra, uygulamalı eğitim de veren programımızda hem gündüz öğretimi (I. Öğretim), hem de gece öğretimi (II. Öğretim) yapılmaktadır. Fiziksel mekân olarak 3 lisans, 1 lisansüstü öğretim verilen dersliğin yanında, 3 bireysel psikolojik danışma odası ve 2 grupla psikolojik danışma odası öğrencilerimizin uygulama çalışmaları için düzenlenmiştir.

Amaçlar
PAÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı eğitiminin temel amacı, nitelikli psikolojik danışman açığını gidermek, alandaki gelişmeleri desteklemek ve alandaki yeniliklere öncülük etmektir. Ana bilim dalında yürütülen bilimsel çalışmalar; psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki sorunlara çözüm aramayı, psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve niteliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle hem araştırma faaliyetlerinin hem de araştırma sonuçlarının gerekli kurumlarca paylaşımıyla da, toplumsal hizmet sorumluluğunu yerine getirmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerindeki temel hedef, programın genel amaçları doğrultusunda; bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve kendini sürekli yenileyen, özverili psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavında başarılı olmak.

Mezuniyet Koşulları
Program 8 yarıyılı içeren, 4 yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Programdan mezun olabilmek için 2.30 not ortalamasını ve 162 ders kredisini karşılamış olmak gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programı mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel okul ve dershanelerde, üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, özel eğitim-rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri kurumları insan kaynakları birimlerinde ve Adalet Bakanlığı'na bağlı aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Program 8 yarıyılı içeren, 4 yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Programdan mezun olabilmek için 2.30 not ortalamasını ve 162 ders kredisini karşılamış olmak gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN+90 258 296 1044 atogen@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi AYDAN ORDU+90 258 296 1061 akursunoglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. FATMA ÇOBANOĞLU+90 258 296 1074 fcobanoglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin temel kavramları bilir.
2Psikolojik danışma ilke ve tekniklerine uygun olarak psikolojik yardım sunar.
3Psikolojik danışma kuram ve yaklaşımlarına uygun bir psikolojik danışma perspektifine sahiptir.
4Psikolojik yardım ihtiyacını değerlendirme sürecinde ne zaman, kime, ne tür hizmetler vereceğini bilir.
5Bireylerin kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımaları ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak uygulamalar yapabilir.
6Hangi durumlarda süpervizyon ve konsültasyon hizmetlerinden yararlanacağını bilir.
7Bireylerin kendilerini tanımaları ve anlamaları için bireyi tanıma tekniklerini kullanır.
8PDR hizmetleri sunarken bireyin ve toplumun kültürel özelliklerine duyarlıdır.
9Rehberlik hizmetlerini hedef kitlenin gelişim dönemlerine ve bireysel farklılıklara göre uygular.
10Bireysel ve gruba yönelik müdahale programları geliştirir.
11Özel eğitime gereksinim duyan bireylere ve ailelerine uygun bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunur.
12Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun yürütmesi gerektiğini bilir.
13PDR mesleğinin savunuculuğunu yapar.
14Eğitim sistemini, eğitim programını ve okulun örgütsel yapısını bilir.
15Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olur.
16Psikolojik danışmanlık mesleğinin tarihine, felsefesine ve güncel durumuna ilişkin bir anlayışa sahiptir.
17Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir.
18Bireylere kişisel, mesleki ve eğitsel alanlarda ihtiyaç duydukları psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlı, programlı ve organize edilmiş bir biçimde sunar.
19Bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahiptir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03