147 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

GENEL BİLGİLER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında lisans programını başlatmıştır. Bölümde, dört yıllık lisans programı verilmektedir; disiplinler arası bir yüksek lisans programı da mevcuttur. Bölümün çalışma alanı halk bilimi, dilbilimi, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, sanat tarihi, tarih, coğrafya gibi bilimlerle disiplinlerarası çalışmalar yapmaya uygundur. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde, Türkiye Türkçesi, tarihî Türk lehçeleri ve konuşma, anlama ve yazma düzeyinde çağdaş Türk yazı dilleri (Azerbaycan , Türkmen, Kazak, Kırgız, Başkurt, Tatar, Özbek, Uygur, Hakas, Tuva, Altay, Saha) ile bunların edebiyatları öğretilir ve bu alanlarda uzman yetiştirilir. Bunun için Türk dili tarihinden ve çağdaş Türk yazı dillerine ait metinlerden yararlanır. Metinler, Türkiye Türkçesinin ve çağdaş Türk yazı dillerinin Türk halk edebiyatı, eski Türk dili, Osmanlı (Divan) edebiyatı ve çağdaş/yeni Türk edebiyatı gibi farklı dönemlerinin ve farklı toplumsal kesimlerin ürünüdür. Bölüm kontenjanı 60 kişidir. Bölüm bir bölüm başkanı ve iki bölüm başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Bir yönetici sekreteri vardır. Bölümde 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümden mezun olanlar kendi alanlarında akademisyen, öğretmen, lehçeler arasında aktarma yapmak üzere tercüman ya da Türk toplulukları ile ilgili kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilirler.

Amaçlar
Günümüz Türk dünyasında özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal kültürel ve ekonomik açıdan istenen düzeye ulaşabilmesi için alanın ihtiyaç duyduğu alanlarda görev yapabilecek Türkologlara/lehçe bilimcilere ihtiyaç vardır. Lehçe bilimciler, bölümde edinecekleri sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan karşılıklı olarak birbirini tanıma ve anlaşmayı en üst düzeye çıkarma yetenekleriyle birlikteliği kuvvetlendirerek bir köprü vazifesi görürler. Lisans programının amaçlarından birisi de yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi Avrupa Birliği uyum sürecinde yerleşen kavramları desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrenmeye ve araştırmaya yöneltmek, kolektif ve bireysel çalışabilme becerisi kazandırmak ve kişilik gelişimini destekleyen etkinliklerin desteklenmesi de amaçlardan birkaçıdır.


Kabul Koşulları
LİSANS

Mezuniyet Koşulları
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Birinci Öğretim programında eğitim-öğretim süresi, 4 yıldır (8 yarıyıl). Mezun olmak için EK-1’de verilen ders planında belirtildiği gibi, toplam 153 yerel kredinin kazanılması ve derslerden toplam 240 AKTS sağlanması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun öğrencilerimiz için geniş bir iş alanı mevcuttur. Mezunlar, Türk cumhuriyetleri ile iş yapan özel sektörün sunduğu zengin iş imkânları dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli araştırma kurumlarında, üniversitelerde alan uzmanı olarak da çalışabileceklerdir. Mezunlar gerekli pedagojik şartları yerine getirerek örgün eğitim kurumlarının orta öğretim programlarında Türk dili ve edebiyatı ve Türkçe öğretmenliği de yapma hakkına sahip olacaklardır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Birinci Öğretim programında eğitim-öğretim süresi, 4 yıldır (8 yarıyıl). Mezun olmak için EK-1’de verilen ders planında belirtildiği gibi, toplam 153 yerel kredinin kazanılması ve derslerden toplam 240 AKTS sağlanması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. NERGİS BİRAY+90 258 296 3653 nbiray@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SONER SAĞLAM+90 258 296 3558 soners@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Dil ve edebiyat disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
2Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı ile ilgili kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere hizmet verebilir.
4Türk lehçelerinin dil bilgisi kurallarını öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
5Rusça/Farsça tercihli dilleri öğrenir ve alan ile ilgili kaynakları kullanır.
6Türk Dünyası Edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak inceler.
7Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
8Bir lehçeyi kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
9Arap kiril alfabeli ve Türk lehçelerine ait Türkçe metinleri okuyabilir ve yazabilir. Türk lehçelerine ait edebi metinleri sentez edebilir.
10Türk Lehçeleri üzerinde metinleri okuma-anlama, yazma ve onlar hakkında konuşma yeteneği kazanır. Böylece radyo, televizyon, dergi ve gazetede çalışabilir.
11Türk Lehçeleri ve Edebiyatları üzerine akademik çalışma ve araştırma yapmak hakkında temel bilgi ve becerileri elde eder.
12Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullarda, dershanelerde Türk dil, edebiyatı, lehçeleri, halk bilimi alanlarında öğretmenlik yapabilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+0 3 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
CTL 103 OSMANLI TÜRKÇESİ I 2+1 4 Zorunlu
CTL 105 GÜNEY-BATI TÜRKÇESİ GRAMERİ 3+0 3,5 Zorunlu
CTL 107 GÜNEY-DOĞUTÜRKÇESİ GRAMERİ 3+0 3,5 Zorunlu
CTL 109 TÜRKÇE KOMPOZİSYON 2+0 2 Zorunlu
CTL 111 RUSÇA I 3+0 4 Zorunlu
CTL 101 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ 2+1 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 125 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ 2+02Seçmeli
CTL 129 RUSÇA METİNLER 2+02Seçmeli
CTL 131 TÜRK DİLİ İLİŞKİLERİ 2+02Seçmeli
CTL 133 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 2+02Seçmeli
CTL 135 DİLBİLİMİNE GİRİŞ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 111 BEDEN EĞİTİMİ I 1+22Seçmeli
GSM 111 MÜZİK I 1+22Seçmeli
GSR 111 RESİM I 1+22Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+22Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+22Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+22Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+22Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+22Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+22Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+22Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+22Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+22Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+22Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+0 3 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
CTL 102 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ 2+1 3,5 Zorunlu
CTL 112 RUSÇA II 3+0 4 Zorunlu
CTL 104 OSMANLI TÜRKÇESİ II 3+0 4 Zorunlu
CTL 106 KUZEY-BATI TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+0 3 Zorunlu
CTL 108 KUZEY-DOĞU TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+0 3 Zorunlu
CTL 110 TÜRK DİLİ TARİHİ 3+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 121 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİNLERİ 2+02Seçmeli
CTL 122 KAZAK TÜRKÇESİ METİNLERİ 2+02Seçmeli
CTL 123 TATAR TÜRKÇESİ METİNLERİ 2+02Seçmeli
CTL 124 ÖZBEK TÜRKÇESİ METİNLERİ 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 101 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+22Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 201 TÜRKİYE TÜRKÇESİ KELİME BİLGİSİ 2+1 5 Zorunlu
CTL 205 TÜRK HALK EDEBİYATI 3+1 4,5 Zorunlu
CTL 203 ESKİ TÜRKÇE 3+1 5 Zorunlu
CTL 209 RUSÇA III 2+0 4,5 Zorunlu
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-I 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-I 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-I 2+0 2 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-1 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 211 TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 213 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 215 GAGAVUZ TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 221 ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 223 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 231 KAZAK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 233 KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 235 TATAR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 237 BAŞKURT TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 241 ALTAY TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 243 SAHA TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 245 TUVA TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 247 HAKAS TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 251 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 253 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ KELİME BİLGİSİ 2+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+02Seçmeli
COG 275 POPÜLER COĞRAFYA 2+02Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+02Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+02Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+02Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+02Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+02Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+02Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+02Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+02Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+02Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 213 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI - I 2+02Seçmeli
ARK 225 MİTOLOJİYE GİRİŞ - I 2+02Seçmeli
COG 261 İKLİM VE YAŞAM 2+02Seçmeli
TAR 203 DOĞU AVR.TÜRK DEVL.TAR. 2+02Seçmeli
TAR 215 OĞUZLAR 2+02Seçmeli
TAR 219 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 235 TÜRK HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ 2+02Seçmeli
TDE 251 BATI TÜRK YAZI DİLİNİN OLUŞUMU VE KAYNAKLARI 2+02Seçmeli
TDE 260 HALK BİLİMİ MÜZECİLİĞİ 2+02Seçmeli
TDE 261 KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLİMİ 2+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 208 RUSÇA IV 2+0 4 Zorunlu
CTL 202 TÜRKİYE TÜRKÇESİ CÜMLE BİLGİSİ 2+1 5 Zorunlu
CTL 210 KARAHANLI TÜRKÇESİ 2+1 5 Zorunlu
CTL 260 HAREZM / KIPÇAK TÜRKÇESİ 2+1 5 Zorunlu
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-II 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-II 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-2 2+0 2 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-2 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 212 TÜRKMEN TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 214 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 216 GAGAVUZ TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 218 AZERBAYCAN HALK EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 222 ÖZBEK TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 224 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 226 ÖZBEK HALK EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 232 KAZAK TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 234 KIRGIZ TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 236 TATAR TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 238 BAŞKURT TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 240 KAZAK HALK EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 242 ALTAY TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 244 SAHA TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 246 TUVA TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+03,5Seçmeli
CTL 248 HAKAS TÜRKÇESİ GRAMERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 252 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ METİN AKTARMA I 2+03,5Seçmeli
CTL 254 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ 2+03,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+02Seçmeli
COG 276 HARİTA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+02Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+02Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+02Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+02Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+02Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+02Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+02Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+02Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+02Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 218 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI - II 2+02Seçmeli
ARK 224 MİTOLOJİYE GİRİŞ - II 2+02Seçmeli
COG 262 ORTAM VE İNSAN 2+02Seçmeli
FEL 224 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 2+02Seçmeli
SOS 248 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
TAR 218 ORTA ASYA TÜRK TAR.KAY. 2+02Seçmeli
TAR 222 DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 239 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI 2+02Seçmeli
TDE 241 TÜRK DİLİNİN SORUNLARI 2+02Seçmeli
TDE 247 BATI TÜRK YAZI DİLİ İLK DÖNEM METİNLERİ 2+02Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 305 RUSÇA V 2+0 5 Zorunlu
CTL 301 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ 3+0 5,5 Zorunlu
CTL 303 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 4+0 5 Zorunlu
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-III 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-III 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-3 2+0 2 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-3 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-III
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 311 TÜRKMEN TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 313 GAGAVUZ TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 315 TÜRKMEN HALK EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 317 ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 321 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 323 ÖZBEK TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI 2+03,5Seçmeli
CTL 325 YENİ UYGUR SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 331 KIRGIZ TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 333 BAŞKURT TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 335 KIRGIZ HALK EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 341 ALTAY TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 343 SAHA TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 345 TUVA TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 347 HAKAS TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 351 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03,5Seçmeli
CTL 353 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ 2+03,5Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+02Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+02Seçmeli
COG 375 AVRASYA COĞRAFYASI 2+02Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+02Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+02Seçmeli
IDE 375 DÜNYA MİTOLOJİLERİ 2+02Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+02Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+02Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+02Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+02Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+02Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+02Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 361 TURİZM VE KALKINMA 2+02Seçmeli
FEL 329 TASAVVUF FELSEFESİ 2+02Seçmeli
FEL 349 SİYASAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ 2+02Seçmeli
TAR 319 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 333 TÜRK MİTOLOJİSİ 2+02Seçmeli
TDE 335 ESTETİK VE SANAT 2+02Seçmeli
TDE 357 HAREZM TÜRKÇESİ 2+02Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 361 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I 2+03,5Seçmeli
CTL 363 KARADENİZ HAZAR BÖLGESİ TÜRK LEHÇELERİ I 2+03,5Seçmeli
CTL 365 KIRIM TATAR TÜRKÇESİ I 2+03,5Seçmeli
CTL 367 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARI 2+03,5Seçmeli
CTL 369 ÖZBEK TÜRKÇESİ AĞIZLARI 2+03,5Seçmeli
CTL 371 KAZAK TÜRKÇESİ AĞIZLARI 2+03,5Seçmeli
CTL 373 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ SÖZ DİZİMİ 2+03,5Seçmeli
CTL 377 İRAN’DAKİ TÜRK LEHÇELERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 379 KARAY TÜRKÇESİ 2+03,5Seçmeli
CTL 381 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 2+03,5Seçmeli
CTL 383 TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 2+03,5Seçmeli
CTL 385 TÜRK DİLİ, TARİHİ VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+03,5Seçmeli
CTL 387 19 – 20. ASIRDAKİ TÜRK DÜNYASI TARİHİ 2+03,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 304 YENİ TÜRK EDEBİYATI 4+0 5 Zorunlu
CTL 306 RUSÇA VI 2+0 5 Zorunlu
CTL 302 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 3+0 5,5 Zorunlu
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-IV 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-IV 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-4 2+0 2 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-4 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-IV
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 312 AZERBAYCAN EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 314 GAGAVUZ TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03,5Seçmeli
CTL 316 TÜRKMEN KLASİK EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 322 ÖZBEK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 324 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI 2+03,5Seçmeli
CTL 332 KAZAK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 334 KIRGIZ TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03,5Seçmeli
CTL 336 TATAR EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+23,5Seçmeli
CTL 338 BAŞKURT TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03,5Seçmeli
CTL 340 ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 342 ALTAY TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03,5Seçmeli
CTL 344 TUVA TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03,5Seçmeli
CTL 346 SAHA (YAKUT) HALK EDEBİYATI 2+03,5Seçmeli
CTL 352 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03,5Seçmeli
CTL 354 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ METİN AKTARMA II 2+03,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+02Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
COG 376 YERLEŞME KÜLTÜRÜ 2+02Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+02Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+02Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+02Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+02Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+02Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+02Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+02Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+02Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 362 AFET YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
FEL 344 TARİH FELSEFESİ 2+02Seçmeli
FEL 348 EĞİTİM FELSEFESİ 2+02Seçmeli
TAR 318 ÖN ASYA KÜLTÜRÜ TARİHİ 2+02Seçmeli
TAR 338 İRAN TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 334 EDEBİYAT BİLİMİ 2+02Seçmeli
TDE 359 ESKİ TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ 2+02Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 362 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II 2+03,5Seçmeli
CTL 364 KARADENİZ HAZAR BÖLGESİ TÜRK LEHÇELERİ II 2+03,5Seçmeli
CTL 366 KIRIM TATAR TÜRKÇESİ II 2+03,5Seçmeli
CTL 368 TÜRKMEN TÜRKÇESİ AĞIZLARI 2+03,5Seçmeli
CTL 370 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ AĞIZLARI 2+03,5Seçmeli
CTL 372 KIRGIZ TÜRKÇESİ AĞIZLARI 2+03,5Seçmeli
CTL 374 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ 2+03,5Seçmeli
CTL 376 TÜRK DÜNYASINDA FİKİR HAREKETLERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 378 KARAÇAY TÜRKÇESİ 2+03,5Seçmeli
CTL 380 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER 2+03,5Seçmeli
CTL 382 TÜRK İNANÇ SİSTEMİ 2+03,5Seçmeli
CTL 384 TÜRK MİTOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 401 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SEMİNER 3+0 4,5 Zorunlu
CTL 403 BİTİRME TEZİ I 0+2 8 Zorunlu
CTL 405 RUSÇA VII 2+0 3 Zorunlu
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-V 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-V 2+0 3,5 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ FEF-5 2+0 2 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ-5 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM ALAN SEÇMELİ-V
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 411 TÜRKMEN EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 413 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03,5Seçmeli
CTL 415 GAGAVUZ EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03,5Seçmeli
CTL 421 ÖZBEK TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON