155 MATEMATİK

GENEL BİLGİLER
Matematik Bölümü, 6 Anabilim Dalından oluşmaktadır: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji. Bölümde 8 profesör, 5 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Matematik Bölümünde birinci ve ikinci örgün eğitim olmak üzere dört yıllık ikili lisans eğitimi yapılmaktadır. Araştırmaya yönelik olarak yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bölümdeki derslere ek olarak Matematik Bölümü Üniversitenin diğer bölümlerindeki Matematik derslerini yürütmektedir. Bölümümüz Erasmus programı kapsamında yurt dışındaki bazı üniversitelerle ikili anlaşmaları bulunmaktadır.

Amaçlar
Matematik Bölümü’nün temel amacı, her yönüyle Matematik’te iyi eğitilmiş mezunlar yetiştirmektir. Daha belirgin olarak, bölümün amaçları: i. Öğrencileri, seçtikleri Matematik alanında kendine güvenen biri olarak eğitmek. ii. Lisansüstü çalışmalar için yeterince donanımlı öğrenciler yetiştirmek. iii. Kendilerinden daha düşük eğitim seviyesindeki öğrencilere bilgilerini rahatlıkla aktarabilecek Matematikçiler yetiştirmek. iv. Çok az yardımla veya hiç yardım almadan problemlerin üstesinden gelmede kendine güveni geliştirme. v. Kamuda, endüstride ve ticarette kariyer için çok iyi eğitim altyapısına sahip öğrenciler yetiştirmek. vi. Bağımsız çalışabilecek Matematikçiler yetiştirmek. Nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaları ile uluslar arası standartları yakalamış, dünyanın gelişmiş üniversiteleri ile koordinasyonu sağlamış, kurumsallaşmış, vizyon sahibi saygın bir bölüm olmaktır.


Kabul Koşulları
Matematik Bölümü ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Giriş sınavından yeterli puan almış öğrencileri kabul eder.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin bu bölümden mezun olabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerden 144 kredilik ders yükünü tamamlaması gerekir.

İstihdam Olanakları
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pedagojik formasyon derslerini tamamlayan mezunlarımız eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Matematik alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrencinin bu bölümden mezun olabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerden 144 kredilik ders yükünü tamamlaması gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ALP ARSLAN KIRAÇ+90 258 296 3625 aakirac@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. MUSTAFA AŞCI+90 258 296 3525 masci@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. MURAT BEŞENK+90 258 296 3617 mbesenk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik konularının kavratılmasında teknolojik materyalleri kullanabilme becerisine sahip olur.
2Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
3Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olur.
4Matematik bilimindeki konuları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
5Güncel hayatın ve Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur.
6Matematik bilimi ile ilgili elde edilen orijinal bilgilerin yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
7Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
8Soyut düşünme yeteneğini geliştirir.
9Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
10Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izler, bilim, teknoloji ve tarih konuları hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisini kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 113 GENEL FİZİK - I 4+0 5 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
MAT 101 ANALİZ - I 4+2 6,5 Zorunlu
MAT 103 SOYUT MATEMATİK - I 2+2 3,5 Zorunlu
MAT 105 ANALİTİK GEOMETRİ - I 3+2 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+05Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+05Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 114 GENEL FİZİK - II 4+0 5 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
MAT 102 ANALİZ - II 4+2 6,5 Zorunlu
MAT 104 SOYUT MATEMATİK - II 2+2 3,5 Zorunlu
MAT 106 ANALİTİK GEOMETRİ - II 3+2 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+05Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+05Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 201 ANALİZ - III 4+2 10 Zorunlu
MAT 203 GENEL TOPOLOJİ - I 2+2 6 Zorunlu
MAT 207 LİNEER CEBİR - I 3+2 8 Zorunlu
MAT 227 DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I 3+0 6 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 111 BEDEN EĞİTİMİ I 1+23Seçmeli
GSM 111 MÜZİK I 1+23Seçmeli
GSR 111 RESİM I 1+23Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+23Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+23Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+23Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+23Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+23Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+23Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+23Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+23Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 101 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23Seçmeli
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 202 ANALİZ - IV 4+2 8 Zorunlu
MAT 208 LİNEER CEBİR - II 3+2 7 Zorunlu
MAT 204 GENEL TOPOLOJİ - II 2+2 5 Zorunlu
MAT 228 DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II 3+0 5 Zorunlu
MAT 232 MATEMATİKÇİLER İÇİN PROGRAMLAMA 2+2 5 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 112 BEDEN EĞİTİMİ II 1+23Seçmeli
GSM 112 MÜZİK II 1+23Seçmeli
GSR 112 RESİM II 1+23Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+23Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+23Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+23Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+23Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+23Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+23Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+23Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+23Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+23Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 102 UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23Seçmeli
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+03Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 353 KOMPLEKS ANALİZ - I 3+0 5,5 Zorunlu
MAT 337 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4+0 8 Zorunlu
MAT 335 DİFERANSİYEL GEOMETRİYE GİRİŞ 3+0 5,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 5,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 5,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 341 FORTRAN PROGRAMLAMA 3+05,5Seçmeli
MAT 357 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3+05,5Seçmeli
MAT 359 NÜMERİK ANALİZE GİRİŞ 3+05,5Seçmeli
MAT 361 PROJEKTİF GEOMETRİ 3+05,5Seçmeli
MAT 363 MATEMATİK ANALİZİN PRENSİPLERİ 3+05,5Seçmeli
MAT 377 GRAF TEORİ 3+05,5Seçmeli
MAT 379 PARAMETREYE BAĞLI İNTEGRALLER 3+05,5Seçmeli
MAT 461 FİBONACCİ, LUCAS SAYILARI VE UYGULAMALARI 3+05,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 354 KOMPLEKS ANALİZ - II 3+0 6 Zorunlu
MAT 336 REEL ANALİZ 3+0 6 Zorunlu
MAT 338 SAYILAR TEORİSİ 3+0 6 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 340 AYRIK MATEMATİK 3+06Seçmeli
MAT 342 C++ PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
MAT 358 FARK DENKLEMLERİ VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
MAT 360 LİNEER UZAYLAR 3+06Seçmeli
MAT 362 DİFERANSİYEL GEOMETRİ 3+06Seçmeli
MAT 374 AYRIK GRUPLAR 3+06Seçmeli
MAT 456 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ 3+06Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 411 BİTİRME TEZİ - I 0+2 2 Zorunlu
MAT 433 SOYUT CEBİR 4+0 8 Zorunlu
MAT 430 FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞ 4+0 8 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+04Seçmeli
COG 275 POPÜLER COĞRAFYA 2+04Seçmeli
CTL 275 TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARI 2+04Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+04Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+04Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+04Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+04Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+04Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+04Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+04Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+04Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+04Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+04Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+04Seçmeli
COG 375 AVRASYA COĞRAFYASI 2+04Seçmeli
CTL 375 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER 2+04Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+04Seçmeli
FEL 375 YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİ 2+04Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+04Seçmeli
IDE 375 DÜNYA MİTOLOJİLERİ 2+04Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+04Seçmeli
OTO 115 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+04Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+04Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+04Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+04Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+04Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+04Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+04Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+04Seçmeli
COG 475 TÜRKİYE COĞRAFYASI 2+04Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+04Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+04Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+04Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+04Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+04Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+04Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+04Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+04Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+04Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+04Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 412 BİTİRME TEZİ - II 0+2 1,5 Zorunlu
MAT 414 SEMİNER 0+2 1,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 5,5 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 5,5 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 5,5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+03,5Seçmeli
COG 276 HARİTA OKUR YAZARLIĞI 2+03,5Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+03,5Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+03,5Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+03,5Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03,5Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+03,5Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+03,5Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+03,5Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+03,5Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+03,5Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+03,5Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+03,5Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+03,5Seçmeli
COG 376 YERLEŞME KÜLTÜRÜ 2+03,5Seçmeli
CTL 388 TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİ 2+03,5Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+03,5Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+03,5Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+03,5Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+03,5Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+03,5Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+03,5Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+03,5Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+03,5Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+03,5Seçmeli
COG 476 JEOPOLİTİK 2+03,5Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+03,5Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+03,5Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+03,5Seçmeli
IDE 476 EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARI 2+03,5Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+03,5Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+03,5Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+03,5Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+03,5Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+03,5Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 441 IRAKSAK SERİLER TEORİSİ 3+05,5Seçmeli
MAT 443 İLERİ ANALİZ 3+05,5Seçmeli
MAT 451 TEKNİK İNGİLİZCE 3+05,5Seçmeli
MAT 455 MATLAB PROGRAMLAMA 3+05,5Seçmeli
MAT 457 İLERİ SAYILAR TEORİSİ 3+05,5Seçmeli
MAT 459 HAREKET GEOMETRİSİ 3+05,5Seçmeli
MAT 471 FOURIER ANALİZİ 3+05,5Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 442 ÖLÇÜM VE İNTEGRASYON 3+05,5Seçmeli
MAT 452 FRAKTAL GEOMETRİ 3+05,5Seçmeli
MAT 458 İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER 3+05,5Seçmeli
MAT 460 ZAMAN SKALASINDA ANALİZE GİRİŞ 3+05,5Seçmeli
MAT 462 FONKSİYONEL ANALİZ 3+05,5Seçmeli
MAT 464 HALKALAR VE MODÜLLER TEORİSİ 3+05,5Seçmeli
MAT 466 UYGULAMALI GEOMETRİ 3+05,5Seçmeli
MAT 468 GRUP TEORİSİ 3+05,5Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ANALİTİK GEOMETRİ - IZ **   *** 
ANALİTİK GEOMETRİ - IIZ **   *** 
ANALİZ - IZ *     *  
ANALİZ - IIZ *     ** 
ANALİZ - IIIZ **  * ** 
ANALİZ - IVZ **  * ** 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ **  * ** 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ **  * ** 
BİTİRME TEZİ - IZ ***   ** 
BİTİRME TEZİ - IIZ********* 
DİFERANSİYEL DENKLEMLER - IZ *    * * 
DİFERANSİYEL DENKLEMLER - IIZ *    * * 
DİFERANSİYEL GEOMETRİYE GİRİŞZ* **  *** 
FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞZ **  **** 
GENEL FİZİK - IZ *   ** * 
GENEL FİZİK - IIZ *   ** * 
GENEL TOPOLOJİ - IZ **  * ** 
GENEL TOPOLOJİ - IIZ **  * ** 
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERZ **** *** 
KOMPLEKS ANALİZ - IZ **   *** 
KOMPLEKS ANALİZ - IIZ **  **** 
LİNEER CEBİR - IZ **  *    
LİNEER CEBİR - IIZ **  *    
MATEMATİKÇİLER İÇİN PROGRAMLAMAZ*** * * * 
REEL ANALİZZ **  * ** 
SAYILAR TEORİSİZ **       
SEMİNERZ**** **** 
SOYUT CEBİRZ **    *  
SOYUT MATEMATİK - IZ *   *  * 
SOYUT MATEMATİK - IIZ *   *    
TÜRK DİLİ - IZ   * * *  
TÜRK DİLİ - IIZ  *  *  * 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİS     *    
AİLE VE TOPLUMS       ***
AKADEMİK TÜRKÇE - IS    **    
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS          
ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELERS  ****** 
ALMAN KÜLTÜR TARİHİS** ******
ALMANCA - IS   ***    
ALMANCA - IIS   ***    
ANADOLU EL SANATLARIS     *   *
ANADOLU TÜRK SANATIS   * *   *
ANADOLU UYGARLIKLARIS        **
ANADOLU'DA BİZANS SANATIS***       
ANTİK MİTOLOJİS****      
ARKEOLOJİ DÜNYASIS* * **    
ATLETİZMS***       
AVRASYA COĞRAFYASIS********* 
AYRIK GRUPLARS ** ***** 
AYRIK MATEMATİKS    * *** 
BEDEN EĞİTİMİ IS  *  *    
BEDEN EĞİTİMİ IIS       ** 
BİLİM VE FELSEFES* *  *  * 
BİREYSEL ÇALGIS    *     
BOYA VE BOYAR MADDELERS    *    *
C++ PROGRAMLAMAS*   * *   
CANLILAR ARASI İLETİŞİMS*********
ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİS ***      
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASIS* *       
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYAS * **
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IS * *      
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IIS*** * *   
DEMOKRASİ VE SİYASETS    *   
DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYES *       
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİS********* 
DİFERANSİYEL GEOMETRİS*****  ** 
DİLBİLİM AKIMLARIS   * *****
DOĞA VE ÇEVRES**** **  
DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜS    *   **
DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELERS       *  
DÜNYA MİTOLOJİLERİS          
EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARIS***  ** * 
EDEBİYAT VE MİTOLOJİS       ***
EGE UYGARLIKLARIS **       
ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARIS  *      *
ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİS     *   
ETİK VE MESLEK ETİKLERİS** ** ***
EVCİL HAYVANLARS     **  *
FARK DENKLEMLERİ VE UYGULAMALARIS **  **** 
FİBONACCİ, LUCAS SAYILARI VE UYGULAMALARIS **  * ** 
FİZİK VE TEKNOLOJİS***       
FİZİKTE TEMEL KAVRAMLARS         *
FONKSİYONEL ANALİZS **  * ** 
FORTRAN PROGRAMLAMAS* *   * * 
FOTORAFÇILIKS* **      
FOURIER ANALİZİS**********
FRAKTAL GEOMETRİS **   *** 
FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞS       *  
FRANSIZCA - IS   ***    
FRANSIZCA - IIS   ***    
GELİŞİM PSİKOLOJİSİS**  **    
GENEL FELSEFES     **   
GENEL SOSYOLOJİS      *  *
GRAF TEORİS ** ***** 
GRUP TEORİSİS **  *  * 
GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİS**********
GÜNDELİK HAYATIN TARİHİS       ***
HALKALAR VE MODÜLLER TEORİSİS *   *    
HAREKET GEOMETRİSİS***** **  
HARİTA OKUR YAZARLIĞIS** * ** * 
HAYATIMIZDAKİ KİMYAS* **      
HÜCRE VE YAŞAMS**** **   
IRAKSAK SERİLER TEORİSİS **  * ** 
IŞIĞIN DOĞASIS  *      *
İLERİ ANALİZS **  * ** 
İLERİ SAYILAR TEORİSİS **  *    
İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİS** *      
İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞS       ***
İNGİLİZCE - IS  ** *    
İNGİLİZCE - IIS  ** *    
İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİS     * ***
İNSAN HAKLARI TARİHİS        * 
İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERS **  **** 
İSLAM SANATINDA RESİMS     *    
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİS          
JEOPOLİTİKS*** ******
JİMNASTİKS ***      
KİMYA TARİHİS *    * **
KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAMS         *
KİŞİLİK PSİKOLOJİSİS       **
KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATAS**       
KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ)S     *    
KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)S     * *  
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRASS
LİNEER UZAYLARS **  * ** 
MATEMATİK ANALİZİN PRENSİPLERİS **  * ** 
MATLAB PROGRAMLAMAS* * * * * 
MİMAR SİNAN VE ESERLERİS* ** *    
MÜZİK IS    *     
MÜZİK IIS  **  *   
NÜMERİK ANALİZE GİRİŞS ** * * * 
OLASILIK VE İSTATİSTİKS **  * ** 
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİS * *  *   
OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİS **      
OSMANLILAR VE AVRUPAS* *       
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİS* * * *   
ÖLÇÜM VE İNTEGRASYONS **  * ** 
PARAMETREYE BAĞLI İNTEGRALLERS ** ***** 
POPÜLER BİYOLOJİS****     
POPÜLER COĞRAFYAS****** **
POPÜLER KİMYAS *  *   **
PROJEKTİF GEOMETRİS** *   *  
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IS**** * **
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IIS    *** **
PSİKOLOJİYE GİRİŞ IS *   *    
PSİKOLOJİYE GİRİŞ IIS *   *    
RESİM IS         
RESİM IIS****      
SAĞLIK FİZİĞİS     *   *
SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZMS **  *****
SOSYAL PSİKOLOJİS ** *    *
ŞİFALI BİTKİLERS***     * 
TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARIS********  
TEKNİK İNGİLİZCES  *       
TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMIS    ***  *
TENİSS****      
TOPLUM VE BİLİMS     * *  
TOPLUM VE KÜLTÜRS       
TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARIS         *
TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLERS *** ***  
TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİS**** **** 
TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASIS     *  * 
TÜRKİYE COĞRAFYASIS ******** 
UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMIS* * *** *
UYGULAMALI GEOMETRİS*** * *** 
VOLEYBOLS***       
YARATICI DRAMAS****      
YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİS     * ** 
YERLEŞME KÜLTÜRÜS**********
YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİS          
YÜZMES* *       
ZAMAN SKALASINDA ANALİZE GİRİŞS **  * ** 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU