749 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

GENEL BİLGİLER
Program, Acıpayam Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü altında açılmış ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında, 40 kontenjan ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön lisans Programı dört yarıyıllık bir programdır. Program normal öğretim programı olup, şu anki kontenjanı 60'tır. Öğretim dili Türkçe'dir. Hazırlık sınıfı yoktur. İlk mezunlarını 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı sonunda vermiştir.

Amaçlar
Programın amacı, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Değişen günümüz koşularında, müşteri odaklı hizmet politikalarının yaygınlaşması, Çağrı Merkezi Hizmetleri sektörünün ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan ve diksiyonu düzgün nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Kabul Koşulları
Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. YGS Puan Türü; YGS-4’dır.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir. Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimini sağlamak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çağrı Merkezi Hizmetleri alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. AYŞE GENÇ  agenc@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
6Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
8Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.
9Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10İletişim kurabilme, işletme içi ve işletme dışı insan odaklı iletişim becerisini kullanabilir.
11Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme, çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olur.
12Temel işletme faaliyetleri hakkında bilgi edinir ve müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama yönetimi, halkla ilişkiler ve sosyal medya yönetimi konusunda kendini geliştirir, deneyimlerini uygulamada kullanır.
13Hukuki kavramları öğrenir ve hukuki sorumlulukları yerine getirir,iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında kendini geliştirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TDE 291 İLETİŞİME GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
BYA 215 HALKLA İLİŞKİLER 2+0 2 Zorunlu
BAN 115 GENEL MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
CMH 101 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ -I 3+0 4 Zorunlu
BYA 109 TEMEL HUKUK 2+0 3 Zorunlu
BYA 115 EKONOMİ - I 2+0 3 Zorunlu
MBM 107 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 2+1 3 Zorunlu
BYA 101 İŞLETME - I 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
BYA 104 İŞLETME-II 2+0 2 Zorunlu
BYA 108 EKONOMİ-II 2+0 2 Zorunlu
BYA 103 TİCARİ MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
CMH 102 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ -II 3+0 4 Zorunlu
PDR 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+0 3 Zorunlu
PLM 206 PAZARLAMA YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
ASC 213 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
BCT 110 STAJ UYGULAMASI(30 İŞ GÜNÜ) 0+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMH 201 DİKSİYON -I 2+1 4 Zorunlu
BYA 203 MESLEKİ YABANCI DİL-I 4+0 5 Zorunlu
CMH 203 TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM 2+1 3 Zorunlu
HLK 255 PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 217 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
OTI 147 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 2+13Seçmeli
PLM 112 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+03Seçmeli
YBS 203 İLERİ OFİS UYGULAMALARI 3+13Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 219 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+03Seçmeli
EKNM 201 İSTATİSTİK - I 3+03Seçmeli
ISG 233 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+03Seçmeli
MLY 213 BORÇLAR HUKUKU 2+03Seçmeli
OTI 121 STRATEJİK YÖNETİM 3+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CMH 202 DİKSİYON -II 2+1 4 Zorunlu
BYA 204 MESLEKİ YABANCI DİL-II 4+0 5 Zorunlu
BYA 111 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 2+0 3 Zorunlu
HLT 220 HALKLA İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
BYA 205 KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BURO 216 ÇEVRE KORUMA 2+02Seçmeli
BYA 105 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
HLT 212 HALKLA İLİŞKİLER ORTAM VE ARAÇLARI 2+02Seçmeli
PAZA 222 MARKA YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
SBO 327 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 107 BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ 2+03Seçmeli
BYA 206 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
EKNM 202 İSTATİSTİK - II 3+03Seçmeli
EMY 215 GİRİŞİMCİLİK 2+03Seçmeli
OGK 204 İLK YARDIM 2+03Seçmeli
PLM 108 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ   ** *   *  
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ   ** *   *  
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİZ **  *   *   
ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ -IZ******   *   
ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ -IIZ******   *   
DİKSİYON -IZ **** *  *   
DİKSİYON -IIZ **** *  *   
EKONOMİ - IZ    ** * *   
EKONOMİ-IIZ *** *       
GENEL MATEMATİKZ   *** *     
HALKLA İLİŞKİLERZ****  *  * * 
HALKLA İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİZ** ****  * * 
İLETİŞİME GİRİŞZ***** *  *   
İŞLETME - IZ** * *   * * 
İŞLETME-IIZ** * *   * * 
KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISIZ*         * *
MESLEKİ YABANCI DİL-IZ    *   **   
MESLEKİ YABANCI DİL-IIZ    *   **   
PAZARLAMA İLETİŞİMİZ***   *    * 
PAZARLAMA YÖNETİMİZ***  *     * 
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARIZ ****    **  
PSİKOLOJİYE GİRİŞZ   **    **  
STAJ UYGULAMASI(30 İŞ GÜNÜ)Z******   * * 
TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİMZ * ** *  *   
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİZ ***  *      
TEMEL HUKUKZ * ***   ** *
TİCARİ MATEMATİKZ*    * *     
TÜRK DİLİ - IZ  *** *      
TÜRK DİLİ - IIZ  * * *  *   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS ***     *   
BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİS** *       * 
BORÇLAR HUKUKUS*   *       *
ÇEVRE KORUMAS  ****   **  
DAVRANIŞ BİLİMLERİS  ****   **  
GİRİŞİMCİLİKS *****   *   
HALKLA İLİŞKİLER ORTAM VE ARAÇLARIS*    *   * * 
İLERİ OFİS UYGULAMALARIS **   *      
İLK YARDIMS    **   **  
İNGİLİZCE - IS  *     **   
İNGİLİZCE - IIS  *     **   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS   ****   *  
İSTATİSTİK - IS *   * * *   
İSTATİSTİK - IIS *   * * *   
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS   **     * *
MARKA YÖNETİMİS**       * * 
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS** **    *** 
MESLEK ETİĞİS  ****   **  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS *****     * 
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİS   **      * 
STRATEJİK YÖNETİMS**** *   * * 
YÖNETİM VE ORGANİZASYONS******   *   
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU