168 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö)

GENEL BİLGİLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü çalışmalarına 2001'de başladı. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim kadrosunda , 1 dçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi vardır. Hazırlık sınıfının ardından dört yıllık eğitim ilk senesinde İngilizce dil eğitimine büyük önem verilir. İkinci yılda 18. yy. şiiri, romanı ve düz yazısı üzerinde verilen dersler vardır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda dersler sırasıyla, 19. ve 20. yy. edebiyatları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu iki yıl ayrıntılı olarak incelenmek üzere seçilen İngiliz Şiiri, roman ve tiyatro yazarlarına ek olarak, Amerikan Edebiyatından seçilen yazarlar da incelenmektedir. Ayrıca bir iki senede, çevir ve kompozisyon dersleriyle öğrencilerin İngilizce yazma becerilerini geliştirilmesine çalışılmaktadır. Öğrencilerin belli bir konuda araştırma ve inceleme yapabilmelerine sağlamak amacı ile özel bir çalışma olarak 8-10 bin kelimeli bir bitirme ödevi hazırlamaları gerekmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, Dışişleri Bakanlığında, bankalarda, turizm isletmelerinde ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadır.

Amaçlar
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatının temel amacı İngiliz Edebiyatını ve Kültürünü öğretmek ve de bu kültürü Türk Kültürü ile yorumlayarak yeni perspektifler yakalamaktır. Ayrıca İngilizce yazma, İngilizce çeviri yapma, konuşma, anlama ve yorumlamayı en üst düzeyde öğretmeyi ve uygulamayı başlıca diğer amaçlar arasındadır. Bölümümüzün misyonu İngiliz Edebiyatı ve Kültürünün Batı Edebiyatları ve Kültürü içindeki yerini öğrencilere kavratmaktır. Bunu sağladıktan sonra öğrencilerin İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ile Türk Kültürü ve Edebiyatı arasında karşılaştırma yapmalarını sağlamak da hedeflenmektedir. Bölüm amaçlarını gerçekleştirmek için sürekli değişen sosyal şartlara kendini adapte etmektedir. Bu hedefte öğretim elemanları ve üyelerini gelişmeler karşısında kendilerini güncellemeleri söz konusudur. Yurtdışı ve yurtiçi gelişmeler sürekli takip edilmekte ve gerekli sentez yapılarak ya yeni hedefler konmakta ya da var olan hedefler gözden geçirilmektedir.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Bölüm eğitim ve araştırma eş miktarda önem vermektedir. Bir yandan hayata hazır tam donanımlı öğrenciler yetiştirilirken, öğretim elemanları bilim adına yararlı çalışmalar da yürütmekte olduğundan gerekli olan bir bölümdür.Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı alanı üzerine eğitim verirken ülke için vazgeçilmez olan İngilizce eğitimcilerini de yetiştirmektedir. Mezun olan öğrenciler ülkemizdeki İngilizce öğretmeni açığının kapanmasında önemli rol oynarken bankacılık, bankanlıklarda, uluslar arası ilişkiler alanında ve turizm sektöründe aktif olarak görev yapabilmektedirler.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, Dışişleri Bakanlığında, bankalarda, turizm isletmelerinde ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İngiliz Dili ve Edebiyatı alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bölüm eğitim ve araştırma eş miktarda önem vermektedir. Bir yandan hayata hazır tam donanımlı öğrenciler yetiştirilirken, öğretim elemanları bilim adına yararlı çalışmalar da yürütmekte olduğundan gerekli olan bir bölümdür.Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı alanı üzerine eğitim verirken ülke için vazgeçilmez olan İngilizce eğitimcilerini de yetiştirmektedir. Mezun olan öğrenciler ülkemizdeki İngilizce öğretmeni açığının kapanmasında önemli rol oynarken bankacılık, bankanlıklarda, uluslar arası ilişkiler alanında ve turizm sektöründe aktif olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MEHMET ALİ ÇELİKEL+90 258 296 3645 macelikel@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ŞEYDA SİVRİOĞLU+90 258 296 3715 sinceoglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur
2Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır
3Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir
4Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını sözel ve yazılı olarak ifade eder
5Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur
6Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür
7Alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir
8Alanı ile ilgili çalışma ve kaynakları okuyup anlayarak Türkçeye aktarabilir
9Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir
10Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olur
11Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir
12İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir
13Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
14Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
IDE 135 İLERİ İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ - I 4+0 4 Zorunlu
IDE 123 MİTOLOJİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
IDE 121 EDB. TERİMLERİ VE AKIMLARI - I 4+0 4,5 Zorunlu
IDE 117 İNGİLİZ EDEBİYATI ANAHATLARI - I 4+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 4,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 125 BATI EDEBİYATININ KÖKENLERİ - I 2+04,5Seçmeli
IDE 129 SÖZCÜK BİLGİSİ - I 2+04,5Seçmeli
IDE 133 SEÇİLMİŞ MİTOLOJİK ESERLER - I 2+04,5Seçmeli
IDE 137 METİN OKUMA VE İNCELEME 2+04,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+02,5Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+02,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
IDE 122 EDB. TERİMLERİ VE AKIMLARI - II 4+0 3,5 Zorunlu
IDE 118 İNGİLİZ EDEBİYATI ANAHATLARI - II 4+0 4 Zorunlu
IDE 136 DİLBİLİM VE DİL KÜLTÜRÜ 2+0 2,5 Zorunlu
IDE 138 İLERİ İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ - II 4+0 3,5 Zorunlu
IDE 124 MİTOLOJİ - II 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 104 KOMPOZİSYON - II 2+04Seçmeli
IDE 126 BATI EDEBİYATININ KÖKENLERİ - II 2+04Seçmeli
IDE 130 SÖZCÜK BİLGİSİ - II 2+04Seçmeli
IDE 134 SEÇİLMİŞ MİTOLOJİK ESERLER - II 2+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+02,5Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+02,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 229 18. YY. İNGİLİZ ROMANI - I 4+0 5,5 Zorunlu
IDE 221 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI - I 2+0 4 Zorunlu
IDE 225 İNGİLİZ KÜLTÜR TARİHİ - I 2+0 4 Zorunlu
IDE 235 TİYATROYA GİRİŞ 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+2 4,5 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 4,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+03,5Seçmeli
COG 275 POPÜLER COĞRAFYA 2+03,5Seçmeli
CTL 275 TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARI 2+03,5Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03,5Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+03,5Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+03,5Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+03,5Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+03,5Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+03,5Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+03,5Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+03,5Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+03,5Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 215 ALMANCA III 2+24,5Seçmeli
FDE 215 FRANSIZCA III 2+24,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 237 16. YY.İNGİLİZ EDEBİYATI 2+04,5Seçmeli
IDE 239 ORTAÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATI-I 2+04,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 111 BEDEN EĞİTİMİ I 1+23,5Seçmeli
GSM 111 MÜZİK I 1+23,5Seçmeli
GSR 111 RESİM I 1+23,5Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+23,5Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+23,5Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+23,5Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+23,5Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+23,5Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+23,5Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+23,5Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+23,5Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+23,5Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+23,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 101 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23,5Seçmeli
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+03,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 222 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI - II 2+0 4 Zorunlu
IDE 226 İNGİLİZ KÜLTÜR TARİHİ - II 2+0 4,5 Zorunlu
IDE 236 18.YY. İNGİLİZ ROMANI-II 4+0 4,5 Zorunlu
IDE 238 İNGİLİZ TİYATROSUNUN ANAHATLARI 4+0 4,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+2 4,5 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 4,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+03,5Seçmeli
COG 276 HARİTA OKUR YAZARLIĞI 2+03,5Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+03,5Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+03,5Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+03,5Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+03,5Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+03,5Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+03,5Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+03,5Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+03,5Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+03,5Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+03,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 216 ALMANCA IV 2+24,5Seçmeli
FDE 216 FRANSIZCA IV 2+24,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 240 17 - 18. YY. İNGİLİZ EDEBİYATI 2+04,5Seçmeli
IDE 244 ORTAÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATI - II 2+04,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 112 BEDEN EĞİTİMİ II 1+23,5Seçmeli
GSM 112 MÜZİK II 1+23,5Seçmeli
GSR 112 RESİM II 1+23,5Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+23,5Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+23,5Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+23,5Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+23,5Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+23,5Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+23,5Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+23,5Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+23,5Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+23,5Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+23,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 102 UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23,5Seçmeli
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+03,5Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 343 19. YY. İNGİLİZ ROMANI - I 4+0 4,5 Zorunlu
IDE 345 İNGİLİZ ŞİİRİNE GİRİŞ 3+0 4,5 Zorunlu
IDE 347 SHAKESPEARE I 3+0 4,5 Zorunlu
IDE 337 ÇEVİRİYE GİRİŞ - I 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+2 4,5 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 4,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+03,5Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+03,5Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+03,5Seçmeli
COG 375 AVRASYA COĞRAFYASI 2+03,5Seçmeli
CTL 375 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER 2+03,5Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+03,5Seçmeli
FEL 375 YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİ 2+03,5Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+03,5Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+03,5Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+03,5Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+03,5Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+03,5Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+03,5Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+03,5Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 313 ALMANCA V 2+24,5Seçmeli
FDE 321 FRANSIZCA V 2+24,5Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 327 AMERİKAN ROMANI - I 2+04,5Seçmeli
IDE 339 İNGİLİZ DETEKTİF YAZINI - I 2+04,5Seçmeli
IDE 341 FANTASTİK EDEBİYAT - I 2+04,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 344 19. YY. İNGİLİZ ROMANI - II 4+0 4,5 Zorunlu
IDE 346 İNGİLİZ ROMANTİK ŞİİRİ 3+0 4,5 Zorunlu
IDE 348 SHAKESPEARE II 3+0 4,5 Zorunlu
IDE 338 ÇEVİRİYE GİRİŞ - II 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-4 2+2 4,5 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 4,5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 376 ALMAN EDEBİYAT TARİHİ 2+03,5Seçmeli
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+03,5Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+03,5Seçmeli
COG 376 YERLEŞME KÜLTÜRÜ 2+03,5Seçmeli
CTL 388 TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİ 2+03,5Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+03,5Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+03,5Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+03,5Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+03,5Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+03,5Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+03,5Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+03,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 312 ALMANCA VI 2+24,5Seçmeli
FDE 312 FRANSIZCA VI 2+24,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 318 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ 2+04,5Seçmeli
IDE 328 AMERİKAN ROMANI - II 2+04,5Seçmeli
IDE 340 İNGİLİZ DETEKTİF YAZINI - II 2+04,5Seçmeli
IDE 342 FANTASTİK EDEBİYAT - II 2+04,5Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 427 ÇEVİRİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
IDE 431 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ 2+0 4,5 Zorunlu
IDE 445 20. YY. İNGİLİZ ROMANI-I 4+0 5 Zorunlu
IDE 447 20. YY. İNGİLİZ TİYATROSU-I 4+0 4,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-5 2+0 4,5 Seçmeli
- Seçmeli-7 2+0 4,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 0+2 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+03,5Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+03,5Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+03,5Seçmeli
COG 475 TÜRKİYE COĞRAFYASI 2+03,5Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+03,5Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+03,5Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+03,5Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+03,5Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+03,5Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+03,5Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+03,5Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+03,5Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+03,5Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+03,5Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 415 ALMANCA VII 2+04,5Seçmeli
FDE 419 FRANSIZCA VII 2+04,5Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 425 ÇAĞDAŞ İNGİLİZ ŞİİRİ 2+04,5Seçmeli
IDE 429 AMERİKAN TİYATROSU 2+04,5Seçmeli
IDE 437 BATI EDEBİYATINDA POPÜLER KÜLTÜR - I 2+04,5Seçmeli
IDE 439 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATI - I 2+04,5Seçmeli
IDE 441 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER - I 2+04,5Seçmeli
IDE 443 FANTASTİK EDEBİYAT - I 2+04,5Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 411 BİTİRME TEZİ - I 0+24,5Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 446 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ 3+0 4,5 Zorunlu
IDE 448 20. YY. İNGİLİZ ROMANI-II 4+0 5 Zorunlu
IDE 450 2O. YY. İNGİLİZ TİYATROSU-II 4+0 4,5 Zorunlu
IDE 428 ÇEVİRİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 2+0 4,5 Seçmeli
- Seçmeli-8 2+0 4,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 0+2 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 476 DİL OLUŞUM TEORİLERİ 2+03,5Seçmeli
ARK 476