3746 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DR.

GENEL BİLGİLER
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora programının amacı, aldığı teorik ve uygulamalı dersler ışığında çalışma ilişkileri alanında bağımsız bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, sentezleme, yorumlama ve raporlama yeteneği kazanmış bilim uzmanları yetiştirmektir. Mezunların, söz konusu yetenekleri, doktor sıfatıyla mesleki hayatına da yansıtması beklenmektedir.

Amaçlar
A.1 Bölümün çok disiplinli yapısına uygun biçimde, program mezunlarının akademik alt yapıya sahip olmalarını sağlamak, kamu ve özel sektörde çalışabilecekleri iş veya mesleklere yönelik işgücü yetiştirmek. A2. Sosyal politika, ekonomi, hukuk, işletme, psikoloji, sosyoloji ve istatistik gibi diğer bilim dalları ile işbirliği içinde ve özellikle işgücü piyasası konusunda, olgu ve durumları çok boyutlu ve analitik biçimde inceleyen ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, A3. Sosyal politika, sosyal güvenlik, bireysel ve toplu düzeyde çalışma ilişkileri (devlet-işçi-işveren ve sivil toplum kuruluşları), sendika, sosyal diyalog, istihdam ve işsizlik, ücret, verimlilik, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar vb. konularda kamu ve özel sektörde ile Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlarda görev alabilecek uzmanlar yetiştirmek, A4. Mezunlarına çalışma ilişkileri alanında yaşanan sorunlara yönelik kuramsal anlamda ve uygulamada, evrensel ve ulusal boyutta çözüm getirme yeteneğini ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırmak, A5. Çalışma yaşamına ve toplumsal yaşama bilgi, beceri, yetenekleri ile katkı sağlayabilen, yaratıcı ve girişimci uzmanlık bilgisine sahip bireyler yetiştirmek. A6. Mezunların akademik bakış açısı ve analitik düşünme yeteneği ile olguları, süreçleri, sonuçlarını ve çözüm önerilerini bilimsel yazına dönüştürmelerini sağlamak. A.7. İşgücü piyasası ve sosyal politika alanlarına ilişkin strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları izleme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olmak. A.8. Gerek il ve bölge düzeyinde, gerek ülke genelinde işgücü piyasası ile ilgili detaylı analizler içeren ampirik ve teorik çalışmalar yapabilmek. A. 9. Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. A.10.Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek.


Kabul Koşulları
Doktora programına başvuracak adayların ise Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları koşulu aranır. - Ales puanı başvurulan programın puan türünde olmak üzere 65’ten az olamaz. - Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara verip başvuruda bulunanlardan mevcut notunun yeterli olması durumunda, yeniden ALES belgesi istenmez. -Adayın yabancı dilden yeterli sayılabilmesi için YDS/YÜKDİL’den veya geçerliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer dil sınavlarından en az 55 puan alması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin doktora derecesi alabilmeleri için, öğrenimleri süresince minimum 90 (AKTS) krediden oluşan ikisi zorunlu olmak üzere toplam 7 dersi ve 2 adet semineri başarmış ve “Tez Çalışması”nı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞ-KUR, özel istihdam büroları, sendikalar,sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kuruluşların insan kaynakları departmanları,Birleşmiş Milletler ve AB.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin doktora derecesi alabilmeleri için, öğrenimleri süresince minimum 90 (AKTS) krediden oluşan ikisi zorunlu olmak üzere toplam 7 dersi ve 2 adet semineri başarmış ve “Tez Çalışması”nı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. OĞUZ KARADENİZ+90 258 296 2678 oguzk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek, düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve ampirik bulguları söz konusu kuramsal bilgiler ışığında yorumlayabilmek.
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki yaşamında kullanabilmek.
3Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 635 SOSYAL BİLİMLERDE ETİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I 3+0 7,5 Zorunlu
- Çalışma Ekonomosi Ve Endüstri İlişkileri Seçmeli - 3+0 7,5 Seçmeli
- Çalışma Ekonomosi Ve Endüstri İlişkileri Seçmeli - 3+0 7,5 Seçmeli
- Çalışma Ekonomosi Ve Endüstri İlişkileri Seçmeli - 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çalışma Ekonomosi Ve Endüstri İlişkileri Seçmeli -
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 603 KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA YAŞAMININ AKTÖRLERİ 3+07,5Seçmeli
CEE 605 TÜRKİYE'’DE TABAKALI İŞGÜCÜ PİYASALARI 3+07,5Seçmeli
CEE 607 TÜKETİM TOPLUMUNDA ÇALIŞMA 3+07,5Seçmeli
CEE 609 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli
CEE 611 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞERLER, HAKLAR VE ADALET 3+07,5Seçmeli
CEE 613 SOSYAL POLİTİKA KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
CEE 615 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK REFORMLARI 3+07,5Seçmeli
CEE 617 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇOCUK EMEĞİ 3+07,5Seçmeli
CEE 619 ÖRGÜT GELİŞTİRME 3+07,5Seçmeli
CEE 625 ÇALIŞMANIN KÜLTÜREL SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
CEE 627 EKONOMİK KALKINMA VE İSTİHDAM 3+07,5Seçmeli
CEE 631 AB EKONOMİSİ VE SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli
CEE 633 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+07,5Seçmeli
CEE 637 ÇALIŞMA YAŞAMI VE PSİKOSOSYAL ANALİZ 3+07,5Seçmeli
CEE 639 KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KAYIT DIŞI İSTİHDAM 3+07,5Seçmeli
CEE 643 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
CEE 645 YAŞLANMA VE SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 621 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
CEE 636 SOSYAL BİLİMLERDE ETİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II 3+0 7,5 Zorunlu
- Çalışma Ekonomosi Ve Endüstri İlişkileri Seçmeli - 3+0 7,5 Seçmeli
- Çalışma Ekonomosi Ve Endüstri İlişkileri Seçmeli - 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çalışma Ekonomosi Ve Endüstri İlişkileri Seçmeli -
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 604 ÇALIŞMA HAYATININ BİREYSEL PSİKOLOJİK ETKİLERİ 3+07,5Seçmeli
CEE 606 TEKNOLOJİ VE ÇALIŞMA YAŞAMI 3+07,5Seçmeli
CEE 608 SOSYAL DIŞLANMA 3+07,5Seçmeli
CEE 610 ÇEVRE VE SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli
CEE 612 KÜRESELLEŞME VE SOSYAL KORUMA 3+07,5Seçmeli
CEE 614 KAMUDA SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli
CEE 616 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ÜCRET POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
CEE 618 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli
CEE 620 POST-ENDÜSTRİYEL TOPLUM VE EMEK TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
CEE 628 EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM 3+07,5Seçmeli
CEE 632 TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ VE SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli
CEE 634 MESLEKİ EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASALARI 3+07,5Seçmeli
CEE 638 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 641 SOSYAL POLİTİKADA GÜNCEL TARTIŞMALAR 3+0 22,5 Zorunlu
CEE 630 DOKTORA SEMİNERİ II 0+2 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CEE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
CEE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CEE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CEE 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03
DOKTORA SEMİNERİ - I Z   
DOKTORA SEMİNERİ IIZ   
DOKTORA TEZİZ   
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ   
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ   
SOSYAL BİLİMLERDE ETİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ IZ   
SOSYAL BİLİMLERDE ETİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ IIZ   
SOSYAL POLİTİKADA GÜNCEL TARTIŞMALARZ   
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ   
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03
AB EKONOMİSİ VE SOSYAL POLİTİKAS   
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELERS   
ÇALIŞMA HAYATININ BİREYSEL PSİKOLOJİK ETKİLERİS   
ÇALIŞMA YAŞAMI VE PSİKOSOSYAL ANALİZS   
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞERLER, HAKLAR VE ADALETS   
ÇALIŞMANIN KÜLTÜREL SOSYOLOJİSİS   
ÇEVRE VE SOSYAL POLİTİKAS   
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ÜCRET POLİTİKALARI S   
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇOCUK EMEĞİ S   
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS   
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK REFORMLARIS   
EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAMS   
EKONOMİK KALKINMA VE İSTİHDAMS   
KAMUDA SOSYAL POLİTİKAS   
KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KAYIT DIŞI İSTİHDAMS   
KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA YAŞAMININ AKTÖRLERİ S   
KÜRESELLEŞME VE SOSYAL KORUMAS   
MESLEKİ EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASALARIS   
ÖRGÜT GELİŞTİRMES   
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS   
POST-ENDÜSTRİYEL TOPLUM VE EMEK TARTIŞMALARIS   
SOSYAL DIŞLANMAS   
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELERS   
SOSYAL POLİTİKA KURAMLARIS   
TEKNOLOJİ VE ÇALIŞMA YAŞAMI S   
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL POLİTİKAS   
TÜKETİM TOPLUMUNDA ÇALIŞMAS   
TÜRKİYE'’DE TABAKALI İŞGÜCÜ PİYASALARIS   
TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ VE SOSYAL POLİTİKAS   
YAŞLANMA VE SOSYAL POLİTİKAS   
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU