607 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Turizm İşletmeciliği bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlamıştır. Bölümümüzün eğitim süresi 4 yıldır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Bölümümüzde staj zorunludur.

Amaçlar
Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün amacı, sektörün talep ettiği geleceğin yönetici ve akademisyenlerine, çağdaş eğitim programı ve uygulamaları ile uluslararası standartlarda eğitim vermektir. Güncel bilgi ve beceri ile donatılmış, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş öğrencilerimizi yetiştirerek sektöre kazandırabilmek için, tüm akademik ve idari kadro bir ekip ruhu ile çalışmakta, yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.


Kabul Koşulları
TM-1 yeterli puan almak

Mezuniyet Koşulları
Bu Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin en az 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Türkiye’deki turizm işletmelerinin değişik departmanlarında görev alacaklardır. Orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bölümün eski mezunları iyi bilinen uluslararası ve ulusal zincir oteller, seyahat acentaları, havayolu firmaları ve turizm sektörünün diğer kollarındaki işletmelerde farklı yönetim kademelerine ulaşmışlardır. Turizm alanında eğitilmiş personel eksikliği halen sıkıntı yaratmaktadır. Bölümümüzün mezunları bu sıkıntının giderilmesinde katkı sağlayacaktır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Turizm İşletmeciliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bu Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin en az 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER+90 258 2123788 1152 nselma@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SERAP ALKAYA+90 258 296 7463 salkaya@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık sorun ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
2Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse olmayan kimseleri bilgilendirmek, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3Öğrenmeyi öğrenme becerileri geliştirebilmiş olmak ve eleştirel düşünceyle alanındaki sorunların kaynağını belirleyebilmek, bunu bağımsız olarak ve bilimsel düşünce pratiği içinde gerçekleştirmek.
4Turizm ve Hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
5Turizm ve Hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak işletmelerin yönetimin beş temel fonksiyonu bakış açısıyla işletebilme becerisi
6İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama
7İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama
8Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
9Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
10Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
11Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
12Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini iyi anlamış olmak. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
13Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde sektörel şartları tanımak.
14Bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TURI 103 TURİZM EKONOMİSİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 105 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 5 Zorunlu
TURI 107 MUHASEBE 4+0 3 Zorunlu
GMS 107 TURİZMDE İLETİŞİM 3+0 5 Zorunlu
TURI 101 TURİZME GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
GMS 108 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 102 OTEL İŞLETMECİLİĞİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 104 TURİZM COĞRAFYASI 4+0 5 Zorunlu
TURI 106 TURİZM MEVZUATI 3+0 5 Zorunlu
TURI 108 İSTATİSTİK 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 201 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 203 ÖN BÜRO İŞLEMLERİ 4+0 5 Zorunlu
TURI 205 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3+0 5 Zorunlu
TURI 207 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 209 TURİZMDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0 5 Zorunlu
GMS 211 MESLEKİ İNGİLİZCE - I 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 212 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3+0 4 Zorunlu
TURI 202 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI 3+0 5 Zorunlu
TURI 204 TURİZM REHBERLİĞİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 206 ÖNBÜRO YÖNETİMİ 4+0 5 Zorunlu
TURI 208 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+0 5 Zorunlu
TURI 210 TERMAL TURİZM 3+0 5 Zorunlu
THM 150 STAJ - 30 İŞ GÜNÜ 0+0 1 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 301 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - I 4+0 7 Zorunlu
TURI 303 OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ VE KONTROL 3+0 6 Zorunlu
TURI 305 TUR PLANLAMASI VE UYGULAMASI 3+0 5 Zorunlu
TURI 313 TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZ 3+0 6 Zorunlu
- Güz Seçmeli 3+0 3 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 103 ALMANCA - I 3+03Seçmeli
ALM 401 ALMANCA - III 3+03Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+03Seçmeli
CIN 401 ÇİNCE - III 3+03Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+03Seçmeli
ISP 401 İSPANYOLCA - III 3+03Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+03Seçmeli
ITA 401 İTALYANCA - III 3+03Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+03Seçmeli
JAP 401 JAPONCA - III 3+03Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+03Seçmeli
RUS 401 RUSCA - III 3+03Seçmeli
TURI 307 TURİZMDE TANITMA VE SATIŞ GELİŞTİRME 3+03Seçmeli
TURI 309 AB VE TURİZM İLİŞKİLERİ 3+03Seçmeli
TURI 311 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 3+03Seçmeli
TURI 315 TURİZM PSİKOLOJİSİ 3+03Seçmeli
TURI 317 TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+03Seçmeli
TURI 319 TURİZMDE TEMALI PARK YÖNETİMİ 3+03Seçmeli
TURI 321 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+03Seçmeli
TURI 323 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA I 3+03Seçmeli
TURI 325 İNGİLİZCE KONUŞMA I 3+03Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 302 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - II 4+0 7 Zorunlu
TURI 304 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 6 Zorunlu
TURI 306 OTEL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİ 3+0 6 Zorunlu
TURI 308 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Seçmeli 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Bahar Seçmeli 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 312 TURİZM ANALİZİ VE TALEP TAHMİNLENMESİ 3+03Seçmeli
TURI 314 REKREASYONA GİRİŞ 3+03Seçmeli
TURI 316 TURİZMDE SOSYAL PSİKOLOJİ 3+03Seçmeli
TURI 318 ETKİNLİK TURİZMİ VE YÖNETİMİ 3+03Seçmeli
TURI 320 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 3+03Seçmeli
TURI 322 ÖZEL İLGİ TURİZMİ 3+03Seçmeli
TURI 324 TURİZM VE ÇEVRE 3+03Seçmeli
TURI 326 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA II 3+03Seçmeli
TURI 328 İNGİLİZCE KONUŞMA II 3+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+03Seçmeli
ALM 402 ALMANCA - IV 3+03Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+03Seçmeli
CIN 402 ÇİNCE - IV 3+03Seçmeli
GMS 310 BESLENME VE DİYET 3+03Seçmeli
GMS 312 ÇİKOLATA SANATI 3+03Seçmeli
GMS 316 ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLER 3+03Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+03Seçmeli
ISP 402 İSPANYOLCA - IV 3+03Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+03Seçmeli
ITA 402 İTALYANCA - IV 3+03Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+03Seçmeli
JAP 402 JAPONCA - IV 3+03Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+03Seçmeli
RUS 402 RUSCA - IV 3+03Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 401 MEZUNİYET PROJESİ I 3+0 5 Zorunlu
TURI 403 ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 405 TURİZMDE BÖLGESEL PLANLAMA VE DESTİNASYON YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Güz Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 401 ALMANCA - III 3+05Seçmeli
CIN 401 ÇİNCE - III 3+05Seçmeli
GMS 403 BANKET VE PROTOKOL ORGANİZASYONU 3+05Seçmeli
GMS 411 SLOW FOOD 3+05Seçmeli
GMS 413 UZAKDOĞU MUTFAĞI 3+05Seçmeli
ISP 401 İSPANYOLCA - III 3+05Seçmeli
ITA 401 İTALYANCA - III 3+05Seçmeli
JAP 401 JAPONCA - III 3+05Seçmeli
RUS 401 RUSCA - III 3+05Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 407 TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYON 3+05Seçmeli
TURI 409 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
TURI 411 OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
TURI 413 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
TURI 417 KÜLTÜREL PAZARLAMA 3+05Seçmeli
TURI 419 TURİZM İŞLETMELERİNDE MARKA YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
TURI 421 TURİZM VE GÜVENLİK 3+05Seçmeli
TURI 423 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA III 3+05Seçmeli
TURI 425 İNGİLİZCE KONUŞMA III 3+05Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 402 MEZUNİYET PROJESİ II 3+0 5 Zorunlu
TURI 404 TURİZMDE YATIRIM PROJELERİNİN DERĞERLENDİRİLMESİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 406 KÜLTÜR VE TURİZM 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Bahar Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+05Seçmeli
ALM 402 ALMANCA - IV 3+05Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+05Seçmeli
CIN 402 ÇİNCE - IV 3+05Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+05Seçmeli
ISP 402 İSPANYOLCA - IV 3+05Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+05Seçmeli
ITA 402 İTALYANCA - IV 3+05Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+05Seçmeli
JAP 402 JAPONCA - IV 3+05Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+05Seçmeli
RUS 402 RUSCA - IV 3+05Seçmeli
TURI 408 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+05Seçmeli
TURI 412 TURİZMDE HALKLA İLİŞKİLER 3+05Seçmeli
TURI 414 OTEL İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
TURI 416 TURİZM ANTROPOLOJİSİ 3+05Seçmeli
TURI 418 E-TURİZM 3+05Seçmeli
TURI 420 TURİZM MESLEK ETİĞİ 3+05Seçmeli
TURI 422 ERİŞİLEBİLİR TURİZM 3+05Seçmeli
TURI 424 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA IV 3+05Seçmeli
TURI 426 İNGİLİZCE KONUŞMA IV 3+05Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 410 YÖRESEL TÜRK MUTFAKLARI 3+05Seçmeli
GMS 412 CATERİNG 3+05Seçmeli
GMS 416 AVRUPA MUTFAĞI 3+05Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ**************
İSTATİSTİKZ**************
KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİZ**************
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - IZ**************
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - IIZ**************
KÜLTÜR VE TURİZMZ**************
MESLEKİ İNGİLİZCE - IZ**************
MESLEKİ İNGİLİZCE IIZ**************
MEZUNİYET PROJESİ IZ**************
MEZUNİYET PROJESİ IIZ**************
MUHASEBEZ**************
OTEL İŞLETMECİLİĞİZ**************
OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ VE KONTROLZ**************
OTEL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİZ**************
OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİZ**************
ÖN BÜRO İŞLEMLERİZ**************
ÖNBÜRO YÖNETİMİZ**************
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜZ**************
STAJ - 30 İŞ GÜNÜZ              
TERMAL TURİZMZ**************
TUR PLANLAMASI VE UYGULAMASIZ**************
TURİZM COĞRAFYASIZ**************
TURİZM EKONOMİSİZ**************
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZ**************
TURİZM MEVZUATIZ**************
TURİZM PAZARLAMASIZ**************
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASIZ**************
TURİZM REHBERLİĞİZ**************
TURİZM SOSYOLOJİSİ Z**************
TURİZMDE BÖLGESEL PLANLAMA VE DESTİNASYON YÖNETİMİZ**************
TURİZMDE İLETİŞİMZ**************
TURİZMDE YATIRIM PROJELERİNİN DERĞERLENDİRİLMESİZ**************
TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZZ**************
TURİZMDE YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ**************
TURİZME GİRİŞZ**************
TÜRK DİLİ - IZ
TÜRK DİLİ - IIZ
ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİZ**************
YİYECEK İÇECEK SERVİSİZ**************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
AB VE TURİZM İLİŞKİLERİS**************
ALMANCA - IS
ALMANCA - IIS
ALMANCA - IIIS
ALMANCA - IVS
ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLERS**************
AVRUPA MUTFAĞIS**************
BANKET VE PROTOKOL ORGANİZASYONUS**************
BESLENME VE DİYETS**************
CATERİNGS**************
ÇİKOLATA SANATIS**************
ÇİNCE - IS
ÇİNCE - IIS
ÇİNCE - IIIS
ÇİNCE - IVS
ERİŞİLEBİLİR TURİZMS              
ETKİNLİK TURİZMİ VE YÖNETİMİS              
E-TURİZMS              
İNGİLİZCE - IS              
İNGİLİZCE - IIS              
İNGİLİZCE KONUŞMA IS              
İNGİLİZCE KONUŞMA IIS              
İNGİLİZCE KONUŞMA IIIS              
İNGİLİZCE KONUŞMA IVS              
İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA IS              
İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA IIS              
İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA IIIS              
İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA IVS              
İSPANYOLCA - IS
İSPANYOLCA - IIS
İSPANYOLCA - IIIS
İSPANYOLCA - IVS
İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞIS              
İTALYANCA - IS
İTALYANCA - IIS <