149 COĞRAFYA

GENEL BİLGİLER
Coğrafya Bölümü; 2014-2015 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine başlamış, İlk mezunlarını 2018 yılında vermiştir. 2018 yılı sonu itibariyle Coğrafya Bölümünde 1 Profesör, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Kontenjan sayısı 2017 yılında 60 kişiye yükselmiş ve şu anda 60 öğrenci kabul etmektedir.

Amaçlar
İnsan ve doğal ortam ile ilgili sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşan, analiz yapan ve çözüm yolları önerebilen, yöresel ve ulusal sorunlara ilişkin araştırma ve projeler üreten Coğrafya Bölümü mekânın yeniden inşasını kavrayabilen ve açıklayabilen, coğrafi bilgiye dayalı bir düşünme tarzına ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefler.


Kabul Koşulları
LİSANS: ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavın ilgili alanından gerekli puanı almış olmak

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin, bölüm içi ve bölüm dışı derslerden toplayacakları 136 krediye ek olarak, 16 kredilik ortak zorunlu dersleri alarak toplamda 152 kredilik dersten (240 AKTS) başarılı olmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, Türkiye’de iş yapan özel sektörün sunduğu zengin iş imkânları dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli araştırma kurumlarında, üniversitelerde alan uzmanı olarak da çalışabileceklerdir. Mezunlar; gerekli pedagojik şartları yerine getirerek örgün eğitim kurumlarının orta öğretim programlarında Coğrafya öğretmenliği yapma hakkına sahip olacaklardır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Coğrafya alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin, bölüm içi ve bölüm dışı derslerden toplayacakları 136 krediye ek olarak, 16 kredilik ortak zorunlu dersleri alarak toplamda 152 kredilik dersten (240 AKTS) başarılı olmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. HASAN KARA+90 258 296 3497 hasankara@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SELAHATTİN AKŞİT+90 258 296 3523 aksit@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Coğrafya disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
2Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3Coğrafya alanı ile ilgili kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere hizmet verebilir.
4Coğrafya araştırma metodolojisini öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
5Mekânsal analiz yapabilir.
6Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
7Coğrafyaya ait metinleri sentez edebilir.
8Fiziksel ve kültürel mekânları analiz etme yeteneği kazanır.
9Kamu ve özel sektörlerde coğrafya alanı ile ilgili faaliyetleri yürütebilir.
10Coğrafya alanında akademik çalışma ve araştırma yapmak hakkında temel bilgi ve becerileri elde eder.
11Çevresel duyarlılıkla toplumsal sorunlara çözüm üretir.
12Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullarda, dershanelerde Coğrafya öğretmenliği alanında öğretmenlik yapabilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
COG 103 KLİMATOLOJİ I 2+0 5 Zorunlu
COG 105 BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA 3+0 5 Zorunlu
COG 107 KARTOGRAFYA 2+2 5 Zorunlu
COG 109 YER BİLİMİ 2+0 4 Zorunlu
COG 101 COĞRAFYAYA GİRİŞ 2+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+03Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+03Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
COG 102 BÖLGESEL COĞRAFYA 2+0 4 Zorunlu
COG 104 KLİMATOLOJİ II 2+0 4 Zorunlu
COG 108 COĞRAFYADA BİLGİSAYAR KULLANIMI 2+2 5 Zorunlu
COG 110 GENEL JEOMORFOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
COG 106 DÜNYA NÜFUS COĞRAFYASI 3+0 4 Zorunlu
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-2 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 124 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - II 2+03Seçmeli
STA 126 GENEL SANAT TARİHİ - II 2+03Seçmeli
TAR 246 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - II 2+03Seçmeli
TAR 248 İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - II 2+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+03Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+03Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 201 JEOMORFOLOJİK SÜREÇLER 3+0 5 Zorunlu
COG 203 PALEOCOĞRAFYA 2+0 4 Zorunlu
COG 205 KIRSAL YERLEŞMELER COĞRAFYASI 3+0 4 Zorunlu
COG 209 DOĞAL KAYNAKLAR VE KORUNMASI 3+0 4 Zorunlu
COG 211 TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASI 2+0 3 Zorunlu
COG 213 ARAZİ ÇALIŞMASI I 0+2 3 Zorunlu
COG 207 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ I 1+2 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+03Seçmeli
CTL 275 TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARI 2+03Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+03Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+03Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+03Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+03Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+03Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+03Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+03Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 202 TOPRAK COĞRAFYASI 3+0 4 Zorunlu
COG 204 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+0 4 Zorunlu
COG 208 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ II 1+2 4 Zorunlu
COG 210 AVRUPA COĞRAFYASI 2+0 4 Zorunlu
COG 212 HİDROGRAFYA 3+0 4 Zorunlu
COG 214 ARAZİ ÇALIŞMASI II 0+2 3 Zorunlu
COG 206 KENTSEL COĞRAFYA 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+03Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+03Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+03Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+03Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+03Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+03Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+03Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+03Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+03Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 301 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI I 3+0 4 Zorunlu
COG 305 COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 4 Zorunlu
COG 307 BİYOCOĞRAFYA 2+0 3 Zorunlu
COG 309 ARAZİ ÇALIŞMASI III 0+2 3 Zorunlu
COG 303 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+03Seçmeli
CTL 375 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER 2+03Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+03Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+03Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+03Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+03Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 311 AMERİKA COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
COG 313 ARAZİ KULLANIMI VE PLANLAMASI 2+03Seçmeli
COG 315 JEOMORFOLOJİK HARİTALAR 2+03Seçmeli
COG 317 SİYASİ COĞRAFYA 2+03Seçmeli
COG 319 ENERJİ KAYNAKLARI COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
COG 321 UYGULAMALI KLİMATOLOJİ 2+03Seçmeli
COG 323 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
COG 325 BİLİM FELSEFESİ 2+03Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 302 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI II 3+0 4 Zorunlu
COG 304 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI 3+0 4 Zorunlu
COG 308 KÜLTÜREL COĞRAFYA 2+0 3 Zorunlu
COG 310 ARAZİ ÇALIŞMASI IV 0+2 3 Zorunlu
COG 306 TURİZM COGRAFYASI 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+03Seçmeli
CTL 388 TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+03Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+03Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+03Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+03Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+03Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+03Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 312 ASYA COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
COG 314 DOĞA KORUMA 2+03Seçmeli
COG 316 AFETLER COĞRAFYASI VE YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
COG 318 COĞRAFİ İSTATİSTİK 2+03Seçmeli
COG 320 DEMOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 2+03Seçmeli
COG 322 ULAŞIM COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
COG 324 DOĞAL ORTAM BOZUNUMLARI 2+03Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 401 TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ COĞRAFYASI 3+0 5 Zorunlu
COG 403 KUVATERNER COĞRAFYASI 2+0 5 Zorunlu
COG 405 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ VE YÖNTEMLERİ 2+0 4 Zorunlu
COG 407 BİTİRME ÇALIŞMASI I 2+2 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+03Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+03Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+03Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+03Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+03Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+03Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+03Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+03Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+03Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 409 MEKANSAL EKOLOJİ 2+03Seçmeli
COG 411 ÇEVRE POLİTİKALARI 2+03Seçmeli
COG 413 UZAKTAN ALGILAMA 1+23Seçmeli
COG 415 AFRİKA VE OKYANUSYA 2+03Seçmeli
COG 417 KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ 2+03Seçmeli
COG 419 SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL KALKINMA 2+03Seçmeli
COG 421 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2+03Seçmeli
COG 423 ARAZİ ÇALIŞMASI V 0+43Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 402 TÜRKİYE İÇ BÖLGELERİ COĞRAFYASI 3+0 5 Zorunlu
COG 404 HAVZA YÖNETİMİ 2+0 5 Zorunlu
COG 406 EKOSİSTEMLER 2+0 4 Zorunlu
COG 408 BİTİRME ÇALIŞMASI II 2+2 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+03Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+03Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+03Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+03Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+03Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+03Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+03Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+03Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 410 OSEANOGRAFYA 2+03Seçmeli
COG 412 ORTADOĞU COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
COG 414 KÜRESELLEŞME VE KALKINMA 2+03Seçmeli
COG 416 TÜRKİYE'DE GÖÇ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM 2+03Seçmeli
COG 418 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 2+03Seçmeli
COG 420 ÇEVRESEL ETKİ ANALİZİ 2+03Seçmeli
COG 422 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2+03Seçmeli
COG 424 ARAZİ ÇALIŞMASI VI 0+43Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ANADOLU UYGARLIKLARIZ            
ARAZİ ÇALIŞMASI IZ            
ARAZİ ÇALIŞMASI IIZ            
ARAZİ ÇALIŞMASI IIIZ            
ARAZİ ÇALIŞMASI IVZ            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ            
AVRUPA COĞRAFYASIZ            
BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYAZ            
BİTİRME ÇALIŞMASI IZ            
BİTİRME ÇALIŞMASI IIZ            
BİYOCOĞRAFYAZ            
BÖLGESEL COĞRAFYAZ            
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ IZ            
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ IIZ            
COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ            
COĞRAFYA ÖĞRETİMİ VE YÖNTEMLERİZ            
COĞRAFYADA BİLGİSAYAR KULLANIMIZ            
COĞRAFYAYA GİRİŞZ            
DOĞAL KAYNAKLAR VE KORUNMASIZ            
DÜNYA NÜFUS COĞRAFYASIZ            
EKOSİSTEMLERZ            
GENEL JEOMORFOLOJİZ            
HAVZA YÖNETİMİZ            
HİDROGRAFYAZ            
JEOMORFOLOJİK SÜREÇLERZ            
KARTOGRAFYA Z            
KENTSEL COĞRAFYAZ            
KIRSAL YERLEŞMELER COĞRAFYASIZ            
KLİMATOLOJİ IZ            
KLİMATOLOJİ IIZ            
KUVATERNER COĞRAFYASIZ            
KÜLTÜREL COĞRAFYAZ            
PALEOCOĞRAFYAZ            
TOPRAK COĞRAFYASIZ            
TURİZM COGRAFYASIZ            
TÜRK DİLİ - IZ            
TÜRK DİLİ - IIZ            
TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASIZ            
TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASIZ            
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI IZ            
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI IIZ            
TÜRKİYE İÇ BÖLGELERİ COĞRAFYASIZ            
TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ COĞRAFYASIZ            
TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASIZ            
YER BİLİMİZ            
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİS            
AFETLER COĞRAFYASI VE YÖNETİMİS            
AFRİKA VE OKYANUSYAS            
AİLE VE TOPLUMS            
AKADEMİK TÜRKÇE - IS            
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS            
ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELERS            
ALMAN KÜLTÜR TARİHİS            
ALMANCA - IS            
ALMANCA - IIS            
AMERİKA COĞRAFYASIS            
ANADOLU EL SANATLARIS            
ANADOLU TÜRK SANATIS            
ANADOLU UYGARLIKLARIS            
ANADOLU'DA BİZANS SANATIS            
ANTİK MİTOLOJİS            
ARAZİ ÇALIŞMASI VS            
ARAZİ ÇALIŞMASI VIS            
ARAZİ KULLANIMI VE PLANLAMASIS            
ARKEOLOJİ DÜNYASIS            
ASYA COĞRAFYASIS            
BİLİM FELSEFESİS            
BİLİM VE FELSEFES            
BOYA VE BOYAR MADDELERS            
CANLILAR ARASI İLETİŞİMS            
COĞRAFİ İSTATİSTİKS            
ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİS            
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASIS            
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYAS            
ÇEVRE POLİTİKALARIS            
ÇEVRESEL ETKİ ANALİZİS            
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IS            
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IIS            
DEMOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİS            
DEMOKRASİ VE SİYASETS            
DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYES            
DİLBİLİM AKIMLARIS            
DOĞA KORUMAS            
DOĞA VE ÇEVRES            
DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜS            
DOĞAL ORTAM BOZUNUMLARIS            
DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELERS            
EDEBİYAT VE MİTOLOJİS            
EGE UYGARLIKLARIS            
ENERJİ KAYNAKLARI COĞRAFYASIS            
ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARIS            
ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİS            
ETİK VE MESLEK ETİKLERİS            
EVCİL HAYVANLARS            
FİZİK VE TEKNOLOJİS            
FİZİKTE TEMEL KAVRAMLARS            
FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞS            
FRANSIZCA - IS            
FRANSIZCA - IIS            
GELİŞİM PSİKOLOJİSİS            
GENEL FELSEFES            
GENEL SANAT TARİHİ - IIS            
GENEL SOSYOLOJİS            
GEOMETRİS            
GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİS            
HAYATIMIZDAKİ KİMYAS            
HÜCRE VE YAŞAMS            
IŞIĞIN DOĞASIS            
İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİS            
İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞS            
İNGİLİZCE - IS            
İNGİLİZCE - IIS            
İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİS            
İNSAN HAKLARI TARİHİS            
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - IIS            
İSLAM SANATINDA RESİMS            
İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - IIS            
JEOMORFOLOJİK HARİTALARS            
KİMYA TARİHİS            
KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAMS            
KİŞİLİK PSİKOLOJİSİS            
KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATAS            
KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİS            
KÜRESELLEŞME VE KALKINMAS            
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRASS            
LİNEER CEBİRE GİRİŞS            
MANTIK VE MATEMATİKS            
MATEMATİK VE BİLGİSAYARS            
MEKANSAL EKOLOJİS            
MESLEKİ İNGİLİZCE IS            
MESLEKİ İNGİLİZCE IIS            
MİMAR SİNAN VE ESERLERİS            
ORTADOĞU COĞRAFYASIS            
OSEANOGRAFYAS            
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİS            
OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİS            
OSMANLILAR VE AVRUPAS            
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİS            
POPÜLER BİYOLOJİS            
POPÜLER KİMYAS            
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IS            
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IIS            
PSİKOLOJİYE GİRİŞ IS            
PSİKOLOJİYE GİRİŞ IIS            
SAĞLIK FİZİĞİS            
SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - IIS            
SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZMS            
SİYASİ COĞRAFYAS            
SONLU MATEMATİKS            
SOSYAL PSİKOLOJİS            
SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL KALKINMAS            
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMS            
ŞİFALI BİTKİLERS            
TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARIS            
TEMEL MATEMATİKS            
TOPLUM VE BİLİMS            
TOPLUM VE KÜLTÜRS            
TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASIS            
TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLERS            
TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİS            
TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASIS            
TÜRKİYE'DE GÖÇ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİMS            
ULAŞIM COĞRAFYASIS            
UYGULAMALI KLİMATOLOJİS            
UZAKTAN ALGILAMAS            
YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİS            
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU