2711 SOSYOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Sosyoloji Bölümü doktora programı ile öğrencilere temelde sosyolojik bakış açısı veya sosyolojik düşünme biçimini kazandırmayı; insan davranışlarının sosyolojik yorumları hakkında neyin belirgin olduğunu, toplumsal olayları kavrama ve toplumsal olaylara karşı eleştirel bir bakış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyolojik bir bakış geliştirme yönünde gerekli kuramsal temeller, araştırma yöntem ve teknikleri verilmekle birlikte bu bakış açısı çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sosyal olayları değerlendirebilecek özgün bir perspektif kazandırılmaktadır. Giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede öğrencinin kendisini farklı alanlarda da yetiştirebileceği derslere de yer verilmekte; bu alanlara ilişkin kültürel bir birikim sağlanmaktadır. Müfredat programı içinde yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine özgü çalışma alanları belirlemeleri amaçlanmaktadır.

Amaçlar
Bölüm öğrencilerinin yaşadıkları toplum ve kültüre dair anlam dünyalarını geliştirmek Bölümün temel hedefi bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,3,00 not ortalamasına sahip olmak, ALES'ten en az 65 almış olmak, ÜDS/KPDS en az 55 almış olmak

Mezuniyet Koşulları
B1 akademik ortalaması, 21 kredi ve 2 seminer dersini tamamlamış olmak

İstihdam Olanakları
ölümün mezunları, öğretmenlik, akademisyenlik, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler alanlarında sosyolog, dershanelerde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile felsefe grubu öğretmenliği, gazetecilik, kamuoyu araştırma şirketleri, devlet istatistik enstitüsünde uzmanlık, reklam sektöründe metin yazarlığı, televizyon vb. gibi özel ve kamu sektöründe kariyer yapma imkanı bulabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sosyoloji Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
B1 akademik ortalaması, 21 kredi ve 2 seminer dersini tamamlamış olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN ERDOĞAN+90 258 296 3685 terdogan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1 Sosyolojinin temel kavram ve olguları hakkında bilgi sahibi olmak
2Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri somut olaylar ile ilişkilendirmek
3Sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak
4 Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisini kavramak ve aralarındaki farklılıkları bilmek ve değerlendirmek
5Klasik ve çağdaş sosyolojik teorileri bilmek ve aralarındaki tarihsel bağıntıyı kavramak
6 Sosyolojik bir konu ya da sorunun analizinde uygun sosyolojik teori ve yaklaşımları kullanma becerisini kazanmak
7Sosyolojik bir araştırmada niceliksel ve niteliksel yöntem ve teknikleri kullanmak
8Araştırma verilerini ilgili analiz veri programlarına girmek, uygun istatistiksel teknikleri kullanmak, verileri analiz etmek ve yorumlama becerisi kazanmak
9Bilimsel bir araştırma projesini hazırlamak ve uygulama becerisine sahip olmak
10Sosyal aktörler, kurumlar ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramak ve bununla ilgili teorik tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
11Güncel sosyolojik gelişmeleri kavrayabilme becerisini kendi çalışmalarında ortaya koymak ve bununla ilgili görsel, yazılı ve sözlü sunum becerisine sahip olmak
12Farklı toplumsal yapılar ve kültürler arasındaki ilişkileri kavramak ve bununla ilgili çok yönlü-eleştirel düşünebilme becerisini kazanmak
13Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 684 SİYASAL ŞİDDET İNCELEMELERİ 3+0 7,5 Zorunlu
SOS 659 DÜNYA'DA SİVİL TOPLUM HAR. SOS. ANALİZİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyoloji Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 601 RİSK TOPLUMU VE SİYASAL EYLEM 3+07,5Seçmeli
SOS 603 20. YÜZYIL TÜRKİYE SİYASETİ TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 605 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİN VE TERÖRİZM 3+07,5Seçmeli
SOS 607 YEREL SİYASET VE SİYASAL KATILIM 3+07,5Seçmeli
SOS 609 HUKUK FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
SOS 611 GÖRME BİÇİMLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 613 YENİ BİR GÖÇ TÜRÜ VE DEĞİŞME ARACI OLARAK TURİZM 3+07,5Seçmeli
SOS 615 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ I 3+07,5Seçmeli
SOS 619 TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK YÖNELİMLER VE SOSYOLOJİNİN SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 621 AVRUPA EĞİTİM SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 623 ÇAĞDAŞ FEMİNİST TEORİ 3+07,5Seçmeli
SOS 627 KENT VE KÜLTÜR 3+07,5Seçmeli
SOS 629 OSMANLI SANAYİ 3+07,5Seçmeli
SOS 631 YÖNETİM FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
SOS 633 EMEK VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 635 FARKLILAŞMA, AYRIMLAŞMA VE EŞİTSİZLİK ALANI OLARAK KENT 3+07,5Seçmeli
SOS 637 ULUSLAR ARASI SOSYO-POLİTİK İLİŞKİLER I 3+07,5Seçmeli
SOS 639 GÜNÜMÜZ SİVİL TOPLUM HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ I 3+07,5Seçmeli
SOS 641 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 643 TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ I 3+07,5Seçmeli
SOS 645 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 3+07,5Seçmeli
SOS 647 FEMİNİST EPİSTEMOLOJİ 3+07,5Seçmeli
SOS 649 SÖYLENTİLER, DEDİKODU VE ŞEHİR EFSANELERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 651 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE CEVRECİ HAREKETLER 3+07,5Seçmeli
SOS 653 SOSYAL BİLİMLERDE YAPI-FAİLLİK TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 655 YENİ URETİM/YÖNETİM TEKNİKLERİ VE İŞGÜCÜ 3+07,5Seçmeli
SOS 657 SANAT VE İLETİŞİM ARACI OLARAK DÜNYA SİNEMASI 3+07,5Seçmeli
SOS 661 YOKSULLUK VE TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli
SOS 665 MODERNLEŞME VE ALTERNATİF MODERNLEŞM 3+07,5Seçmeli
SOS 667 KAPİTALİZM, SAĞLIK VE İKTİDAR 3+07,5Seçmeli
SOS 669 TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE ETNİSİTE 3+07,5Seçmeli
SOS 671 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SANAT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 675 KÜRESELLEŞME DEVLET VE SINIFLAR I 3+07,5Seçmeli
SOS 680 SOSYAL ARAŞTIRMALARDA TASARIM VE METODOLOJİ SORUNU 3+07,5Seçmeli
SOS 681 CİNSİYETİN KÜLTÜREL TEMSİLLERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 681 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
SOS 648 SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK, YAŞAM KALİTESİ VE AZGELİŞMİŞLİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyoloji Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 602 KİMLİK VE AİDİYET TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 604 MODERN SONRASI TOPLUMDA DİN VE SEKÜLERLEŞME 3+07,5Seçmeli
SOS 606 21. YÜZYILDA SİYASET VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SOS 608 SİYASAL PARTİ UYELİĞİ VE AKTİVİZMİ ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 610 SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZ 3+07,5Seçmeli
SOS 612 SUÇ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
SOS 614 İLETİŞİM VE TOPLUM: GÜNCEL (AKTÜEL) GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
SOS 616 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ II 3+07,5Seçmeli
SOS 618 GÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİLERİ VE SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 620 MAKRO MİKRO SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 622 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 624 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLER 3+07,5Seçmeli
SOS 628 NİCEL VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 630 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL FARKLILAŞMA VE BÜTÜNLEŞME SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 632 TÜRKİYE TARİHİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
SOS 634 GELİŞME VE KALKINMA SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 636 21. YÜZYILDA SINIF POLİTİKALARI VE SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 638 ULUSLAR ARASI SOSYO-POLİTİK İLİŞKİLER II 3+07,5Seçmeli
SOS 640 TOPLUMSAL FARKLILAŞMA TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 646 TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ II 3+07,5Seçmeli
SOS 650 FEMİNİST METODOLOJİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 652 RİSK TOPLUMU, BELİRSİZLİKLER VE GÜVEN EROZYONU 3+07,5Seçmeli
SOS 654 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, E-DEVLET VE E-DEMOKRASİ TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 656 KÜRESELLEŞME VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERDEKİ DÖNÜŞÜM 3+07,5Seçmeli
SOS 660 SANAT VE İLETİŞİM ARACI OLARAK TÜRK SİNEMASI 3+07,5Seçmeli
SOS 662 TÜRKİYE'DE SİYASET VE SİVİL TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SOS 664 AYDINLANMA ÇAĞİNDA SİYASET FELSEFESİ VE GÜNÜMÜZ SOSYAL TEORİSİNE YANSIMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 666 ORTADOĞU, İSLAM VE ORYANTALİZM 3+07,5Seçmeli
SOS 668 TOPLUMSAL SINIF VE KÜLTÜR TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 670 MODERNLEŞME VE EĞİTİMİN SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 672 HALK ŞENLİKLERİ IŞIĞINDA TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE KÜLTÜR ÇÖZÜMLEMELERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 674 YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ VE YENİ YOKSULLUK 3+07,5Seçmeli
SOS 676 KÜRESELLEŞME DEVLET VE SINIFLAR II 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 663 KÜRESELLEŞME VE YEREL KİMLİKLER 3+0 15 Zorunlu
SOS 682 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyoloji Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 644 AİLE VE EVLİLİK 3+07,5Seçmeli
SOS 658 TOPLUMSAL YAPI ANALİZLERİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM 3+07,5Seçmeli
SOS 689 İLİŞKİSEL SOSYOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SOS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SOS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SOS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SOS 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
DOKTORA SEMİNERİ - IZ** **** *** *
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ** **** *** *
DOKTORA TEZİZ* * **  **   
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ**********   
DÜNYA'DA SİVİL TOPLUM HAR. SOS. ANALİZİZ* * * * *    
KÜRESELLEŞME VE YEREL KİMLİKLERZ* * * * *    
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ             
SİYASAL ŞİDDET İNCELEMELERİZ* * * * *    
SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK, YAŞAM KALİTESİ VE AZGELİŞMİŞLİKZ* * * * *    
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ* **    *   *
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ*   * *      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
20. YÜZYIL TÜRKİYE SİYASETİ TARTIŞMALARIS*            
21. YÜZYILDA SINIF POLİTİKALARI VE SOSYOLOJİSİS             
21. YÜZYILDA SİYASET VE TOPLUMS             
AİLE VE EVLİLİKS             
AVRUPA EĞİTİM SİSTEMLERİS             
AYDINLANMA ÇAĞİNDA SİYASET FELSEFESİ VE GÜNÜMÜZ SOSYAL TEORİSİNE YANSIMALARIS             
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, E-DEVLET VE E-DEMOKRASİ TARTIŞMALARIS             
CİNSİYETİN KÜLTÜREL TEMSİLLERİS             
ÇAĞDAŞ FEMİNİST TEORİS             
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE CEVRECİ HAREKETLERS             
EMEK VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİS             
FARKLILAŞMA, AYRIMLAŞMA VE EŞİTSİZLİK ALANI OLARAK KENTS             
FEMİNİST EPİSTEMOLOJİS             
FEMİNİST METODOLOJİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS             
GELİŞME VE KALKINMA SORUNLARIS             
GÖRME BİÇİMLERİS             
GÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİLERİ VE SOSYOLOJİSİS             
GÜNÜMÜZ SİVİL TOPLUM HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ IS             
HALK ŞENLİKLERİ IŞIĞINDA TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE KÜLTÜR ÇÖZÜMLEMELERİS             
HUKUK FELSEFESİS             
İLETİŞİM VE TOPLUM: GÜNCEL (AKTÜEL) GELİŞMELERS*            
İLİŞKİSEL SOSYOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLARS             
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLERS             
KAPİTALİZM, SAĞLIK VE İKTİDARS             
KENT VE KÜLTÜRS             
KİMLİK VE AİDİYET TARTIŞMALARIS* * * * *    
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİN VE TERÖRİZMS             
KÜRESELLEŞME DEVLET VE SINIFLAR IS             
KÜRESELLEŞME DEVLET VE SINIFLAR IIS             
KÜRESELLEŞME VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERDEKİ DÖNÜŞÜMS             
MAKRO MİKRO SOSYOLOJİ TARTIŞMALARIS             
MODERN SONRASI TOPLUMDA DİN VE SEKÜLERLEŞMES* * * * *    
MODERNLEŞME VE ALTERNATİF MODERNLEŞMS             
MODERNLEŞME VE EĞİTİMİN SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİS             
NİCEL VERİ ANALİZ TEKNİKLERİS             
ORTADOĞU, İSLAM VE ORYANTALİZMS             
OSMANLI SANAYİS             
RİSK TOPLUMU VE SİYASAL EYLEMS*            
RİSK TOPLUMU, BELİRSİZLİKLER VE GÜVEN EROZYONUS             
SANAT VE İLETİŞİM ARACI OLARAK DÜNYA SİNEMASIS             
SANAT VE İLETİŞİM ARACI OLARAK TÜRK SİNEMASIS             
SİYASAL PARTİ UYELİĞİ VE AKTİVİZMİ ARAŞTIRMALARIS             
SOSYAL ARAŞTIRMALARDA TASARIM VE METODOLOJİ SORUNUS             
SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ IS*            
SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ IIS             
SOSYAL BİLİMLERDE YAPI-FAİLLİK TARTIŞMALARIS             
SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZS             
SÖYLENTİLER, DEDİKODU VE ŞEHİR EFSANELERİS             
SUÇ ANALİZİS             
TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARIS* * ** **   
TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYAS             
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SANAT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARIS             
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE ETNİSİTES             
TOPLUMSAL FARKLILAŞMA TEORİLERİS             
TOPLUMSAL SINIF VE KÜLTÜR TARTIŞMALARIS             
TOPLUMSAL YAPI ANALİZLERİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMS             
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME SORUNLARIS             
TÜRKİYE TARİHİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİS             
TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ IS             
TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ IIS             
TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK YÖNELİMLER VE SOSYOLOJİNİN SORUNLARIS             
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL FARKLILAŞMA VE BÜTÜNLEŞME SORUNLARIS             
TÜRKİYE'DE SİYASET VE SİVİL TOPLUMS             
ULUSLAR ARASI SOSYO-POLİTİK İLİŞKİLER IS             
ULUSLAR ARASI SOSYO-POLİTİK İLİŞKİLER IIS             
YENİ BİR GÖÇ TÜRÜ VE DEĞİŞME ARACI OLARAK TURİZMS*            
YENİ URETİM/YÖNETİM TEKNİKLERİ VE İŞGÜCÜS             
YEREL SİYASET VE SİYASAL KATILIMS             
YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ VE YENİ YOKSULLUKS             
YOKSULLUK VE TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKAS             
YÖNETİM FELSEFESİS             
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU