603 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümü 2009 yılında açılmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci eğitime başlamıştır. Üniversitenin hızlı büyüyen bir bölümüdür. Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi planlamaktadır.

Amaçlar
Yiyecek İçecek işletmeciliği bölümünün temel amacı, turizm sektörünün Yiyecek İçecek işletmeciliği yönetimi alanında ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgiye sahip elemanların yetiştirilmesidir.
Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümü mezunları dünya genelinde hızla gelişen Yiyecek İçecek sektöründe yönetici konumunda çalışacaklardır.


Kabul Koşulları
LYS

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Bu bölümden mezun olabilmeleri için en az 148 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezunlar turizm sektöründe, yiyecek ve içecek işletmelerinde yönetici olarak çalışabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin Bu bölümden mezun olabilmeleri için en az 148 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular,
2Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartlarını bilir ve uygular,
3Çeşitli pişirme yöntemlerini bilir ve uygular,
4Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur,
5Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapar,
6Alkollü ve alkolsüz içecekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur, yiyecek üretiminde çeşitli alkollü ve alkolsüz içecekleri kullanır,
7Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer,
8Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular,
9Mesleki etik standartları bilir ve uygular.
10Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır,
11İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
12İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
13İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur,
14 Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular,
15Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır,
16 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir,
17Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen gösterir,
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
THM 101 GENEL TURİZM 3+0 5,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 3 Zorunlu
FBM 113 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3+0 4,5 Zorunlu
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 3+0 4,5 Zorunlu
THM 107 TURİZM COĞRAFYASI 3+0 4 Zorunlu
THM 111 PAZARLAMA 3+0 2,5 Zorunlu
THM 109 MUHASEBE 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+02Seçmeli
ING 113 İLERİ İNGİLİZCE - I 3+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
THM 104 TURİZM VE ÇEVRE 3+0 3,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
FBM 102 YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİNE GİRİŞ 3+0 4,5 Zorunlu
FBM 104 OTEL YÖNETİMİ 3+0 3,5 Zorunlu
THM 106 TURİZM EKONOMİSİ 3+0 4 Zorunlu
THM 114 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 4,5 Zorunlu
THM 116 İSTATİSTİK 3+0 3,5 Zorunlu
FBM 150 STAJ - 30 İŞ GÜNÜ 0+0 1,5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+02Seçmeli
ING 114 İLERİ İNGİLİZCE - II 3+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
THM 209 ÖN BÜRO İŞLEMLERİ 3+0 5 Zorunlu
TKD 201 TÜRK DİLİ - I 2+0 3 Zorunlu
FBM 205 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 3+0 4,5 Zorunlu
FBM 209 MUTFAK TEKNOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
FBM 213 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-1 2+2 4,5 Zorunlu
FBM 211 GASTRONOMİ 2+0 4 Zorunlu
FBM 215 MESLEKİ İNGİLİZCE I 5+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 202 TÜRK DİLİ - II 2+0 3 Zorunlu
FBM 216 MESLEKİ İNGİLİZCE II 5+0 5 Zorunlu
FBM 210 BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ PLANLAMA 3+3 6 Zorunlu
FBM 212 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ 3+0 5,5 Zorunlu
FBM 214 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-II 2+2 5,5 Zorunlu
THM 214 TERMAL TURİZM 2+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 305 İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA I 5+0 8,5 Zorunlu
FBM 307 YİYECEK İÇECEK MALİYET ANALİZİ VE KONTROLÜ 4+0 8,5 Zorunlu
THM 305 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ANALİZİ 2+0 9 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 103 ALMANCA - I 3+02Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+02Seçmeli
FBM 350 GIDA GÜVENLİĞİ 3+02Seçmeli
FBM 364 MUTFAK VE RESTORAN ERGONOMİSİ 3+02Seçmeli
FBM 406 BESLENME VE DİYET 3+02Seçmeli
FRA 103 FRANSIZCA - I 3+02Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+02Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+02Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+02Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+02Seçmeli
THM 307 TURİZMDE TANITMA VE HALKLA İLİŞKİLER 3+02Seçmeli
THM 309 TUR PLANLAMASI VE UYGULAMASI 2+02Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 306 İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA II 5+0 8,5 Zorunlu
FBM 308 YİYECEK ÜRETİM TEKNİKLERİ 2+2 9 Zorunlu
FBM 310 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAKET PROG. KULLANIMI 3+0 8,5 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+02Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+02Seçmeli
FBM 312 YEMEK VE TOPLUM 3+02Seçmeli
FBM 360 FAST FOOD HİZMETLERİ VE FRANCHİSİNG 3+02Seçmeli
FBM 401 ÖZEL GRUPLARIN BESLENMESİ VE MÖNÜ PLANLAMA İLKELERİ 3+02Seçmeli
FRA 104 FRANSIZCA - II 3+02Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+02Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+02Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+02Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+02Seçmeli
THM 308 OTEL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİ 2+02Seçmeli
THM 312 TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZ 3+02Seçmeli
THM 320 TURİZM ANALİZİ VE TALEP TAHMİNLENMESİ 3+02Seçmeli
THM 328 OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+02Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 407 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-I 5+0 12 Zorunlu
FBM 415 TÜRK MUTFAĞI VE UYGULAMALARI 3+3 12 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 401 ALMANCA - III 3+02Seçmeli
CIN 401 ÇİNCE - III 3+02Seçmeli
FRA 401 FRANSIZCA - III 3+02Seçmeli
ISP 401 İSPANYOLCA - III 3+02Seçmeli
ITA 401 İTALYANCA - III 3+02Seçmeli
JAP 401 JAPONCA - III 3+02Seçmeli
RUS 401 RUSCA - III 3+02Seçmeli
THM 405 TURİZM MEVZUATI 3+02Seçmeli
THM 409 TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYON 3+02Seçmeli
THM 411 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3+02Seçmeli
THM 413 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ 3+02Seçmeli
THM 417 OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+02Seçmeli
THM 423 COMMUNICATION SKILLS I 2+12Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 417 BANKET VE PROTOKOL ORGANİZASYONU 3+02Seçmeli
FBM 419 YİYECEK İÇECEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI 3+02Seçmeli
FBM 421 İÇECEK KÜLTÜRÜ 3+02Seçmeli
FBM 425 ENGLISH FOR HOTEL AND CATERING INDUSTRY -I 2+12Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 408 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-II 5+0 12 Zorunlu
FBM 410 DÜNYA MUTFAKLARI 3+3 12 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 3+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 402 ALMANCA - IV 3+02Seçmeli
CIN 402 ÇİNCE - IV 3+02Seçmeli
FRA 402 FRANSIZCA - IV 3+02Seçmeli
ISP 402 İSPANYOLCA - IV 3+02Seçmeli
ITA 402 İTALYANCA - IV 3+02Seçmeli
JAP 402 JAPONCA - IV 3+02Seçmeli
RUS 402 RUSCA - IV 3+02Seçmeli
THM 414 OTEL İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+02Seçmeli
THM 416 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+02Seçmeli
THM 422 KÜLTÜR VE TURİZM 3+02Seçmeli
THM 424 TURİZMDE BÖLGESEL PLANLAMA VE DESTİNASYON YÖNETİMİ 3+02Seçmeli
THM 428 ACADEMIC WRITING 2+12Seçmeli
THM 430 COMMUNICATION SKILLS II 2+12Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 372 BESLENME EĞİTİMİ 3+02Seçmeli
FBM 412 GIDA FORMULASYONU VE DUYUSAL GIDA ANALİZLERİ 3+02Seçmeli
FBM 414 CATERING 3+02Seçmeli
FBM 426 ENGLISH FOR HOTEL AND CATERING INDUSTRY -II 2+12Seçmeli
FBM 430 ACADEMIC TRANSLATION 2+12Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ               
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ               
BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ PLANLAMAZ************ ****
DÜNYA MUTFAKLARIZ*****************
GASTRONOMİZ*****************
GENEL TURİZMZ*****************
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİZ*****************
GIDA VE PERSONEL HİJYENİZ************ ****
İKTİSADA GİRİŞ - IZ*****************
İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA IZ          **     
İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA IIZ        **     
İSTATİSTİKZ               
İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-IZ          **     
İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-IIZ*****************
MESLEKİ İNGİLİZCE IZ          ***    
MESLEKİ İNGİLİZCE IIZ******    **     
MUHASEBEZ*****************
MUTFAK TEKNOLOJİSİZ*****************
OTEL YÖNETİMİZ*****************
ÖN BÜRO İŞLEMLERİZ*****************
PAZARLAMAZ*****************
STAJ - 30 İŞ GÜNÜZ*****************
TERMAL TURİZMZ*****************
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ANALİZİZ*****************
TURİZM COĞRAFYASIZ*****************
TURİZM EKONOMİSİZ*****************
TURİZM PAZARLAMASIZ*****************
TURİZM SOSYOLOJİSİZ*****************
TURİZM VE ÇEVREZ*****************
TÜRK DİLİ - IZ                 
TÜRK DİLİ - IIZ                 
TÜRK MUTFAĞI VE UYGULAMALARIZ*****************
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİNE GİRİŞZ*****************
YİYECEK İÇECEK MALİYET ANALİZİ VE KONTROLÜZ*********