170 ARKEOLOJİ (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında olmasına rağmen, Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçmiştir. 8 Mayıs 2002 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. Bölümde; Prehistorya, Önasya ve Protohistorya, Klasik Arkeoloji olmak üzere 3 Anabilim Dalı vardır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları açıktır.Öğrenim dili Türkçe'dir. Öğretim süresi ise 4 yıldır.

Amaçlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesindeki resmi birimlerde en iyi şekilde mesleğini yapacak uzman arkeologlar yetiştirmek. Gelecekte mesleki anlamda önemli başarılara ulaşabilecek genç bilim adamlarının yetişmesi için, mesleki ve bilimsel etiği kazandırmak, başta bölge arkeolojisi olmak üzere Türkiye arkeolojisinin gelişimine etkin katkılarda bulunmaktır.
Mezun ettiği uzmanlarıyla kazı, araştırma ve restorasyon alanında kendini ülke ve dünya çapında kabul ettiren, yabancı uzmanların çalışmak için tercih edeceği ve üniversitenin vitrini olacak bölüm haline getirmek.


Kabul Koşulları
ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavın EA'dan gerekli puanı almış olmak

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

İstihdam Olanakları
Programlarımızdan arkeolog unvanı ile mezun olan öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü birimleri, Enerji Bakanlığı bünyesinde yürütülen BOTAŞ gibi birimler, belediyeler, turizm büroları, İl Kültür Müdürlükleri, yerli ve yabancı Arkeolojik Kazılar ve görsel basında arkeolojik belgesellerin hazırlanması ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Arkeoloji alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. CELAL ŞİMŞEK+90 258 296 3559 csimsek@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi UMAY OĞUZHANOĞLU AKAY+90 258 296 3748 uoguzhan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ALİ OZAN+90 258 296 3502 aliozan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Arkeolojinin Temel Kavramları ve Uygulamalı alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilme
2Ülkemizin ve bölgemizin arkeolojik zenginliklerinin tanınması, bilgilendirilmesi ve kazılarak ortaya çıkarılmasına katkıda bulunabilme
3Arkeoloji bilimiyle ilişkili diğer bilim dallarının kavranması, aralarındaki ilişkilerin ortaya konulmasını sağlayabilme
4Ülkemizin arkeolojik zenginliklerinin kültürel süreci içinde algılanmasını ve bunun günümüz dünyasıyla ilişkilendirmesini değerlendirebilme
5Arkeolojik malzemeyi değerlendirme ve sonuçları yorumlama
6Arkeoloji uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri, malzeme ve araçları kullanabilme
7Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
9Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim ve teknoloji konularında gelişmeleri izlemek.
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
12Toplumun arkeoloji konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulunabilme
13Ülkemizde yer alan ve dünya kültür mirasının verileri olan kültür varlıklarını koruyabilme, gelecek kuşaklara aktarabilme ve bunları dünyaya tanıtabilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
ARK 113 ARKEOLOJİYE GİRİŞ - I 2+0 3 Zorunlu
ARK 111 ANADOLU TARİHİ COGRAFYASI - I 2+0 3 Zorunlu
ARK 105 ARKAİK DÖNEM HEYKEL SANATI - I 2+0 3 Zorunlu
ARK 103 MİTOLOJİ - I 2+0 3 Zorunlu
ARK 136 TARİHÖNCESİNDE ANADOLU I 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 111 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+02,5Seçmeli
STA 123 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - I 2+02,5Seçmeli
STA 125 GENEL SANAT TARİHİ - I 2+02,5Seçmeli
TAR 119 İLKÇAĞ TARİHİ - I 2+02,5Seçmeli
TAR 123 EGE VE YUNAN TARİHİ 2+02,5Seçmeli
TAR 249 ESKİ YUNAN TARİHİ 2+02,5Seçmeli
TAR 251 İLKÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 107 SERAMİK SANATINA GİRİŞ - I 2+02,5Seçmeli
ARK 115 ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ - I 2+02,5Seçmeli
ARK 119 HEYKEL SANATINA GİRİŞ 2+02,5Seçmeli
ARK 129 ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ I 2+02,5Seçmeli
ARK 131 ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ I 2+02,5Seçmeli
ARK 429 GREKÇE GRAMER VE SYNTAKS I 2+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+02,5Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+02,5Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+01Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
ARK 104 MİTOLOJİ - II 2+0 3 Zorunlu
ARK 106 ARKAİK DÖNEM HEYKEL SANATI - II 2+0 3 Zorunlu
ARK 112 ANADOLU TARİHİ COGRAFYASI - II 2+0 3 Zorunlu
ARK 114 ARKEOLOJİYE GİRİŞ - II 2+0 3 Zorunlu
ARK 137 TARİHÖNCESİNDE ANADOLU II 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 124 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - II 2+02,5Seçmeli
STA 126 GENEL SANAT TARİHİ - II 2+02,5Seçmeli
TAR 114 İSLAM TARİHİ - II 2+02,5Seçmeli
TAR 124 ROMA TARİHİ 2+02,5Seçmeli
TAR 220 ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASI 2+02,5Seçmeli
TAR 230 İLKÇAĞ BİLİM TARİHİ 2+02,5Seçmeli
TAR 236 ESKİÇAĞ İRAN TARİHİ 2+02,5Seçmeli
TAR 318 ÖN ASYA KÜLTÜRÜ TARİHİ 2+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 108 SERAMİK SANATINA GİRİŞ - II 2+02,5Seçmeli
ARK 116 ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ - II 2+02,5Seçmeli
ARK 130 ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ - II 2+02,5Seçmeli
ARK 132 ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ - II 2+02,5Seçmeli
ARK 432 GREKÇE GRAMER VE SYNTAKS II 2+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+02,5Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+02,5Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+01Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 120 STAJ - I 1+21Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 201 KLASİK DÖNEM HEYKEL SANATI - I 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 203 ARKAİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - I 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 231 MİMARİYE GİRİŞ 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 235 TUNÇ ÇAĞINDA ANADOLU-I 2+0 4,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli- 3 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli- 3 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli- 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 261 İKLİM VE YAŞAM 2+01,5Seçmeli
COG 323 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 2+01,5Seçmeli
CTL 263 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASININ JEOPOLİTİĞİ 2+01,5Seçmeli
CTL 455 YAZI VE TÜRK YAZI SİSTEMİ 2+01,5Seçmeli
KVK 103 ARKEOLOJİK ALANDA KORUMA OLGUSUNUN GELİŞİMİ 2+01,5Seçmeli
SOS 229 TEMEL SOSYOLOJİ ESERLERİ 2+01,5Seçmeli
STA 227 OSMANLI SANATINA GİRİŞ - I 2+01,5Seçmeli
STA 325 BİZANS SANATINA GİRİŞ - I 2+01,5Seçmeli
TAR 243 BİZANS TARİHİ 2+01,5Seçmeli
TAR 321 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI TARİHİ 2+01,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 209 GREK DİLİ VE GRAMERİ - I 2+03Seçmeli
ARK 211 TEKNİK RESİM - I 2+03Seçmeli
ARK 221 ANTİK DÖNEMDE MATERYAL VE TEKNOLOJİ 2+03Seçmeli
ARK 225 MİTOLOJİYE GİRİŞ - I 2+03Seçmeli
ARK 227 ARKEOLOJİ TERİMLERİ - I 2+03Seçmeli
ARK 251 ANTİK KENTLER I 2+03Seçmeli
ARK 319 MÜZECİLİK - I 2+03Seçmeli
ARK 331 EGE PREHİSTORYASI I 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 202 KLASİK DÖNEM HEYKEL SANATI - II 2+0 4 Zorunlu
ARK 204 ARKAİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - II 2+0 4 Zorunlu
ARK 232 ARKAİK DÖNEM MİMARİSİ 2+0 4 Zorunlu
ARK 236 TUNÇ ÇAĞINDA ANADOLU-II 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-4 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 262 ORTAM VE İNSAN 2+02Seçmeli
COG 308 KÜLTÜREL COĞRAFYA 2+02Seçmeli
CTL 264 UZAKTAKİ YAKINLARIMIZ, SİBİRYA TÜRKLERİ 2+02Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+02Seçmeli
CTL 454 TÜRK DÜNYASINDA MİZAH GELENEĞİ VE MİZAH TİPLERİ 2+02Seçmeli
KVK 204 ANTİK KENTLERDE KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA 2+02Seçmeli
OTO 115 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+02Seçmeli
SOS 226 SOSYOLOJİDE METİN TARTIŞMALARI 2+02Seçmeli
STA 228 OSMANLI SANATINA GİRİŞ - II 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 210 GREK DİLİ VE GRAMERİ - II 2+04Seçmeli
ARK 212 TEKNİK RESİM - II 2+04Seçmeli
ARK 224 MİTOLOJİYE GİRİŞ - II 2+04Seçmeli
ARK 226 ARKEOLOJİ TERİMLERİ - II 2+04Seçmeli
ARK 252 ANTİK KENTLER II 2+04Seçmeli
ARK 320 MÜZECİLİK - II 2+04Seçmeli
ARK 336 EGE PREHİSTORYASI II 2+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 220 STAJ - II 1+21Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 301 HELLENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATI - I 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 303 KLASİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - I 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 307 ANADOLU ANTİK KENTLERİ - I 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 347 KLASİK DÖNEM MİMARİSİ 2+0 4,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-5 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-5 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 101 COĞRAFYAYA GİRİŞ 2+01,5Seçmeli
COG 107 KARTOGRAFYA 2+21,5Seçmeli
COG 205 KIRSAL YERLEŞMELER COĞRAFYASI 3+01,5Seçmeli
COG 361 TURİZM VE KALKINMA 2+01,5Seçmeli
CTL 261 KIRGIZ KÜLTÜRÜ VE MANAS DESTANI 2+01,5Seçmeli
KVK 115 KORUMA VE ONARIM İLKELERİ - I 2+01,5Seçmeli
STA 327 ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - I 2+01,5Seçmeli
TAR 221 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2+01,5Seçmeli
TAR 226 ESKİ BATI TARİHİNİN KAYNAKLARI 2+01,5Seçmeli
TAR 407 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - I 2+01,5Seçmeli
TAR 425 TOPLUMSAL TARİH İNCELEMELERİ 2+01,5Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 213 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI - I 2+03Seçmeli
ARK 309 GREK DİLİ VE GRAMERİ - III 2+03Seçmeli
ARK 317 MESLEKİ BİLGİSAYAR - I 2+03Seçmeli
ARK 325 ANTİK YUNAN VE ROMADA YAŞAM - I 2+03Seçmeli
ARK 335 DEMİR ÇAĞINDA ANADOLU - I 2+03Seçmeli
ARK 351 ANTİK MİMARİ I 2+03Seçmeli
ARK 421 BİZANS ARKEOLOJİSİ - I 2+03Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 302 HELLENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATI - II 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 304 KLASİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - II 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 308 ANADOLU ANTİK KENTLERİ - II 2+0 4,5 Zorunlu
ARK 348 HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ 2+0 4,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-6 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 302 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI II 3+01,5Seçmeli
COG 362 AFET YÖNETİMİ 2+01,5Seçmeli
CTL 386 TÜRKLERLE TÜRKÇENİN GÖÇÜ VE SÜRGÜNÜ 2+01,5Seçmeli
CTL 456 ZAMAN – TAKVİM VE TÜRK DÜNYASI 2+01,5Seçmeli
KVK 116 KORUMA VE ONARIM İLKELERİ - II 2+01,5Seçmeli
STA 228 OSMANLI SANATINA GİRİŞ - II 2+01,5Seçmeli
STA 328 ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - II 2+01,5Seçmeli
TAR 228 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ 2+01,5Seçmeli
TAR 408 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - II 2+01,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 218 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI - II 2+03Seçmeli
ARK 310 GREK DİLİ VE GRAMERİ - IV 2+03Seçmeli
ARK 318 MESLEKİ BİLGİSAYAR - II 2+03Seçmeli
ARK 338 ANTİK YUNAN VE ROMADA YAŞAM - II 2+03Seçmeli
ARK 340 DEMİR ÇAĞINDA ANADOLU - II 2+03Seçmeli
ARK 352 ANTİK MİMARİ II 2+03Seçmeli
ARK 422 BİZANS ARKEOLOJİSİ - II 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 324 STAJ - III 1+21Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 401 ROMA PORTRE VE HEYKEL SANATI - I 2+0 4 Zorunlu
ARK 403 HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ - I 2+0 4 Zorunlu
ARK 407 ANTİK DÖNEM RESİM SANATI - I 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+02Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+02Seçmeli
COG 475 TÜRKİYE COĞRAFYASI 2+02Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+02Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+02Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+02Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+02Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+02Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+02Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+02Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+02Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+02Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+02Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+02Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 405 ROMA MİMARİSİ - I 2+04Seçmeli
ARK 409 ANTİK NÜMİZMATİK - I 2+04Seçmeli
ARK 417 GREKÇE METİN İNCELENMESİ - I 2+04Seçmeli
ARK 425 BİTİRME TEZİ - I 2+04Seçmeli
ARK 427 SEMİNER - I 2+04Seçmeli
ARK 477 BİZANS RESİM SANATI 2+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 402 ROMA PORTRE VE HEYKEL SANATI - II 2+0 4 Zorunlu
ARK 404 HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ - II 2+0 4 Zorunlu
ARK 408 ANTİK DÖNEM RESİM SANATI - II 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-8 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 476 DİL OLUŞUM TEORİLERİ 2+02Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+02Seçmeli
COG 476 JEOPOLİTİK 2+02Seçmeli
CTL 476 TÜRK DİLİNİN VE LEHÇELERİNİN SORUNLARI 2+02Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+02Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+02Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+02Seçmeli
IDE 476 EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARI 2+02Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+02Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+02Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+02Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+02Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+02Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+02Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 406 ROMA MİMARİSİ - II 2+04Seçmeli
ARK 410 ANTİK NÜMİZMATİK - II 2+04Seçmeli
ARK 418 GREKÇE METİN İNCELENMESİ - II 2+04Seçmeli
ARK 426 BİTİRME TEZİ - II 2+04Seçmeli
ARK 428 SEMİNER - II 2+04Seçmeli
ARK 478 BİZANS EL SANATLARI 2+04Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 430 STAJ - IV 1+21Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ANADOLU ANTİK KENTLERİ - IZ*** *********
ANADOLU ANTİK KENTLERİ - IIZ*** *********
ANADOLU TARİHİ COGRAFYASI - IZ*****  ******
ANADOLU TARİHİ COGRAFYASI - IIZ*****  ******
ANTİK DÖNEM RESİM SANATI - IZ******** * **
ANTİK DÖNEM RESİM SANATI - IIZ******* * *
ARKAİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - IZ*************
ARKAİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - IIZ*************
ARKAİK DÖNEM HEYKEL SANATI - IZ*************
ARKAİK DÖNEM HEYKEL SANATI - IIZ*************
ARKAİK DÖNEM MİMARİSİZ             
ARKEOLOJİYE GİRİŞ - IZ* ***********
ARKEOLOJİYE GİRİŞ - IIZ* ***********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ*************
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ             
HELLENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATI - IZ********** **
HELLENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATI - IIZ******* * **
HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİZ             
HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ - IZ*** ****** **
HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ - IIZ********** **
KLASİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - IZ*************
KLASİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ - IIZ*************
KLASİK DÖNEM HEYKEL SANATI - IZ******** * **
KLASİK DÖNEM HEYKEL SANATI - IIZ********* **
KLASİK DÖNEM MİMARİSİZ             
MİMARİYE GİRİŞZ             
MİTOLOJİ - IZ*********** *
MİTOLOJİ - IIZ*************
ROMA PORTRE VE HEYKEL SANATI - IZ* ** ********
ROMA PORTRE VE HEYKEL SANATI - IIZ* ** ********
TARİHÖNCESİNDE ANADOLU IZ             
TARİHÖNCESİNDE ANADOLU IIZ             
TUNÇ ÇAĞINDA ANADOLU-IZ             
TUNÇ ÇAĞINDA ANADOLU-IIZ             
TÜRK DİLİ - IZ         **
TÜRK DİLİ - IIZ        * *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİS         *   
AFET YÖNETİMİS             
AKADEMİK TÜRKÇE - IS             
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS             
ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELERS             
ALMANCA - IS * *** * **
ALMANCA - IIS *         *
ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİS **          
ANADOLU EL SANATLARIS******      *
ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ - IIS             
ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ IS             
ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASIS             
ANADOLU'DA BİZANS SANATIS***** *     *
ANTİK DÖNEMDE MATERYAL VE TEKNOLOJİS* *  ********
ANTİK KENTLER IS             
ANTİK KENTLER IIS             
ANTİK KENTLERDE KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMAS             
ANTİK MİMARİ IS             
ANTİK MİMARİ IIS             
ANTİK NÜMİZMATİK - IS****** ******
ANTİK NÜMİZMATİK - IIS*************
ANTİK YUNAN VE ROMADA YAŞAM - IS*************
ANTİK YUNAN VE ROMADA YAŞAM - IIS*************
ARKEOLOJİ TERİMLERİ - IS             
ARKEOLOJİ TERİMLERİ - IIS             
ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ - IS* ***********
ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ - IIS***** *******
ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ - IIS             
ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ IS             
ARKEOLOJİK ALANDA KORUMA OLGUSUNUN GELİŞİMİS             
BİLİM VE FELSEFES  **  * *    
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI - IS* ******** **
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI - IIS* ******** **
BİTİRME TEZİ - IS*************
BİTİRME TEZİ - IIS*************
BİZANS ARKEOLOJİSİ - IS*************
BİZANS ARKEOLOJİSİ - IIS*************
BİZANS EL SANATLARIS             
BİZANS RESİM SANATI S             
BİZANS SANATINA GİRİŞ - IS             
BİZANS TARİHİS             
COĞRAFYAYA GİRİŞS             
ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI TARİHİS             
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYAS            *
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IS          ** 
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IIS             
DEMİR ÇAĞINDA ANADOLU - IS             
DEMİR ÇAĞINDA ANADOLU - IIS             
DEMOKRASİ VE SİYASETS  **       
DİL OLUŞUM TEORİLERİS             
DİLBİLİM AKIMLARIS            
DOĞA VE ÇEVRES *           
DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜS  * *        
EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARIS             
EGE PREHİSTORYASI IS*****        
EGE PREHİSTORYASI IIS*** *    ****
EGE VE YUNAN TARİHİS*****        
ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARIS