2701 SOSYOLOJİ DR.

GENEL BİLGİLER
Sosyoloji Bölümü doktora programı ile öğrencilere temelde sosyolojik bakış açısı veya sosyolojik düşünme biçimini kazandırmayı; insan davranışlarının sosyolojik yorumları hakkında neyin belirgin olduğunu, toplumsal olayları kavrama ve toplumsal olaylara karşı eleştirel bir bakış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyolojik bir bakış geliştirme yönünde gerekli kuramsal temeller, araştırma yöntem ve teknikleri verilmekle birlikte bu bakış açısı çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sosyal olayları değerlendirebilecek özgün bir perspektif kazandırılmaktadır. Giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede öğrencinin kendisini farklı alanlarda da yetiştirebileceği derslere de yer verilmekte; bu alanlara ilişkin kültürel bir birikim sağlanmaktadır. Müfredat programı içinde yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine özgü çalışma alanları belirlemeleri amaçlanmaktadır.

Amaçlar
Bölüm öğrencilerinin yaşadıkları toplum ve kültüre dair anlam dünyalarını geliştirmek Bölümün temel hedefi bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,3,00 not ortalamasına sahip olmak, ALES'ten en az 65 almış olmak, ÜDS/KPDS en az 55 almış olmak

Mezuniyet Koşulları
B1 akademik ortalaması, 21 kredi ve 2 seminer dersini tamamlamış olmak

İstihdam Olanakları
Bölümün mezunları, öğretmenlik, akademisyenlik, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler alanlarında sosyolog, dershanelerde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile felsefe grubu öğretmenliği, gazetecilik, kamuoyu araştırma şirketleri, devlet istatistik enstitüsünde uzmanlık, reklam sektöründe metin yazarlığı, televizyon vb. gibi özel ve kamu sektöründe kariyer yapma imkanı bulabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sosyoloji Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
B1 akademik ortalaması, 21 kredi ve 2 seminer dersini tamamlamış olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN ERDOĞAN+90 258 296 3685 terdogan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sosyolojinin temel kavram ve olguları hakkında bilgi sahibi olmak
2Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri somut olaylar ile ilişkilendirmek
3Sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak
4Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisini kavramak ve aralarındaki farklılıkları bilmek ve değerlendirmek
5Klasik ve çağdaş sosyolojik teorileri bilmek ve aralarındaki tarihsel bağıntıyı kavramak
6Sosyolojik bir konu ya da sorunun analizinde uygun sosyolojik teori ve yaklaşımları kullanma becerisini kazanmak
7Sosyolojik bir araştırmada niceliksel ve niteliksel yöntem ve teknikleri kullanmak
8Araştırma verilerini ilgili analiz veri programlarına girmek, uygun istatistiksel teknikleri kullanmak, verileri analiz etmek ve yorumlama becerisi kazanmak
9Bilimsel bir araştırma projesini hazırlamak ve uygulama becerisine sahip olmak
1010. Sosyal aktörler, kurumlar ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramak ve bununla ilgili teorik tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
11Güncel sosyolojik gelişmeleri kavrayabilme becerisini kendi çalışmalarında ortaya koymak ve bununla ilgili görsel, yazılı ve sözlü sunum becerisine sahip olmak
12Farklı toplumsal yapılar ve kültürler arasındaki ilişkileri kavramak ve bununla ilgili çok yönlü-eleştirel düşünebilme becerisini kazanmak
13Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 06
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 684 SİYASAL ŞİDDET İNCELEMELERİ 3+0 7,5 Zorunlu
SOS 659 DÜNYA'DA SİVİL TOPLUM HAR. SOS. ANALİZİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyoloji Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 601 RİSK TOPLUMU VE SİYASAL EYLEM 3+07,5Seçmeli
SOS 603 20. YÜZYIL TÜRKİYE SİYASETİ TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 605 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİN VE TERÖRİZM 3+07,5Seçmeli
SOS 607 YEREL SİYASET VE SİYASAL KATILIM 3+07,5Seçmeli
SOS 609 HUKUK FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
SOS 611 GÖRME BİÇİMLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 613 YENİ BİR GÖÇ TÜRÜ VE DEĞİŞME ARACI OLARAK TURİZM 3+07,5Seçmeli
SOS 615 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ I 3+07,5Seçmeli
SOS 619 TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK YÖNELİMLER VE SOSYOLOJİNİN SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 621 AVRUPA EĞİTİM SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 623 ÇAĞDAŞ FEMİNİST TEORİ 3+07,5Seçmeli
SOS 627 KENT VE KÜLTÜR 3+07,5Seçmeli
SOS 629 OSMANLI SANAYİ 3+07,5Seçmeli
SOS 631 YÖNETİM FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
SOS 633 EMEK VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 635 FARKLILAŞMA, AYRIMLAŞMA VE EŞİTSİZLİK ALANI OLARAK KENT 3+07,5Seçmeli
SOS 637 ULUSLAR ARASI SOSYO-POLİTİK İLİŞKİLER I 3+07,5Seçmeli
SOS 639 GÜNÜMÜZ SİVİL TOPLUM HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ I 3+07,5Seçmeli
SOS 641 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 643 TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ I 3+07,5Seçmeli
SOS 645 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 3+07,5Seçmeli
SOS 647 FEMİNİST EPİSTEMOLOJİ 3+07,5Seçmeli
SOS 649 SÖYLENTİLER, DEDİKODU VE ŞEHİR EFSANELERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 651 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE CEVRECİ HAREKETLER 3+07,5Seçmeli
SOS 653 SOSYAL BİLİMLERDE YAPI-FAİLLİK TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 655 YENİ URETİM/YÖNETİM TEKNİKLERİ VE İŞGÜCÜ 3+07,5Seçmeli
SOS 657 SANAT VE İLETİŞİM ARACI OLARAK DÜNYA SİNEMASI 3+07,5Seçmeli
SOS 661 YOKSULLUK VE TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA 3+07,5Seçmeli
SOS 665 MODERNLEŞME VE ALTERNATİF MODERNLEŞM 3+07,5Seçmeli
SOS 667 KAPİTALİZM, SAĞLIK VE İKTİDAR 3+07,5Seçmeli
SOS 669 TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE ETNİSİTE 3+07,5Seçmeli
SOS 671 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SANAT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 675 KÜRESELLEŞME DEVLET VE SINIFLAR I 3+07,5Seçmeli
SOS 680 SOSYAL ARAŞTIRMALARDA TASARIM VE METODOLOJİ SORUNU 3+07,5Seçmeli
SOS 681 CİNSİYETİN KÜLTÜREL TEMSİLLERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 681 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 4 Zorunlu
SOS 682 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 3,5 Zorunlu
SOS 648 SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK, YAŞAM KALİTESİ VE AZGELİŞMİŞLİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Sosyoloji Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyoloji Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 602 KİMLİK VE AİDİYET TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 604 MODERN SONRASI TOPLUMDA DİN VE SEKÜLERLEŞME 3+07,5Seçmeli
SOS 606 21. YÜZYILDA SİYASET VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SOS 608 SİYASAL PARTİ UYELİĞİ VE AKTİVİZMİ ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 610 SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZ 3+07,5Seçmeli
SOS 612 SUÇ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
SOS 614 İLETİŞİM VE TOPLUM: GÜNCEL (AKTÜEL) GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
SOS 616 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ II 3+07,5Seçmeli
SOS 618 GÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİLERİ VE SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 620 MAKRO MİKRO SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 622 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 624 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLER 3+07,5Seçmeli
SOS 628 NİCEL VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 630 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL FARKLILAŞMA VE BÜTÜNLEŞME SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 632 TÜRKİYE TARİHİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
SOS 634 GELİŞME VE KALKINMA SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 636 21. YÜZYILDA SINIF POLİTİKALARI VE SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 638 ULUSLAR ARASI SOSYO-POLİTİK İLİŞKİLER II 3+07,5Seçmeli
SOS 640 TOPLUMSAL FARKLILAŞMA TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 646 TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ II 3+07,5Seçmeli
SOS 650 FEMİNİST METODOLOJİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 652 RİSK TOPLUMU, BELİRSİZLİKLER VE GÜVEN EROZYONU 3+07,5Seçmeli
SOS 654 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, E-DEVLET VE E-DEMOKRASİ TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 656 KÜRESELLEŞME VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERDEKİ DÖNÜŞÜM 3+07,5Seçmeli
SOS 660 SANAT VE İLETİŞİM ARACI OLARAK TÜRK SİNEMASI 3+07,5Seçmeli
SOS 662 TÜRKİYE'DE SİYASET VE SİVİL TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SOS 664 AYDINLANMA ÇAĞİNDA SİYASET FELSEFESİ VE GÜNÜMÜZ SOSYAL TEORİSİNE YANSIMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 666 ORTADOĞU, İSLAM VE ORYANTALİZM 3+07,5Seçmeli
SOS 668 TOPLUMSAL SINIF VE KÜLTÜR TARTIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 670 MODERNLEŞME VE EĞİTİMİN SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 672 HALK ŞENLİKLERİ IŞIĞINDA TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE KÜLTÜR ÇÖZÜMLEMELERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 674 YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ VE YENİ YOKSULLUK 3+07,5Seçmeli
SOS 676 KÜRESELLEŞME DEVLET VE SINIFLAR II 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 663 KÜRESELLEŞME VE YEREL KİMLİKLER 3+0