733 ÇOCUK GELİŞİMİ

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı mezunlarının ve diğer lise türlerinden/bölümlerinden mezunların girebilecekleri 2 yıllık bir öğretim programıdır. Çocuk Gelişimi Programını bitirenlere “Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması” verilir.

Amaçlar
Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak


Kabul Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurulu Sınavının (YKS) birinci basamağı olan Temel Yetenek Testi (TYT) sınavına giren ve TYT puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Yatay geçiş koşulları üniversite yönetimince her yıl yönetmelik/yönerge ile düzenlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Program kontenjanı Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecektir mezuniyet için 2.00 akademik ortalamayı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı (Toplam 2 dönem okul uygulamasını) tamamlaması zorunludur.

İstihdam Olanakları
Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda bakıcı anne, Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı, olarak çalışabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çocuk Gelişimi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Program kontenjanı Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecektir mezuniyet için 2.00 akademik ortalamayı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı (Toplam 2 dönem okul uygulamasını) tamamlaması zorunludur.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. AYSUN GÜNDOĞAN  aysungundogan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
4Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
5Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
6Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
7Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
8Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
9Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olma.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
CGL 131 ÇOCUK GELİŞİMİ- I 3+0 4 Zorunlu
CGL 137 ÖZEL EĞİTİM 2+1 3 Zorunlu
CGL 159 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
CGL 169 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ 3+0 2 Zorunlu
CGL 153 ÇOCUKLA İLETİŞİM 3+0 2 Zorunlu
CGL 161 ÇOCUK BESLENMESİ 3+0 2 Zorunlu
- 1. Yarıyıl Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- 1. Yarıyıl Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 1. Yarıyıl Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 143 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
CGL 145 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
CGL 147 İLK YARDIM 3+04Seçmeli
CGL 171 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
CGL 160 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3+0 2 Zorunlu
CGL 132 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 3+0 4 Zorunlu
CGL 134 ÇOCUK VE OYUN 2+1 3 Zorunlu
CGL 136 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME 2+1 4 Zorunlu
CGL 138 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA 3+0 3 Zorunlu
- 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli 2+1 4 Seçmeli
- 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 144 ÇOCUK VE MÜZİK 2+14Seçmeli
CGL 146 TEMEL TASARIM 2+14Seçmeli
CGL 148 KİŞİSEL GELİŞİM 3+04Seçmeli
CGL 150 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 3+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 235 AİLE EĞİTİMİ 2+1 3 Zorunlu
CGL 231 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 3+0 4 Zorunlu
CGL 233 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 2+1 4 Zorunlu
CGL 243 MESLEKİ YABANCI DİL 2+0 2 Zorunlu
CGL 269 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 3+0 2 Zorunlu
CGL 257 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ 3+0 2 Zorunlu
CGL 261 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I 1+5 5 Zorunlu
- 3. Yarıyıl Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- 3. Yarıyıl Güz Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 3. Yarıyıl Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 247 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM 3+04Seçmeli
CGL 251 MESLEK ETİĞİ 3+04Seçmeli
CGL 265 MATEMATİK EĞİTİMİ 3+04Seçmeli
CGL 271 KADIN VE TOPLUM 3+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 232 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ 2+1 4 Zorunlu
CGL 236 ÇOCUK VE DRAMA 2+1 3 Zorunlu
CGL 240 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ 2+1 3 Zorunlu
CGL 244 SEMİNER 1+1 2 Zorunlu
CGL 262 ÇOCUK VE ÇEVRE 3+0 2 Zorunlu
CGL 254 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 3+0 3 Zorunlu
CGL 258 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1+5 5 Zorunlu
- 4. Yarıyıl Bahar Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- 4. Yarıyıl Bahar Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 4. Yarıyıl Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 246 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM 3+04Seçmeli
CGL 248 HALKLA İLİŞKİLER 3+04Seçmeli
CGL 256 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3+04Seçmeli
CGL 264 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 3+04Seçmeli
CGL 272 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİ 3+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
AİLE EĞİTİMİZ         
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ         
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ         
ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜZ         
ÇOCUK BESLENMESİZ         
ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYAZ         
ÇOCUK GELİŞİMİ 2Z         
ÇOCUK GELİŞİMİ- IZ         
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMAZ         
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞIZ         
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIZ         
ÇOCUK VE ÇEVREZ         
ÇOCUK VE DRAMAZ         
ÇOCUK VE OYUNZ         
ÇOCUKLA İLETİŞİMZ         
ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİZ         
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIKZ         
DAVRANIŞ YÖNETİMİZ         
EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRMEZ         
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİZ         
MESLEKİ YABANCI DİLZ         
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - IZ         
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - IIZ         
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİZ         
ÖZEL EĞİTİMZ         
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİZ         
SEMİNERZ         
TÜRK DİLİ - IZ         
TÜRK DİLİ - IIZ         
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS         
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS         
ÇOCUK VE MÜZİKS         
EĞİTİM SOSYOLOJİSİS         
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİS         
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİMS         
HALKLA İLİŞKİLERS         
İLK YARDIMS         
İNGİLİZCE - IS         
İNGİLİZCE - IIS         
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİS         
KADIN VE TOPLUMS         
KİŞİSEL GELİŞİMS         
MATEMATİK EĞİTİMİS         
MESLEK ETİĞİS         
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİMS         
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKS         
PSİKOLOJİYE GİRİŞS         
TEMEL TASARIMS         
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU