601 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Konaklama İşletmeciliği bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlamıştır.

Amaçlar
Konaklama işletmeciliği bölümünün temel amacı, turizm sektörünün konaklama işletmeciliği yönetimi alanında ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgiye sahip elemanların yetiştirilmesidir. Konaklama İşletmeciliği bölümü mezunları dünya genelinde hızla gelişen konaklama sektöründe yönetici konumunda çalışacaklardır.


Kabul Koşulları
YGS6 yeterli puan almak

Mezuniyet Koşulları
Bu Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin en az 148 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Türkiye’deki turizm işletmelerinin değişik departmanlarında görev alacaklardır. Orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilebilirler. Turizm alanında eğitilmiş personel eksikliği halen sıkıntı yaratmaktadır. Bu alandaki açığın giderilmesinde okulumuz mezunlarının katkısı olaçaktır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Konaklama İşletmeciliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bu Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin en az 148 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER+90 258 2123788 1152 nselma@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık sorun ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
2Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse olmayan kimseleri bilgilendirmek, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3Öğrenmeyi öğrenme becerileri geliştirebilmiş olmak ve eleştirel düşünceyle alanındaki sorunların kaynağını belirleyebilmek, bunu bağımsız olarak ve bilimsel düşünce pratiği içinde gerçekleştirmek.
4Turizm ve Hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
5Turizm ve Hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak işletmelerin yönetimin beş temel fonksiyonu bakış açısıyla işletebilme becerisi
6İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama
7İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama
8Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
9Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
10Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
11Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
12Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini iyi anlamış olmak. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
13Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde sektörel şartları tanımak.
14Bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 113 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 3+0 3 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
THM 101 GENEL TURİZM 3+0 7 Zorunlu
THM 107 TURİZM COĞRAFYASI 3+0 6 Zorunlu
THM 111 PAZARLAMA 3+0 3 Zorunlu
THM 109 MUHASEBE 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli
ING 113 İLERİ İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 104 OTEL YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
THM 102 KONAKLAMA İŞLEMECİLİĞİNE GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
THM 106 TURİZM EKONOMİSİ 3+0 4 Zorunlu
THM 104 TURİZM VE ÇEVRE 3+0 4 Zorunlu
THM 114 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 4 Zorunlu
THM 116 İSTATİSTİK 3+0 2 Zorunlu
THM 150 STAJ - 30 İŞ GÜNÜ 0+0 1 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli
ING 114 İLERİ İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 217 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ 2+1 4 Zorunlu
FBM 211 GASTRONOMİ 2+0 3 Zorunlu
FBM 215 MESLEKİ İNGİLİZCE I 5+0 5 Zorunlu
TKD 201 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
THM 211 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2+1 6 Zorunlu
THM 213 AB VE TURİZM İLİŞKİLERİ 3+0 4 Zorunlu
THM 209 ÖN BÜRO İŞLEMLERİ 3+0 6 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 216 MESLEKİ İNGİLİZCE II 5+0 3 Zorunlu
TKD 202 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
THM 210 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI 3+0 5 Zorunlu
THM 216 TURİZM REHBERLİĞİ 3+0 5 Zorunlu
THM 214 TERMAL TURİZM 2+0 6 Zorunlu
THM 218 ÖN BÜRO YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
THM 220 MALİYET MUHASEBESİ 3+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 305 İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA I 5+0 4 Zorunlu
THM 309 TUR PLANLAMASI VE UYGULAMASI 2+0 6 Zorunlu
THM 305 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ANALİZİ 2+0 6 Zorunlu
THM 301 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - I 2+1 6 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 103 ALMANCA - I 3+04Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+04Seçmeli
FRA 103 FRANSIZCA - I 3+04Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+04Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+04Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+04Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+04Seçmeli
THM 307 TURİZMDE TANITMA VE HALKLA İLİŞKİLER 3+04Seçmeli
THM 315 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 3+04Seçmeli
THM 317 OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ VE KONTROL 3+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 306 İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA II 5+0 4 Zorunlu
THM 308 OTEL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİ 2+0 6 Zorunlu
THM 310 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 2+1 6 Zorunlu
THM 302 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - II 2+1 6 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+04Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+04Seçmeli
FRA 104 FRANSIZCA - II 3+04Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+04Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+04Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+04Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+04Seçmeli
THM 312 TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZ 3+04Seçmeli
THM 320 TURİZM ANALİZİ VE TALEP TAHMİNLENMESİ 3+04Seçmeli
THM 324 ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLER 3+04Seçmeli
THM 326 MİTOLOJİ 3+04Seçmeli
THM 328 OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 407 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-I 5+0 6 Zorunlu
THM 407 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 2+0 6 Zorunlu
THM 409 TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYON 3+0 6 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 401 ALMANCA - III 3+04Seçmeli
CIN 401 ÇİNCE - III 3+04Seçmeli
FBM 425 ENGLISH FOR HOTEL AND CATERING INDUSTRY -I 2+14Seçmeli
FRA 401 FRANSIZCA - III 3+04Seçmeli
ISP 401 İSPANYOLCA - III 3+04Seçmeli
ITA 401 İTALYANCA - III 3+04Seçmeli
JAP 401 JAPONCA - III 3+04Seçmeli
RUS 401 RUSCA - III 3+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
THM 405 TURİZM MEVZUATI 3+04Seçmeli
THM 413 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
THM 417 OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
THM 421 ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ 3+04Seçmeli
THM 423 COMMUNICATION SKILLS I 2+14Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 408 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-II 5+0 6 Zorunlu
THM 408 TURİZMDE BÖLGESEL PLANLAMA VE DESTİNASYON YÖNETİMİ 2+0 6 Zorunlu
THM 410 KÜLTÜR VE TURİZM 2+0 6 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 402 ALMANCA - IV 3+04Seçmeli
CIN 402 ÇİNCE - IV 3+04Seçmeli
FBM 416 TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 3+04Seçmeli
FBM 420 DÜNYA MUTFAĞI VE UYGULAMALARI 3+04Seçmeli
FBM 426 ENGLISH FOR HOTEL AND CATERING INDUSTRY -II 2+14Seçmeli
FBM 430 ACADEMIC TRANSLATION 2+14Seçmeli
FRA 402 FRANSIZCA - IV 3+04Seçmeli
ISP 402 İSPANYOLCA - IV 3+04Seçmeli
ITA 402 İTALYANCA - IV 3+04Seçmeli
JAP 402 JAPONCA - IV 3+04Seçmeli
RUS 402 RUSCA - IV 3+04Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
THM 414 OTEL İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
THM 416 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+04Seçmeli
THM 418 BİLETLEME İLKELERİ VE PAKET PROGRAMLARI 2+14Seçmeli
THM 420 TURİZMDE YATIRIM PROJELERİNİN DERĞERLENDİRİLMESİ 2+14Seçmeli
THM 428 ACADEMIC WRITING 2+14Seçmeli
THM 430 COMMUNICATION SKILLS II 2+14Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
AB VE TURİZM İLİŞKİLERİZ**************
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ
GASTRONOMİZ**************
GENEL TURİZMZ**************
İKTİSADA GİRİŞ - IZ*** **********
İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA IZ* * **********
İNGİLİZCE OKUMA KONUŞMA IIZ**************
İSTATİSTİKZ**************
İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-IZ**************
İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE-IIZ**************
KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİZ**************
KONAKLAMA İŞLEMECİLİĞİNE GİRİŞZ**************
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - IZ**************
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAKET PROGRAM KULLANIMI - IIZ**************
KÜLTÜR VE TURİZMZ**************
MALİYET MUHASEBESİZ
MESLEKİ İNGİLİZCE IZ**************
MESLEKİ İNGİLİZCE IIZ
MUHASEBEZ**************
OTEL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİZ**************
OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİZ**************
OTEL YÖNETİMİZ**************
ÖN BÜRO İŞLEMLERİZ**************
ÖN BÜRO YÖNETİMİZ**************
PAZARLAMAZ**************
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜZ**************
STAJ - 30 İŞ GÜNÜZ**************
TERMAL TURİZMZ**************
TUR PLANLAMASI VE UYGULAMASIZ**************
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ANALİZİZ**************
TURİZM COĞRAFYASIZ**************
TURİZM EKONOMİSİZ**************
TURİZM PAZARLAMASIZ**************
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASIZ**************
TURİZM REHBERLİĞİZ**************
TURİZM SOSYOLOJİSİZ**************
TURİZM VE ÇEVREZ**************
TURİZMDE BÖLGESEL PLANLAMA VE DESTİNASYON YÖNETİMİZ**************
TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYONZ**************
TÜRK DİLİ - IZ              
TÜRK DİLİ - IIZ              
YİYECEK İÇECEK SERVİSİZ *******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ACADEMIC TRANSLATIONS              
ACADEMIC WRITINGS              
ALMANCA - IS             
ALMANCA - IIS             
ALMANCA - IIIS            
ALMANCA - IVS             
ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLERS* ***         
BİLETLEME İLKELERİ VE PAKET PROGRAMLARIS***** * ** * *
COMMUNICATION SKILLS IS              
COMMUNICATION SKILLS IIS              
ÇİNCE - IS             
ÇİNCE - IIS             
ÇİNCE - IIIS            
ÇİNCE - IVS
DÜNYA MUTFAĞI VE UYGULAMALARIS***           
ENGLISH FOR HOTEL AND CATERING INDUSTRY -IS**************
ENGLISH FOR HOTEL AND CATERING INDUSTRY -IIS              
FRANSIZCA - IS             
FRANSIZCA - IIS            
FRANSIZCA - IIIS             
FRANSIZCA - IVS             
İLERİ İNGİLİZCE - IS              
İLERİ İNGİLİZCE - IIS * * * *
İNGİLİZCE - IS             
İNGİLİZCE - IIS* * **********
İSPANYOLCA - IS             
İSPANYOLCA - IIS           
İSPANYOLCA - IIIS         
İSPANYOLCA - IVS
İTALYANCA - IS             
İTALYANCA - IIS             
İTALYANCA - IIIS            
İTALYANCA - IVS             
JAPONCA - IS              
JAPONCA - IIS              
JAPONCA - IIIS              
JAPONCA - IVS              
KONGRE VE FUAR YÖNETİMİS* *           
MİTOLOJİS ****         
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS ****         
OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ VE KONTROLS************  
OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS**            
OTEL İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS **           
RUSCA - IIIS             
RUSCA - IVS             
RUSÇA - IS             
RUSÇA - IIS            
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMS***********   
TURİZM ANALİZİ VE TALEP TAHMİNLENMESİS************  
TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞIS * *          
TURİZM MEVZUATIS ***          
TURİZMDE TANITMA VE HALKLA İLİŞKİLERS**************
TURİZMDE YATIRIM PROJELERİNİN DERĞERLENDİRİLMESİS************  
TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZS************* 
ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİS***           
YÖNETİM MUHASEBESİS             
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU