425 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

GENEL BİLGİLER
Uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerin hızla büyüdüğü günümüz dünyasında işletmelerin uluslararası boyutu özel bir önem kazanmış ve ekonomide sadece uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin ağırlığı artmıştır. Bu durum uluslararası uzmanlığa sahip yöneticilere olan gereksinimi belirgin ölçüde yükseltmiştir. Uluslararası Ticaret Programı ve lojistik da bu ihtiyaca yönelik olarak, işletme programının temel taşları üzerine öğrencilerimizin uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak biçimde oluşturulmuştur.

Amaçlar
Öğrencilerimiz temel yönetim dersleri olan işletme, pazarlama, üretim, finans ve muhasebe dersleri ile temel yönetim bilgisini edindikten sonra, uluslararası pazarlama, uluslararası finans, çokuluslu firmalar, uluslararası ulaştırma, lojistik, proje yönetimi ve bölgesel ekonomik alanlar gibi uzmanlaşma dersleri ile bilgilerini uluslararası alanda pekiştirmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca küreselleşmenin yükselişi ile önem kazanan, uluslararası ticaret kuramları, uluslararası ticaret hukuku, finansal yenilikler, bölgesel ekonomik entegrasyon ve benzer faktörlerin işletme yönetimine olan etkisini de aldıklari derslerle kavrama olanağı bulmaktadırlar.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir ortaöğretim diplomasına sahip olmaları, bir de yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız alanları ile ilgili olarak; Ulusal/ Uluslararası şirketler, lojistik şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak görev alabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Uluslararası Ticaret ve Lojistik alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi AHMET KARACA+90 258 7138600 157 akaraca@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmeli, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmeli.
2Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmalı.
3Aldıkları disiplinlerarası dersler ile tedarik zinciri yönetimini bilgi teknolojileri ve yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmeli.
4Küresel lojistik ve tedarik zinciri konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirme ve proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerini edinmeli.
5Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli.
6Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmalı; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmalı.
7Araştırma alanı kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmeli, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmeli ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmeli.
8Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli.
9Aldığı sektör odaklı eğitim sayesinde, lojistik ve dış ticaret konularında alanlarında uzman kişiler olmalı
10 Dış ticaret alanında elde ettiği teorik ve pratik bilgileri gerekli olan verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde kullanabilmek
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
UTL 101 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ-I 3+0 6 Zorunlu
ISL 107 TEMEL HUKUK 2+0 3 Zorunlu
EKON 207 MİKRO İKTİSAT 3+0 4 Zorunlu
UTL 105 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 3+0 6 Zorunlu
EKNM 103 MATEMATİK - I 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
UTL 107 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ-II 3+0 6 Zorunlu
UTL 110 BÖLGESEL EKONOMİ POLİTİKALARI 3+0 6 Zorunlu
EKON 208 MAKRO İKTİSAT 3+0 4 Zorunlu
EKNM 104 MATEMATİK - II 3+0 5 Zorunlu
SER 107 BORÇLAR HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 114 ULUSLARARASI TİCARET-I 3+0 5 Zorunlu
UTL 115 LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ 3+0 6 Zorunlu
OTI 113 GENEL MUHASEBE 3+0 4 Zorunlu
OTI 114 İSTATİSTİK I 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli-3 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 1 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 1 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISL 207 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+05Seçmeli
UTL 116 DİJİTAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 153 E-TİCARET 3+05Seçmeli
UTL 156 KALİTE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
UTL 216 HESAP TABLOLAMA YAZILIMLARI 2+15Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 119 TAŞIMA HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
UTL 120 ULUSLARARASI TİCARET-II 3+0 5 Zorunlu
OTI 116 İSTATİSTİK II 3+0 5 Zorunlu
PAZ 102 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
- Seçmeli-4 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 2 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 2 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 121 STRATEJİK YÖNETİM 3+05Seçmeli
OTI 135 FİNANSAL YÖNETİM 3+05Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 154 TİCARET VE LOJİSTİKTE ORGANİZASYONLAR VE MEVZUAT 3+05Seçmeli
UTL 158 DIŞ TİCARET FİNANSMANI 3+05Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 126 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ-I 3+0 5 Zorunlu
UTL 125 DEPOLAMA VE DAĞITIM SİSTEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
ISLE 311 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
EKOM 519 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-5 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-5 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-5 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 3 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 3 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 130 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3+05Seçmeli
SBY 547 GİRİŞİMCİLİK 3+05Seçmeli
UTFB 304 İŞLETME FİNANSMANI 3+05Seçmeli
UTFB 315 TÜRKİYEDE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 159 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
UTL 164 TÜRKİYE DIŞ TİCARET POLİTİKALARI 3+05Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 130 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL 3+0 3 Zorunlu
UTL 132 İTHALAT İHRACAT YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
UTL 134 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ-II 3+0 5 Zorunlu
UTL 133 TEDARİK VE SATIN ALMA 3+0 6 Zorunlu
EKOM 522 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 3+0 3 Zorunlu
SER 151 MESLEKİ STAJ 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli-6 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 4 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 4 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 101 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3+05Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 150 SİSTEM ANALİZİ 3+05Seçmeli
UTL 162 SİMÜLASYON 3+05Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 139 RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA 3+0 4 Zorunlu
UTL 138 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
ISLE 502 İŞ HUKUKU 2+0 3 Zorunlu
UTL 142 MESLEKİ YABANCI DİL - I 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-7 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-7 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-7 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 5 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 5 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 5 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKON 213 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
ISL 523 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+05Seçmeli
UTL 140 MEZUNİYET PROJESİ - I 3+05Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 151 GÜMRÜK VE SELBEST BÖLGELER 3+05Seçmeli
UTL 152 AMBALAJLAMA VE PAKETLEME 3+05Seçmeli
UTL 155 SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE GÜVENLİK 3+05Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 145 LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME 3+0 5 Zorunlu
UTL 149 LOJİSTİK STRATEJİLERİ 3+0 6 Zorunlu
UTL 148 MESLEKİ YABANCI DİL - II 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-8 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-8 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-8 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 6 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 6 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 6 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISLE 404 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3+05Seçmeli
UTL 146 MEZUNİYET PROJESİ - II 3+05Seçmeli
UTL 147 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ 3+05Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTL 157 TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ 3+05Seçmeli
UTL 161 YEŞİL VE TERSİNE LOJİSTİK 3+05Seçmeli
UTL 163 TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ 3+05Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ         
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ         
BORÇLAR HUKUKUZ***       
BÖLGESEL EKONOMİ POLİTİKALARIZ***       
DEPOLAMA VE DAĞITIM SİSTEMLERİZ**********
GENEL MUHASEBEZ          
İNGİLİZCE - IZ***       
İNGİLİZCE - IIZ*         
İSTATİSTİK IZ          
İSTATİSTİK IIZ          
İŞ HUKUKUZ * *******
İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ-IZ**********
İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ-IIZ**********
İTHALAT İHRACAT YÖNETİMİZ**********
LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİZ******    
LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEMEZ**********
LOJİSTİK STRATEJİLERİZ*********
LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞZ**********
MAKRO İKTİSATZ*         
MATEMATİK - IZ****      
MATEMATİK - IIZ**        
MESLEKİ STAJZ**********
MESLEKİ YABANCI DİL - IZ***       
MESLEKİ YABANCI DİL - IIZ***       
MİKRO İKTİSATZ    *     
PAZARLAMA YÖNETİMİZ**********
RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTAZ****      
TAŞIMA HUKUKUZ**********
TAŞIMACILIK YÖNETİMİ-IZ** *******
TAŞIMACILIK YÖNETİMİ-IIZ**********
TEDARİK VE SATIN ALMAZ**********
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞZ****      
TEMEL HUKUKZ *        
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
ULUSLARARASI TİCARET-IZ**********
ULUSLARARASI TİCARET-IIZ**********
ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROLZ****  ** *
ÜRETİM YÖNETİMİZ          
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IZ**********
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IIZ****   ***
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AMBALAJLAMA VE PAKETLEMES*** * *  *
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS******* *
DIŞ TİCARET FİNANSMANIS********* 
DIŞ TİCARET UYGULAMALARIS**        
DİJİTAL EKONOMİS**        
E-TİCARETS ***      
FİNANSAL YÖNETİMS          
GİRİŞİMCİLİKS *   *   
GÜMRÜK VE SELBEST BÖLGELERS*******   
HESAP TABLOLAMA YAZILIMLARIS*******   
İŞLETME FİNANSMANIS          
KALİTE YÖNETİMİS***       
LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİS*******   
MEZUNİYET PROJESİ - IS**********
MEZUNİYET PROJESİ - IIS**********
PAZARLAMA ARAŞTIRMASIS**********
SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE GÜVENLİKS***  **   
SİMÜLASYONS **       
SİSTEM ANALİZİS**********
STRATEJİK YÖNETİMS          
TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ S******** *
TİCARET VE LOJİSTİKTE ORGANİZASYONLAR VE MEVZUATS** *******
TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜS**********
TÜRKİYE DIŞ TİCARET POLİTİKALARIS**********
TÜRKİYEDE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARIS** *      
ULUSLARARASI FİNANSMANS ******   
ULUSLARARASI PAZARLAMAS          
YEŞİL VE TERSİNE LOJİSTİKS*******   
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞS*** *** *
YÖNETİM VE ORGANİZASYONS********* 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU