2981 SANAT TARİHİ DR.

GENEL BİLGİLER
1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında olmasına rağmen, Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçmiştir. 8 Mayıs 2002 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Sanat Tarihi Bölümü olarak ayrılmıştır. 2003-2004 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almış, 2007 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Lisans, yüksek lisans ve 2009 yılından itibaren de doktara programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. açıktır. Bölümüzde halen 7 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Amaçlar
Tarihin hemen her döneminde önemli uygarlıkların merkezi konumunda olan Anadolu, bu uygarlıkların bize miras bıraktığı tarihi ve kültür varlıkları yönü ile tüm dünyanın en zengin bölgesidir. Bu önemli potansiyeli öncelikle ülkemiz insanlarının değerlendirerek bilim alemine ve ülkemizin kültür politikalarına çağdaş katkılarda bulunması gerekmektedir. Programımız bunu yapabilecek kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Anadolu’da Roma döneminden itibaren önemli yerleşim birimlerinin kurulduğu Ege Bölgesinde Ortaçağ ve sonrasına ait yerleşim merkezlerinin kazılması, araştırılması, belgelenmesi, arşivlenmesi amaçlanmaktadır. Sanat tarihi bölümünün hedefi, belirli bir kültür birikimi içerisinde öğrencilerine belli bir bakış açısıyla sanat görüşü kazandırarak ülkemizdeki sanat tarihi bilincini geliştirmek ve mezun ettiği öğrencilerle üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmaktır.


Kabul Koşulları
ALES ve Yabancı Dil sınavlarından yeterli puanı almış olmak.

Mezuniyet Koşulları
Gerekli miktarda kredi (21 kredi) ders almış olmak, bir seminer ve bir tez hazırlamak.

İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları, Kültür ve Turizm Baklanlığı’na bağlı müzelerde ve koruma kurulları bünyesinde uzman olarak çalışabilir, turizm alanında rehberlik hizmetleri verilebilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Gerekli miktarda kredi (21 kredi) ders almış olmak, bir seminer ve bir tez hazırlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. KASIM İNCE+90 258 296 3708 kince@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yüksek Lisans bilgilerinin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm süreçlerini planlayarak uygulama ve sonuçlandırma.
3Sanat eserlerini belgeleme ve yöntem konusunda uzmanlaşma.
4Üslup karşılaştırması, eleştiri, analiz ve çözme becerilerinde uzmanlaşma.
5Özgün bir çalışmayı planlama, uygulamayı yazılı ve sözlü sunma.
6Özgün çalışmasını ulusal ya da uluslar arası sempozyum, kongre ya da kolokyumda sunma.
7Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurma ve tartışma becerisi.
8Sanat Tarihi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma becerisi.
9Sanat Tarihi alanında bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtma, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkı sağlama.
10Sanat Tarihi ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme.
11Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 601 YAYIN ELEŞTİRİSİ - I 3+0 15 Zorunlu
- Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-1 3+0 15 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 603 ORTAÇAĞ ISLAM SANATININ KAYNAK VE SORUNLARI - I 3+015Seçmeli
STA 605 OSMANLI SANATININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDEKİ TEMEL ILKELER - I 3+015Seçmeli
STA 607 ANADOLU-TÜRK MİMARİSİNDE MALZEME VE TEKNİK - I 3+015Seçmeli
STA 609 ORTAÇAĞ VE SONRASI ANADOLU ARKEOLOJİSİ - I 3+015Seçmeli
STA 611 SANAT TARİHİ VE TARİHİ CEVRE – KORUMA İLİŞKİSİ - I 3+015Seçmeli
STA 613 OSMANLI SANATI VE CEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİSİ - I 3+015Seçmeli
STA 615 LALE DEVRİ VE SONRASI OSMANLI SANATI - I 3+015Seçmeli
STA 617 TÜRK SÜSLEME SANATLARI KAYNAK VE ARAŞTIRMALARI - I 3+015Seçmeli
STA 619 SELÇUKLU DÖNEMİ TİCARET YAPILARI - I 3+015Seçmeli
STA 621 BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ YAPI ANALİZİ - I 3+015Seçmeli
STA 623 SANAT TARİHİ YAZIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE (TÜRK SANATI) SORUNU - I 3+015Seçmeli
STA 625 İSLAM KİTAP SANATI - I 3+015Seçmeli
STA 627 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİNDE YAPI ANALİZİ - I 3+015Seçmeli
STA 629 TÜRK SİVİL MİMARİ ARAŞTIRMALARI - I 3+015Seçmeli
STA 631 ÇAĞDAŞ BATI SANATI - I 3+015Seçmeli
STA 633 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI VE KAYNAK İNCELEMESİ-I 3+015Seçmeli
STA 635 İSLAM SERAMİK SANATINDA ÜSLUPLAR VE MERKEZLER I 3+015Seçmeli
STA 637 TÜRK RESMİNDE ELEŞTİRİ - I 3+015Seçmeli
STA 639 KAYA RESİMLERİ, PETROGLİFLER - I 3+015Seçmeli
STA 641 AVRUPA VE TÜRK RESİM SANATI ETKİLEŞİMLERİ - I 3+015Seçmeli
STA 643 SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER I 3+015Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 602 YAYIN ELEŞTİRİSİ- II 3+0 10 Zorunlu
STA 695 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 10 Zorunlu
- Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 604 ORTAÇAĞ ISLAM SANATININ KAYNAK VE SORUNLARI - II 3+010Seçmeli
STA 606 OSMANLI SANATININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDEKİ TEMEL ILKELER - II 3+010Seçmeli
STA 608 ANADOLU-TÜRK MİMARİSİNDE MALZEME VE TEKNİK - II 3+010Seçmeli
STA 610 ORTAÇAĞ VE SONRASI ANADOLU ARKEOLOJİSİ - II 3+010Seçmeli
STA 612 SANAT TARİHİ VE TARİHİ CEVRE – KORUMA İLİŞKİSİ - II 3+010Seçmeli
STA 614 OSMANLI SANATI VE CEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİSİ - II 3+010Seçmeli
STA 616 LALE DEVRİ VE SONRASI OSMANLI SANATI - II 3+010Seçmeli
STA 618 TÜRK SÜSLEME SANATLARI KAYNAK VE ARAŞTIRMALARI - II 3+010Seçmeli
STA 620 SELÇUKLU DÖNEMİ TİCARET YAPILARI - II 3+010Seçmeli
STA 622 BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ YAPI ANALİZİ - II 3+010Seçmeli
STA 624 SANAT TARİHİ YAZIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE (TÜRK SANATI) SORUNU - II 3+010Seçmeli
STA 626 İSLAM KİTAP SANATI - II 3+010Seçmeli
STA 628 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİNDE YAPI ANALİZİ - II 3+010Seçmeli
STA 630 TÜRK SİVİL MİMARİ ARAŞTIRMALARI - II 3+010Seçmeli
STA 632 ÇAĞDAŞ BATI SANATI - II 3+010Seçmeli
STA 634 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI VE KAYNAK İNCELEMESİ-II 3+010Seçmeli
STA 636 İSLAM SERAMİK SANATINDA ÜSLUPLAR VE MERKEZLER II 3+010Seçmeli
STA 638 TÜRK RESMİNDE ELEŞTİRİ - II 3+010Seçmeli
STA 640 KAYA RESİMLERİ, PETROGLİFLER - II 3+010Seçmeli
STA 642 AVRUPA VE TÜRK RESİM SANATI ETKİLEŞİMLERİ - II 3+010Seçmeli
STA 644 SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER II 3+010Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 696 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
- Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
- Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
- Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sanat Tarihi Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 603 ORTAÇAĞ ISLAM SANATININ KAYNAK VE SORUNLARI - I 3+07,5Seçmeli
STA 605 OSMANLI SANATININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDEKİ TEMEL ILKELER - I 3+07,5Seçmeli
STA 607 ANADOLU-TÜRK MİMARİSİNDE MALZEME VE TEKNİK - I 3+07,5Seçmeli
STA 609 ORTAÇAĞ VE SONRASI ANADOLU ARKEOLOJİSİ - I 3+07,5Seçmeli
STA 611 SANAT TARİHİ VE TARİHİ CEVRE – KORUMA İLİŞKİSİ - I 3+07,5Seçmeli
STA 613 OSMANLI SANATI VE CEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİSİ - I 3+07,5Seçmeli
STA 615 LALE DEVRİ VE SONRASI OSMANLI SANATI - I 3+07,5Seçmeli
STA 617 TÜRK SÜSLEME SANATLARI KAYNAK VE ARAŞTIRMALARI - I 3+07,5Seçmeli
STA 619 SELÇUKLU DÖNEMİ TİCARET YAPILARI - I 3+07,5Seçmeli
STA 621 BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ YAPI ANALİZİ - I 3+07,5Seçmeli
STA 623 SANAT TARİHİ YAZIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE (TÜRK SANATI) SORUNU - I 3+07,5Seçmeli
STA 625 İSLAM KİTAP SANATI - I 3+07,5Seçmeli
STA 627 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİNDE YAPI ANALİZİ - I 3+07,5Seçmeli
STA 629 TÜRK SİVİL MİMARİ ARAŞTIRMALARI - I 3+07,5Seçmeli
STA 631 ÇAĞDAŞ BATI SANATI - I 3+07,5Seçmeli
STA 633 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI VE KAYNAK İNCELEMESİ-I 3+07,5Seçmeli
STA 635 İSLAM SERAMİK SANATINDA ÜSLUPLAR VE MERKEZLER I 3+07,5Seçmeli
STA 637 TÜRK RESMİNDE ELEŞTİRİ - I 3+07,5Seçmeli
STA 639 KAYA RESİMLERİ, PETROGLİFLER - I 3+07,5Seçmeli
STA 641 AVRUPA VE TÜRK RESİM SANATI ETKİLEŞİMLERİ - I 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STA 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
STA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STA 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STA 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
DOKTORA SEMİNERİ - IZ****** ****
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ*****  ****
DOKTORA TEZİZ***** *****
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ*****  * *
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ           
YAYIN ELEŞTİRİSİ - IZ*****  ****
YAYIN ELEŞTİRİSİ- IIZ***** * ***
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ANADOLU-TÜRK MİMARİSİNDE MALZEME VE TEKNİK - IS****    ***
ANADOLU-TÜRK MİMARİSİNDE MALZEME VE TEKNİK - IIS****    ***
AVRUPA VE TÜRK RESİM SANATI ETKİLEŞİMLERİ - IS***** **  *
AVRUPA VE TÜRK RESİM SANATI ETKİLEŞİMLERİ - IIS***** *   *
BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ YAPI ANALİZİ - IS*****    **
BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ YAPI ANALİZİ - IIS*****    **
BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI VE KAYNAK İNCELEMESİ-IS*****     *
BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI VE KAYNAK İNCELEMESİ-IIS*****     *
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİNDE YAPI ANALİZİ - IS*****     *
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİNDE YAPI ANALİZİ - IIS*****     *
ÇAĞDAŞ BATI SANATI - IS*****     *
ÇAĞDAŞ BATI SANATI - IIS*****   ***
İSLAM KİTAP SANATI - IS*****     *
İSLAM KİTAP SANATI - IIS*****     *
İSLAM SERAMİK SANATINDA ÜSLUPLAR VE MERKEZLER IS           
İSLAM SERAMİK SANATINDA ÜSLUPLAR VE MERKEZLER IIS           
KAYA RESİMLERİ, PETROGLİFLER - IS           
KAYA RESİMLERİ, PETROGLİFLER - IIS           
LALE DEVRİ VE SONRASI OSMANLI SANATI - IS*****    **
LALE DEVRİ VE SONRASI OSMANLI SANATI - IIS*****     *
ORTAÇAĞ ISLAM SANATININ KAYNAK VE SORUNLARI - IS****   * **
ORTAÇAĞ ISLAM SANATININ KAYNAK VE SORUNLARI - IIS****   * **
ORTAÇAĞ VE SONRASI ANADOLU ARKEOLOJİSİ - IS****   ****
ORTAÇAĞ VE SONRASI ANADOLU ARKEOLOJİSİ - IIS*****    **
OSMANLI SANATI VE CEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİSİ - IS*****     *
OSMANLI SANATI VE CEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİSİ - IIS*****     *
OSMANLI SANATININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDEKİ TEMEL ILKELER - IS*****    **
OSMANLI SANATININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDEKİ TEMEL ILKELER - IIS*****     *
SANAT TARİHİ VE TARİHİ CEVRE – KORUMA İLİŞKİSİ - IS***     ***
SANAT TARİHİ VE TARİHİ CEVRE – KORUMA İLİŞKİSİ - IIS***     ***
SANAT TARİHİ YAZIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE (TÜRK SANATI) SORUNU - IS*****     *
SANAT TARİHİ YAZIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE (TÜRK SANATI) SORUNU - IIS*****     *
SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER I S           
SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER II S           
SELÇUKLU DÖNEMİ TİCARET YAPILARI - IS*****    **
SELÇUKLU DÖNEMİ TİCARET YAPILARI - IIS*****    **
TÜRK RESMİNDE ELEŞTİRİ - IS*****  ****
TÜRK RESMİNDE ELEŞTİRİ - IIS*****  ****
TÜRK SİVİL MİMARİ ARAŞTIRMALARI - IS*****     *
TÜRK SİVİL MİMARİ ARAŞTIRMALARI - IIS*****     *
TÜRK SÜSLEME SANATLARI KAYNAK VE ARAŞTIRMALARI - IS*****     *
TÜRK SÜSLEME SANATLARI KAYNAK VE ARAŞTIRMALARI - IIS*****     *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU