377 PAZARLAMA

GENEL BİLGİLER
Tüketicilerin istek ve ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri belirleyip, tanıtma, bilgilendirme, toptan veya perakende satış işlemleriyle ve satış sonrası hizmetlerle ilgili faaliyetleri yürütebilme

Amaçlar
İş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Müşteri tatmini, müşteri memnuniyetini gözeten, müşteri ilişkileri, pazarlama ve satış konularında işletmeye en etkin katkıyı sağlama.


Kabul Koşulları
Lise diplomasına sahip, üniversite imtihanından yeterli puanı alan öğrenciler bölümde eğitim alabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için en az 64 kredilik dersi başarmak ve stajlarını tamamlamak gerekmektedir. Herhangibir dersten başarılı olabilmek için arasınavdan alınan notun %40'ı ile genel sınav notunun %60'nın toplamı 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Dönem sonu sınavından alınan not 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

İstihdam Olanakları
Çalışma Alanı: Pazarlama, Satış, Reklam, Halkla İlişkiler, Promosyon, Ürün Yöneticiliği, Ar- Ge vs. bölümleri, Danışmanlık Şirketleri, Parekendecilik sektörü, Araştırma Şirketleri. Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Pazarlama alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programdan mezun olabilmek için en az 64 kredilik dersi başarmak ve stajlarını tamamlamak gerekmektedir. Herhangibir dersten başarılı olabilmek için arasınavdan alınan notun %40'ı ile genel sınav notunun %60'nın toplamı 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Dönem sonu sınavından alınan not 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. HİCRAN UTKUN DİNCER AYDIN+90 258 7911491 134 hutkund@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Pazarlama ile ilgili temel ilkeler ve kavramları tanımlayarak işletmelerin amaçları ve hedefleri doğrultusunda hangi pazarlarda faaliyette bulunacağını ve hangi pazarlama bileşenlerinde yararlanacağını gösterebilmek,
2Tüketici davranışları konusunda bilgili olmak, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını anlayıp, bu ihtiyaçları giderecek ürün ve hizmetleri tüketicilere yüz yüze veya kitle iletişim araçları vasıtasıyla tanıtarak, tüketicilere istedikleri ürünleri istedikleri zamanda ulaştırmak, müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurabilecek stratejileri belirleyebilmek, müşteri odaklı iş yapmak anlayışı ile analitik sorun çözme yeteneği kazanmak ve işletme ile ilgili kamuoyu oluşturmak.
3Satış öncesi, satış ve satış sonrası hazırlıklar ve uygulamalara hakim olmak, kendine özgü satış yöntemleri ve süreçleri oluşturarak işletme yapılarına uygun bilimsel verilere dayalı çözüm önerilerini ortaya koyabilmek,
4Hizmet pazarlaması, doğrudan pazarlama, uluslararası pazarlama, turizm pazarlaması gibi pazarlama alanındaki farklı disiplinler konusunda gerekli teorik bilgilere sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek. Farklı güncel pazarlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.
5Başlıca sayısal analiz yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek ve pazarlama problemleri karşısında bunlardan yararlanabilmek.
6İnsiyatif kullanabilme, alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturabilmek, yaratıcılık becerisi kazandırabilmek, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine, yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olmak,
7İşletme ve işletmenin pazarlama fonksiyonu içerisinde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının ne şekilde işleyeceğini idrak etmek.
8Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisini sağlayabilmek için farklı disiplinler ve içinde faaliyette bulunulan iş çevresi ve ekonomik düzen hakkında genel bilgi sahibi olmak,
9İş dünyası yasal çerçevesini düzenleyen ve pazarlamanın yasal çevresini meydana getiren başlıca hukuk kurallarını dikkate almak.
10Teori ile pratik arasındaki bağın kurulması.
11Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,
12Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis yazılımlarını kullanabilmek.
13Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak,
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Dal Seçiniz :
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
PZR 135 MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
PZR 137 PAZARLAMA İLKELERİ 4+1 5 Zorunlu
PZR 139 EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 3+1 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+1 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 141 MUHASEBE 3+14Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 143 TEMEL HUKUK 2+04Seçmeli
PZR 145 OFİS PROGRAMLARI-I 2+14Seçmeli
PZR 147 İŞLETME YÖNETİMİ- I 3+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
PZR 150 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
PZR 136 SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ 3+1 3 Zorunlu
PZR 138 İSTATİSTİK 3+0 3 Zorunlu
PZR 140 İLETİŞİM 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 1+2 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 142 MAKRO EKONOMİ 3+04Seçmeli
PZR 144 İŞLETME YÖNETİMİ II 2+04Seçmeli
PZR 146 TİCARET HUKUKU 2+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 148 OFİS PROGRAMLARI-II 1+24Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 251 İHRACAT TEKNİKLERİ 2+0 3 Zorunlu
PZR 253 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 2+1 5 Zorunlu
PZR 255 SATIŞ YÖNETİMİ 4+2 7 Zorunlu
PZR 257 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-5 2+1 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 3+1 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 259 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR 3+02Seçmeli
PZR 267 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ 2+12Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 281 GİRİŞİMCİLİK 3+13Seçmeli
PZR 261 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 221 KİŞİSEL GELİŞİM 2+04Seçmeli
PZR 263 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+04Seçmeli
PZR 265 ELEKTRONİK PAZARLAMA 2+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 250 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
PZR 252 GLOBAL PAZARLAMA 2+0 3 Zorunlu
PZR 254 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1+1 4 Zorunlu
PZR 256 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+0 3 Zorunlu
PZR 258 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
PZR 260 PERAKENDE YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
PZR 262 PAZARLAMA MEVZUATI 2+0 2 Zorunlu
PZR 264 MESLEKİ YABANCI DİL 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 266 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
PZR 268 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2+02Seçmeli
PZR 270 MARKA YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
SBO 327 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Dal Seçiniz :
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ*** **     * 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ             
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ             
EKONOMİZ*****  * *** 
END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜZ  *      *   
GLOBAL PAZARLAMAZ****         
İHRACAT TEKNİKLERİZ* ** *  *    
İLETİŞİMZ **  ***     
İSTATİSTİKZ******** *   
MATEMATİKZ   **  * *   
MESLEKİ YABANCI DİLZ         **  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİZ**** * * * * 
PAZARLAMA ARAŞTIRMASIZ    **   *   
PAZARLAMA İLKELERİZ*** ******   
PAZARLAMA MEVZUATIZ*  *   ***   
PERAKENDE YÖNETİMİZ****  *  *   
SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİZ******** * * 
SATIŞ YÖNETİMİZ*******  * * 
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİZ ***         
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARIZ****  * **   
TÜRK DİLİ - IZ             
TÜRK DİLİ - IIZ             
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİS **  *     * 
ELEKTRONİK PAZARLAMAS* **    **   
GİRİŞİMCİLİKS             
İNGİLİZCE - IS          *  
İNGİLİZCE - IIS          *  
İŞLETME YÖNETİMİ- IS***** ***    
İŞLETME YÖNETİMİ IIS**********   
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARS *     ***   
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS ** * ** *   
KİŞİSEL GELİŞİMS             
MAKRO EKONOMİS*****  * *   
MARKA YÖNETİMİS** *         
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS             
MESLEK ETİĞİS***    **    
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİS     *     * 
MUHASEBES **********  
OFİS PROGRAMLARI-IS*** **** *** 
OFİS PROGRAMLARI-IIS    *      * 
PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİS**   **  *   
TEMEL HUKUKS   *   ***   
TİCARET HUKUKUS **    **    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU