741 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

GENEL BİLGİLER
Program, 2012 yılında Acıpayam Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü altında açılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM kılavuzuna girmiş ve aynı yılda eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Program normal öğretim programı olup, programın kontenjanı 60'tır. Öğretim dili Türkçe'dir. Hazırlık sınıfı yoktur. İlk mezunlarını 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında vermiştir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı yönetici ve üst kademe idarecilerine yardımcı ve işlerini kolaylaştırmaya çalışan etkili bir çalışan yetiştirmeye çalışır.

Amaçlar
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. YGS Puan Türü; YGS-4’dır.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları
Program mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkemiz için büro faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için destek olmak üzere bu alanda eğitim görmüş yeterli sayıda ara eleman sağlayacaktır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. AYŞE GENÇ  agenc@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yönetici asistanlığı ile ilgili çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını kullanma becerisi kazanır.
2Meslek ile ilgili problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olmakla birlikte bilim, teknoloji ve mesleki alandaki gelişmeleri takip ederek kendisini ve diğer çalışanları geliştirme becerisi elde eder.
3Yöneticilik vasıflarını geliştirir(Liderlik,pazarlama,organizasyonlar,kriz yönetimi,zaman yönetimi vb.),tüm departmanlarla takım halinde çalışma becerisine sahip olur,motivasyon edici unsurları öğrenir.
4Kalite ve toplam kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olur.
5Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
6İletişim kurabilme, işletme içi ve işletme dışı insan odaklı iletişim becerisini kullanabilir.
7Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme, çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olur.
8Mesleki alanda almış olduğu eğitimi kullanabilme becerisine sahip olur.
9Yöneticinin seyahat,randevu,iletişim,toplantı gibi organizasyonlarını düzenleyebilme becerisine sahip olur.
10Teori ile pratik arasındaki bağ kurar.
11Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis yazılımlarını kullanabilir.
13İnsiyatif kullanabilme, alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturabilme, yaratıcılık becerisi kazandırabilme, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine, yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olur,
14Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
BYA 109 TEMEL HUKUK 2+0 3 Zorunlu
BYA 103 TİCARİ MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
BYA 111 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 2+0 3 Zorunlu
BYA 107 KLAVYE TEKNİKLERİ 3+1 4 Zorunlu
BYA 113 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI 3+1 4 Zorunlu
BYA 115 EKONOMİ - I 2+0 3 Zorunlu
BYA 101 İŞLETME - I 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
BYA 104 İŞLETME-II 2+0 2 Zorunlu
BCT 110 STAJ UYGULAMASI(30 İŞ GÜNÜ) 0+0 7 Zorunlu
BYA 108 EKONOMİ-II 2+0 2 Zorunlu
BYA 102 MUHASEBE 3+1 4 Zorunlu
BYA 112 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 2+1 3 Zorunlu
- Seçmeli 2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 105 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
BYA 211 İLETİŞİM 2+02Seçmeli
BYA 215 HALKLA İLİŞKİLER 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 201 BÜRO YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
BYA 203 MESLEKİ YABANCI DİL-I 4+0 4 Zorunlu
BYA 205 KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI 3+0 3 Zorunlu
BYA 207 BİLGİ YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
BYA 209 TOPLANTI YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli - 3 3+1 3 Seçmeli
- Seçmeli - 3 3+1 3 Seçmeli
- Seçmeli - 3 3+1 3 Seçmeli
- Seçmeli - 3 3+1 3 Seçmeli
- Seçmeli - 3 3+1 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 205 FİNANSAL YÖNETİM 3+03Seçmeli
BYA 213 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2+03Seçmeli
BYA 219 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+03Seçmeli
BYS 255 SEKTÖR UYGULAMALARI 3+13Seçmeli
PAZR 101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+03Seçmeli
SBKY 207 ANAYASA HUKUKU 3+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 202 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 4+0 5 Zorunlu
BYA 206 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0 3 Zorunlu
BYA 208 MESLEKİ YAZIŞMALAR 3+1 4 Zorunlu
BYA 204 MESLEKİ YABANCI DİL-II 4+0 5 Zorunlu
BYA 212 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 3+1 4 Zorunlu
BYA 214 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 217 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
EMY 215 GİRİŞİMCİLİK 2+03Seçmeli
PAZR 112 İŞLETME YÖNETİMİ II 2+03Seçmeli
SBO 327 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ**************
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ**************
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ**************
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİZ**************
BİLGİ YÖNETİMİZ**************
BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARIZ**************
BÜRO YÖNETİMİZ**************
DOSYALAMA VE ARŞİVLEMEZ**************
EKONOMİ - IZ**************
EKONOMİ-IIZ**************
İŞLETME - IZ**************
İŞLETME-IIZ**************
KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISIZ**************
KLAVYE TEKNİKLERİZ**************
MESLEKİ YABANCI DİL-IZ**************
MESLEKİ YABANCI DİL-IIZ**************
MESLEKİ YAZIŞMALARZ**************
MUHASEBEZ**************
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ**************
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARIZ**************
STAJ UYGULAMASI(30 İŞ GÜNÜ)Z**************
TEMEL HUKUKZ**************
TİCARİ MATEMATİKZ**************
TOPLANTI YÖNETİMİZ**************
TÜRK DİLİ - IZ**************
TÜRK DİLİ - IIZ**************
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIZ**************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ANAYASA HUKUKUS**************
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMAS**************
FİNANSAL YÖNETİMS**************
GİRİŞİMCİLİKS**************
HALKLA İLİŞKİLERS**************
İLETİŞİMS**************
İNGİLİZCE - IS**************
İNGİLİZCE - IIS**************
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS**************
İŞLETME YÖNETİMİ IS**************
İŞLETME YÖNETİMİ IIS**************
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS**************
MESLEK ETİĞİS**************
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS**************
SEKTÖR UYGULAMALARIS**************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU