2987 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS DOKTORA

GENEL BİLGİLER
Uluslararası Ticaret ve Finans doktora programı öğrencilerin uluslararası ticaret ve finansa dair kavramsal konular ve ampirik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Programa 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Amaçlar
Programın amacı öğrencilerin uluslararası ticaret ve finansa dair kavramsal konular ve ampirik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamaktır. Program sayesinde, öğrenciler edindikleri becerilerle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerde çok iyi koşullarda iş bulma ve çalıştıkları kurumlarda daha üst pozisyonlara ilerleyebilme şansını elde edebileceklerdir. Ayrıca program, alanda yetişmiş akademisyen açığını gidermeyi de amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
Doktora programına PAÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre öğrenci alımı yapılacaktır. Buna göre, doktora programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır: Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans akademik ortalamanın % 15’i, yabancı dil notunun % 10’u ve lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının % 25’i dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. Başarı puanı 70’in altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır.

Mezuniyet Koşulları
En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3,30 olması, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

İstihdam Olanakları
Program mezunları doktor ünvanı alarak akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler. Ayrıca uluslararası alanda ticaret yapan firmalarda ve finans kuruluşlarında istihdam edilme imkanına sahiplerdir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Uluslararası Ticaret ve Finans Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3,30 olması, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İLHAN KÜÇÜKKAPLAN+90 258 296 3864 ikkaplan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Bilimsel araştırma yöntemleri konusunda donanıma sahip olur.
2uluslararası ticaret ve finans alanına ilişkin teorilerle bilgi birikimi oluşturur.
3uluslararası ticaret ve finans alanlarında problem tanımlayıp, kalitatif ve kantitatif teknikleri kullanarak analiz etme, alternatif çözüm yolları geliştirme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazanır
4uluslararası ticaret ve finans konusuyla ilgili bilimsel düşünme ve araştırma becerisi kazanır
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
UTFB 603 ULUSLARARARASI TİCARET 3+0 7,5 Zorunlu
- UTF Doktora Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- UTF Doktora Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : UTF Doktora Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 605 ULUSLARARASI PAZARLAMA TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 607 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 609 ULUSLARARASI RİSK YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 611 KARAR VERME VE OYUN TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 613 ULUSLARARASI TİCARET VE ENERJİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 602 ULUSLARARASI FİNANS 3+0 10 Zorunlu
UTFB 620 DOKTORA SEMİNERİ-I 0+2 10 Zorunlu
- UTF Doktora Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : UTF Doktora Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 604 AÇIK EKONOMİ MAKRO İKTİSADI TEORİSİ 3+010Seçmeli
UTFB 606 ULUSLARARASI PARA POLİTİKASI 3+010Seçmeli
UTFB 608 ULUSLARARASI İŞLETME STRATEJİLERİ 3+010Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 615 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 3+0 10 Zorunlu
UTFB 623 DOKTORA SEMİNERİ-II 0+2 10 Zorunlu
- UTF Doktora Seçmeli-3 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : UTF Doktora Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 617 AÇIK EKONOMİ MAKRO İKTİSADI POLİTİKASI 3+010Seçmeli
UTFB 619 ULUSLARARASI BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÖNETİMİ 3+010Seçmeli
UTFB 621 FİNANSAL EKONOMETRI 3+010Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
UTFB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
UTFB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
UTFB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
UTFB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ****
DOKTORA SEMİNERİ-IZ****
DOKTORA SEMİNERİ-IIZ****
DOKTORA TEZİZ****
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ****
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ****
ULUSLARARARASI TİCARETZ****
ULUSLARARASI FİNANSZ****
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKZ****
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ****
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
AÇIK EKONOMİ MAKRO İKTİSADI POLİTİKASI S****
AÇIK EKONOMİ MAKRO İKTİSADI TEORİSİS****
FİNANSAL EKONOMETRIS****
KARAR VERME VE OYUN TEORİSİS****
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİS****
ULUSLARARASI BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÖNETİMİS****
ULUSLARARASI İŞLETME STRATEJİLERİS****
ULUSLARARASI PARA POLİTİKASIS****
ULUSLARARASI PAZARLAMA TEORİSİS****
ULUSLARARASI RİSK YÖNETİMİ S****
ULUSLARARASI TİCARET VE ENERJİ S****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU