353 ANESTEZİ

GENEL BİLGİLER
Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan sağlık meslek elemanıdır.

Amaçlar
Bu program anestezi uzmanlarının yardımcı teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır.


Kabul Koşulları
Düz lise ve Sağlık Meslek liselerinin anestezi bölümünden mezun olmak, ÖSYM başkanlığınca yapılan öğrenci seçme sınavına girmeleri ve yeterli sayısalpuan almaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Pamukkale Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin en az 2,25 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce Pamukkale Üniversitesine kayıt olup programından ders alan öğrencilerin en az 2,30 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları
Anestezi Teknikeri olarak devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışırlar.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Anestezi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Pamukkale Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin en az 2,25 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce Pamukkale Üniversitesine kayıt olup programından ders alan öğrencilerin en az 2,30 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. PINAR İLİ+90 258 296 4386 pili@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SELMA KIRAÇ+90 258 296 4408 skirac@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
11- Toplumun yoğun bakımlarda ve operasyonlarda gereksinimi olan güvenli havayolu yönetimi ve anestezi hizmetlerini sunar.
22- Değişen dünya ile birlikte özellik arz eden anestezi ihtiyaçlarını karşılar.
33- Mesleki bilgilere en üst düzeyde sahip olup bunları çalışma ortamında kullanır.
44- Eleştirel düşünen, evrensel değerlere sahip akademik bilgi ve araştırma sonuçlarını birleştiren bir anlayışla mesleğini yapar.
55- Ulusal anlamda anestezi ve hasta izleme konularında aksaklıkları değerlendirerek çözüm politikaları üretir ve problemlerin çözümünde katkı sağlar.
66- Birlikte çalıştığı anestezi ve cerrahi ekipler ile etkili iletişim kurar.
77- Alanında güncel bilgileri takip edebilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisini kullanır.
88- Alanının gerektirdiği düzeyde kayıt, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
99- Kurum ve kuruluşlarda işe giriş sınavlarında lisansüstü eğitim giriş sınavlarında öncelikli olarak tercih edilir.
1010-Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri benimser.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ANE 101 TEMEL BİYOKİMYA 2+0 2 Zorunlu
ANE 103 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
ANE 105 ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
ANE 111 ANATOMİ 2+0 2 Zorunlu
ANE 113 HASTALIKLAR BİLGİSİ - I 3+0 2 Zorunlu
ANE 115 İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 2 Zorunlu
ANE 117 FİZYOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
ANE 121 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ - I 2+0 2 Zorunlu
ANE 123 MESLEK ETİĞİ 1+0 1,5 Zorunlu
TGT 116 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+0 1,5 Zorunlu
ANE 126 MESLEKİ UYGULAMALAR 2+1 2 Zorunlu
- Program Dışı Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AMB 214 AFET YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 119 SAĞLIK ALANINDA MESLEKİ RİSKLER VE KORUNMA 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
FZY 229 HALK OYUNLARI I 2+02Seçmeli
TDS 129 ADLİ TIP UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
TDS 237 HIZLI OKUMA VE ANLAMA 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 119 ETKİLİ ÖĞRENME 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ANE 104 İLK YARDIM 2+0 1,5 Zorunlu
ANE 112 FARMAKOLOJİ 2+0 1,5 Zorunlu
ANE 114 HASTALIKLAR BİLGİSİ - II 3+0 2 Zorunlu
ANE 118 ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ - II 3+3 3,5 Zorunlu
ANE 120 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ - II 1+1 1,5 Zorunlu
ANE 127 KLİNİK UYGULAMALAR 3+2 3 Zorunlu
ANE 130 STAJ 0+0 6,5 Zorunlu
ISLE 111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+1 2 Zorunlu
- Program Dışı Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AMB 214 AFET YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 119 SAĞLIK ALANINDA MESLEKİ RİSKLER VE KORUNMA 2+02Seçmeli
DYZ 122 SAĞLIK KAYITLARI VE HASTALIK BİLDİRİMLERİ 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
TDS 129 ADLİ TIP UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
TDS 237 HIZLI OKUMA VE ANLAMA 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 119 ETKİLİ ÖĞRENME 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANE 201 UYGULAMALI ANESTEZİ REANİMASYON - I 8+20 22 Zorunlu
ANE 209 ANESTEZİK FARMAKOLOJİ 1+0 2 Zorunlu
AMB 219 EKG YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
ANE 107 STERİLİZASYON ESASLARI VE YÖNTEMLERİ 2+0 2 Zorunlu
- Program Dışı Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AMB 214 AFET YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 119 SAĞLIK ALANINDA MESLEKİ RİSKLER VE KORUNMA 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
FZY 229 HALK OYUNLARI I 2+02Seçmeli
TDS 129 ADLİ TIP UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
TDS 237 HIZLI OKUMA VE ANLAMA 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 119 ETKİLİ ÖĞRENME 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANE 124 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2+0 2 Zorunlu
- Alan Seçmeli-1 7+20 26 Seçmeli
- Program Dışı Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANE 208 UYGULAMALI ANESTEZİ REANİMASYON - II 7+2026Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AMB 214 AFET YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 119 SAĞLIK ALANINDA MESLEKİ RİSKLER VE KORUNMA 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
FZY 229 HALK OYUNLARI I 2+02Seçmeli
TDS 129 ADLİ TIP UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
TDS 237 HIZLI OKUMA VE ANLAMA 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 119 ETKİLİ ÖĞRENME 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ANATOMİZ  ***   **
ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ - IZ***** **
ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ - IIZ***** **
ANESTEZİK FARMAKOLOJİZ*****     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ **   *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ *   
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ - IZ***** **
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ - IIZ***** **
EKG YÖNETİMİZ          
ENFEKSİYON HASTALIKLARIZ***       
FARMAKOLOJİZ*****     
FİZYOLOJİZ  ** *  * 
HASTALIKLAR BİLGİSİ - IZ  *  *  * 
HASTALIKLAR BİLGİSİ - IIZ  *  *  * 
İLETİŞİM BECERİLERİZ*  **  * *
İLK YARDIMZ* **   * *
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİZ  **      
KLİNİK UYGULAMALARZ          
MESLEK ETİĞİZ   * *   *
MESLEKİ UYGULAMALARZ*****     
STAJZ          
STERİLİZASYON ESASLARI VE YÖNTEMLERİZ  * **    
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZ       *  
TEMEL BİYOKİMYAZ  *       
TIBBİ TERMİNOLOJİZ  ****** *
TÜRK DİLİ - IZ    
TÜRK DİLİ - IIZ****   ***
UYGULAMALI ANESTEZİ REANİMASYON - IZ***  ***  
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ADLİ TIP UYGULAMALARIS          
AFET YÖNETİMİS          
BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERS         *
ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLARS  **     *
DRAMAS     *    
ETKİLİ ÖĞRENMES          
GÖRSEL PROGRAMLAMAS       *