731 ÇOCUK GELİŞİMİ

GENEL BİLGİLER
Çocuk gelişimi ve eğitimi programı öğrencilerine; çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini gösteren, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazandıran, çocuğun tüm gelişim alanlarını farklı yaklaşımlarla desteklemelerini sağlayan (fiziksel, psiko-motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal), plan yapan, uygulayan, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan, drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, başarılı ve etkili iletişim becerilerini kullanarak çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır.

Amaçlar
Çocuk gelişimi programı; sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak, normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yardımcı olacak, ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapabilecek, hazırlanan gelişimsel destek programlarının uygulanmasına yardımcı olabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, etik değerlere bağlı çocuk gelişimi alanında ara eleman yetiştirme amacı taşımaktadır.


Kabul Koşulları
Çocuk Gelişimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerimizin mezun olmak için 2.30 akademik ortalamayı, 120 AKTS krediyi, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

İstihdam Olanakları
1. Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, 2. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, 3. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, 4. Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, 5. Anne çocuk sağlığı merkezlerinde, yataklı tedavi veren kurumlarda ve sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumlarında bakıcı anne, 6. Çocuk oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, 7. Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı, 8. Televizyon ve radyo çocuk program yapımcısı, 9. Çocuk kitapları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çocuk Gelişimi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerimizin mezun olmak için 2.30 akademik ortalamayı, 120 AKTS krediyi, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. EDA BAYRAKTAROĞLU  ebayraktaroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
6Çocuk Gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
7Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
8Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
9Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
10Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır ve Türkçeyi iyi kullanır.
11Okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri (Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, hareket, fen, matematik, gezi,araç ve materyal geliştirme) yapar.
12İnsan sağlığı ve hastalıkları hakkında yeterli bilgi seviyesiyle gereken ilk müdahaleleri yapabilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
CGL 114 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2+0 3 Zorunlu
CGL 131 ÇOCUK GELİŞİMİ- I 3+0 4 Zorunlu
CGL 161 ÇOCUK BESLENMESİ 3+0 2 Zorunlu
CGL 237 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
OKL 109 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli 1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 143 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
CGL 145 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
CGL 147 İLK YARDIM 3+04Seçmeli
CGL 148 KİŞİSEL GELİŞİM 3+04Seçmeli
CGL 171 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+04Seçmeli
CGL 248 HALKLA İLİŞKİLER 3+04Seçmeli
CGL 251 MESLEK ETİĞİ 3+04Seçmeli
CGL 256 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3+04Seçmeli
CGL 265 MATEMATİK EĞİTİMİ 3+04Seçmeli
CGL 272 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİ 3+04Seçmeli
OKL 3005 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME 3+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
CGL 132 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 3+0 4 Zorunlu
CGL 134 ÇOCUK VE OYUN 2+1 4 Zorunlu
CGL 231 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 3+0 4 Zorunlu
CGL 236 ÇOCUK VE DRAMA 2+1 4 Zorunlu
- Seçmeli 2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 143 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
CGL 145 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
CGL 147 İLK YARDIM 3+04Seçmeli
CGL 148 KİŞİSEL GELİŞİM 3+04Seçmeli
CGL 171 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+04Seçmeli
CGL 248 HALKLA İLİŞKİLER 3+04Seçmeli
CGL 251 MESLEK ETİĞİ 3+04Seçmeli
CGL 256 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3+04Seçmeli
CGL 265 MATEMATİK EĞİTİMİ 3+04Seçmeli
CGL 272 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİ 3+04Seçmeli
OKL 3005 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME 3+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 136 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME 2+1 4 Zorunlu
CGL 137 ÖZEL EĞİTİM 2+1 3 Zorunlu
CGL 138 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA 3+0 3 Zorunlu
CGL 235 AİLE EĞİTİMİ 2+1 3 Zorunlu
CGL 261 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I 1+5 5 Zorunlu
OKL 315 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ 2+2 3 Zorunlu
- Seçmeli 3 2+0 4,5 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 4,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISG 106 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 3+04,5Seçmeli
OKL 425 ÇOCUK HUKUKU 2+04,5Seçmeli
OKL 426 DİL VE KAVRAM ÖĞRETİMİ 2+04,5Seçmeli
OKL 428 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MODELLERİ 2+04,5Seçmeli
OKL 434 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK DÖNEMİ 2+04,5Seçmeli
OKL 436 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ 2+04,5Seçmeli
OKL 439 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ 3+04,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 139 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
CGL 204 SEMİNER 2+0 2 Zorunlu
CGL 233 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 2+1 4 Zorunlu
CGL 234 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 2+0 3 Zorunlu
CGL 258 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1+5 5 Zorunlu
CGL 269 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 3+0 2 Zorunlu
OFD 307 SINIF YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 133 ÇOCUKLA İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
OMB 1005 EĞİTİM FELSEFESİ 2+03Seçmeli
SEC 449 ÇOCUK HUKUKU 2+03Seçmeli
STT 116 BESLENME 2+03Seçmeli
STT 212 ÇEVRE KORUMA (SEÇMELİ) 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AİLE EĞİTİMİZ            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ*   * *  ** 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ*    * * **
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİZ* ** *    * 
ÇOCUK BESLENMESİZ* ** **   * 
ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYAZ** ****     
ÇOCUK GELİŞİMİ 2Z************
ÇOCUK GELİŞİMİ- IZ************
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMAZ**** ****   
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞIZ************
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIZ** ** *** **
ÇOCUK VE DRAMAZ* ****   ** 
ÇOCUK VE OYUNZ************
ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİZ************
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIKZ*  ***    * 
DAVRANIŞ YÖNETİMİZ** **** *   
EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRMEZ******    * 
İNGİLİZCE - IZ* **** *  * 
İNGİLİZCE - IIZ* * **    * 
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİZ** ****** **
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - IZ**** **** * 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - IIZ*  ****  ** 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞZ**  **    * 
ÖZEL EĞİTİMZ****  **    
SEMİNERZ********    
SINIF YÖNETİMİZ** *******  
TÜRK DİLİ - IZ** ****  ** 
TÜRK DİLİ - IIZ** ****  ** 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS            
BESLENMES            
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS*** *     * 
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİS            
ÇEVRE KORUMA (SEÇMELİ)S            
ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRMES            
ÇOCUK HUKUKUS****  **    
ÇOCUKLA İLETİŞİMS            
DİL VE KAVRAM ÖĞRETİMİS* ** *    * 
EĞİTİM FELSEFESİS            
EĞİTİM SOSYOLOJİSİS            
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMES            
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇEVRE EĞİTİMİS            
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİS* *****   * 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK DÖNEMİS            
HALKLA İLİŞKİLERS            
İLK YARDIMS** **  ** **
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMS            
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARIS            
KİŞİSEL GELİŞİMS            
MATEMATİK EĞİTİMİS* ** *    * 
MEDYA OKURYAZARLIĞIS            
MESLEK ETİĞİS *  *  *  * 
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIS            
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MODELLERİS* ***     * 
PSİKOLOJİYE GİRİŞS**  **  ****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU