651 MİMARLIK

GENEL BİLGİLER
Bölümümüz, mekânsal girdilerin kurgulanması, organize edilmesi, tasarlanması ve üretilmesi gibi pratik hayatta yer alan yaşamsal zorunlulukların oluşturulmasına katkıda bulunan bir bilim alanı içerisinde yer almaktadır.

Amaçlar
Mimarlık lisans eğitiminin temel amacı, insana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve mimarlar yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gerçekleştirdiği sınav ve belirlenen taban puan ile öğrenciler kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyet koşullarını sağlıyor olmak.

İstihdam Olanakları
Mezunlar TMMOB Mimarlar Odası’na üye olduktan sonra kendi mimarlık bürolarını açabilir veya çeşitli mimarlık bürolarında mimar olarak çalışabilirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) aracılığıyla kamu kuruluşlarında mimar kadrosuna atanabilirler. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve üniversitelerin hazırlayacağı sınavlardan yeterli paunı alıp çeşitli üniversitelerin mimarlık bölümlerinde lisansüstü eğitimle birlikte akademisyen olarak mesleki pratiklerini uygulayabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Mimarlık alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyet koşullarını sağlıyor olmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK+90 258 296 2501 ialtinisik@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mimarlık konularına dair genel bilgi ve yönelim sahibidir. (mimari tasarım, mimarlık teorisi ve tarihi, yapı malzemeleri ve teknolojileri, yapı sistemleri ve inşası, proje yönetimi, maliyet unsurları ve inşaat mevzuatı, restorasyon ve koruma, vb.)
2Mimarlık alanıyla ilişkili mevcut paradigmalar, kuramsal ve kavramsal çerçeveler ve ilkeleri anlar ve eleştirel yaklaşır.
3Mimarlıkla ilişkili sanatlar, teknolojiler ve beşeri bilimlere dair yeterli bilgi sahibidir.
4Mimarlık mesleğini, özellikle sosyal, kültürel ve çevresel etmenleri de dikkate alarak mimarın toplumdaki konumunu, rolünü anlar.
5Sahip olduğu mimari bilgi ve kavrayışı pratik yaşam problemlerine çözüm geliştirmekte kullanabilir, uygulayabilir ve mimarlık alanına ait gerekli ve önemli bilgiyi uzman olmayanlara aktabilir.
6Bir tasarım sürecinde uygun araştırma, tasarım ve planlama strateji ve tekniklerini belirleyebilir ve kullanabilir.
7Tasarım süreçleri içinde bilgi teknolojilerini etkileşimli olarak düşünme, üretim ve iletişim için kullanabilme yetkinliğini de kapsayan ‘mimari tasarım yetkinliğine’ sahiptir. Eleştirel ve özeleştirel düşünebilir; problem tanımlayıp, ortaya koyup çözüm üretebilir ve soyut ve analitik düşünebilir ve sentez yapabilir.
8Mimari tasarım problemlerine çözüm getirirken sosyal, çevresel, kentsel ve ekonomik sürdürülebilirlik ve insan odaklı yaklaşımın gerekliliğinin farkındadır.
9Resmi, gayriresmi ve bilimsel düzeyde düzgün sözlü ve yazılı iletişim kurabilir ve görsel ortamlarda geleneksel ve sayısal metodları kullanabilir, grafik anlatım ve 3D modelleme becerileri gelişmiştir.
10Hem bağımsız hem de bir takımın parçası olarak çalışabilir, belirli bir süre içerisinde karmaşık gereklilikleri örgütleyip zamanında üretimi gerçekleştirebilir.
11Sosyal sorumluluk, vatandaşlık bilinci ile ve etik muhakemeye dayanarak hareket eder ve çevre ve kültürel mirasın korunmasına çalışır.
12Türk Devrimi’nin ortaya çıkmasına yol açan siyasal, ekonomik, toplumsal, düşünsel koşulları yorumlar, birlikte yaşadığı toplum ile bütünlük içinde Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal amaç ve ülküler ile yurt sevgisi başta olmak üzere yüksek insani değerleri benimser.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
MAT 123 GENEL MATEMATİK - I 3+0 3 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 3 Zorunlu
MIM 113 MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 2+2 4 Zorunlu
MIM 123 MİMARLIĞA GİRİŞ 3+0 3 Zorunlu
MIM 103 TEMEL TASARIM 4+4 10 Zorunlu
MIM 153 YAPIM BİLGİSİ I 3+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 122 GENEL MATEMATİK - II 2+0 3 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 3 Zorunlu
MIM 211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 2+2 4 Zorunlu
MIM 154 YAPIM BİLGİSİ II 3+0 3 Zorunlu
MIM 104 MİMARİ TASARIMA GİRİŞ 4+4 12 Zorunlu
MIM 292 STAJ III: ŞANTİYE STAJI 0+0 1 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 231 MİMARLIK TARİHİ I 3+0 4 Zorunlu
MIM 203 MİMARİ TASARIM I 4+4 12 Zorunlu
MIM 245 YAPI ELEMANLARI VE MALZEMELERİ I 2+4 6 Zorunlu
- III. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler 2+0 4 Seçmeli
- III. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : III. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 129 ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ I 2+04Seçmeli
HIT 227 YARATICI DÜŞÜNME VE KONUŞMA 3+04Seçmeli
RSO 111 FOTOĞRAFÇILIK 2+04Seçmeli
RSO 243 SEÇ.I DESEN ARAŞTIRMALARI - I 3+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : III. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 2+24Seçmeli
MIM 219 GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI 2+04Seçmeli
MIM 281 GELENEKSEL MİMARLIK 2+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 232 MİMARLIK TARİHİ II 3+0 4 Zorunlu
MIM 204 MİMARİ TASARIM II 4+4 12 Zorunlu
MIM 392 STAJ IV: BÜRO STAJI 0+0 1 Zorunlu
MIM 246 YAPI ELEMANLARI VE MALZEMELERİ II 2+4 5 Zorunlu
- IV. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
- IV. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : IV. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 130 ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ - II 2+04Seçmeli
HIT 227 YARATICI DÜŞÜNME VE KONUŞMA 3+04Seçmeli
RSO 111 FOTOĞRAFÇILIK 2+04Seçmeli
RSO 244 DESEN ARAŞTIRMALARI - II 3+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : IV. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 2+24Seçmeli
MIM 220 MİMARİ KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR 3+04Seçmeli
MIM 222 MİMARLIKTA ESKİZ TEKNİKLERİ 2+24Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 331 MİMARLIK TARİHİ III 3+0 4 Zorunlu
MIM 307 MİMARİ TASARIM III 4+4 14 Zorunlu
MIM 363 YAPI STATİĞİ VE MUKAVEMETİ 3+0 4 Zorunlu
- V. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler 2+0 4 Seçmeli
- V. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : V. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 221 ANTİK DÖNEMDE MATERYAL VE TEKNOLOJİ 2+04Seçmeli
FEL 330 FELSEFE 2+04Seçmeli
MCTE 316 WEB TASARIMI 2+04Seçmeli
SBP 484 KENT VE SİNEMA 3+04Seçmeli
SBP 486 YEŞİL ALAN PLANLAMASI 3+04Seçmeli
STA 425 SANAT TARİHİ 2+04Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+04Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : V. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 303 PEYZAJ MİMARLIĞI 3+04Seçmeli
MIM 305 TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 2+24Seçmeli
MIM 313 MİMARLIKTE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR 3+04Seçmeli
MIM 321 MEKAN VE SERGİLEME 2+04Seçmeli
MIM 336 TARİHTEN GÜNÜMÜZE DENİZLİ'DE KONUT 3+04Seçmeli
MIM 353 YAPI FİZİĞİ I 2+24Seçmeli
MIM 360 DENEYİM İÇİN TASARIM 3+04Seçmeli
MIM 371 TARİHİ ÇEVRE BİLİNCİ VE KORUMA 2+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 491 KENTSEL PLANLAMA PRENSİPLERİ 3+0 4 Zorunlu
MIM 308 MİMARİ TASARIM IV 4+4 14 Zorunlu
MIM 352 PROJE VE YAPI YÖNETİMİ 2+2 4 Zorunlu
- VI. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler 2+0 4 Seçmeli
- VI. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : VI. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 221 ANTİK DÖNEMDE MATERYAL VE TEKNOLOJİ 2+04Seçmeli
FEL 330 FELSEFE 2+04Seçmeli
MCTE 316 WEB TASARIMI 2+04Seçmeli
SBP 484 KENT VE SİNEMA 3+04Seçmeli
SBP 486 YEŞİL ALAN PLANLAMASI 3+04Seçmeli
STA 425 SANAT TARİHİ 2+04Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+04Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : VI. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 303 PEYZAJ MİMARLIĞI 3+04Seçmeli
MIM 305 TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 2+24Seçmeli
MIM 313 MİMARLIKTE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR 3+04Seçmeli
MIM 321 MEKAN VE SERGİLEME 2+04Seçmeli
MIM 336 TARİHTEN GÜNÜMÜZE DENİZLİ'DE KONUT 3+04Seçmeli
MIM 354 YAPI FİZİĞİ II 2+24Seçmeli
MIM 360 DENEYİM İÇİN TASARIM 3+04Seçmeli
MIM 376 KIRSAL MİMARİ 3+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 411 MİMARİ TASARIM V 4+4 16 Zorunlu
MIM 355 UYGULAMA PROJESİ 2+2 6 Zorunlu
- VII. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
- VII. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : VII. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CIVE 470 YAPIM PLANLAMASI 3+04Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+04Seçmeli
HIT 422 İNOVASYON VE YENİLİKÇİLİK 3+04Seçmeli
SBP 476 AFET PLANLAMASI 3+04Seçmeli
SBP 490 ELEŞTİREL TASARIM 3+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : VII. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 461 MİMARLIKTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-I 2+24Seçmeli
MIM 476 İÇ MEKAN TASARIMI 3+04Seçmeli
MIM 477 SİNEMA VE MEKAN 3+04Seçmeli
MIM 481 TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ TASARIM 3+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 412 MİMARİ TASARIM-VI 4+4 18 Zorunlu
MIM 422 İMAR HUKUKU 2+0 4 Zorunlu
- VIII. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
- VIII. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : VIII. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CIVE 470 YAPIM PLANLAMASI 3+04Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+04Seçmeli
HIT 422 İNOVASYON VE YENİLİKÇİLİK 3+04Seçmeli
SBP 476 AFET PLANLAMASI 3+04Seçmeli
SBP 490 ELEŞTİREL TASARIM 3+04Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : VIII. Yarıyıl Bölüm İçi Seçmeliler
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 428 MEKANSAL ALGI VE TEMSİL 3+04Seçmeli
MIM 462 MİMARLIKTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-II 2+24Seçmeli
MIM 476 İÇ MEKAN TASARIMI 3+04Seçmeli
MIM 478 ENDÜSTRİYEL İMALATLAR VE YAPILAR 3+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :