166 SOSYOLOJİ (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Sosyoloji Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile öğrencilere temelde sosyolojik bakış açısı veya sosyolojik düşünme biçimini kazandırmayı; insan davranışlarının sosyolojik yorumları hakkında neyin belirgin olduğunu, toplumsal olayları kavrama ve toplumsal olaylara karşı eleştirel bir bakış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyolojik bir bakış geliştirme yönünde gerekli kuramsal temeller, araştırma yöntem ve teknikleri verilmekle birlikte bu bakış açısı çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sosyal olayları değerlendirebilecek özgün bir perspektif kazandırılmaktadır. Giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede öğrencinin kendisini farklı alanlarda da yetiştirebileceği derslere de yer verilmekte; bu alanlara ilişkin kültürel bir birikim sağlanmaktadır. Müfredat programı içinde yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine özgü çalışma alanları belirlemeleri amaçlanmaktadır. Bölümün mezunları, öğretmenlik, akademisyenlik, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler alanlarında sosyolog, dershanelerde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile felsefe grubu öğretmenliği, gazetecilik, kamuoyu araştırma şirketleri, devlet istatistik enstitüsünde uzmanlık, reklam sektöründe metin yazarlığı, televizyon vb. gibi özel ve kamu sektöründe kariyer yapma imkanı bulabilmektedirler.

Amaçlar
Bölümün dört temel amacı bulunmaktadır: 1. Lisans ve lisansüstü programlarını kapsayacak şekilde sosyoloji dair yoğun bir eğitim sunmak. 2. Sosyolojinin temel çalışma alanlarında alan araştırmaları ve projeler yapmak 3. Sosyolojinin yanı sıra bölüm derslerini destekleyecek şekilde öğrencilere psikoloji, antropoloji ve felsefe dersleri vererek, bütüncül bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak 4. Bölüm öğrencilerinin yaşadıkları toplum ve kültüre dair anlam dünyalarını geliştirmek
Bölümün temel hedefi bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması ve sosyoloji programına yerleştirilmiş olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 16 kredi psikoloji, 16 kredi felsefe ve 8 kredi mantık dersi dahil olmak üzere toplam 160 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümün mezunları, öğretmenlik, akademisyenlik, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler alanlarında sosyolog, dershanelerde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile felsefe grubu öğretmenliği, gazetecilik, kamuoyu araştırma şirketleri, devlet istatistik enstitüsünde uzmanlık, reklam sektöründe metin yazarlığı, televizyon vb. gibi özel ve kamu sektöründe kariyer yapma imkanı bulabilmektedirler

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sosyoloji alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 16 kredi psikoloji, 16 kredi felsefe ve 8 kredi mantık dersi dahil olmak üzere toplam 160 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN ERDOĞAN+90 258 296 3685 terdogan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. GÜNEY ÇEĞİN+90 258 296 3686 gcegin@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi MUSTAFA GÜLTEKİN+90 258 296 3885 mgultekin@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sosyolojinin temel kavram ve olguları hakkında bilgi sahibi olmak
2Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri somut olaylar ile ilişkilendirmek
3Sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak
4Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisini kavramak ve aralarındaki farklılıkları bilmek ve değerlendirmek
5Klasik ve çağdaş sosyolojik teorileri bilmek ve aralarındaki tarihsel bağıntıyı kavramak
6Sosyolojik bir konu ya da sorunun analizinde uygun sosyolojik teori ve yaklaşımları kullanma becerisini kazanmak
7 Sosyolojik bir araştırmada niceliksel ve niteliksel yöntem ve teknikleri kullanmak
8Araştırma verilerini ilgili analiz veri programlarına girmek, uygun istatistiksel teknikleri kullanmak, verileri analiz etmek ve yorumlama becerisi kazanmak
9Bilimsel bir araştırma projesini hazırlamak ve uygulama becerisine sahip olmak
10Sosyal aktörler, kurumlar ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramak ve bununla ilgili teorik tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
11Güncel sosyolojik gelişmeleri kavrayabilme becerisini kendi çalışmalarında ortaya koymak ve bununla ilgili görsel, yazılı ve sözlü sunum becerisine sahip olmak
12Farklı toplumsal yapılar ve kültürler arasındaki ilişkileri kavramak ve bununla ilgili çok yönlü-eleştirel düşünebilme becerisini kazanmak
13Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olmak
14 Felsefe grubu öğretmenliği için gerekli formasyonu kazanmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
SOS 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - I 3+0 6 Zorunlu
SOS 125 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
SOS 111 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0 4,5 Zorunlu
SOS 127 HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ 3+0 4,5 Zorunlu
SOS 131 BİLİM TARİHİ 3+0 4,5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+02,5Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+02,5Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
SOS 102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - II 3+0 6 Zorunlu
SOS 126 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0 4,5 Zorunlu
SOS 128 İNSAN HAKLARI 3+0 4,5 Zorunlu
SOS 130 EKONOMİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 3+0 4,5 Zorunlu
SOS 132 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+02,5Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+02,5Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 241 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ - I 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 203 TÜRKİYE`NİN TOPLUMSAL YAPISI - I 3+0 6 Zorunlu
SOS 243 SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ 3+0 5,5 Zorunlu
SOS 245 DEMOKRASİ VE SİYASAL KÜLTÜR 3+0 5,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+01,5Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+01,5Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+01,5Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+01,5Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+01,5Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+01,5Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+01,5Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+01,5Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+01,5Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+01,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 229 TEMEL SOSYOLOJİ ESERLERİ 2+03,5Seçmeli
SOS 239 TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM 2+03,5Seçmeli
SOS 247 BİLGİ SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 249 GÖÇ SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 251 GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 253 YÖNETİMDE HALKLA İLİŞKİLER 2+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 111 BEDEN EĞİTİMİ I 1+21,5Seçmeli
GSM 111 MÜZİK I 1+21,5Seçmeli
GSR 111 RESİM I 1+21,5Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+21,5Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+21,5Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+21,5Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+21,5Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+21,5Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+21,5Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+21,5Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+21,5Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+21,5Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+21,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 101 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23Seçmeli
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 242 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ-II 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 204 TÜRKİYE`NİN TOPLUMSAL YAPISI - II 3+0 6 Zorunlu
SOS 240 SOSYOLOJİDE NİTEL VE NİCEL YÖNTEMLER 3+0 5,5 Zorunlu
SOS 244 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3+0 5,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+01,5Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+01,5Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+01,5Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+01,5Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+01,5Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+01,5Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+01,5Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+01,5Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+01,5Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+01,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 226 SOSYOLOJİDE METİN TARTIŞMALARI 2+03,5Seçmeli
SOS 228 DİN SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 246 KÜRESELLEŞME, MODERNLEŞME VE TÜRKİYE 2+03,5Seçmeli
SOS 248 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 412 TÜRKİYE`DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ 2+03,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 112 BEDEN EĞİTİMİ II 1+21,5Seçmeli
GSM 112 MÜZİK II 1+21,5Seçmeli
GSR 112 RESİM II 1+21,5Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+21,5Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+21,5Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+21,5Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+21,5Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+21,5Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+21,5Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+21,5Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+21,5Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+21,5Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+21,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 102 UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+23Seçmeli
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+03Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 106 KLASİK MANTIK 4+0 6,5 Zorunlu
SOS 343 TÜRK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ-I 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 345 ENDÜSTRİ VE ENFORMASYON SOSYOLOJİSİ 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 347 TOPLUMSAL SINIF ANALİZLERİ 3+0 6 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 1,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+01,5Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+01,5Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+01,5Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+01,5Seçmeli
FEL 375 YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİ 2+01,5Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+01,5Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+01,5Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+01,5Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+01,5Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+01,5Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+01,5Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+01,5Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+01,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 216 MODERN MANTIK 4+0 6,5 Zorunlu
SOS 346 MEDYA KÜLTÜR TOPLUM 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 344 TÜRK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ-II 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 348 GELİŞME SOSYOLOJİSİ 3+0 6 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 1,5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+01,5Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+01,5Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+01,5Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+01,5Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+01,5Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+01,5Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+01,5Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+01,5Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+01,5Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+01,5Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+01,5Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+01,5Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 403 KENT SOSYOLOJİSİ 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 451 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ - I 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 467 BİTİRME ÇALIŞMASI - I 0+2 5,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+01,5Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+01,5Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+03Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+01,5Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+01,5Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+01,5Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+01,5Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+01,5Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+01,5Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+01,5Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+01,5Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+01,5Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+01,5Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 348 EĞİTİM FELSEFESİ 2+01,5Seçmeli
FEL 451 KÜLTÜR FELSEFESİNE GİRİŞ 2+01,5Seçmeli
FEL 453 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ 2+01,5Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 445 BEDEN SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 453 TOPLUMSAL YAPI DÖNÜŞÜMLERİ 2+03,5Seçmeli
SOS 457 SOSYAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 459 AYDIN KİMLİĞİ VE TÜRKİYE 2+03,5Seçmeli
SOS 461 OSMANLI TOPLUMUNDA YAPI VE DEĞİŞME 2+03,5Seçmeli
SOS 463 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK VE SPSS 2+03,5Seçmeli
SOS 465 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK 2+03,5Seçmeli
SOS 469 TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARI 2+03,5Seçmeli
SOS 471 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 473 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 406 SUÇ SOSYOLOJİSİ 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 452 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ - II 3+0 6,5 Zorunlu
SOS 468 BİTİRME ÇALIŞMASI - II 0+2 5,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+01,5Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+01,5Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+01,5Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+01,5Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+01,5Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+01,5Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+01,5Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+01,5Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+01,5Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+01,5Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+01,5Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+01,5Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 349 SİYASAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ 2+01,5Seçmeli
FEL 460 AYDINLANMA FELSEFESİ PROBLEMLERİ 2+01,5Seçmeli
FEL 462 SİYASET FELSEFESİ PROBLEMLERİ 2+01,5Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 438 İDEOLOJİLER VE SÖYLEM ANALİZİ 2+03,5Seçmeli
SOS 440 SANAT SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 442 AZGELİŞMİŞLİK SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 454 KÜRESELLEŞME, ÇEVRE VE EKOLOJİ 2+03,5Seçmeli
SOS 456 SOSYOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR 2+03,5Seçmeli
SOS 458 EMEĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE KÜRESELLEŞME 2+03,5Seçmeli
SOS 460 TARİHSEL SOSYOLOJİ 2+03,5Seçmeli
SOS 462 TÜRKİYE TARİHİNDE EKONOMİ VE SİYASET 2+03,5Seçmeli
SOS 464 KADIN ÇALIŞMALARI 2+03,5Seçmeli
SOS 470 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+03,5Seçmeli
SOS 472 MESLEKİ İNGİLİZCE 2+03,5Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ ** ********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ * * *
BİLİM TARİHİZ** *  * *   * 
BİTİRME ÇALIŞMASI - IZ*  *          
BİTİRME ÇALIŞMASI - IIZ** **         
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ - IZ *  **        
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ - IIZ *  **    *   
DEMOKRASİ VE SİYASAL KÜLTÜRZ**       **** 
EKONOMİDE TEMEL YAKLAŞIMLARZ**       **** 
ENDÜSTRİ VE ENFORMASYON SOSYOLOJİSİZ* ***    **   
GELİŞME SOSYOLOJİSİZ**  **   * ** 
HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞZ* *      ** * 
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİZ**       **** 
İNSAN HAKLARIZ**  ***  *    
KENT SOSYOLOJİSİZ**       **** 
KLASİK MANTIKZ****      *
KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ - IZ**  **   **** 
KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ-IIZ**  **   **** 
KURUMLAR SOSYOLOJİSİZ         ***  
MEDYA KÜLTÜR TOPLUMZ     *   ***  
MODERN MANTIKZ  **         *
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİZ**  **   **** 
SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞZ**            
SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİZ** * *  ***** 
SOSYOLOJİDE NİTEL VE NİCEL YÖNTEMLERZ * *  * ** ** 
SOSYOLOJİYE GİRİŞ - IZ ** **   ***  
SOSYOLOJİYE GİRİŞ - IIZ** ***   * *  
SUÇ SOSYOLOJİSİZ******   **** 
TOPLUMSAL SINIF ANALİZLERİZ** * *   ***  
TÜRK DİLİ - IZ****** * **
TÜRK DİLİ - IIZ* *** *** * *
TÜRK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ-IZ******   **** 
TÜRK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ-IIZ******   **** 
TÜRKİYE`NİN TOPLUMSAL YAPISI - IZ** ***     *  
TÜRKİYE`NİN TOPLUMSAL YAPISI - IIZ**  ***  *    
YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ ** **   **   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİS******       
AKADEMİK TÜRKÇE - IS              
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS              
ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELERS              
ALMAN KÜLTÜR TARİHİS              
ALMANCA - IS******* *** **
ALMANCA - IIS****** *
ANADOLU EL SANATLARIS****         
ANADOLU TÜRK SANATIS*****        
ANADOLU UYGARLIKLARIS*** *         
ANADOLU'DA BİZANS SANATIS**************
ANTİK MİTOLOJİS******       
ARKEOLOJİ DÜNYASIS******
ATLETİZMS ****         
AYDIN KİMLİĞİ VE TÜRKİYES*** **   **** 
AYDINLANMA FELSEFESİ PROBLEMLERİS              
AZGELİŞMİŞLİK SOSYOLOJİSİS* ****   ***  
BEDEN EĞİTİMİ IS*           
BEDEN EĞİTİMİ IIS** *         
BEDEN SOSYOLOJİSİS******  ******
BİLGİ SOSYOLOJİSİS**  **  ****  
BİLİM VE FELSEFES*******     
BİREYSEL ÇALGIS******        
BOYA VE BOYAR MADDELERS***          
CANLILAR ARASI İLETİŞİMS *** ****  * 
ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİS*******    *  
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASIS****** *    
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYAS ** *       
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IS***          *
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IIS**************
DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİS * *   ***** 
DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYES**************
DİLBİLİM AKIMLARIS ****         
DİN SOSYOLOJİSİS**  **   **** 
DOĞA VE ÇEVRES ******