2945 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.

GENEL BİLGİLER
Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Fransız dili ve edebiyatı alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. Fransız Edebiyatında tiyatro, şiir ve roman alanındaki eserler eleştirel bir açıdan ele alınmakta ve yeni bakış açılarının ışığında tartışılmaktadır. Bu program mezunları Fransız Edebiyatına eleştirel yaklaşabilen donanımlı edebiyatçılar ve akademisyenler olarak yetişmektedir.

Amaçlar
Programın amacı, bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler oluşturan mezunlar vermektir. Programda açılan dersler Fransız edebiyatındaki farklı edebi türlerin kuramsal, sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamda ileri düzeyde incelenmesini içerir. Bu nedenle de disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmiştir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, Dışişleri Bakanlığında, bankalarda, turizm isletmelerinde ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ERTUĞRUL İŞLER+90 258 296 3557 eisler@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur
2Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır
3Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir
4Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını sözel ve yazılı olarak ifade eder
5Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur
6Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür
7Alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir
8Alanı ile ilgili çalışma ve kaynakları okuyup anlayarak Türkçeye aktarabilir
9Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir
10Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olur
11Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir
12İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir
13Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
14Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 605 EDEBİYAT VE BİÇEM ÇALIŞMALARI - I 3+0 7,5 Zorunlu
- Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 601 YENİ ROMAN 3+07,5Seçmeli
FDE 602 METİNLERARASILIK - II 3+07,5Seçmeli
FDE 603 METİNLERARASILIK - I 3+07,5Seçmeli
FDE 606 DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - II 3+07,5Seçmeli
FDE 607 DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - I 3+07,5Seçmeli
FDE 609 ÖNCÜ TİYATRO 3+07,5Seçmeli
FDE 610 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA POSTMODERNİZM 3+07,5Seçmeli
FDE 611 ŞİİR VE GÖSTERGEBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 612 TARİHSEL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 613 YAPISAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 614 SÖYLEM ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 615 DERİN BİÇİMBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 616 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA KADIN YAZARLAR 3+07,5Seçmeli
FDE 617 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA TÜRLER VE TEMLER 3+07,5Seçmeli
FDE 618 ROMANLAR VE MESAJLAR 3+07,5Seçmeli
FDE 619 MİT ELEŞTİRİSİ VE ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 620 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
FDE 621 RUHSAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 622 TOPLUMSAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 623 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+0 7,5 Zorunlu
FDE 604 EDEBİYAT VE BİÇEM ÇALIŞMALARI - II 3+0 7,5 Zorunlu
- Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 601 YENİ ROMAN 3+07,5Seçmeli
FDE 602 METİNLERARASILIK - II 3+07,5Seçmeli
FDE 603 METİNLERARASILIK - I 3+07,5Seçmeli
FDE 606 DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - II 3+07,5Seçmeli
FDE 607 DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - I 3+07,5Seçmeli
FDE 609 ÖNCÜ TİYATRO 3+07,5Seçmeli
FDE 610 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA POSTMODERNİZM 3+07,5Seçmeli
FDE 611 ŞİİR VE GÖSTERGEBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 612 TARİHSEL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 613 YAPISAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 614 SÖYLEM ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 615 DERİN BİÇİMBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 616 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA KADIN YAZARLAR 3+07,5Seçmeli
FDE 617 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA TÜRLER VE TEMLER 3+07,5Seçmeli
FDE 618 ROMANLAR VE MESAJLAR 3+07,5Seçmeli
FDE 619 MİT ELEŞTİRİSİ VE ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 620 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
FDE 621 RUHSAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 622 TOPLUMSAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 650 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+0 7,5 Zorunlu
FDE 608 GÖSTERGEBİLİM VE İLETİŞİM 3+0 7,5 Zorunlu
- Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
- Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 601 YENİ ROMAN 3+07,5Seçmeli
FDE 602 METİNLERARASILIK - II 3+07,5Seçmeli
FDE 603 METİNLERARASILIK - I 3+07,5Seçmeli
FDE 606 DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - II 3+07,5Seçmeli
FDE 607 DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - I 3+07,5Seçmeli
FDE 609 ÖNCÜ TİYATRO 3+07,5Seçmeli
FDE 610 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA POSTMODERNİZM 3+07,5Seçmeli
FDE 611 ŞİİR VE GÖSTERGEBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 612 TARİHSEL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 613 YAPISAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 614 SÖYLEM ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 615 DERİN BİÇİMBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 616 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA KADIN YAZARLAR 3+07,5Seçmeli
FDE 617 FRANSIZ EDEBİYATI'NDA TÜRLER VE TEMLER 3+07,5Seçmeli
FDE 618 ROMANLAR VE MESAJLAR 3+07,5Seçmeli
FDE 619 MİT ELEŞTİRİSİ VE ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 620 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
FDE 621 RUHSAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 622 TOPLUMSAL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FDE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FDE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FDE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
FDE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
DOKTORA SEMİNERİ - IZ**************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ**************
DOKTORA TEZİZ**************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ**************
EDEBİYAT VE BİÇEM ÇALIŞMALARI - IZ**************
EDEBİYAT VE BİÇEM ÇALIŞMALARI - IIZ**************
GÖSTERGEBİLİM VE İLETİŞİMZ**************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ              
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ**************
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ**************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
DERİN BİÇİMBİLİMS**************
DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - IS**************
DÜŞÜNCE TARİHİ VE FRANSIZ EDEBİYATI - IIS**************
FRANSIZ EDEBİYATI'NDA KADIN YAZARLARS**************
FRANSIZ EDEBİYATI'NDA POSTMODERNİZMS**************
FRANSIZ EDEBİYATI'NDA TÜRLER VE TEMLERS**************
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATS**************
METİNLERARASILIK - IS**************
METİNLERARASILIK - IIS**************
MİT ELEŞTİRİSİ VE ÇÖZÜMLEMES**************
ÖNCÜ TİYATROS**************
ROMANLAR VE MESAJLARS**************
RUHSAL DİLBİLİMS**************
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES**************
ŞİİR VE GÖSTERGEBİLİMS**************
TARİHSEL DİLBİLİMS**************
TOPLUMSAL DİLBİLİMS**************
YAPISAL DİLBİLİMS**************
YENİ ROMANS**************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU