2741 GENEL İŞLETME DR.

GENEL BİLGİLER
Genel İşletme Doktora programında, İşletme Ana Bilim Dalı kapsamında yer alan Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Ticaret Hukuku bilim dalları ile ilgili çeşitli seçimlik dersler üzerinden doktora eğitimi yapılmaktadır.

Amaçlar
İşletme alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli araştırmalar yapabilecek donanıma sahip bilim insanı yetiştirmek.


Kabul Koşulları
ALES notunun %55’i, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, mülakat notunun %15’i, yabancı dil notunun (ÜDS/esdeğer puanın) %15'i alınarak toplanır. Bu şekilde her öğrenciye ilişkin elde edilen ağırlıklı ortalamanın, 65 puanın üzerinde olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezunlar, kamu ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Genel İşletme Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Bilimsel araştırma yöntemleri konusunda donanıma sahip olur.
2Seçilen alana ilişkin teorilerle bilgi birikimi oluşturur.
3Yönetim ve Organizasyon süreçlerinde sorunları teşhis eder, tespit eder ve çözme aşamalarında bilgi birikimini artırır.
4İşletme faaliyetlerinde Sayısal Yöntemleri kullanabilecek teorik alt yapıyı kazanır.
5Finans ve Muhasebe sistemlerinin çerçevesi, araçları ve işleyişi konusunda donanıma sahip olur.
6İşletme alanında uygulanan hukuk normları konusunda özellikli bilgi birikimlerini oluşturur.
7Üretim Yönetimi ve Pazarlama konusunda problemleri tanımlayıp kantitatif teknikler kullanarak veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama konusunda teorik donanıma sahip olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 639 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI 3+0 10 Zorunlu
- Genel İşletme Seçmeli-1 3+0 10 Seçmeli
- Genel İşletme Seçmeli-1 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel İşletme Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 558 KÜRESEL İŞLETMECİLİK 3+010Seçmeli
ISY 603 DOĞRUSAL OPTİMİZASYON 3+010Seçmeli
ISY 605 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ 3+010Seçmeli
ISY 611 KÜLTÜR VE ÖRGÜT TEORİLERİ 3+010Seçmeli
ISY 613 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE GELİŞTİRME STRATEJİLERİ 3+010Seçmeli
ISY 615 ÖRGÜT GELİŞTİRME TEKNİKLERİ 3+010Seçmeli
ISY 616 ÖRGÜT FAALİYETLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMALAR 3+010Seçmeli
ISY 617 FİNANS TEORİSİ 3+010Seçmeli
ISY 619 İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ 3+010Seçmeli
ISY 621 FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZ 3+010Seçmeli
ISY 623 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+010Seçmeli
ISY 625 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 3+010Seçmeli
ISY 626 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3+010Seçmeli
ISY 627 İŞLEMLER VE TEDARİK YÖNETİMİ 3+010Seçmeli
ISY 629 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3+010Seçmeli
ISY 631 PAZARLAMADA BİLİŞİM ARAÇ VE SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 3+010Seçmeli
ISY 633 PAZARLAMA FELSEFESİNİN GELİŞİMİ 3+010Seçmeli
ISY 635 TÜKETİCİ HUKUKU 3+010Seçmeli
ISY 642 EKONOMETRİK VE İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARDA VERİ ANALİZİ 3+010Seçmeli
ISY 643 ZİHNİYET VE YÖNETİM DAVRANIŞLARI 3+010Seçmeli
ISY 644 YÖNETİM SORUNLARI VE İŞ AHLAKI 3+010Seçmeli
ISY 649 PAZARLAMA YÖNETİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+010Seçmeli
ISY 651 E-İŞLETMECİLİK VE STRATEJİLERİ 3+010Seçmeli
ISY 653 ÖLÇEK GELİŞTİRME VE PSİKOMETRİK YÖNTEMLER 3+010Seçmeli
ISY 658 META-SEZGİSEL YÖNTEMLER 3+010Seçmeli
ISY 659 ÖRGÜT TASARIMI 3+010Seçmeli
ISY 661 STRATEJİK ÜRETİM YÖNETİMİ 3+010Seçmeli
ISY 663 BULANIK KÜME TEORİSİ 3+010Seçmeli
ISY 665 OPTİMİZASYON 3+010Seçmeli
ISY 666 MATLAB İLE UYGULAMALI OPTİMİZASYON 3+010Seçmeli
ISY 668 VERİ MADENCİLİĞİ 3+010Seçmeli
ISY 671 İŞLETMELERDE İLERİ KARAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI 3+010Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 601 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
ISY 614 İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ BOYUTLAR 3+0 7,5 Zorunlu
- Genel İşletme Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Genel İşletme Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel İşletme Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 604 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA 3+07,5Seçmeli
ISY 606 ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA 3+07,5Seçmeli
ISY 608 YAPAY SİNİR AĞLARI 3+07,5Seçmeli
ISY 610 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ISY 612 KÜRESEL ORGANİZASYON YAPILARI VE GÜVEN 3+07,5Seçmeli
ISY 620 SERMAYE BÜTÇELEMESİ 3+07,5Seçmeli
ISY 622 YENİ FİNANSAL ARAÇLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ISY 624 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ISY 630 URETİM / İŞLEMLER YÖNETİMİ UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ISY 632 KÜRESEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3+07,5Seçmeli
ISY 634 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ VE KALİTE GELİŞTİRME 3+07,5Seçmeli
ISY 636 REKABET HUKUKU 3+07,5Seçmeli
ISY 638 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 3+07,5Seçmeli
ISY 646 TÜRK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 3+07,5Seçmeli
ISY 648 ETKİLİ İLETİŞİM VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
ISY 652 UYGULAMALI PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
ISY 653 ÖLÇEK GELİŞTİRME VE PSİKOMETRİK YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
ISY 655 BULANIK KARAR VERME 3+07,5Seçmeli
ISY 656 FİNANSAL EKONOMETRİDE MODELLEME VE ANALİZ 3+07,5Seçmeli
ISY 657 KESİKLİ OPTİMİZASYON 3+07,5Seçmeli
ISY 658 META-SEZGİSEL YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
ISY 659 ÖRGÜT TASARIMI 3+07,5Seçmeli
ISY 660 ŞEBEKE OPTİMİZASYONU 3+07,5Seçmeli
ISY 662 PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE SAYISAL YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
ISY 666 MATLAB İLE UYGULAMALI OPTİMİZASYON 3+07,5Seçmeli
ISY 668 VERİ MADENCİLİĞİ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 602 DOKTORA SEMİNERİ - II 2+0 10 Zorunlu
- Genel İşletme Seçmeli-3 3+0 10 Seçmeli
- Genel İşletme Seçmeli-3 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel İşletme Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 607 YAPAY ZEKA OPTİMİZASYONU 3+010Seçmeli
ISY 609 ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ 3+010Seçmeli
ISY 616 ÖRGÜT FAALİYETLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMALAR 3+010Seçmeli
ISY 618 PORTFÖY TEORİSİ VE YÖNETİMİ 3+010Seçmeli
ISY 637 SERMAYE ŞİRKETLERİ 3+010Seçmeli
ISY 647 PAZARLAMADA GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR 3+010Seçmeli
ISY 650 PAZARLAMA KURAMINDA YÖNLENDİRİLMİ OKUMALAR 3+010Seçmeli
ISY 653 ÖLÇEK GELİŞTİRME VE PSİKOMETRİK YÖNTEMLER 3+010Seçmeli
ISY 655 BULANIK KARAR VERME 3+010Seçmeli
ISY 657 KESİKLİ OPTİMİZASYON 3+010Seçmeli
ISY 658 META-SEZGİSEL YÖNTEMLER 3+010Seçmeli
ISY 659 ÖRGÜT TASARIMI 3+010Seçmeli
ISY 661 STRATEJİK ÜRETİM YÖNETİMİ 3+010Seçmeli
ISY 663 BULANIK KÜME TEORİSİ 3+010Seçmeli
ISY 666 MATLAB İLE UYGULAMALI OPTİMİZASYON 3+010Seçmeli
ISY 668 VERİ MADENCİLİĞİ 3+010Seçmeli
ISY 671 İŞLETMELERDE İLERİ KARAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI 3+010Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ISY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ISY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ISY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ISY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARIZ*******
DOKTORA SEMİNERİ - IZ*      
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ*      
DOKTORA TEZİZ**     
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ***    
İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ BOYUTLARZ*******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ       
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BULANIK KARAR VERMES       
BULANIK KÜME TEORİSİS       
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİS*******
ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMAS****  *
ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZS****  *
DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMAS****  *
DOĞRUSAL OPTİMİZASYONS****  *
E-İŞLETMECİLİK VE STRATEJİLERİS       
EKONOMETRİK VE İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARDA VERİ ANALİZİS*******
ETKİLİ İLETİŞİM VE TOPLUMS***    
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKUS*******
FİNANS TEORİSİS** ** *
FİNANSAL EKONOMETRİDE MODELLEME VE ANALİZ S       
FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZS*******
İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİS** ** *
İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ VE KALİTE GELİŞTİRMES****  *
İŞLEMLER VE TEDARİK YÖNETİMİS****  *
İŞLETMELERDE İLERİ KARAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI S       
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİS****  *
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS****  *
KESİKLİ OPTİMİZASYONS       
KÜLTÜR VE ÖRGÜT TEORİLERİS***    
KÜRESEL İŞLETMECİLİKS       
KÜRESEL ORGANİZASYON YAPILARI VE GÜVENS*******
KÜRESEL PAZARLAMA STRATEJİLERİS** * **
MATLAB İLE UYGULAMALI OPTİMİZASYONS       
META-SEZGİSEL YÖNTEMLERS       
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIS*******
OPTİMİZASYONS       
ÖLÇEK GELİŞTİRME VE PSİKOMETRİK YÖNTEMLERS       
ÖRGÜT FAALİYETLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMALARS***    
ÖRGÜT GELİŞTİRME TEKNİKLERİS***    
ÖRGÜT TASARIMIS       
PAZARLAMA FELSEFESİNİN GELİŞİMİS** ****
PAZARLAMA KURAMINDA YÖNLENDİRİLMİ OKUMALARS       
PAZARLAMA YÖNETİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS       
PAZARLAMADA BİLİŞİM ARAÇ VE SİSTEMLERİ UYGULAMALARIS*******
PAZARLAMADA GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLARS*******
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE SAYISAL YÖNTEMLERS       
PORTFÖY TEORİSİ VE YÖNETİMİS** **  
REKABET HUKUKUS*******
SERMAYE BÜTÇELEMESİS*******
SERMAYE ŞİRKETLERİS*******
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMIS****  *
STRATEJİK ÜRETİM YÖNETİMİS       
ŞEBEKE OPTİMİZASYONUS       
TÜKETİCİ DAVRANIŞIS*******
TÜKETİCİ HUKUKUS*******
TÜRK YÖNETİM DÜŞÜNCESİS***    
ULUSLARARASI FİNANSMANS** **  
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE GELİŞTİRME STRATEJİLERİS*******
URETİM / İŞLEMLER YÖNETİMİ UYGULAMALARIS*******
UYGULAMALI PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİS       
VERİ MADENCİLİĞİS       
YAPAY SİNİR AĞLARIS****  *
YAPAY ZEKA OPTİMİZASYONUS****  *
YENİ FİNANSAL ARAÇLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARIS*******
YÖNETİM SORUNLARI VE İŞ AHLAKIS       
ZİHNİYET VE YÖNETİM DAVRANIŞLARIS***    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU