405 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

GENEL BİLGİLER


Amaçlar


Kabul Koşulları
Fakültemiz ile ilgili kapatılma süreci devam ettiği için yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece


Derecenin Seviyesi


Önceki Eğitimlerin Tanınması


Dereceye Yönelik Kurallar


Üst Derece Programlarına Geçiş


Çalışma Şekli


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. ERCAN GÖNÜLDEŞ+90 258 296 4188 egonuldes@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Temel bilimler, Temel elektrik-elektronik ve Temel Bilişim bilgilerini kendi alanında uygulayabilme.
2Bilgisayar teknolojisi ile ilgili eğitim araç ve gereçlerini etkin kullanabilme becerisi.
3Bilgisayar sistemlerini tanımlama, problemleri analiz etme ve etkin çözümler geliştirme becerisi.
4Modern teknik ve araçlar ile bilişim teknolojileri ve yazılımlarını geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5Problemlerin incelenmesi için laboratuar ve bilgisayar ortamında deney tasarlama, deney gerçekleştirme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6Disiplin içi ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel becerilere de sahip olma.
7Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda eğitim programı geliştirme ve bunlarla ilgili yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilme becerisi.
8Bir eğitim öğretim sürecini en uygun şekilde planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme becerisi.
9Kendi alanındaki ulusal ve uluslar arası çalışmaları takip edebilme becerisi.
10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilimi ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme becerisi.
11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite yönetimi bilincine sahip olabilme becerisi.
13Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, öne sürülen çözümlerin etik ve hukuksal sonuçları konusunda bilinç sahibi olabilme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 125 GENEL FİZİK 2+0 3,461539 Zorunlu
OFD 101 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ 3+0 5,769231 Zorunlu
MAT 113 GENEL MATEMATİK - I 4+0 5,769231 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 1,153846 Zorunlu
BSO 111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2+2 6,923077 Zorunlu
ELO 105 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+0 3,461539 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 5,769231 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,307692 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ELO 111 TEKNİK RESİM 3+0 Seçmeli
ELO 113 ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON 3+0 Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+0 Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+0 Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+0 Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 101 BEDEN EĞİTİMİ - I 2+0 Seçmeli
GSM 101 MÜZİK - I 2+0 Seçmeli
GSR 101 RESİM - I 2+0 Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 114 GENEL MATEMATİK - II 4+0 5,769231 Zorunlu
KIM 118 GENEL KİMYA 2+0 2,307692 Zorunlu
OFD 102 OKUL DENEYİMİ - I 1+4 8,076923 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 1,153846 Zorunlu
BSO 110 BİLGİSAYAR DONANIMI 2+0 3,461539 Zorunlu
ELO 116 ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ 2+2 5,769231 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+2 5,769231 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,307692 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 34,615385  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 108 NESNEYE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2+2 Seçmeli
BSO 314 DENETİM SİSTEMLERİ - I 2+2 Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+0 Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+0 Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+0 Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 2+0 Seçmeli
GSM 102 MÜZİK - II 2+0 Seçmeli
GSR 102 RESİM - II 2+0 Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 201 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 5,769231 Zorunlu
ELO 205 MANTIK DEVRELERİ - I 3+0 5,769231 Zorunlu
ATI 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 1,153846 Zorunlu
BSO 213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ - I 3+2 6,923077 Zorunlu
BSO 215 DEVRE ANALİZİ 2+2 5,769231 Zorunlu
BSO 217 MESLEKİ YABANCI DİL 2+0 2,307692 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 3,461539 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3,461539 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 209 İSTATİSTİK - I 2+0 Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 423 TEKNİK İLETİŞİM 2+0 Seçmeli
BSO 431 DENETİM SİSTEMLERİ - II 2+0 Seçmeli
ELO 219 UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2+0 Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 202 ÖĞRETİMDE PLAN VE DEĞERLEN. 3+2 5,769231 Zorunlu
ATI 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 1,153846 Zorunlu
BSO 214 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ - II 2+2 6,923077 Zorunlu
ELO 206 MANTIK DEVRELERİ - II 2+2 5,769231 Zorunlu
ELO 224 MESLEK MATEMATİĞİ 3+0 5,769231 Zorunlu
- Seçmeli-4 3+0 4,615385 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 4,615385 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 222 ELEKTRONİK DEVRELER 3+0 Seçmeli
BSO 224 MESLEKİ YAZILIM UYGULAMALARI 3+0 Seçmeli
BSO 226 SÜREÇ DENETİMİ 3+0 Seçmeli
BSO 228 SAYISAL ENTEGRE TASARIM DİLİ 3+0 Seçmeli
BSO 320 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ 3+0 Seçmeli
BSO 325 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3+0 Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 301 ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GELİŞ. 2+2 5,769231 Zorunlu
BSO 321 İŞLETİM SİSTEMLERİ 2+2 3,461539 Zorunlu
BSO 323 STAJ - I 0+0 4,615385 Zorunlu
BSO 311 MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ VE PROGRAMLAMA 3+2 6,923077 Zorunlu
BSO 313 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 3+0 5,769231 Zorunlu
BSO 315 ELEKTRİK MAKİNALARI VE KONTROLÜ 2+2 3,461539 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 3+0 4,615385 Seçmeli
  Toplam 34,615387  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IYB 109 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - I 3+0 Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 302 SINIF YÖNETİMİ 2+2 4,615385 Zorunlu
OFD 304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+2 5,769231 Zorunlu
BSO 322 MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI 2+2 6,923077 Zorunlu
BSO 324 STAJ -II 0+0 2,307692 Zorunlu
BSO 312 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+2 5,769231 Zorunlu
BSO 316 BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONU 3+0 5,769231 Zorunlu
- Seçmeli-6 2+0 3,461539 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 426 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI 2+0 Seçmeli
BSO 436 SAYISAL DENETİM SİSTEMLERİ 2+0 Seçmeli
BSO 442 VERİ İLETİŞİMİ 2+0 Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 401 OKUL DENEYİMİ - II 1+4 8,076923 Zorunlu
OFD 403 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II 2+2 5,769231 Zorunlu
BSO 455 WEB TASARIMI 3+0 3,461539 Zorunlu
BSO 556 STAJ - III 0+0 2,307692 Zorunlu
BSO 403 BİLGİSAYAR AĞLARI - I 3+0 5,769231 Zorunlu
BSO 421 PROJE - I 0+2 1,153846 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 3+0 4,615385 Seçmeli
- Seçmeli-7 3+0 3,461539 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IYB 107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 445 BULANIK MANTIK 3+0 Seçmeli
BSO 447 ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI 3+0 Seçmeli
BSO 449 DERLEYİCİ TASARIMI 3+0 Seçmeli
BSO 451 SAYISAL İŞARET İŞLEME 3+0 Seçmeli
BSO 453 SİSTEM PROGRAMLAMA 3+0 Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 402 REHBERLİK 3+0 5,769231 Zorunlu
OFD 404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+6 11,53846 Zorunlu
BSO 557 STAJ - IV 0+0 3,461539 Zorunlu
BSO 422 PROJE - II 0+2 1,153846 Zorunlu
BSO 424 WEB PROGRAMLAMA 2+2 3,461539 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-4 3+0 5,769231 Seçmeli
- Seçmeli-8 3+0 3,461539 Seçmeli
  Toplam 34,615385  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EEEN 324 ROBOT SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3+0 Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BSO 444 GÖRÜNTÜ İŞLEME 3+0 Seçmeli
BSO 448 BİLGİSAYAR AĞLARI - II 3+0 Seçmeli
ELO 452 ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ 3+0 Seçmeli
ELO 455 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ 3+0 Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ*            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ*            
BİLGİSAYAR AĞLARI - IZ******  **   
BİLGİSAYAR DONANIMIZ******   ** *
BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONUZ******  ***  
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ - IZ*********    
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ - IIZ*************
DEVRE ANALİZİZ  ***   *    
ELEKTRİK MAKİNALARI VE KONTROLÜZ*****   **** 
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞZ***          
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ     *   *  *
GENEL FİZİKZ******* *    
GENEL KİMYAZ*   *        
GENEL MATEMATİK - IZ*   *    *   
GENEL MATEMATİK - IIZ* * **  **   
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİZ***  * ******
İŞLETİM SİSTEMLERİZ*************
MANTIK DEVRELERİ - IZ**** *  *  * 
MANTIK DEVRELERİ - IIZ * ***  *  * 
MESLEK MATEMATİĞİZ******       
MESLEKİ YABANCI DİLZ        ***  
MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ VE PROGRAMLAMAZ******  **** 
MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMIZ******  ***  
OKUL DENEYİMİ - IZ**** ***  * *
OKUL DENEYİMİ - IIZ***  *** **  
ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GELİŞ.Z      *   **
ÖĞRETİMDE PLAN VE DEĞERLEN.Z *    **  *  
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞZ       *  ***
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIZ******** ** *
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - IZ    **  *  *
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - IIZ     * * ***
PROJE - IZ******  *****
PROJE - IIZ******    ***
REHBERLİKZ     * * *  *
SINIF YÖNETİMİZ     *** **  
STAJ - IZ**** *  *****
STAJ - IIIZ******* *****
STAJ - IVZ******* *****
STAJ -IIZ**** *  *****
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMIZ****  *****  
TÜRK DİLİ - IZ    *****   
TÜRK DİLİ - IIZ   *********
VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARZ*************
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİZ*************
WEB PROGRAMLAMAZ*** *   **   
WEB TASARIMIZ*** *   **   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ALMANCA - IS*       *    
ALMANCA - IIS*       *    
BEDEN EĞİTİMİ - IS** ***       
BEDEN EĞİTİMİ - IIS** ***      
BİLGİSAYAR AĞLARI - IIS******  *** *
BİLGİSAYAR GRAFİĞİS*************
BULANIK MANTIKS*****        
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARIS*************
DENETİM SİSTEMLERİ - IS******* * ** 
DENETİM SİSTEMLERİ - IIS******  *****
DERLEYİCİ TASARIMIS******* **** 
ELEKTRONİK DEVRELERS* *      *   
ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARIS* ****  *****
ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİS*****   **** 
FRANSIZCA - IS*       *    
FRANSIZCA - IIS*       *    
GÖRÜNTÜ İŞLEMES*************
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIS*            
İNGİLİZCE - IS     ** ** * 
İNGİLİZCE - IIS     ** ** * 
İSTATİSTİK - IS*    *   *   
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - IS*            
MESLEKİ YAZILIM UYGULAMALARIS******  ***  
MÜZİK - IS     * *     
MÜZİK - IIS     * *     
NESNEYE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞS******  ***  
ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYONS*            
PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİS******  * ** 
RESİM - IS             
RESİM - IIS*            
ROBOT SİSTEMLERİNE GİRİŞS  *****      
SAYISAL DENETİM SİSTEMLERİS** ***  **** 
SAYISAL ENTEGRE TASARIM DİLİS******  **** 
SAYISAL İŞARET İŞLEMES** ***  **** 
SİSTEM PROGRAMLAMAS*** ********
SÜREÇ DENETİMİS*****       *
TEKNİK İLETİŞİMS*************
TEKNİK RESİMS   ***   * * 
UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLERS* * * **     
VERİ İLETİŞİMİS*************
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİS******  *****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU