158 TARİH (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
1994 yılında lisans ve 1995 yılında da lisansüstü eğitimine başlayan bölümümüz Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri Tarihi ana bilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 4 Profesör, 6 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 9 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır

Amaçlar
Tarih bölümü, bilimin temel ilkelerini ve bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışan, nitelikli ve istekli tarihçiler yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinen öğrenciler mezun vermeyi amaç edinmiştir. Tarih alanında 21. Yüzyılın bilgi toplumuna yakışır, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek ve mezunlarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktır.


Kabul Koşulları
ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavın Sosyal alandan gerekli puanı almış olmak

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin, bölüm içi ve bölüm dışı derslerden toplayacakları 142 krediye ek olarak, 16 kredilik ortak zorunlu dersleri alarak toplamda 158 kredilik dersten başarılı olmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Programlarımızdan tarihçi unvanı ile mezun olan öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü birimleri, kütüphaneler, belediyeler, turizm büroları, İl Kültür Müdürlüklerinin yanısıra, tezsiz yüksek lisans eğitimleri sonucunda sahip olacakları pedagojik formasyonları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik ve yine özel eğitim kurumları ve dershanelerde öğretmenlik yapma şansına sahiplerdir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tarih alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin, bölüm içi ve bölüm dışı derslerden toplayacakları 142 krediye ek olarak, 16 kredilik ortak zorunlu dersleri alarak toplamda 158 kredilik dersten başarılı olmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. YASEMİN BEYAZIT+90 258 296 3740 ybeyazit@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SELİM PARLAZ+90 258 296 3646 sparlaz@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi KAMURAN ŞİMŞEK+90 258 296 3509 ksimsek@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Genel olarak insanlık tarihi hakkkında bilgi sahibi olmak
2Medeniyetin ortaya çıkış süreçlerini incelemek
3Mukayeseli medeniyetler tarihi incelemeleri yapmak
4Türklerin dünya medeniyet ve kültürüne olan katkılarını öğretmek
5Öğrencilerin araştırma ve inceleme kabiliyetini geliştirmek için dil becerileri kazandırmak
6Öğrencilere kronolojik genel tarih bilgisi kazandırmak
7Tarih boyunca ortaya çıkan siyasi, sosyal, ekonomik ve felsefi süreçlerin incelenmesini sağlamak
8Tarih-insan ve coğrafya-insan ilişkisini ortaya koymak
9Coğrafi faktörlerin tarihi olayların oluşum ve gelişimindeki rolünü ortaya koymak
10Öğrencilere akademik tarihçiliğe adım atmalarını sağlayacak tahlil ve sentez yeteneği kazandırmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TAR 119 İLKÇAĞ TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
TAR 113 İSLAM TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
TAR 115 TÜRK TARİHİNE GİRİŞ - I 2+0 3 Zorunlu
TAR 117 TARİH METODOLOJİSİ - I 2+0 3 Zorunlu
TAR 123 EGE VE YUNAN TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
TAR 125 OSMANLI TÜRKÇESİ DERSLERİ I 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 3,5 Seçmeli
- İSTEĞE BAĞLI FEF-I 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 131 ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ I 2+04Seçmeli
COG 261 İKLİM VE YAŞAM 2+04Seçmeli
STA 123 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - I 2+04Seçmeli
STA 125 GENEL SANAT TARİHİ - I 2+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+03,5Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+03,5Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İSTEĞE BAĞLI FEF-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TAR 120 İLKÇAĞ TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
TAR 114 İSLAM TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
TAR 116 TÜRK TARİHİNE GİRİŞ - II 2+0 3 Zorunlu
TAR 118 TARİH METODOLOJİSİ - II 2+0 3 Zorunlu
TAR 124 ROMA TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
TAR 126 OSMANLI TÜRKÇESİ DERSLERİ II 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 3,5 Seçmeli
- İSTEĞE BAĞLI FEF-II 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 132 ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ - II 2+04Seçmeli
COG 262 ORTAM VE İNSAN 2+04Seçmeli
STA 124 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - II 2+04Seçmeli
STA 126 GENEL SANAT TARİHİ - II 2+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+03,5Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+03,5Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+03,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İSTEĞE BAĞLI FEF-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 227 SELÇUKLU DEVRİ TÜRK TARİHİ 4+0 4 Zorunlu
TAR 223 OSMANLI TARİHİ - I 2+0 3 Zorunlu
TAR 239 OSMANLI PALEOGRAFYASI-I 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli -3 3+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli -3 3+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli -3 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli -3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 225 MİTOLOJİYE GİRİŞ - I 2+04Seçmeli
ARK 227 ARKEOLOJİ TERİMLERİ - I 2+04Seçmeli
ARK 307 ANADOLU ANTİK KENTLERİ - I 2+04Seçmeli
COG 101 COĞRAFYAYA GİRİŞ 2+04Seçmeli
COG 205 KIRSAL YERLEŞMELER COĞRAFYASI 3+04Seçmeli
COG 301 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI I 3+04Seçmeli
COG 361 TURİZM VE KALKINMA 2+04Seçmeli
CTL 261 KIRGIZ KÜLTÜRÜ VE MANAS DESTANI 2+04Seçmeli
CTL 455 YAZI VE TÜRK YAZI SİSTEMİ 2+04Seçmeli
SOS 251 GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİ 2+04Seçmeli
STA 227 OSMANLI SANATINA GİRİŞ - I 2+04Seçmeli
TDE 345 GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA 2+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 107 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - I 2+03,5Seçmeli
TAR 203 DOĞU AVR.TÜRK DEVL.TAR. 2+03,5Seçmeli
TAR 215 OĞUZLAR 2+03,5Seçmeli
TAR 219 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 226 ESKİ BATI TARİHİNİN KAYNAKLARI 2+03,5Seçmeli
TAR 238 DÜNYA UYGARLIKLARI TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 243 BİZANS TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 253 YEREL TARİH I 2+03,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 225 SELÇUKLU MÜESSESE VE MEDENİYET TARİHİ 2+0 4 Zorunlu
TAR 224 OSMANLI TARİHİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 221 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 240 OSMANLI PALEOGRAFYASI-II 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli -4 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli -4 2+0 4 Seçmeli
- Seçmeli -2 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli -2 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli -4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 224 MİTOLOJİYE GİRİŞ - II 2+04Seçmeli
ARK 226 ARKEOLOJİ TERİMLERİ - II 2+04Seçmeli
ARK 308 ANADOLU ANTİK KENTLERİ - II 2+04Seçmeli
COG 106 DÜNYA NÜFUS COĞRAFYASI 3+04Seçmeli
COG 302 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI II 3+04Seçmeli
COG 362 AFET YÖNETİMİ 2+04Seçmeli
CTL 264 UZAKTAKİ YAKINLARIMIZ, SİBİRYA TÜRKLERİ 2+04Seçmeli
CTL 386 TÜRKLERLE TÜRKÇENİN GÖÇÜ VE SÜRGÜNÜ 2+04Seçmeli
FEL 220 İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİ 2+04Seçmeli
SOS 246 KÜRESELLEŞME, MODERNLEŞME VE TÜRKİYE 2+04Seçmeli
STA 228 OSMANLI SANATINA GİRİŞ - II 2+04Seçmeli
TDE 242 EDEBİYAT VE MUSİKİ 2+04Seçmeli
TDE 336 METİN YAZARLIĞI 2+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 108 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - II 2+03,5Seçmeli
TAR 212 ALTINORDU VE TİMURLAR TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 220 ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASI 2+03,5Seçmeli
TAR 222 DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 228 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 230 İLKÇAĞ BİLİM TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 236 ESKİÇAĞ İRAN TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 244 GEÇ DÖNEM BİZANS TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 254 YEREL TARİH II 2+03,5Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 343 SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - I 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 345 OSMANLI TARİHİ - III 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 347 OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - I 2+0 3 Zorunlu
TAR 337 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli -5 3+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli -5 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli -5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 209 GREK DİLİ VE GRAMERİ - I 2+04Seçmeli
COG 211 TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASI 2+04Seçmeli
COG 303 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI 3+04Seçmeli
CTL 263 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASININ JEOPOLİTİĞİ 2+04Seçmeli
FEL 135 FELSEFİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ 2+04Seçmeli
STA 327 ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - I 2+04Seçmeli
TDE 291 İLETİŞİME GİRİŞ 2+04Seçmeli
TDE 333 TÜRK MİTOLOJİSİ 2+04Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 301 OSMANLI DİPLOMATİKASI - I 2+03Seçmeli
TAR 315 SURİYEDE TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 317 ÖN ASYA DİLLERİ TARİHİ 1+23Seçmeli
TAR 319 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 321 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 329 SAVAŞ VE TEKNOLOJİ TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 330 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 335 OSMANLI TARİH YAZICILIĞI - I 2+03Seçmeli
TAR 342 ÖNASYA DİLLERİ TARİHİ 3+03Seçmeli
TAR 349 OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ - I 2+03Seçmeli
TAR 353 MİLLİ MÜCADELENİN SOSYAL TARİHİ (1918-1922) 2+03Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 306 SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - II 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 346 OSMANLI TARİHİ - IV 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 348 OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
TAR 320 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli -6 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli -6 2+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli -6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 210 GREK DİLİ VE GRAMERİ - II 2+04Seçmeli
COG 320 DEMOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 2+04Seçmeli
COG 323 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 2+04Seçmeli
CTL 454 TÜRK DÜNYASINDA MİZAH GELENEĞİ VE MİZAH TİPLERİ 2+04Seçmeli
CTL 456 ZAMAN – TAKVİM VE TÜRK DÜNYASI 2+04Seçmeli
FEL 128 BİLİM TARİHİ 2+04Seçmeli
FEL 130 İSLAM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİ 2+04Seçmeli
STA 328 ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - II 2+04Seçmeli
STA 426 OSMANLI ŞEHİRCİLİĞİ 2+04Seçmeli
TDE 292 İLETİŞİM KURAMLARI 2+04Seçmeli
TDE 452 TÜRKÇENİN GÜCÜ VE ZENGİNLİĞİ 2+04Seçmeli
TDE 490 TÜRKÇE VE YENİ MEDYA 2+04Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 302 OSMANLI DİPLOMATİKASI - II 2+03Seçmeli
TAR 316 MISIR`DA TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 318 ÖN ASYA KÜLTÜRÜ TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 322 İSLAM DÜNYASININ MESELELERİ 2+03Seçmeli
TAR 331 GEÇ ANTİK ÇAĞDA AKDENİZ DÜNYASI 2+03Seçmeli
TAR 336 OSMANLI TARİH YAZICILIĞI - II 2+03Seçmeli
TAR 341 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 350 OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ - II 2+03Seçmeli
TAR 354 19. YÜZYILDA OSMANLI EYALET İDARESİ VE ŞEHİRCİLİK 2+03Seçmeli
TAR 355 ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜREL HAYAT 2+03Seçmeli
TAR 356 ANTİK ÇAĞDA GÜNDELİK HAYAT 2+03Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 401 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TAR - I 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 405 TÜRKİYE CUMHUR.TAR.GİR. 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 413 BİTİRME TEZİ - I 0+2 3,5 Zorunlu
TAR 431 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 443 OSMANLI TARİHİ - V 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 445 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli Seminer -1 1+2 3 Seçmeli
- Seçmeli -5 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli -5 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli Seminer -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 241 İLKÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ 1+23Seçmeli
TAR 332 YENİÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ 1+23Seçmeli
TAR 339 OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ SEMİNERİ 1+23Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli -5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 328 TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 351 MODERN TÜRKİYE’DE OSMANLI TARİH YAZIMI 2+03Seçmeli
TAR 407 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - I 2+03Seçmeli
TAR 415 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 419 BALKAN TARİHİNE GİRİŞ 2+03Seçmeli
TAR 421 MESLEKİ YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE) 2+03Seçmeli
TAR 423 OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATI 2+03Seçmeli
TAR 425 TOPLUMSAL TARİH İNCELEMELERİ 2+03Seçmeli
TAR 435 OSMANLI DEVRİNDE GÜNDELİK HAYAT 2+03Seçmeli
TAR 437 ORTADOĞU TARİHİNE GİRİŞ 2+03Seçmeli
TAR 447 XX. YÜZYIL TÜRKİYE'SİNDE SİYASET VE TOPLUM 2+03Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 402 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TAR - II 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 406 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 414 BİTİRME TEZİ - II 0+2 3,5 Zorunlu
TAR 432 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 444 OSMANLI TARİHİ - VI 2+0 3,5 Zorunlu
TAR 442 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli Seminer -2 1+2 3 Seçmeli
- Seçmeli -6 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli -6 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli Seminer -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 237 ORTAÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ 1+23Seçmeli
TAR 340 YAKINÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ 1+23Seçmeli
TAR 430 CUMHURİYET TARİHİ SEMİNERİ 1+23Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli -6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 408 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - II 2+03Seçmeli
TAR 416 TÜRK HUKUK TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 418 TÜRK İSLAM DÜŞ.TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 422 MESLEKİ YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE) 2+03Seçmeli
TAR 424 OSMANLI BİLİM TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 433 ÇAĞDAŞ BALKAN DEVLETLERİ TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 436 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU TARİHİ 2+03Seçmeli
TAR 438 T.C. SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ**********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ**********
BİTİRME TEZİ - IZ**********
BİTİRME TEZİ - IIZ**********
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TAR - IZ**********
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TAR - IIZ**********
EGE VE YUNAN TARİHİZ**********
İLKÇAĞ TARİHİ - IZ**********
İLKÇAĞ TARİHİ - IIZ**********
İSLAM TARİHİ - IZ**********
İSLAM TARİHİ - IIZ**********
ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİZ ********
OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - IZ**********
OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - IIZ**********
OSMANLI PALEOGRAFYASI-IZ          
OSMANLI PALEOGRAFYASI-IIZ          
OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - IZ**********
OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - IIZ**********
OSMANLI TARİHİ - IZ**********
OSMANLI TARİHİ - IIZ**********
OSMANLI TARİHİ - IIIZ**********
OSMANLI TARİHİ - IVZ**********
OSMANLI TARİHİ - VZ**********
OSMANLI TARİHİ - VIZ**********
OSMANLI TÜRKÇESİ DERSLERİ IZ          
OSMANLI TÜRKÇESİ DERSLERİ IIZ          
ROMA TARİHİZ**********
SELÇUKLU DEVRİ TÜRK TARİHİZ**********
SELÇUKLU MÜESSESE VE MEDENİYET TARİHİZ**********
SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - IZ**********
SİYASİ VE İKT.DÜŞ.TAR. - IIZ**********
TARİH METODOLOJİSİ - IZ**********
TARİH METODOLOJİSİ - IIZ**********
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - IZ ****   *
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - IIZ**********
TÜRK DİLİ - IZ**********
TÜRK DİLİ - IIZ**********
TÜRK TARİHİNE GİRİŞ - IZ**********
TÜRK TARİHİNE GİRİŞ - IIZ**********
TÜRKİYE CUMHUR.TAR.GİR.Z ** ******
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİZ ******* *
YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİZ ** **** *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖNASYA DİLLERİ TARİHİS          
19. YÜZYILDA OSMANLI EYALET İDARESİ VE ŞEHİRCİLİKS**********
AFET YÖNETİMİS          
AKADEMİK TÜRKÇE - IS          
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS          
ALMANCA - IS**********
ALMANCA - IIS**********
ALTINORDU VE TİMURLAR TARİHİS**********
ANADOLU ANTİK KENTLERİ - IS          
ANADOLU ANTİK KENTLERİ - IIS**********
ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİS**********
ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASIS**********
ANTİK ÇAĞDA GÜNDELİK HAYATS          
ARKEOLOJİ TERİMLERİ - IS          
ARKEOLOJİ TERİMLERİ - IIS          
ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ - IIS          
ARKEOLOJİ YÖNTEMLERİ IS          
BALKAN TARİHİNE GİRİŞS**********
BİLİM TARİHİS          
BİZANS TARİHİS**********
COĞRAFYAYA GİRİŞS          
CUMHURİYET TARİHİ SEMİNERİS**********
ÇAĞDAŞ BALKAN DEVLETLERİ TARİHİS**********
ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI TARİHİS**********
ÇAĞDAŞ ORTADOĞU TARİHİS**********
DEMOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİS          
DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİS**********
DOĞU AVR.TÜRK DEVL.TAR.S**********
DÜNYA NÜFUS COĞRAFYASIS          
DÜNYA UYGARLIKLARI TARİHİS**********
EDEBİYAT VE MUSİKİS**********
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜREL HAYATS          
ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - IS          
ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - IIS          
ESKİ BATI TARİHİNİN KAYNAKLARIS**********
ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİS**********
ESKİÇAĞ İRAN TARİHİS**********
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİS          
FRANSIZCA - IS**********
FRANSIZCA - IIS**********
GEÇ ANTİK ÇAĞDA AKDENİZ DÜNYASIS**********
GEÇ DÖNEM BİZANS TARİHİS          
GENEL SANAT TARİHİ - IS          
GENEL SANAT TARİHİ - IIS**********
GREK DİLİ VE GRAMERİ - IS          
GREK DİLİ VE GRAMERİ - IIS          
GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİS**********
GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAS**********
İKLİM VE YAŞAMS          
İLETİŞİM KURAMLARIS          
İLETİŞİME GİRİŞS          
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - IS *** *****
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - IIS *********
İLKÇAĞ BİLİM TARİHİS**********
İLKÇAĞ TARİHİ SEMİNERİS**********
İNGİLİZCE - IS**********
İNGİLİZCE - IIS**********
İSLAM DÜNYASININ MESELELERİS**********
İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİS**********
İSLAM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİS          
KIRGIZ KÜLTÜRÜ VE MANAS DESTANIS          
KIRSAL YERLEŞMELER COĞRAFYASIS          
KÜRESELLEŞME, MODERNLEŞME VE TÜRKİYES**********
MESLEKİ YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE)S**********
MESLEKİ YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE)S**********
METİN YAZARLIĞIS**********
MISIR`DA TÜRK DEVLETLERİ TARİHİS**********
MİLLİ MÜCADELENİN SOSYAL TARİHİ (1918-1922)S          
MİTOLOJİYE GİRİŞ - IS          
MİTOLOJİYE GİRİŞ - IIS          
MODERN TÜRKİYE’DE OSMANLI TARİH YAZIMIS**********
OĞUZLARS**********
ORTAÇAĞ TARİHİ SEMİNERİS**********
ORTADOĞU TARİHİNE GİRİŞS**********
ORTAM VE İNSANS          
OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATIS**********
OSMANLI BİLİM TARİHİS**********
OSMANLI DEVRİNDE GÜNDELİK HAYATS**********
OSMANLI DİPLOMATİKASI - IS**********
OSMANLI DİPLOMATİKASI - IIS**********
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİS          
OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ SEMİNERİS**********
OSMANLI SANATINA GİRİŞ - IS          
OSMANLI SANATINA GİRİŞ - IIS          
OSMANLI ŞEHİRCİLİĞİS          
OSMANLI TARİH YAZICILIĞI - IS**********
OSMANLI TARİH YAZICILIĞI - IIS**********
OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ - IS**********
OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ - IIS**********
ÖN ASYA DİLLERİ TARİHİS**********
ÖN ASYA KÜLTÜRÜ TARİHİS**********
SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - IS          
SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - IIS**********
SAVAŞ VE TEKNOLOJİ TARİHİS**********
SÖMÜRGECİLİK TARİHİS**********
SURİYEDE TÜRK DEVLETLERİ TARİHİS**********
T.C. SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİS******** *
TOPLUMSAL TARİH İNCELEMELERİS**********
TURİZM VE KALKINMAS          
TÜRK DİPLOMASİ TARİHİS**********
TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASIS          
TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASININ JEOPOLİTİĞİS          
TÜRK DÜNYASINDA MİZAH GELENEĞİ VE MİZAH TİPLERİS          
TÜRK EĞİTİM TARİHİS**********
TÜRK HUKUK TARİHİS**********
TÜRK İSLAM DÜŞ.TARİHİS****  ****
TÜRK KÜLTÜR TARİHİS**********
TÜRK MİTOLOJİSİS**********
TÜRKÇE VE YENİ MEDYAS          
TÜRKÇENİN GÜCÜ VE ZENGİNLİĞİS          
TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASIS          
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI IS          
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI IIS          
TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASIS          
TÜRKLERLE TÜRKÇENİN GÖÇÜ VE SÜRGÜNÜS          
UZAKTAKİ YAKINLARIMIZ, SİBİRYA TÜRKLERİS          
XX. YÜZYIL TÜRKİYE'SİNDE SİYASET VE TOPLUMS          
XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - IS*** *     
XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - IIS**********
YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİS**********
YAKINÇAĞ TARİHİ SEMİNERİS**********
YAZI VE TÜRK YAZI SİSTEMİS          
YENİÇAĞ TARİHİ SEMİNERİS**********
YEREL TARİH I