164 FELSEFE (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Felsefe programı sistematik felsefe ve felsefe tarihi ağırlıklı olmak üzere, iki açıdan felsefe eğitimi vermektedir. Felsefe tarihinin farklı dönemleri ve felsefenin problemleri ayrı dersler olarak yer almaktadır. Öğrencilerimiz felsefe tarihindeki farklı fikirleri, felsefi tartışmaları sistematik ve tarihsel olarak da öğrenebilmektedir. Ayrıca programımızda, 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi okutulmaktadır.

Amaçlar
İnsanlığın bilim ve bilgi mirasını, bu mirasın gelişim, değişim ve dönüşümlerini kavrayan, felsefe tarihi boyunca yapılan varlık, bilgi, bilim, etik ve estetik tartışmaları bilen, bunlar ışığında özgürce düşünebilen ve eleştirel bakabilen, sorunlara felsefi çözümler üretebilen, ülkesinin ve insanlığın düşünce hayatına katkıda bulunabilen, sorumluluk sahibi entelektüel bireyler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
ÖSYM’nin yaptığı merkezi sınav sonucundaki tercihlerine göre Felsefe Bölümü’ne girmeye hak kazanan öğrenciler kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
240 AKTS ders alıp başarılı olmak. 4 üzerinden en az 2.30 Akademik ortalamaya sahip olmak.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz ilgili sınavları (KPSS) başarmak koşuluyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu öğretmeni olabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz alan ayırımı gözetmeden lisans mezunu istihdam eden kamu kurumlarında da çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra, özel öğretim kurumlarında (dersaneler) da öğretmenlik yapabilmektedir. Girişimci ruha sahip olan öğrencilerimiz öğrenimleri boyunca çeşitli kurslara giderek becerilerini ve donanımlarını artırdıkları takdirde, iyi bir girişimci de olabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Felsefe alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
240 AKTS ders alıp başarılı olmak. 4 üzerinden en az 2.30 Akademik ortalamaya sahip olmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MİLAY KÖKTÜRK+90 258 296 3691 mkokturk@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ALPER BİLGEHAN YARDIMCI+90 258 296 3577 alperyardimci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İlkçağ, Ortaçağ (Batı ve Türk-İslam), Yeniçağ, Yakınçağ felsefelerinin ve çağdaş felsefenin genel karakteristiklerini karşılaştırabilme
2Felsefe tarihinde öne çıkan filozofları, felsefenin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel felsefi kavramları açıklayabilme.
3İnsanlığın düşünsel gelişim sürecini ve felsefi düşüncenin farklı dönemlerini yorumlayabilme
4Varlık, bilgi ve değer felsefesinde tartışılan düşünceleri ve dile getirilen problemleri listeleyebilme
5Felsefenin çağımızdaki problem alanlarını ortaya koyup bu problemlerin ideolojik ve felsefi çözümlenişlerinin farkını ortaya koyabilme
6Güncel yaşamdaki yahut herhangi bir metindeki felsefi problemler ve kavramlarla ilgili görüşlerini topluluk içinde ifade edebilme
7Toplumsal ortamdaki sorunları eleştirel olarak değerlendirip sorunlara felsefi perspektiften çözümler önerebilme
8Felsefe alanında tarihsel veya sistematik nitelikli bir makale veya tez hazırlayabilme
9Araştırmalarını yahut felsefi düşüncelerini ifade ederken felsefi kavramları ve kendi dilinin ifade imkânlarını kullanabilme
10Mesleki, ahlaki ve düşünsel sorumluluk duygusuyla, edindiği bilgi ve deneyimleri meslektaşlarına ve topluma aktarabilme becerisine sahip olma.
11Felsefenin bir insanlık mirası olduğu bilinciyle yaşam boyu öğrenmeye açık, diğer bireylerle hoşgörülü ilişki kurmaya hazır bir tutum sergileyebilme
12Türk kültür tarihinin dönemlerini ve bu dönemlerde ortaya konan eserleri felsefi perspektiften inceleyebilecek bir yöntem düşüncesi ortaya koyma
13Alanında edindiği bilgileri ve felsefi metinlerdeki çözümlemeleri eleştirel perspektiften yorumlayabilme.
14Alanı ile ilgili bir etkinliği planlayıp yürütebilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 117 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - I 2+0 3 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
FEL 125 SOKRATES ÖNCESİ FELSEFE TARİHİ 4+0 5 Zorunlu
FEL 131 FELSEFEYE GİRİŞ 4+0 5 Zorunlu
FEL 133 FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 4 Zorunlu
FEL 135 FELSEFİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ 2+0 3 Zorunlu
FEL 137 İSLAM ÖNCESİ TÜRK DÜŞÜNCESİ 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF 1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+03Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+03Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 118 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - II 2+0 3 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
FEL 106 KLASİK MANTIK 4+0 5 Zorunlu
FEL 124 SOKRATES SONRASI FELSEFE TARİHİ 4+0 5 Zorunlu
FEL 126 FELSEFE DİSİPLİNLERİ 3+0 4 Zorunlu
FEL 128 BİLİM TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
FEL 130 İSLAM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİ 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF 2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+03Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+03Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 207 BİLGİ TEORİSİ 4+0 7 Zorunlu
FEL 219 İSLAM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI 2+0 4 Zorunlu
FEL 235 ORTAÇAĞ FELSEFESİ 4+0 7 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+03Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+03Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+03Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+03Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+03Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+03Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+03Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+03Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 221 DOĞA FELSEFESİ VE METAFİZİK 2+03Seçmeli
FEL 229 OSMANLICA FELSEFE METİNLERİ - I 2+03Seçmeli
FEL 231 ESKİ YUNANCA FELSEFE METİNLER - I 2+03Seçmeli
FEL 239 RÖNESANS FELSEFESİ PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
FEL 241 PLATON 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 208 VARLIK FELSEFESİ 4+0 7 Zorunlu
FEL 216 MODERN MANTIK 4+0 7 Zorunlu
FEL 238 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+03Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+03Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+03Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+03Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+03Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+03Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+03Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 220 İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
FEL 224 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 2+03Seçmeli
FEL 232 OSMANLICA FELSEFE METİNLERİ-II 2+03Seçmeli
FEL 234 ESKİ YUNANCA FELSEFE METİNLERİ-II 2+03Seçmeli
FEL 240 ARİSTOTELES 2+03Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 343 18. YÜZYIL FELSEFESİ 3+0 7 Zorunlu
FEL 345 AHLAK FELSEFESİ 4+0 7,5 Zorunlu
FEL 347 İSLAM FELSEFESİ I 3+0 6,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+03Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+03Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+03Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+03Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+03Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 329 TASAVVUF FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 339 MODERN EPİSTEMOLOJİ 2+03Seçmeli
FEL 349 SİYASAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ 2+03Seçmeli
FEL 351 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 353 KANT 2+03Seçmeli
FEL 355 YURTTAŞLIK KURAMLARI 2+03Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 336 19. YÜZYIL FELSEFESİ 3+0 6,5 Zorunlu
FEL 338 BİLİM FELSEFESİ 3+0 6,5 Zorunlu
FEL 340 İSLAM FELSEFESİ II 3+0 6,5 Zorunlu
FEL 342 FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA TEKNİKLERİ 1+0 1,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+03Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+03Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+03Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+03Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+03Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+03Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 326 AYDINLANMA SONRASI FELSEFE PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
FEL 334 ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ 2+03Seçmeli
FEL 344 TARİH FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 346 HEGEL 2+03Seçmeli
FEL 348 EĞİTİM FELSEFESİ 2+03Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 411 BİTİRME TEZİ - I 0+2 3 Zorunlu
FEL 443 20. YÜZYIL FELSEFESİ 3+0 6 Zorunlu
FEL 445 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ 3+0 6 Zorunlu
FEL 447 SANAT FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+03Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+03Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+03Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+03Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+03Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+03Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+03Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 419 KÜLTÜR FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 425 DİN FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 431 TANZİMAT SONRASI FELSEFE HAREKETLERİ 2+03Seçmeli
FEL 441 ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ KURAMLARI 2+03Seçmeli
FEL 449 HEİDEGGER 2+03Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 414 BİTİRME TEZİ - II 0+2 3 Zorunlu
FEL 448 ÇAĞDAŞ FELSEFE 3+0 6 Zorunlu
FEL 450 CUMHURİYET DÖNEMİNDE FELSEFE 3+0 6 Zorunlu
FEL 452 DEVLET VE TOPLUM FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+03Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+03Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+03Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+03Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+03Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+03Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+03Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+03Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 428 DİL FELSEFESİ VE HERMENEUTİK 2+03Seçmeli
FEL 444 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 454 SİYASET FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 456 HUKUK FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 458 RUSSELL 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
17. YÜZYIL FELSEFESİZ**** ********
18. YÜZYIL FELSEFESİZ********** ***
19. YÜZYIL FELSEFESİZ**** ***** **
20. YÜZYIL FELSEFESİZ * ****     
AHLAK FELSEFESİZ******        
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ  * * ** * * *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ *** **** *
BİLGİ TEORİSİZ ***  *******
BİLİM FELSEFESİZ ******  *  
BİLİM TARİHİZ******** ***
BİTİRME TEZİ - IZ **  ***    **
BİTİRME TEZİ - IIZ ********* **
CUMHURİYET DÖNEMİNDE FELSEFEZ  * *** ***** 
ÇAĞDAŞ FELSEFEZ* * * *     * 
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİZ  * ***** ***
DEVLET VE TOPLUM FELSEFESİZ**** ***** **
FELSEFE DİSİPLİNLERİZ**** *********
FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARIZ **  * **     
FELSEFEYE GİRİŞZ**************
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİZ**** *******  
FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA TEKNİKLERİZ    ****  * **
İSLAM FELSEFESİ IZ********** **
İSLAM FELSEFESİ IIZ***** ** *****
İSLAM FELSEFESİNİN KAYNAKLARIZ********  *   
İSLAM ÖNCESİ TÜRK DÜŞÜNCESİZ**************
İSLAM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİZ***   ********
KLASİK MANTIKZ**** ****    
MODERN MANTIKZ ***  * *** **
ORTAÇAĞ FELSEFESİZ* *** ***   
SANAT FELSEFESİZ********** **
SOKRATES ÖNCESİ FELSEFE TARİHİZ* **      * * 
SOKRATES SONRASI FELSEFE TARİHİZ**** *   * **
SOSYOLOJİYE GİRİŞ - IZ**** ***    * 
SOSYOLOJİYE GİRİŞ - IIZ **** ****
TÜRK DİLİ - IZ    *  **  * *
TÜRK DİLİ - IIZ    *  **  * *
VARLIK FELSEFESİZ***** * ******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİS*******   ****
AİLE VE TOPLUMS * ** *  * ** 
AKADEMİK TÜRKÇE - IS              
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS              
ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELERS              
ALMAN KÜLTÜR TARİHİS              
ALMANCA - IS   *   ***   *
ALMANCA - IIS  **          
ANADOLU EL SANATLARIS****        **
ANADOLU TÜRK SANATIS           ***
ANADOLU UYGARLIKLARIS***           
ANADOLU'DA BİZANS SANATIS       *  **  
ANTİK MİTOLOJİS***           
ARİSTOTELESS              
AYDINLANMA SONRASI FELSEFE PROBLEMLERİS******* *****
BOYA VE BOYAR MADDELERS*** ***  ** * 
CANLILAR ARASI İLETİŞİMS***** *  *** *
ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ KURAMLARIS ******** * * 
ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİS**** * **** * 
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASIS           *  
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYAS * **   
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IS*****         
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IIS***** ***     
DEMOKRASİ VE SİYASETS ** **   * * 
DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYES************* 
DİL FELSEFESİ VE HERMENEUTİKS**********   *
DİLBİLİM AKIMLARIS******* *  ** 
DİN FELSEFESİS****   **** **
DOĞA FELSEFESİ VE METAFİZİKS************  
DOĞA VE ÇEVRES*********     
DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜS          ****
DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELERS*** * *    * 
EDEBİYAT VE MİTOLOJİS**     **     
EGE UYGARLIKLARIS***           
EĞİTİM FELSEFESİS              
ELEŞTİREL DÜŞÜNCES *** ****  **
ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARIS****  *       
ESKİ YUNANCA FELSEFE METİNLER - IS**** **  ***  
ESKİ YUNANCA FELSEFE METİNLERİ-IIS**      *** *
ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİS***           
EVCİL HAYVANLARS        **   *
FİZİK VE TEKNOLOJİS     ***      
FİZİKTE TEMEL KAVRAMLARS***           
FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞS****** *     
FRANSIZCA - IS  *    **   *
FRANSIZCA - IIS      * *     
GELİŞİM PSİKOLOJİSİS*             
GENEL SOSYOLOJİS***** *  **  *
GEOMETRİS         *    
GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİS**************
GÜNDELİK HAYATIN TARİHİS  * *     **  
HAYATIMIZDAKİ KİMYAS***           
HEGELS**** *****    
HEİDEGGERS**** **       
HUKUK FELSEFESİS************* 
HÜCRE VE YAŞAMS*****   *    
IŞIĞIN DOĞASIS         *    
İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞS        *     
İNGİLİZCE - IS       **    *
İNGİLİZCE - IIS       * *   *
İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİS**************
İNSAN HAKLARI TARİHİS  *           
İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİS ***********
İSLAM SANATINDA RESİMS***        ** 
KANTS*** ******** 
KİMYA TARİHİS* **  *  ** * 
KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAMS         *    
KİŞİLİK PSİKOLOJİSİS***   **** ** 
KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATAS ***        
KÜLTÜR FELSEFESİS************* 
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRASS******** **   
LİNEER CEBİRE GİRİŞS       ****   
MANTIK VE MATEMATİKS*       *    
MATEMATİK VE BİLGİSAYARS*** ** *    *
MİMAR SİNAN VE ESERLERİS  **    ***   
MODERN EPİSTEMOLOJİS *** *****  
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİS*             
OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİS           *  
OSMANLICA FELSEFE METİNLERİ - IS ***  ******* 
OSMANLICA FELSEFE METİNLERİ-IIS**** ********
OSMANLILAR VE AVRUPAS***  ***      
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİS********      
ÖZGÜRLÜK PROBLEMİS*****         
PLATONS              
POPÜLER BİYOLOJİS   *   **    
POPÜLER KİMYAS  *     **   *
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IS *************
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IIS*********** **
PSİKOLOJİYE GİRİŞ IS *</