173 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

GENEL BİLGİLER
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında bir profesör,bir doçent, bir yardımcı doçent ve bölümde görevlendirilmiş iki okutman bulunmaktadır. Bu anabilim dalımız 2010-2011 Eğtim-Öğretim senesinde öğrenci almıştır. Bölümü kazanan öğrenciler BDE içinde Muafiyet Sınavına girerler. Muafiyet Sınavı Bölümce yapıldığından ayrıca bir harç ödenmez. Hazırlık ve dört yıllık lisans eğitimi boyunca Fransız dili, edebiyatı, kültürü yanında yoğun olarak İngilizce/Almanca eğitimi de verilmektedir. Anabilim dalını bitirdiklerinde öğrencilerin her iki dili de yetkin olarak öğrenmeleri öngörülmüş ve ders yoğunlukları bu amaca göre düzenlenmiştir.

Amaçlar
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının temel amacı Fransız Edebiyatını ve Kültürünü öğretmek ve de bu kültürü Türk Kültürü ile yorumlayarak yeni perspektifler yakalamaktır. Ayrıca Fransızca yazma, Fransızca çeviri yapma, konuşma, anlama ve yorumlamayı en üst düzeyde öğretmeyi ve uygulamayı başlıca diğer amaçlar arasındadır. Anabilim Dalının misyonu Fransız Edebiyatı ve Kültürünün Batı Edebiyatları ve Kültürü içindeki yerini öğrencilere kavratmaktır. Bunu sağladıktan sonra öğrencilerin Fransız Kültürü ve Edebiyatı ile Türk Kültürü ve Edebiyatı arasında karşılaştırma yapmalarını sağlamak da hedeflenmektedir. Bölüm amaçlarını gerçekleştirmek için sürekli değişen sosyal şartlara kendini adapte etmektedir. Bu hedefte öğretim elemanları ve üyelerini gelişmeler karşısında kendilerini güncellemeleri söz konusudur. Yurtdışı ve yurtiçi gelişmeler sürekli takip edilmekte ve gerekli sentez yapılarak ya yeni hedefler konmakta ya da var olan hedefler gözden geçirilmektedir.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin ÖYSM tarafından her yıl düzenlenen Üniversiteye giriş sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin müfredatta yer alan zorunlu ve seçtikleri seçmeli derslerden başarılı olmaları ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönergesinde belirtilen minimum krediyi toplamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, Dışişleri Bakanlığında, bankalarda, turizm isletmelerinde ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fransız Dili ve Edebiyatı alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin müfredatta yer alan zorunlu ve seçtikleri seçmeli derslerden başarılı olmaları ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönergesinde belirtilen minimum krediyi toplamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ERTUĞRUL İŞLER+90 258 296 3557 eisler@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ŞEVKET KADIOĞLU+90 258 296 3704 skadioglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur
2Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır
3Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir
4Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını sözel ve yazılı olarak ifade eder
5Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur
6Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür
7Alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir
8Alanı ile ilgili çalışma ve kaynakları okuyup anlayarak Türkçeye aktarabilir
9Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir
10Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olur
11Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir
12İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir
13Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
14Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 3 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 3 Zorunlu
FDE 101 İLERİ FRANSIZCA DİLBİLGİSİ I 4+0 4,5 Zorunlu
FDE 103 FRANSIZ EDEBİYATI ANAHATLARI I 4+0 5 Zorunlu
FDE 105 METİN OKUMA VE İNCELEME I 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 103 KOMPOZİSYON - I 2+04Seçmeli
IDE 123 MİTOLOJİ - I 2+04Seçmeli
IDE 129 SÖZCÜK BİLGİSİ - I 2+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 107 FRANSIZCA SES BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI - I 2+04Seçmeli
FDE 109 KOMPOZİSYON - I 2+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+02,5Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 3 Zorunlu
FDE 102 İLERİ FRANSIZCA DİLBİLGİSİ II 4+0 4,5 Zorunlu
FDE 104 FRANSIZ EDEBİYATI ANAHATLARI II 4+0 5 Zorunlu
FDE 106 METİN OKUMA VE İNCELEME II 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 104 KOMPOZİSYON - II 2+04Seçmeli
IDE 124 MİTOLOJİ - II 2+04Seçmeli
IDE 130 SÖZCÜK BİLGİSİ - II 2+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 108 FRANSIZCA SES BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI - II 2+04Seçmeli
FDE 110 KOMPOZİSYON - II 2+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+02,5Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 203 ÇEVİRİYE GİRİŞ I 2+0 6 Zorunlu
FDE 205 YAZAR VE METİNLER I 2+0 6,5 Zorunlu
FDE 213 ORTAÇAĞ FRANSIZ EDEBİYATI 2+0 4 Zorunlu
FDE 223 KONUŞMA - I 2+0 2,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 6+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+03Seçmeli
COG 275 POPÜLER COĞRAFYA 2+03Seçmeli
CTL 275 TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARI 2+03Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+03Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+03Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+03Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+03Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+03Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+03Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+03Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+03Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 103 ALMANCA - III 6+04Seçmeli
ING 123 İNGİLİZCE - III 6+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 201 FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜR TARİHİ I 2+04Seçmeli
FDE 209 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ - I 2+04Seçmeli
FDE 211 DİLBİLİME GİRİŞ - I 2+04Seçmeli
FDE 219 FRANSIZ ŞİİRİ - I 2+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 111 BEDEN EĞİTİMİ I 1+23Seçmeli
GSM 111 MÜZİK I 1+23Seçmeli
GSR 111 RESİM I 1+23Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+23Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+23Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+23Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+23Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+23Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+23Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+23Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+23Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 101 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23Seçmeli
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+03,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 204 ÇEVİRİYE GİRİŞ II 2+0 6 Zorunlu
FDE 206 YAZAR VE METİNLER II 2+0 6,5 Zorunlu
FDE 212 16. YY FRANSIZ EDEBİYATI 2+0 4 Zorunlu
FDE 224 KONUŞMA - II 2+0 2,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-4 6+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+03Seçmeli
COG 276 HARİTA OKUR YAZARLIĞI 2+03Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+03Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+03Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+03Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+03Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+03Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+03Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+03Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - IV 6+04Seçmeli
ING 124 İNGİLİZCE - IV 6+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 202 FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜR TARİHİ II 2+04Seçmeli
FDE 210 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ - II 2+04Seçmeli
FDE 214 DİLBİLİME GİRİŞ - II 2+04Seçmeli
FDE 220 FRANSIZ ŞİİRİ - II 2+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 112 BEDEN EĞİTİMİ II 1+23Seçmeli
GSM 112 MÜZİK II 1+23Seçmeli
GSR 112 RESİM II 1+23Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+23Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+23Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+23Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+23Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+23Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+23Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+23Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+23Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 102 UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23Seçmeli
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+03,5Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 301 17. YY. FRANSIZ EDEBİYATI 2+0 6,5 Zorunlu
FDE 303 GÖSTERGEBİLİM 2+0 6 Zorunlu
FDE 305 ÇEVİRİ I 4+0 6,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-5 6+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+03Seçmeli
COG 375 AVRASYA COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
CTL 375 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER 2+03Seçmeli
FEL 375 YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+03Seçmeli
IDE 375 DÜNYA MİTOLOJİLERİ 2+03Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+03Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+03Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+03Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 105 ALMANCA - V 6+04Seçmeli
ING 105 İNGİLİZCE - V 6+04Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 307 SEÇME METİNLER - I 2+04Seçmeli
FDE 309 FRANSIZ TİYATROSU - I 2+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 302 18.YY.FRANSIZ EDEBİYATI 3+0 9,5 Zorunlu
FDE 304 ÇEVİRİ II 2+0 9,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 6+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+03Seçmeli
COG 376 YERLEŞME KÜLTÜRÜ 2+03Seçmeli
CTL 388 TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+03Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+03Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+03Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+03Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+03Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+03Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 106 ALMANCA - VI 6+04Seçmeli
ING 106 İNGİLİZCE - VI 6+04Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 306 SEÇME METİNLER - II 2+04Seçmeli
FDE 308 FRANSIZ TİYATROSU - II 2+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 401 BİTİRME TEZİ -I 0+2 6 Zorunlu
FDE 403 19.YY. FRANSIZ EDEBİYATI 2+0 6,5 Zorunlu
FDE 405 ALAN FRANSIZCASI I 2+0 6,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-7 6+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-7 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+03Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+03Seçmeli
COG 475 TÜRKİYE COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+03Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+03Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+03Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+03Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+03Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+03Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+03Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 107 ALMANCA - VII 6+04Seçmeli
ING 107 İNGİLİZCE - VII 6+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 407 EDEBİ TÜRLER VE AKIMLAR 2+04Seçmeli
FDE 409 EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ - I 2+04Seçmeli
FDE 411 DİLBİLİM AKIMLARI - I 2+04Seçmeli
FDE 413 YAZMA BECERİLERİ - I 2+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 402 BİTİRME TEZİ II 0+2 5 Zorunlu
FDE 404 SEMİNER I 0+2 4 Zorunlu
FDE 406 ALAN FRANSIZCASI -II 2+0 5 Zorunlu
FDE 408 ÇAĞDAŞ FRANSIZ EDEBİYATI 2+0 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-8 6+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-8 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+03Seçmeli
COG 476 JEOPOLİTİK 2+03Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+03Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+03Seçmeli
IDE 476 EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARI 2+03Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+03Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+03Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+03Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+03Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 108 ALMANCA - VIII 6+04Seçmeli
ING 108 İNGİLİZCE - VIII 6+04Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 410