206 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Zorunlu derslerde öğrenci numarası tek sayı ile bitenler 1. şube, çift sayı ile bitenler 2. şube olarak ayrılır. Üçüncü sınıfta öğrenciler 4 zorunlu ders, dördüncü sınıfta 3 zorunlu derse ilave kredilerini dolduracak kadar seçmeli ders almaktadırlar. Böylece öğrencilere uzmanlık ve ilgi alanlarına göre bazı dersleri seçme imkânı sunulmaktadır. Seçmeli derslerde sınıf başına öğrenci sayısı azaldığı için bu derslerde iki şube birlikte eğitim ve öğretim görmektedir.

Amaçlar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün (SBKY) başlıca amacı üç sektörde uzman, yönetici veya kurucu/girişimci yetiştirmektir. Mezun öğrenciler kamuda, özel sektörde ve gönüllü kuruluşlarda uzman, üst ve orta düzey yönetici olarak görev alabilir. Ayrıca, girişimci ya da gönüllü kuruluşlarda personel olarak çalışabilir. Öğrencilere güçlü yönetim, siyaset, hukuk, kentleşme bilgisi vermek. Ayrıca iktisat, maliye ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki belli başlı dersler aracılığıyla bu disiplinlerde temel bilgi birikimi sağlamak. Kuvvetli genel kültür temeli oluşturmak. Öğrencilerin analitik düşünmelerini temin etmek ve farklı bilgileri sentezlemek.


Kabul Koşulları
Öğrenciler merkezi sınavda gerekli puanı elde etmiş ve merkezi otorite tarafından atanmış olmalıdırlar.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

İstihdam Olanakları
Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Kademeleri ve İdari Hakimlik

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN ALİYAR DEMİRCİ+90 258 296 2712 ademirci@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. PINAR SAVAŞ YAVUZÇEHRE+90 258 296 2726 pyavuzcehre@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÖZHAN HANCILAR+90 258 296 2724 ohancilar@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
11. Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme alanlarının temel kavramlarını tanır, açıklar ve analiz eder. Bu alanları şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanır, bu konularda kuramsal bilgi ve donanıma sahip olur.
22. Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, hukuk, yerel ve merkezi yönetim, kentleşme ve çevre sorunlarını; ilişkilendirebilir, yorumlar, çözümler geliştirir, planlar, çözüm sürecini inşa eder, işbölümü yapar ve yönetir
3. 3. Kamu ve özel sektörde temsil ettiği yönetimin biriminin sorumluluğunu alır ve sorunlarını çözmek üzere projeler geliştirir, gerektiğinde inisiyatif kullanır ve yenilikçi fikirlere açıktır. Sorunlara yönelik araştırmalar yaparak istatistiki bilgileri yardımıyla değerlendirir ve çözümlemeler geliştirir. Kriz senaryoları ve acil eylem planları oluşturarak kurumun sürekliliğini sağlayan idari mekanizmaları organize eder.
4Siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk bilimleri ve kentleşme kapsamında birbirine alternatif değişik düşünce okullarının varlığını kabul eder, bu okulları karşılaştırır, eleştirir ve sorgular. Bu çerçevede siyasal, toplumsal, idari, hukuki, mali, kentsel problemlere analitik bakış açısıyla yaklaşır.
55. Edindiği bilgi ve tecrübelerini hayat boyu öğrenme sürecine sadık kalarak alanında yapılan teknolojik, hukuki ve diğer çözüm yollarını takip eder ve günceller. Yeni bakış açısı kazanabilme ve yeni çözümler geliştirebilme gereksinimini yerine getirir.
6Bir toplumun ve devletin üyesi vatandaş olarak temel kavramları tanımlar ve açıklar, temel toplumsal ve siyasal sorunları analiz eder, aktif ve katılımcı bir yurttaş olarak siyasal yaşamı yeterince bilmemenin yol açtığı hatalardan kaçınmanın değerini bilir ve güncel siyasal ve toplumsal gelişmelerin hayatında ne gibi değişmelere yol açabileceğini ayırt eder.
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratikteki yenilikleri takip eder bu alandaki bilgileri kamuda ve özel sektörde karar alma mekanizmalarında, bütünleşik ve karşılaştırmalı açıdan değerlendirir ve gerekli olanları uygular.
8Alanıyla ilgili uluslararası literatürü takip edebilecek ve diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olur. Aldığı eğitimin gereklerini yerine getirirken Türkçe’yi gramer ve yazım kurallarına uygun şekilde kullanır.
9Özel ve kamu sektörünün yönetim kademelerinde ya da akademik kariyer yapması durumunda karşısına çıkabilecek bilgisayar teknolojilerini ve programları kullanabilir; modern çağın teknolojileri sayesinde yurt dışındaki mesleki paydaşlarıyla etkili ve hızlı iletişim gerçekleştirir. Öğrendiği bilgileri bu teknolojiler yardımıyla günceller, değerlendirir, raporlar ve paylaşır.
10. Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerindeki kariyer alanlarında kendini geliştirir.
11Kurum olarak devleti, devlet sistemlerini, siyasal yapıları, ulusal ve uluslar arası ölçekteki siyasi, sosyolojik, idari, hukuki, tarihi, ekonomik mali boyutları tanır ve Türk kamu bürokrasisine nitelikli eleman yetiştirmek üzere Türk devlet sisteminin işleyişinin kavrar, mesleki etiğin gerekliliğini kabul eder.
12Yerel yönetim ve merkezi yönetim kurum ve kuruluşlarının işleyişi ve yasal mevzuatları; özel sektör ve kamu sektörünün özel ve kamu hukuku alanlarına giren konuları hakkında yeterli donanıma sahiptir ve bu alanda yapılan yeni düzenlemeleri takip eder, değerlendirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 3 Zorunlu
SBKY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 4 Zorunlu
SBKY 107 SİYASET BİLİMİ - I 3+0 4 Zorunlu
SBKY 105 TOPLUM BİLİMİ 3+0 4 Zorunlu
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 3+0 4 Zorunlu
SBKY 109 YÖNETİM BİLİMİ 3+0 4 Zorunlu
SBKY 119 UYGARLIK TARİHİ 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+03Seçmeli
ALM 103 ALMANCA - I 3+03Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+03Seçmeli
FRA 103 FRANSIZCA - I 3+03Seçmeli
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli
ING 113 İLERİ İNGİLİZCE - I 3+03Seçmeli
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+03Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+03Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+03Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
EKNM 106 MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
SBKY 110 ANAYASA HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
SBKY 108 SİYASET BİLİMİ - II 3+0 4 Zorunlu
SBKY 104 SİYASİ TARİH 3+0 4 Zorunlu
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II 3+0 4 Zorunlu
SBKY 112 KAMU YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+03Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+03Seçmeli
FRA 104 FRANSIZCA - II 3+03Seçmeli
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli
ING 114 İLERİ İNGİLİZCE - II 3+03Seçmeli
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+03Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+03Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+03Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 201 TÜRK DİLİ - I 2+0 5 Zorunlu
SBKY 205 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ - I 3+0 5 Zorunlu
SBKY 201 İDARE HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
ISLE 203 MUHASEBE - I 3+0 5 Zorunlu
SBKY 209 ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
SBKY 221 KENTLEŞME POLİTİKALARI 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 202 TÜRK DİLİ - II 2+0 5 Zorunlu
SBKY 206 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ - II 3+0 5 Zorunlu
SBKY 204 İDARİ YARGI 3+0 5 Zorunlu
ISLE 204 MUHASEBE - II 3+0 5 Zorunlu
SBKY 222 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 5 Zorunlu
SBKY 208 MEDENİ HUKUK 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBKY 305 TÜRK YÖNETİM TARİHİ 3+0 5 Zorunlu
ISLE 307 BORÇLAR HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
SBKY 311 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3+0 5 Zorunlu
SBKY 304 YEREL YÖNETİMLER - I 3+0 5 Zorunlu
- SBKY 5YY. Güz Bölüm Seçmel 3+0 5 Seçmeli
- SBKY 5YY. Güz Genel Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SBKY 5YY. Güz Bölüm Seçmel
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKON 323 DIŞ TİCARET 3+05Seçmeli
MALI 303 KAMU MALİYESİ 3+05Seçmeli
MALI 319 MALİYE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
SBKY 303 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 3+05Seçmeli
SBKY 307 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
SBKY 309 AB YAPISI VE POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
SBKY 321 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ 3+05Seçmeli
SBKY 323 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
SBKY 325 UTOPYALAR 3+05Seçmeli
SBKY 333 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 3+05Seçmeli
SBKY 335 KENT ANALİZİ 3+05Seçmeli
SBKY 341 KENT KÜLTÜRÜ 3+05Seçmeli
SBKY 343 ULAŞIM SİYASETİ VE SİYASASI 3+15Seçmeli
SBKY 345 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I 3+05Seçmeli
SBKY 371 E-DEVLET POLİTİKASI 3+05Seçmeli
SBKY 373 DAVRANIŞSAL KAMU YÖNETİMİ 3+0<