113 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Başlangıcı Denizli Kız Öğretmen Okulu ve daha sonra Denizli Eğitim Yüksekokuluna dayanan sınıf öğretmenliği, 1992 yılında Pamukkale Üniversitesi’nin kurulmasıyla bölüm olarak faaliyetine başlamıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında, eğitim fakültelerinin yeniden yapılanmasıyla sınıf öğretmenliği programı, anabilim dalı olarak görevine devam etmiştir. Sınıf öğretmenliği anabilim dalında 2 profesör, 11 yardımcı doçent, 14 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Sınıf öğretmenliği anabilim dalı 2008-2009 eğitim-öğretim yılı itibariyle 594 birinci öğretim, 506 ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 1100 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar.

Amaçlar
İlköğretimin ilk beş yılında görev yapacak öğretmen adaylarına çağdaşlığın gerektirdiği davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, sınıf öğretmenliği programına modern yaklaşımlar getirmek ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğretmenler yetiştirmek. Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan, insan haklarına saygılı, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, iletişim becerisi yüksek, araştırmayı seven, analitik düşünme becerisine sahip sınıf öğretmenleri yetiştirmek.


Kabul Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan Eşit Ağırlık puan türü ile girebilmektedirler. Kayıt şahsen yapılabildiği gibi E-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı programda belirtilen (42) zorunlu dersi içine alan ve programda belirtilen (18) seçmeli dersi içine alan 142 krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir.

İstihdam Olanakları
Sınıf Öğretmenliği anabilim dalı mezunları; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahiptirler. Bu kurumlarda sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sınıf Öğretmenliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı programda belirtilen (42) zorunlu dersi içine alan ve programda belirtilen (18) seçmeli dersi içine alan 142 krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN KIRAN+90 258 296 1130 hkiran@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ORHAN KUMRAL+90 258 296 1158 okumral@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1• Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
2• Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
3• Uygulamada karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4• Öğrenci, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
5• Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
6• Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Zıt Panelİki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise yanıt veren rollerini üstlenmesi ile olur. Bu teknik ile işlenmiş olan konuların tekrar edilmesi mümkün olmaktadır. Sınıf ikiye ayrılır. Yarısı soru soran yarısı da cevap veren grup içinde yer alır. Uygulamaya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider seçilir. Her bir bölüm tekrar dört ya da altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını tespit ederken diğerleri de kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara cevap hazırlar. Hazırlık için 15 - 20 dk zaman ayrılır. Sorular cevaplandırılır.
Grup 66Bu teknik, sınıfta oluşturulan altışar kişilik gruplar üzerinde öğrencinin dikkatinin odaklanmasında, ilgilerini çekmek için bir sorun ya da kavramın tanıtıldığı tekniktir. Adını, 6 dakikada verilen bir konuyu, 6 kişilik bir grubun tartışmasından almıştır. Grup sayısı sınıfın mevcuduna göre değişebilir. Gruplar bir dakika içinde bir lider ve sekreter seçerler. Bir dakikanın sonunda, tartışılacak sorun özetlenerek sunulur ve bu zamanla sınırlandırılır. Öğrencilere sorunun en iyi çözümü konusunda bir anlaşmaya varmaları için 6 dakika verilir. Etkinliğin en önemli özelliği, öğrencilerin tartıştıkları konuyu özetleme becerilerini kılavuzlamayı hedeflemesi gereğidir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 1001 EĞİTİME GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
OMB 1003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 1007 TÜRK DİLİ 1 3+0 5 Zorunlu
GKD 1003 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+0 5 Zorunlu
GKD 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 2+0 3 Zorunlu
ISO 1001 İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK 3+0 5 Zorunlu
ISO 1003 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 1005 YABANCI DİL 1 - İNGİLİZCE 1 2+03Seçmeli
GKD 1009 YABANCI DİL I - ALMANCA I 2+03Seçmeli
GKD 1011 YABANCI DİL I - FRANSIZCA I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2+0 3 Zorunlu
OMB 1005 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 1008 TÜRK DİLİ 2 3+0 5 Zorunlu
ISO 1002 ÇEVRE EĞİTİMİ 2+0 4 Zorunlu
ISO 1004 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ 3+0 5 Zorunlu
ISO 1006 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 1006 YABANCI DİL 2 - İNGİLİZCE 2 2+03Seçmeli
GKD 1010 YABANCI DİL 2 - ALMANCA 2 2+03Seçmeli
GKD 1012 YABANCI DİL 2 - FRANSIZCA 2 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 2002 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 2016 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ISO 2001 İLKOKULDA DRAMA 2+0 4 Zorunlu
ISO 2003 FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 0+2 3 Zorunlu
ISO 0301 İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 2+2 6 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 1 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISO 5001 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5002 ÇOCUK EDEBİYATI 2+04Seçmeli
ISO 5003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
ISO 5004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 2+04Seçmeli
ISO 5005 İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5006 İLKOKUL PROGRAMI 2+04Seçmeli
ISO 5007 İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI 2+04Seçmeli
ISO 5008 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5009 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5010 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5011 SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5017 TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 2006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 2008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 4002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2 3 Zorunlu
ISO 2002 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ 3+0 5 Zorunlu
ISO 2004 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+0 5 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 2 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli 2 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISO 5001 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5002 ÇOCUK EDEBİYATI 2+04Seçmeli
ISO 5003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
ISO 5004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 2+04Seçmeli
ISO 5005 İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5006 İLKOKUL PROGRAMI 2+04Seçmeli
ISO 5007 İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI 2+04Seçmeli
ISO 5008 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5009 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5010 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5011 SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5017 TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 3006 SINIF YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 3002 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2+0 3 Zorunlu
ISO 3001 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3+0 5 Zorunlu
ISO 3003 MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1 3+0 4 Zorunlu
ISO 3005 FEN ÖĞRETİMİ 3+0 4 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 3 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli-3 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISO 5001 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5002 ÇOCUK EDEBİYATI 2+04Seçmeli
ISO 5003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
ISO 5004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 2+04Seçmeli
ISO 5005 İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5006 İLKOKUL PROGRAMI 2+04Seçmeli
ISO 5007 İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI 2+04Seçmeli
ISO 5008 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5009 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5010 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5011 SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5017 TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 3011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0 3 Zorunlu
OMB 3003 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
ISO 3002 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 3+0 5 Zorunlu
ISO 3004 MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2 3+0 4 Zorunlu
ISO 3006 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3+0 4 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 4 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli-4 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISO 5001 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5002 ÇOCUK EDEBİYATI 2+04Seçmeli
ISO 5003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
ISO 5004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 2+04Seçmeli
ISO 5005 İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5006 İLKOKUL PROGRAMI 2+04Seçmeli
ISO 5007 İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI 2+04Seçmeli
ISO 5008 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5009 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5010 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5011 SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5017 TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 4005 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0 3 Zorunlu
OMB 4001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2+6 10 Zorunlu
ISO 4001 MÜZİK ÖĞRETİMİ 3+0 4 Zorunlu
ISO 4003 İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 3+0 5 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 5 2+0 4 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli-5 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISO 5001 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5002 ÇOCUK EDEBİYATI 2+04Seçmeli
ISO 5003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
ISO 5004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 2+04Seçmeli
ISO 5005 İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5006 İLKOKUL PROGRAMI 2+04Seçmeli
ISO 5007 İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI 2+04Seçmeli
ISO 5008 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5009 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5010 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5011 SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 4002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2+6 12 Zorunlu
OMB 4003 OKULLARDA REHBERLİK 2+0 3 Zorunlu
ISO 4005 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0 3 Zorunlu
ISO 4004 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 3+0 4 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 6 2+0 4 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli-6 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISO 5001 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5002 ÇOCUK EDEBİYATI 2+04Seçmeli
ISO 5003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
ISO 5004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 2+04Seçmeli
ISO 5005 İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5006 İLKOKUL PROGRAMI 2+04Seçmeli
ISO 5007 İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI 2+04Seçmeli
ISO 5008 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5009 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5010 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+04Seçmeli
ISO 5011 SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 2+04Seçmeli
ISO 5012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1Z      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2Z      
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİZ      
ÇEVRE EĞİTİMİZ      
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİZ      
EĞİTİM FELSEFESİZ      
EĞİTİM PSİKOLOJİSİZ      
EĞİTİM SOSYOLOJİSİZ      
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİKZ      
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ      
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEZ      
EĞİTİME GİRİŞZ      
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARIZ      
FEN ÖĞRETİMİZ      
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİZ******
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİZ**  *
İLKOKULDA DRAMAZ******
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİZ      
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİKZ***   
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİZ      
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİZ      
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİZ      
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1Z***   
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2Z      
MÜZİK ÖĞRETİMİZ** ***
OKULLARDA REHBERLİKZ      
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ Z******
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİZ      
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİZ      
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1Z      
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2Z      
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMAZ      
SINIF YÖNETİMİZ      
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİZ**  *
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZ      
TÜRK DİLİ 1Z      
TÜRK DİLİ 2Z      
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİZ      
TÜRK EĞİTİM TARİHİZ      
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜZ******
TÜRKÇE ÖĞRETİMİZ******
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİZ***   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMES      
AFETLER VE AFET YÖNETİMİS*** **
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELES      
BESLENME VE SAĞLIKS      
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİS      
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİS      
ÇOCUK EDEBİYATIS      
ÇOCUK PSİKOLOJİSİS******
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUS      
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİS      
EĞİTİM HUKUKUS      
EĞİTİM TARİHİS      
EĞİTİMDE DRAMAS      
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLERS      
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMES      
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMAS      
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNMES      
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI S******
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARIS      
İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİS      
İLKOKUL PROGRAMIS      
İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARIS*** **
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİS      
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMS      
KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİS******
KAPSAYICI EĞİTİMS      
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMS      
KÜLTÜR VE DİLS      
MEDYA OKURYAZARLIĞIS      
MİKRO ÖĞRETİMS      
MÜZE EĞİTİMİS      
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIS      
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜS      
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİS******
SANAT VE ESTETİKS      
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİS      
SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİS      
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİMS      
TÜRK İŞARET DİLİS      
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASIS      
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİMS******
TÜRK MUSİKİSİS      
TÜRK SANATI TARİHİS      
TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ S      
YABANCI DİL 1 - İNGİLİZCE 1S      
YABANCI DİL 2 - ALMANCA 2S      
YABANCI DİL 2 - FRANSIZCA 2S      
YABANCI DİL 2 - İNGİLİZCE 2S      
YABANCI DİL I - ALMANCA IS      
YABANCI DİL I - FRANSIZCA I S      
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENMES      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU