781 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GENEL BİLGİLER
İşyerlerindeki sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak ara insan gücü yetiştirilmesini sağlayacak programdır.

Amaçlar
Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini sağlamaktır.


Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler zorunlu staj eğitimleri ve yaz uygulamaları da dahil olmak üzere, başarısız notları, müfredat tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği programı rehberlik belirtildiği gibi en az bir genel not ortalaması şartı vardır.

İstihdam Olanakları
Bu bölümden mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İş Sağlığı ve Güvenliği alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler zorunlu staj eğitimleri ve yaz uygulamaları da dahil olmak üzere, başarısız notları, müfredat tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği programı rehberlik belirtildiği gibi en az bir genel not ortalaması şartı vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. GÜROL UNCU  guncu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Kendi konularında yeterli altyapıya,bilgilere sahip olma;bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisi,
2Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip,gerektiğinde değişikliğe gitme,modern yöntemlerle yeni sistem tasarlama becerisi,
3Karşılaştığı problemleri tanımlama,çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi; bunu yaparkende sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilme,
4Kendi konularıyla ilgili teorik,teknik,uygulamalı, hukuki,ilkyardım bilgilerine sahip olup,yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisi
5Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi,
6Hayatları boyunca sürekli eğitime, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip,
7Endüstriyel alanda işçi sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine,gerektiğinde ilkyardım yapabilme bilgisine sahip olma
8İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve güncel durumları uygulayabilme yeteneğine sahip olma
9Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma
10İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda genel bakışı yakalamış ve çalışma durumunu buna göre ayarlama becerisinin geliştirilmiş olması
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
HIG 103 GENEL KİMYA 1+2 3 Zorunlu
HIG 125 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 1+1 2 Zorunlu
HIG 119 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3+0 3 Zorunlu
HIG 127 GENEL MATEMATİK 2+0 2 Zorunlu
HIG 137 TEMEL HUKUK 2+0 2 Zorunlu
HIG 139 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 3+1 4 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 143 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
HIG 115 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2+14Seçmeli
HIG 129 BİLGİSAYAR 2+14Seçmeli
HIG 133 GİRİŞİMCİLİK 2+14Seçmeli
HIG 135 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM 2+14Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
HIG 102 MAKİNE TEÇHİZAT 1+2 3 Zorunlu
HIG 104 ERGONOMİ 2+0 2 Zorunlu
HIG 106 KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 2+1 3 Zorunlu
HIG 110 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
HIG 122 ELEKTRİKLİ ÇALIŞMALARDA İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1+1 2 Zorunlu
HIG 152 STAJ 0+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIG 124 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 2+14Seçmeli
HIG 128 BİREYSEL İŞ HUKUKU 2+14Seçmeli
HIG 130 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK 2+14Seçmeli
HIG 132 ARAMA KURTARMA BİLGİSİ 2+14Seçmeli
HIG 136 ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN 3+04Seçmeli
HIG 238 AB DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+14Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIG 201 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I 2+1 4 Zorunlu
HIG 213 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+1 3 Zorunlu
HIG 225 İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA 1+1 3 Zorunlu
HIG 227 TAŞIMA, İLETİM VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 2+1 3 Zorunlu
HIG 229 İLK YARDIM 2+1 3 Zorunlu
HIG 219 UYARI İŞARETLERİ-LEVHA STANDARTLARI-KORUYUCU EKİPMANLAR 2+1 3 Zorunlu
HIG 239 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARI 2+1 3 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIG 215 BİLGİSAYARLI KONTROL 2+14Seçmeli
HIG 233 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+14Seçmeli
HIG 235 İŞ GÜVENLİĞİNDE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 2+14Seçmeli
HIG 237 TOPLU İŞ HUKUKU 2+14Seçmeli
ISG 231 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIG 202 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II 2+0 3 Zorunlu
HIG 206 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+1 4 Zorunlu
HIG 212 İSG RİSK ANALİZİ 1+2 4 Zorunlu
HIG 214 ENDÜSTRİYEL HİJYEN 3+0 3 Zorunlu
HIG 226 BAKIM TEKNİĞİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 3+0 4 Zorunlu
HIG 234 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+1 4 Zorunlu
- Seçmeli-4 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIG 218 ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+14Seçmeli
HIG 220 İŞLETME YÖNETİMİ 2+14Seçmeli
HIG 230 ACİL DURUM YÖNETİMİ 2+14Seçmeli
HIG 232 MADEN İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+14Seçmeli
HIG 236 İSG KAYIT VE RAPOLAMA 2+14Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          
BAKIM TEKNİĞİNDE İŞ GÜVENLİĞİZ          
BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİZ          
ELEKTRİKLİ ÇALIŞMALARDA İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİZ          
ENDÜSTRİYEL HİJYENZ          
ERGONOMİZ**********
GENEL KİMYAZ          
GENEL MATEMATİKZ          
İLK YARDIMZ          
İSG RİSK ANALİZİZ**********
İSG YÖNETİM SİSTEMLERİZ          
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARIZ          
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI IZ          
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI IIZ          
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞZ          
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARIZ          
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ          
İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMAZ          
KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİZ          
MAKİNE TEÇHİZATZ          
STAJZ          
TAŞIMA, İLETİM VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİZ          
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİZ          
TEMEL HUKUKZ          
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
UYARI İŞARETLERİ-LEVHA STANDARTLARI-KORUYUCU EKİPMANLARZ          
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AB DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS          
ACİL DURUM YÖNETİMİS          
ARAMA KURTARMA BİLGİSİS          
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS          
BİLGİSAYARS          
BİLGİSAYARLI KONTROLS          
BİREYSEL İŞ HUKUKUS          
ÇALIŞMA HAYATINDA KADINS          
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİS          
GENEL VE TEKNİK İLETİŞİMS          
GİRİŞİMCİLİKS          
İNGİLİZCE - IS          
İNGİLİZCE - IIS          
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS          
İSG KAYIT VE RAPOLAMAS          
İŞ GÜVENLİĞİNDE ÇEVRESEL FAKTÖRLERS          
İŞLETME YÖNETİMİS          
MADEN İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS          
ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİS          
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİS          
SOSYAL SORUMLULUK VE ETİKS          
TOPLU İŞ HUKUKUS          
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMAS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2019 PAU