2641 İKTİSAT DR.

GENEL BİLGİLER
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.

Amaçlar
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

İstihdam Olanakları
Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek iktisat Anabilimdalı´n dan bilim uzmanı ve doktor unvanıyla mezun olan öğrenciler akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı DPT, Hazine, TÜİK ve Merkez bankası gibi kurumlarda istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İktisat Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İSMAİL ÇEVİŞ+90 258 296 2728 icevis@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekonomik karar birimlerinin davranışlarını sınıflandırır ve farklı piyasa ortamlarına göre tanımlar, analiz eder.
2Ekonomik verilere erişir, ekonometrik programları kullanarak veriyi işler,analiz eder ve bulguları yorumlar.
3iktisadi sorunların saptamasını yapar,nitel ve niceliksel iktisadi yöntemleri kullanarak çözüm önerilerinde bulunur.
4Analitik düşünerek politika uygulayıcılarına ekonomik problemlerin politika çözüm önerilerini sunar.
5Ekonomi ile ilgili mesleki ve global ağlara erişir ve etkin kullanır.
6Bireysel çalışma becerisi içerisinde iktisadi modelleme yapar ve hipotez ileri sürer.
7Disiplinler arası bir yaklaşım içinde takım çalışması yapar.
8Sektör ve piyasa analizi yaparak ekonomik karar birimlerine danışmanlık yapar.
9Ekonomideki kuramsal gelişmeleri izler ve kuramın performansını sınar.
10Yaşam boyu eğitimin önemini görerek iktisat literatürünü izler ve katkıda bulunur.
11Çalışma hayatında yabancı dil bilgisini kullanır.
12Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerini iş hayatında uygular.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 500 MİKRO EKONOMİ 5+0 10 Zorunlu
- İktisat Seçmeli-A1 6+0 10 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-A1 6+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-A1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 0620 YEREL KALKINMA VE DIŞ TİCARET 3+010Seçmeli
EKO 0621 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE YEREL KALKINMA 3+010Seçmeli
EKO 0641 BÖLGESEL KALKINMA VE YENİLİK 3+010Seçmeli
EKO 602 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ II 6+010Seçmeli
EKO 604 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ II 6+010Seçmeli
EKO 606 EKONOMETRİK ANALİZ II 3+010Seçmeli
EKO 607 PARA TEORİSİ VE FİNANSAL EKONOMİ 3+010Seçmeli
EKO 608 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 609 BÜYÜME TEORİLERİ 3+010Seçmeli
EKO 610 AÇIK EKONOMİLERDE MAKRO İKTİSAT 3+010Seçmeli
EKO 611 OYUN TEORİLERİ 3+010Seçmeli
EKO 612 OPTİMİZASYON TEORİSİ 3+010Seçmeli
EKO 613 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 614 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+010Seçmeli
EKO 615 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+010Seçmeli
EKO 616 KALKINMA MAKRO EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 617 KAMU EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 618 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+010Seçmeli
EKO 620 KENTSEL EKONOMİ 3+010Seçmeli
EKO 627 ULUSLARARASI İKTİSADİ ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 629 ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ UYGULAMALARI 3+010Seçmeli
EKO 630 SOSYAL POLİTİKA 3+010Seçmeli
EKO 631 BÖLGESEL KALKINMA 3+010Seçmeli
EKO 632 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+010Seçmeli
EKO 633 PARA VE BANKA 3+010Seçmeli
EKO 634 MİKRO EKONOMETRİK ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 635 KONJONKTÜREL DALGALANMALAR ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 636 ULUSLARARASI FİNANSAL ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 637 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II 3+010Seçmeli
EKO 638 İKTİSADİ KALKINMA ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 640 KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME 3+010Seçmeli
EKO 642 PARASAL İKTİSAT 3+010Seçmeli
EKO 643 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 644 İKTİSADİ KRİZ ANALİZLERİ 3+010Seçmeli
EKO 646 KIRSAL KALKINMA 3+010Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 617 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 10 Zorunlu
EKO 501 MAKRO EKONOMİ 5+0 10 Zorunlu
- İktisat Seçmeli-A2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-A2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 0620 YEREL KALKINMA VE DIŞ TİCARET 3+010Seçmeli
EKO 0621 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE YEREL KALKINMA 3+010Seçmeli
EKO 0641 BÖLGESEL KALKINMA VE YENİLİK 3+010Seçmeli
EKO 503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+010Seçmeli
EKO 506 PANEL VERİ UYGULAMALARI 3+010Seçmeli
EKO 602 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ II 6+010Seçmeli
EKO 604 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ II 6+010Seçmeli
EKO 606 EKONOMETRİK ANALİZ II 3+010Seçmeli
EKO 607 PARA TEORİSİ VE FİNANSAL EKONOMİ 3+010Seçmeli
EKO 608 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 609 BÜYÜME TEORİLERİ 3+010Seçmeli
EKO 610 AÇIK EKONOMİLERDE MAKRO İKTİSAT 3+010Seçmeli
EKO 611 OYUN TEORİLERİ 3+010Seçmeli
EKO 612 OPTİMİZASYON TEORİSİ 3+010Seçmeli
EKO 613 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 614 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+010Seçmeli
EKO 615 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+010Seçmeli
EKO 616 KALKINMA MAKRO EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 617 KAMU EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 618 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+010Seçmeli
EKO 620 KENTSEL EKONOMİ 3+010Seçmeli
EKO 627 ULUSLARARASI İKTİSADİ ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 630 SOSYAL POLİTİKA 3+010Seçmeli
EKO 631 BÖLGESEL KALKINMA 3+010Seçmeli
EKO 632 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+010Seçmeli
EKO 633 PARA VE BANKA 3+010Seçmeli
EKO 634 MİKRO EKONOMETRİK ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 635 KONJONKTÜREL DALGALANMALAR ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 636 ULUSLARARASI FİNANSAL ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 637 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II 3+010Seçmeli
EKO 638 İKTİSADİ KALKINMA ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 640 KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME 3+010Seçmeli
EKO 642 PARASAL İKTİSAT 3+010Seçmeli
EKO 644 İKTİSADİ KRİZ ANALİZLERİ 3+010Seçmeli
EKO 645 ULUSLARARASI TİCARET 3+010Seçmeli
EKO 646 KIRSAL KALKINMA 3+010Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 622 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 10 Zorunlu
EKO 502 EKONOMETRİK ANALİZ 3+0 10 Zorunlu
- İktisat Seçmeli-A3 6+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-A3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 0620 YEREL KALKINMA VE DIŞ TİCARET 3+010Seçmeli
EKO 0621 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE YEREL KALKINMA 3+010Seçmeli
EKO 0641 BÖLGESEL KALKINMA VE YENİLİK 3+010Seçmeli
EKO 503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+010Seçmeli
EKO 506 PANEL VERİ UYGULAMALARI 3+010Seçmeli
EKO 602 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ II 6+010Seçmeli
EKO 604 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ II 6+010Seçmeli
EKO 606 EKONOMETRİK ANALİZ II 3+010Seçmeli
EKO 607 PARA TEORİSİ VE FİNANSAL EKONOMİ 3+010Seçmeli
EKO 608 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 609 BÜYÜME TEORİLERİ 3+010Seçmeli
EKO 610 AÇIK EKONOMİLERDE MAKRO İKTİSAT 3+010Seçmeli
EKO 611 OYUN TEORİLERİ 3+010Seçmeli
EKO 612 OPTİMİZASYON TEORİSİ 3+010Seçmeli
EKO 613 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 614 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+010Seçmeli
EKO 615 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+010Seçmeli
EKO 616 KALKINMA MAKRO EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 617 KAMU EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 618 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+010Seçmeli
EKO 620 KENTSEL EKONOMİ 3+010Seçmeli
EKO 627 ULUSLARARASI İKTİSADİ ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 629 ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ UYGULAMALARI 3+010Seçmeli
EKO 630 SOSYAL POLİTİKA 3+010Seçmeli
EKO 631 BÖLGESEL KALKINMA 3+010Seçmeli
EKO 632 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+010Seçmeli
EKO 633 PARA VE BANKA 3+010Seçmeli
EKO 634 MİKRO EKONOMETRİK ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 635 KONJONKTÜREL DALGALANMALAR ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 636 ULUSLARARASI FİNANSAL ANALİZ 3+010Seçmeli
EKO 637 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II 3+010Seçmeli
EKO 638 İKTİSADİ KALKINMA ANALİZİ 3+010Seçmeli
EKO 640 KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME 3+010Seçmeli
EKO 642 PARASAL İKTİSAT 3+010Seçmeli
EKO 643 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ 3+010Seçmeli
EKO 644 İKTİSADİ KRİZ ANALİZLERİ 3+010Seçmeli
EKO 646 KIRSAL KALKINMA 3+010Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 15 Zorunlu
EKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 15 Zorunlu
EKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 15 Zorunlu
EKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 15 Zorunlu
EKO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
DOKTORA SEMİNERİ - IZ************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ************
DOKTORA TEZİZ************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ************
EKONOMETRİK ANALİZZ************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
MAKRO EKONOMİZ************
MİKRO EKONOMİZ************
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ************
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AÇIK EKONOMİLERDE MAKRO İKTİSATS************
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS************
BÖLGESEL KALKINMAS************
BÖLGESEL KALKINMA VE YENİLİKS            
BÜYÜME TEORİLERİS************
ÇALIŞMA EKONOMİSİS************
EKONOMETRİK ANALİZ IIS************
EKONOMİK ANALİZ TARİHİS************
EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE YEREL KALKINMAS            
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONS************
ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ UYGULAMALARIS************
İKTİSADİ KALKINMA ANALİZİS************
İKTİSADİ KRİZ ANALİZLERİS************
KALKINMA MAKRO EKONOMİSİS************
KAMU EKONOMİSİS************
KENTSEL EKONOMİS************
KIRSAL KALKINMAS            
KONJONKTÜREL DALGALANMALAR ANALİZİS************
KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞMES************
MAKRO İKTİSAT TEORİSİ IIS************
MİKRO EKONOMETRİK ANALİZS************
MİKRO İKTİSAT TEORİSİ IIS************
OPTİMİZASYON TEORİSİS************
OYUN TEORİLERİS************
PANEL VERİ UYGULAMALARIS************
PARA TEORİSİ VE FİNANSAL EKONOMİS************
PARA VE BANKAS************
PARASAL İKTİSATS************
SOSYAL POLİTİKAS************
ULAŞTIRMA EKONOMİSİS************
ULUSLARARASI FİNANSAL ANALİZS************
ULUSLARARASI İKTİSADİ ANALİZS************
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİS************
ULUSLARARASI TİCARETS************
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASIS************
YEREL KALKINMA VE DIŞ TİCARETS            
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİS************
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ IIS            
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU