EBS PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi Paketi & Ders Kataloğu

 ÖN LİSANS . TAVAS MESLEK YÜKSEKOKULU . BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

783 ORGANİK TARIM

GENEL BİLGİLER
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı olarak Tavas’ta eğitim vermeye başlamıştır. Halen Tavas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

Amaçlar
Organik tarım alanında çalışabilecek, organik tarımın önemini benimsemiş ve bunu çevresine aktarabilecek eğitimli, kaliteli eleman yetiştirmek. Kimyasallarla giderek kirlenmekte olan dünyamızda bu gidişe çözüm olabilecek bir üretim şekli olan organik tarım sektörüne, eğitimli teknik eleman yetiştirerek, bu sektörün daha da büyümesine katkıda bulunmak.


Kabul Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programına; Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları önlisans bölüm/programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

İstihdam Olanakları
• Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. • Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. • Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Organik Tarım alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Kayıt oldukları önlisans bölüm/programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. LEVENT KIRCA  lkirca@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Bitkinin yapısını, besin ve su alışverişini, yapısındaki fizyolojik olayları kavramak
2Bitkinin, içinde bulunduğu ekoloji ile karşılıklı etkilerini, bitki-toprak-su-hava etkileşimini iyi kavramak, bitkisel üretimde bu etkileşimi en iyi şekilde kullanabilmek
3Toprak ve toprak verimliliği; gübre ve gübreleme ile ilgili bilgileri edinip, uygulamada bunları kullanabilmek.
4Bitkisel yetiştiriciliğin her aşamasında kullanılan alet ekipmanların çalışma prensiplerini öğrenmek.
5Organik sebze yetiştirme tekniklerini öğrenme; organik tohum, fide ve fidan kavramlarını öğrenme ve çoğaltım materyallerinin üretilmesi sırasında uyulması gereken kuralları öğrenme.
6Çevre dostu üretim tekniklerini öğrenme, organik tarımın temel ilkelerini öğrenmek, organik tarımın geleneksel tarımdan farkını öğrenebilme, organik bitkisel üretim yapılırken uyulması gereken kuralları öğrenme.
7Organik tarımda verimliliğin korunması, arttırılması ve verimliliğe etki eden faktörleri öğrenme; organik tarımda hastalık ve zararlılarla pasif koruma, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini öğrenme.
8Organik ürünlerin muhafaza teknikleri ve pazarlanması aşamalarında uyulması gereken kuralları öğrenme; organik ürünlerin işlenmesi, etiketlenmesi, depolanması, taşınması aşamalarını öğrenme.
9Akreditasyon, kontrol ve sertifikasyon kavramlarını ve kontrol ve sertifikasyon sisteminin özellikleri ve esaslarını öğrenme.
10Dünyada ve Türkiye'de organik tarımsal ürünlerin üretimi, sorunları ve çözüm önerileri.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ORG 105 GENETİK 2+0 3 Zorunlu
ORG 107 EKOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
ORG 109 TOPRAK BİLGİSİ 1+2 3 Zorunlu
TARB 123 GENEL BİYOLOJİ 3+0 4 Zorunlu
TAB 103 BOTANİK 2+1 3 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ASC 211 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3+04Seçmeli
ORG 113 FİDE VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+14Seçmeli
ORG 115 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 2+14Seçmeli
ORG 117 BİYOLOJİK MALZEME 2+14Seçmeli
TAB 121 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
TAB 125 İNOVASYONA UYUM VE YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
TAB 129 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK 3+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ORG 106 BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ 2+1 3 Zorunlu
ORG 108 HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ 2+1 3 Zorunlu
ORGT 128 BİYOLOJİK MÜCADELE 2+1 3 Zorunlu
ORGT 130 ORGANİK TARIM GENEL İLKELERİ 2+0 3 Zorunlu
ORGT 120 STAJ 0+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORG 112 AVRUPA BİRLİĞİ ORGANİK TARIM 2+14Seçmeli
ORG 114 TARIM EKONOMİSİ 2+14Seçmeli
ORG 116 HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ 2+14Seçmeli
ORG 118 İŞLETME YÖNTEMİ 2+14Seçmeli
ORGT 230 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ 2+14Seçmeli
ORGT 231 BUDAMA TEKNİĞİ 2+14Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORG 201 BAHÇE BİTKİLERİ 2+0 2 Zorunlu
ORG 203 TARIMSAL YAPI VE SULAMA 1+2 4 Zorunlu
ORG 205 BİTKİ KORUMA 2+0 2 Zorunlu
ORG 207 TARIMSAL MEKANİZASYON 2+0 2 Zorunlu
ORG 209 GÜBRELER GÜBRELEME 2+1 3 Zorunlu
ORG 211 TARLA BİTKİLERİ 2+0 2 Zorunlu
ORG 213 TOHUM TEKNOLOJİLERİ 2+1 3 Zorunlu
ORG 215 ORGANİK ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ 1+2 4 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORG 217 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ 2+14Seçmeli
ORG 219 SÜS BİTKİLERİ VE ORGANİK PEYZAJ 2+14Seçmeli
ORG 221 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM 2+14Seçmeli
ORG 223 ORGANİK MANTAR ÜRETİMİ 2+14Seçmeli
ORGT 131 BİTKİSEL ÜRETİMDE İNOVASYON VE UYGULAMALARI 2+14Seçmeli
ORGT 227 ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ - I 2+24Seçmeli
ORGT 229 TARIMSAL İŞLETMELERDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ VE FİZİBİLİTE 2+24Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORG 202 KALİTE GÜVEN VE STANDART 2+0 3 Zorunlu
ORG 204 ÜRÜNLERİN MUHAFAZA VE AMBALAJ VE TAŞIN. 2+1 4 Zorunlu
ORG 206 ARICILIK VE TOZLAŞMA 2+1 3 Zorunlu
ORG 208 ORGANİK ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI 2+1 4 Zorunlu
ORG 210 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 3+0 3 Zorunlu
ORG 212 TARIMSAL SAVAŞ MEKANİZASYONU 2+1 3 Zorunlu
TAB 111 MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-4 0+2 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 0+2 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORG 216 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3+04Seçmeli
ORG 218 ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ 3+04Seçmeli
ORG 220 ORGANİK TARIMDA KALİTE KONTROL 3+04Seçmeli
ORG 222 TOPRAKSIZ TARIM 3+04Seçmeli
ORGT 224 GİRİŞİMCİLİK 3+04Seçmeli
ORGT 228 ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ - II 2+24Seçmeli
ORGT 232 KADININ TARIMDA YERİ VE ÖNEMİ 3+04Seçmeli
ORGT 234 ÜZÜMSÜ MEYVELER 2+14Seçmeli
TARB 214 SEMİNER 0+23Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ARICILIK VE TOZLAŞMAZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          
BAHÇE BİTKİLERİZ          
BİTKİ KORUMAZ          
BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİZ          
BİYOLOJİK MÜCADELEZ          
BOTANİKZ          
EKOLOJİZ          
GENEL BİYOLOJİZ          
GENETİKZ          
GÜBRELER GÜBRELEMEZ          
HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİZ          
KALİTE GÜVEN VE STANDARTZ          
MATEMATİKZ          
ORGANİK TARIM GENEL İLKELERİZ          
ORGANİK ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİZ          
ORGANİK ÜRÜNLERİN PAZARLANMASIZ          
STAJZ          
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMZ          
TARIMSAL MEKANİZASYONZ          
TARIMSAL SAVAŞ MEKANİZASYONUZ          
TARIMSAL YAPI VE SULAMAZ          
TARLA BİTKİLERİZ          
TOHUM TEKNOLOJİLERİZ          
TOPRAK BİLGİSİZ          
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
ÜRÜNLERİN MUHAFAZA VE AMBALAJ VE TAŞIN.Z          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AVRUPA BİRLİĞİ ORGANİK TARIMS          
BİTKİSEL ÜRETİMDE İNOVASYON VE UYGULAMALARIS          
BİYOLOJİK MALZEMES          
BUDAMA TEKNİĞİS          
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİS          
FİDE VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİS          
GENEL VE TEKNİK İLETİŞİMS          
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİKS          
GİRİŞİMCİLİKS          
HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİS          
ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ - IS          
ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ - IIS          
İNGİLİZCE - IS          
İNGİLİZCE - IIS          
İNOVASYONA UYUM VE YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİS          
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİS          
İŞLETME YÖNTEMİS          
KADININ TARIMDA YERİ VE ÖNEMİS          
ORGANİK MANTAR ÜRETİMİS          
ORGANİK TARIMDA KALİTE KONTROLS          
ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİS          
SEMİNERS          
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMIS          
SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİS          
SÜS BİTKİLERİ VE ORGANİK PEYZAJS          
TARIM EKONOMİSİS          
TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİS          
TARIMSAL İŞLETMELERDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ VE FİZİBİLİTES          
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERS          
TOPRAKSIZ TARIMS          
ÜZÜMSÜ MEYVELERS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi