403 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ

GENEL BİLGİLER


Amaçlar


Kabul Koşulları
ÖSYM kataloğu esasına göre

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece


Derecenin Seviyesi


Önceki Eğitimlerin Tanınması


Dereceye Yönelik Kurallar


Üst Derece Programlarına Geçiş


Çalışma Şekli


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. ÖZER CAN+90 258 296 3071 ozercan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kavrama becerisi
2Sözlü, yazılı ve bedensel etkin iletişim kurma becerisi
3En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
4Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
5Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilimsel teorileri bilme, öğretim teknikleri, sınıf yönetimi, öğretimi planlama ve etkili ders sunumu konularına ait yöntemleri kavrama becerisi
7Otomotiv teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri tanıma, modern araçları kullanma ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
8Otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılayacak yeterlikte teknik resim okuma, çizme ve bunları imalat sürecine aktarma becerisi
9Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının otomotiv endüstrisinin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma
10Otomotiv teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri bilme, ilgili cihazları seçme ve kullanabilme becerisi
11Otomotiv eğitimine yönelik, MEB bağlı okullarda öğretmenlik deneyimi kazanma ve teorik bilgileri uygulaması becerisi
12Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
13Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanılması
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 101 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ 3+0 5,769231 Zorunlu
FIZ 119 GENEL FİZİK 3+0 4,615385 Zorunlu
MAT 123 GENEL MATEMATİK - I 3+0 4,615385 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,307692 Zorunlu
OTO 107 ÖLÇME VE EL TESVİYECİLİĞİ TEMEL İŞLEM. 1+3 4,615385 Zorunlu
OTO 109 TEKNİK RESİM 1+3 4,615385 Zorunlu
OTO 111 MAKİNE TEMEL İŞLEMLERİ 1+2 3,461539 Zorunlu
OTO 115 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+0 2,307692 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 2,307692 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+0 Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+0 Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+0 Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 101 BEDEN EĞİTİMİ - I 2+0 Seçmeli
GSM 101 MÜZİK - I 2+0 Seçmeli
GSR 101 RESİM - I 2+0 Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 102 OKUL DENEYİMİ - I 1+4 5,769231 Zorunlu
KIM 118 GENEL KİMYA 2+0 2,307692 Zorunlu
MAT 122 GENEL MATEMATİK - II 2+0 3,461539 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 1,153846 Zorunlu
OTO 106 STATİK 3+0 4,615385 Zorunlu
OTO 116 TAŞIT VE MOTOR 2+0 4,615385 Zorunlu
OTO 118 MOTOR TEKNOLOJİSİ 2+3 6,923077 Zorunlu
OTO 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1+2 3,461539 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 2,307692 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+0 Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+0 Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+0 Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 2+0 Seçmeli
GSM 102 MÜZİK - II 2+0 Seçmeli
GSR 102 RESİM - II 2+0 Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 201 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 5,769231 Zorunlu
ATI 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 1,153846 Zorunlu
OTO 220 MESLEK RESMİ 1+3 4,615385 Zorunlu
OTO 207 YAKITLAR VE YANMA 2+0 3,461539 Zorunlu
OTO 211 TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1+2 4,615385 Zorunlu
OTO 222 TERMODİNAMİK 2+2 4,615385 Zorunlu
OTO 223 MUKAVEMET 2+2 4,615385 Zorunlu
OTO 224 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 1+2 3,461539 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 2,307692 Seçmeli
  Toplam 34,615387  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 212 KALİTE KONTROL 2+0 Seçmeli
OTO 327 MOTOR YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+0 Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 202 ÖĞRETİMDE PLAN VE DEĞERLEN. 3+2 5,769231 Zorunlu
ATI 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 1,153846 Zorunlu
OTO 225 DİNAMİK 1+2 5,769231 Zorunlu
OTO 226 MALZEME BİLGİSİ 3+0 5,769231 Zorunlu
OTO 227 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI 2+3 5,769231 Zorunlu
OTO 202 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 3,461539 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+0 3,461539 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 3,461539 Seçmeli
  Toplam 34,615387  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 219 ATEŞLEME, ŞARJ VE MARŞ SİSTEMİ 1+3 Seçmeli
OTO 323 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT - I (CAM - I) 2+0 Seçmeli
OTO 435 SERVİS İŞL. VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ 2+0 Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 301 ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GELİŞ. 2+2 6,923077 Zorunlu
OTO 331 MAKİNE ELEMANLARI 2+2 4,615385 Zorunlu
OTO 332 İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2+0 4,615385 Zorunlu
OTO 117 YAKIT SİSTEMLERİ 2+4 5,769231 Zorunlu
OTO 329 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 2+2 4,615385 Zorunlu
OTO 330 ISI TRANSFERİ 2+2 4,615385 Zorunlu
- Seçmeli-3 1+3 3,461539 Seçmeli
  Toplam 34,615387  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 221 ELEKTRİK ELEKTRONİK TAŞIT MEKANİZMALARI 1+3 Seçmeli
OTO 315 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI 2+0 Seçmeli
OTO 317 İŞ MAKİNALARI 2+0 Seçmeli
OTO 328 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT - II(CAM - II) 2+0 Seçmeli
OTO 430 MOTOR YENİLEŞTİRME İŞLEMLERİ 2+0 Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 302 SINIF YÖNETİMİ 2+2 4,615385 Zorunlu
OFD 304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+2 5,769231 Zorunlu
OTO 333 MEKANİZMA TEKNİĞİ 1+3 5,769231 Zorunlu
OTO 334 MOTOR TASARIMI 2+0 3,461539 Zorunlu
OTO 312 MOTOR DİNAMİĞİ 2+0 3,461539 Zorunlu
OTO 318 YIL İÇİ PROJE - I 0+2 4,615385 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 2,307692 Seçmeli
  Toplam 34,615386  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENM 404 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ HUKUKU 2+0 Seçmeli
ENM 440 PAZARLAMA YÖNETİMİ 2+0 Seçmeli
ENM 442 FİNANSAL YÖNETİM 2+0 Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 302 TAŞIT MEKANİĞİ 2+0 Seçmeli
OTO 321 AŞIRI DOLDURMA SİSTEMLERİ 2+0 Seçmeli
OTO 322 MUHASEBE VE PAZARLAMA 2+0 Seçmeli
OTO 335 SOĞUTMA SİSTEMLERİ 2+0 Seçmeli
OTO 336 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli
OTO 434 TAŞIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2+0 Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 401 OKUL DENEYİMİ - II 1+4 8,076923 Zorunlu
OFD 403 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II 2+2 6,923077 Zorunlu
OTO 448 YÖNLENDİRME VE ASKI DONANIMLARI 2+4 8,076923 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2,307692 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 2,307692 Seçmeli
  Toplam 34,615383  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENM 439 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+0 Seçmeli
ENM 441 TEDARİKÇİ ZİNCİRLERİNİN YÖNETİMİ 2+0 Seçmeli
MENG 427 KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİNE GİRİŞ 2+0 Seçmeli
MENG 453 ENERJİ DÖNÜŞÜM PRENSİPLERİ 2+0 Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 319 MEKATRONİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 2+0 Seçmeli
OTO 324 YAĞLAR VE YAĞLAMA SİSTEMLERİ 2+0 Seçmeli
OTO 441 TAŞIT AERODİNAMİĞİ 2+0 Seçmeli
OTO 442 OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2+0 Seçmeli
OTO 443 TAŞIT HASAR ANALİZİ 2+0 Seçmeli
OTO 447 FREN SİSTEMLERİ 2+0 Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 406 TAŞIT TASARIMI 2+0 Seçmeli
OTO 439 OTOMOTİV MALZEMELERİ 2+0 Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OFD 402 REHBERLİK 3+0 5,769231 Zorunlu
OFD 404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+6 8,076923 Zorunlu
OTO 432 MEZUNİYET TEZİ 0+2 9,230769 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 2,307692 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-7 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-8 2+0 2,307692 Seçmeli
- Seçmeli-8 2+0 2,307692 Seçmeli
  Toplam 34,615383  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MENG 410 FABRİKA ORGANİZASYONU 2+0 Seçmeli
MENG 414 SONLU ELEMANLAR METODUNA GİRİŞ 2+0 Seçmeli
MENG 416 ISIL İŞLEM TEKNİĞİ 2+0 Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 444 MOTOR VE TAŞIT PERFORMANS TESTLERİ 1+2 Seçmeli
OTO 446 EMİSYON KONTROLÜ 2+0 Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTO 310 ELEKTRİKLİ TAŞITLAR 2+0 Seçmeli
OTO 320 İKLİMLENDİRME 2+0 Seçmeli
OTO 436 TAŞIT İÇ - DIŞ BAKIM VE KORUMA İŞLEMLERİ 2+0 Seçmeli
OTO 437 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER 2+0 Seçmeli
OTO 438 ŞASİ, KAPORTA VE BOYA İŞLEMLERİ 2+0 Seçmeli
OTO 440 İŞ VE ATÖLYE ORGANİZASYONU 2+0 Seçmeli
OTO 445 ENDÜSTRİYEL ÖLÇME 2+0 Seçmeli
OTO 449 ISI YALITIMI 2+0 Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
AKIŞKANLAR MEKANİĞİZ*  *         
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ             
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ             
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİMZ*  **  **    
DİNAMİKZ****  **     
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ     *       
GENEL FİZİKZ*            
GENEL KİMYAZ*            
GENEL MATEMATİK - IZ*            
GENEL MATEMATİK - IIZ*            
GÜÇ AKTARMA ORGANLARIZ    * *  *   
ISI TRANSFERİZ*       *    
İÇTEN YANMALI MOTORLARZ*  *  *  *   
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİZ*   *   *  **
MAKİNE ELEMANLARIZ****  * **   
MAKİNE TEMEL İŞLEMLERİZ*     ** *   
MALZEME BİLGİSİZ*****   *   *
MEKANİZMA TEKNİĞİZ****  ****   
MESLEK RESMİZ*      * *   
MEZUNİYET TEZİZ***** ****   
MOTOR DİNAMİĞİZ***** ****   
MOTOR TASARIMIZ   *  ** *   
MOTOR TEKNOLOJİSİZ   *  ** *   
MUKAVEMETZ***** ***    
OKUL DENEYİMİ - IZ     *       
OKUL DENEYİMİ - IIZ     *       
ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GELİŞ.Z             
ÖĞRETİMDE PLAN VE DEĞERLEN.Z             
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞZ             
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIZ     *       
ÖLÇME VE EL TESVİYECİLİĞİ TEMEL İŞLEM.Z*  *  ** *   
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - IZ             
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - IIZ             
REHBERLİKZ     *       
SINIF YÖNETİMİZ     *       
STATİKZ*  *         
TAŞIT VE MOTORZ     **  *   
TEKNİK RESİMZ*   *  * *   
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZ    ***      
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİZ**  *        
TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİKZ*  ** *  *  *
TERMODİNAMİKZ*  *         
TÜRK DİLİ - IZ             
TÜRK DİLİ - IIZ             
YAKIT SİSTEMLERİZ    * *  *   
YAKITLAR VE YANMAZ** *         
YIL İÇİ PROJE - IZ***** ****   
YÖNLENDİRME VE ASKI DONANIMLARIZ *  * *  *   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ALMANCA - IS  *          
ALMANCA - IIS  *          
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIS*       *    
AŞIRI DOLDURMA SİSTEMLERİS *  * *  *   
ATEŞLEME, ŞARJ VE MARŞ SİSTEMİS    * *  *   
BEDEN EĞİTİMİ - IS *           
BEDEN EĞİTİMİ - IIS *           
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT - I (CAM - I)S*  *  **     
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT - II(CAM - II)S*  *  **     
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS *  *      * 
ELEKTRİK ELEKTRONİK TAŞIT MEKANİZMALARIS    * *  *  *
ELEKTRİKLİ TAŞITLARS*  ** * **   
EMİSYON KONTROLÜS*  *  *  *   
ENDÜSTRİYEL ÖLÇMES***          
ENERJİ DÖNÜŞÜM PRENSİPLERİS   *         
FABRİKA ORGANİZASYONUS   *         
FİNANSAL YÖNETİMS  **         
FRANSIZCA - IS  *          
FRANSIZCA - IIS  *          
FREN SİSTEMLERİS *  * *  *   
HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLERS   *  ** *   
ISI YALITIMIS*  *         
ISIL İŞLEM TEKNİĞİS   *         
İKLİMLENDİRMES*       *    
İNGİLİZCE - IS  *          
İNGİLİZCE - IIS  *          
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS  **         
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ HUKUKUS   **        
İŞ MAKİNALARIS*   * *  * **
İŞ VE ATÖLYE ORGANİZASYONUS *  *   *  **
KALİTE KONTROLS *  *   *  **
KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİNE GİRİŞS   *         
MEKATRONİĞİN TEMEL PRENSİPLERİS***   ****   
MOTOR VE TAŞIT PERFORMANS TESTLERİS *  * *  *   
MOTOR YENİLEŞTİRME İŞLEMLERİS   *  ** *   
MOTOR YÖNETİM SİSTEMLERİS   ** *  **
MUHASEBE VE PAZARLAMAS *  *   *  **
MÜZİK - IS *           
MÜZİK - IIS *           
OTOMOTİV MALZEMELERİS*     ** *   
OTOMOTİV SEKTÖRÜS *  * **** **
PAZARLAMA YÖNETİMİS  **         
RESİM - IS             
RESİM - IIS             
SERVİS İŞL. VE MÜŞTERİ HİZMETLERİS *    * *  **
SOĞUTMA SİSTEMLERİS*  *         
SONLU ELEMANLAR METODUNA GİRİŞS   *         
ŞASİ, KAPORTA VE BOYA İŞLEMLERİS      ** *   
TAŞIT AERODİNAMİĞİS*       *    
TAŞIT GÜVENLİK SİSTEMLERİS    * *      
TAŞIT HASAR ANALİZİS** ** **     
TAŞIT İÇ - DIŞ BAKIM VE KORUMA İŞLEMLERİS*   *       *
TAŞIT MEKANİĞİS***** ***    
TAŞIT TASARIMIS*  *  ****   
TEDARİKÇİ ZİNCİRLERİNİN YÖNETİMİS  **         
YAĞLAR VE YAĞLAMA SİSTEMLERİS   *  ** *   
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU