2601 TÜRK DİLİ VE EDEBIYATI DR.

GENEL BİLGİLER
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, 1997 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programda 8 profesör, 4 doçent, 1 yardımcı doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır. Programda verilen dersler için http://pau.edu.tr/tde veya http://pau.edu.tr/sosyalbilimler/belge/turk-dili-ve-edebiyati-doktora-ders-programii web adresine bakılabilir.

Amaçlar
1)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası sorunları, yenilikleri takip edebilme becerisi kazanma, 2)Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanma veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme becerisi kazanma, 3)Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanma, 4)Türk Dili ve Edebiyatı alanında yeni ve karmaşık fikirlerin, bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi kazanma, 5)Araştırma yöntemlerine dayalı olarak ulusal ya da uluslar arası yayın yapabilme; yapılmış yayınları özgür düşünceyle eleştirme becerisi kazanma, 6)Türk Dili ve Edebiyatı alanında kazandığı becerileri meslekî uygulamaya dönüştürebilme; gerektiğinde yeni meslekî alanlar yaratabilme becerisi kazanma, 7)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili olarak farklı bilim dallarıyla fikir ve bilgi düzeyinde bağlantı kurabilme ve gerektiğinde ortak çalışabilme becerisi kazanma. Veri girişi yok


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
1) Lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 42 kredilik (315 ECTS/AKTS); yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 21 kredilik (157.5 ECTS/AKTS) ders almaları; 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.30 olması, 3) Derslerini başarıyla tamamlamaları, teze başlama sınavını (doktora yeterlilik sınavını) başarıyla geçmeleri; 4) Doktora tezi hazırlayıp tezini başarıyla savunmaları gerekir.

İstihdam Olanakları
1.Üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilirler. 2.Lisans ve yüksek lisans mezunlarının çalışma imkânlarından yararlanabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Türk Dili ve Edebıyatı Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
1) Lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 42 kredilik (315 ECTS/AKTS); yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 21 kredilik (157.5 ECTS/AKTS) ders almaları; 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.30 olması, 3) Derslerini başarıyla tamamlamaları, teze başlama sınavını (doktora yeterlilik sınavını) başarıyla geçmeleri; 4) Doktora tezi hazırlayıp tezini başarıyla savunmaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA ARSLAN+90 258 296 3652 marslan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası sorunları, yenilikleri takip edebilme becerisi kazanma
22) Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanma veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme becerisi kazanma,
3Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanma,
44) Türk Dili ve Edebiyatı alanında yeni ve karmaşık fikirlerin, bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi kazanma,
5Araştırma yöntemlerine dayalı olarak ulusal ya da uluslar arası yayın yapabilme; yapılmış yayınları özgür düşünceyle eleştirme becerisi kazanma,
6Türk Dili ve Edebiyatı alanında kazandığı becerileri meslekî uygulamaya dönüştürebilme; gerektiğinde yeni meslekî alanlar yaratabilme becerisi kazanma,
77) Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili olarak farklı bilim dallarıyla fikir ve bilgi düzeyinde bağlantı kurabilme ve gerektiğinde ortak çalışabilme becerisi kazanma.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 601 YAZILI KAYNAKLAR-I 3+0 12 Zorunlu
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 603 CÜMLE BİLGİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 605 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 607 MENSUR METİN ŞERHİ 3+06Seçmeli
TED 609 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-I 3+06Seçmeli
TED 611 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-I 3+06Seçmeli
TED 613 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 615 ALTAY DİLLERİ İNCELEMELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 617 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 623 TÜRK DİLİNİN GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ 3+06Seçmeli
TED 625 SANAT FELSEFESİ-I 3+06Seçmeli
TED 627 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I 3+06Seçmeli
TED 629 USLUP BİLGİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 631 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-I 3+06Seçmeli
TED 639 TÜRK ROMANI I 3+06Seçmeli
TED 641 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ I 3+06Seçmeli
TED 643 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI I 3+06Seçmeli
TED 647 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ I 3+06Seçmeli
TED 649 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ I 3+06Seçmeli
TED 651 ŞUARA TEZKİRELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 653 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - I 3+06Seçmeli
TED 655 FARSÇA METİN ŞERHİ I 3+06Seçmeli
TED 657 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER I 3+06Seçmeli
TED 659 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI I 3+06Seçmeli
TED 661 DİLBİLİMSEL TİPOLOJİ 3+06Seçmeli
TED 665 TÜRK HALK NAZMINDA TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+06Seçmeli
TED 667 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 669 TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİ 3+06Seçmeli
TED 671 TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ MANZUM METİN İNCELEMELERİ 3+06Seçmeli
TED 673 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ I 3+06Seçmeli
TED 675 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER I 3+06Seçmeli
TED 677 ETİMOLOJİ VE SÖZLÜKÇÜLÜK 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 602 YAZILI KAYNAKLAR-II 3+0 6 Zorunlu
TED 633 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 6 Zorunlu
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 604 CÜMLE BİLGİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 606 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 608 MANZUM METİN ŞERHİ 3+06Seçmeli
TED 610 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-II 3+06Seçmeli
TED 612 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-II 3+06Seçmeli
TED 614 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 616 ALTAY DİLLERİ INCELEMELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 618 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 624 DİLLER VE DİL SINIFLANDIRMALARI 3+06Seçmeli
TED 626 SANAT FELSEFESİ-II 3+06Seçmeli
TED 628 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II 3+06Seçmeli
TED 630 USLUP BİLGİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 632 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-II 3+06Seçmeli
TED 642 TÜRK ROMANI II 3+06Seçmeli
TED 644 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ II 3+06Seçmeli
TED 646 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI II 3+06Seçmeli
TED 648 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ II 3+06Seçmeli
TED 650 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ II 3+06Seçmeli
TED 652 ŞUARA TEZKİRELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 654 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - II 3+06Seçmeli
TED 656 FARSÇA METİN ŞERHİ II 3+06Seçmeli
TED 658 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER II 3+06Seçmeli
TED 660 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI II 3+06Seçmeli
TED 662 DİL COĞRAFYASI 3+06Seçmeli
TED 666 TÜRK HALK NESRİNDE TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+06Seçmeli
TED 668 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 670 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN CÜMLE YAPISI 3+06Seçmeli
TED 672 KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ) 3+06Seçmeli
TED 674 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ II 3+06Seçmeli
TED 676 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER II 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 634 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 18 Zorunlu
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 603 CÜMLE BİLGİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 604 CÜMLE BİLGİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 605 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 606 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 607 MENSUR METİN ŞERHİ 3+06Seçmeli
TED 608 MANZUM METİN ŞERHİ 3+06Seçmeli
TED 609 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-I 3+06Seçmeli
TED 610 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-II 3+06Seçmeli
TED 611 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-I 3+06Seçmeli
TED 612 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-II 3+06Seçmeli
TED 613 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 614 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 615 ALTAY DİLLERİ İNCELEMELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 616 ALTAY DİLLERİ INCELEMELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 617 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 618 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 623 TÜRK DİLİNİN GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ 3+06Seçmeli
TED 624 DİLLER VE DİL SINIFLANDIRMALARI 3+06Seçmeli
TED 625 SANAT FELSEFESİ-I 3+06Seçmeli
TED 626 SANAT FELSEFESİ-II 3+06Seçmeli
TED 627 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I 3+06Seçmeli
TED 628 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II 3+06Seçmeli
TED 629 USLUP BİLGİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 630 USLUP BİLGİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 631 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-I 3+06Seçmeli
TED 632 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-II 3+06Seçmeli
TED 639 TÜRK ROMANI I 3+06Seçmeli
TED 641 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ I 3+06Seçmeli
TED 642 TÜRK ROMANI II 3+06Seçmeli
TED 643 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI I 3+06Seçmeli
TED 644 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ II 3+06Seçmeli
TED 646 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI II 3+06Seçmeli
TED 647 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ I 3+06Seçmeli
TED 648 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ II 3+06Seçmeli
TED 649 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ I 3+06Seçmeli
TED 650 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ II 3+06Seçmeli
TED 651 ŞUARA TEZKİRELERİ-I 3+06Seçmeli
TED 652 ŞUARA TEZKİRELERİ-II 3+06Seçmeli
TED 653 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - I 3+06Seçmeli
TED 654 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - II 3+06Seçmeli
TED 655 FARSÇA METİN ŞERHİ I 3+06Seçmeli
TED 656 FARSÇA METİN ŞERHİ II 3+06Seçmeli
TED 657 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER I 3+06Seçmeli
TED 658 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER II 3+06Seçmeli
TED 659 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI I 3+06Seçmeli
TED 660 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI II 3+06Seçmeli
TED 661 DİLBİLİMSEL TİPOLOJİ 3+06Seçmeli
TED 662 DİL COĞRAFYASI 3+06Seçmeli
TED 665 TÜRK HALK NAZMINDA TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+06Seçmeli
TED 666 TÜRK HALK NESRİNDE TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+06Seçmeli
TED 667 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-I 3+06Seçmeli
TED 668 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-II 3+06Seçmeli
TED 669 TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİ 3+06Seçmeli
TED 670 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN CÜMLE YAPISI 3+06Seçmeli
TED 671 TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ MANZUM METİN İNCELEMELERİ 3+06Seçmeli
TED 672 KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ) 3+06Seçmeli
TED 673 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ I 3+06Seçmeli
TED 674 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ II 3+06Seçmeli
TED 675 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER I 3+06Seçmeli
TED 676 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER II 3+06Seçmeli
TED 677 ETİMOLOJİ VE SÖZLÜKÇÜLÜK 3+06Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
DOKTORA SEMİNERİ - IZ*******
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ*******
DOKTORA TEZİZ*******
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ*******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ       
YAZILI KAYNAKLAR-IZ*******
YAZILI KAYNAKLAR-IIZ*******
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ALTAY DİLLERİ INCELEMELERİ-IIS*******
ALTAY DİLLERİ İNCELEMELERİ-IS*******
CÜMLE BİLGİSİ-IS*******
CÜMLE BİLGİSİ-IIS*******
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-IS*******
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-IIS*******
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ IS*******
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ IIS*******
DİL COĞRAFYASIS*******
DİLBİLİMSEL TİPOLOJİS*******
DİLLER VE DİL SINIFLANDIRMALARIS*******
DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-IS*******
DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-IIS*******
EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI IS*******
EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI IIS*******
ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ IS*******
ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ IIS*******
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ IS*******
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ IIS*******
ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-IS*******
ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-IIS*******
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN CÜMLE YAPISIS       
ETİMOLOJİ VE SÖZLÜKÇÜLÜKS       
FARSÇA METİN ŞERHİ IS*******
FARSÇA METİN ŞERHİ IIS*******
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-IS*******
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-IIS*******
KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ)S       
MANZUM METİN ŞERHİS*******
MENSUR METİN ŞERHİS*******
SANAT FELSEFESİ-IS*******
SANAT FELSEFESİ-IIS*******
ŞUARA TEZKİRELERİ-IS*******
ŞUARA TEZKİRELERİ-IIS*******
TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-IS*******
TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-IIS*******
TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER IS*******
TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER IIS*******
TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİS       
TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ MANZUM METİN İNCELEMELERİS       
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-IS*******
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-IIS*******
TÜRK DİLİNİN GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİS*******
TÜRK HALK NAZMINDA TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİS       
TÜRK HALK NESRİNDE TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİS       
TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI IS*******
TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI IIS****** 
TÜRK ROMANI IS*******
TÜRK ROMANI IIS*******
TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-IS       
TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-IIS       
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - IS*******
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - IIS*******
TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ IS       
TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ IIS       
USLUP BİLGİSİ-IS*******
USLUP BİLGİSİ-IIS*******
UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER IS       
UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER IIS       
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-IS*******
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-IIS*******
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU