357 TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

GENEL BİLGİLER
Programa 1996 yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Amaçlar
Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarındaki çeşitli laboratuvarlarda günlük rutin çalışmaları en iyi şekilde yürütebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış laboratuvar teknikerlerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Kendi alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek ve böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır.


Kabul Koşulları
ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan öğrenci seçme sınavına girmeleri ve yeterli sayısal puan almaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Pamukkale Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin en az 2,25 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce Pamukkale Üniversitesine kayıt olup programından ders alan öğrencilerin en az 2,30 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları
Mezunlar, tüm kamu, özel, asker hastanesi, üniversite ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki Basit hizmet laboratuvarında ve gözetimli hizmet laboratuvarında, kapsamlı hizmet laboratuvarında, eğitim hizmet laboratuvarında ve test bazında referans yetkili laboratuvarında görev alabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Pamukkale Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin en az 2,25 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce Pamukkale Üniversitesine kayıt olup programından ders alan öğrencilerin en az 2,30 akademik ortalama ve 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. PINAR İLİ+90 258 296 4386 pili@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SELMA KIRAÇ+90 258 296 4408 skirac@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Kendi dilini iyi kullanır. (okuduğunu anlamak, doğru ve düzgün ifade etmek, hatasız yazmak, düzgün ve anlaşılır konuşmak.)
2İletişim becerilerine sahip olur. (Hasta, hasta yakını, çevredeki kişilerle, doktorlarla ve birlikte çalıştığı meslektaşları ile anlaşabilmek için gereklidir.)
3Evrensel değerlere, düşünme becerilerine sahip, araştırmacı bir anlayışla mesleğini yapar.
4Mesleki bilgiler edinerek bunları çalışma ortamında kullanır.
5Laboratuvar araç – gereçleri ve test cihazlarının kullanım öncesi bakım ve kontrollerini yapar.
6Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri, gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlar.
7Laboratuvar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar.
8Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.
9Mesleki alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eder.
10Bireysel gelişimini destekleyip, ilave yeterlilikleri kazanmayı benimser.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TLA 101 TEMEL BİYOKİMYA 2+0 2 Zorunlu
TLA 103 GENEL MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ 2+2 3 Zorunlu
TLA 109 FİZYOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
TLA 111 ANATOMİ 2+0 2 Zorunlu
TGT 116 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+0 2 Zorunlu
TLA 105 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 2+2 3 Zorunlu
ANE 103 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
ANE 124 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2+0 1,5 Zorunlu
- Alan Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Alan Seçmeli-2 1+2 2 Seçmeli
- Program Dışı Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TLA 113 İLETİŞİM BECERİLERİ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TLA 115 LAB. TEKNİKLERİ VE ENSTRUMANTASYON 1+22Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 119 SAĞLIK ALANINDA MESLEKİ RİSKLER VE KORUNMA 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
FZY 229 HALK OYUNLARI I 2+02Seçmeli
TDS 129 ADLİ TIP UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 119 ETKİLİ ÖĞRENME 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 119 GENEL BİYOLOJİ 2+02Seçmeli
TLA 121 GENEL KİMYA 2+02Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TLA 102 KLİNİK BİYOKİMYA - I 2+2 2,5 Zorunlu
TLA 108 PATOLOJİ 1+2 2 Zorunlu
TLA 112 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 2+0 1,5 Zorunlu
TLA 124 İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER 2+2 2 Zorunlu
TLA 128 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ - I 2+2 2,5 Zorunlu
TLA 126 TEMEL MESLEKİ BECERİLER 2+0 1,5 Zorunlu
TLA 130 STAJ 0+0 6,5 Zorunlu
- Alan Seçmeli-3 2+0 1,5 Seçmeli
- Alan Seçmeli-3 2+0 1,5 Seçmeli
- Program Dışı Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TLA 110 İLK YARDIM 2+01,5Seçmeli
TLA 114 HEMATOLOJİ 2+01,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AMB 124 MESLEKİ İNGİLİZCE 2+02Seçmeli
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 122 SAĞLIK KAYITLARI VE HASTALIK BİLDİRİMLERİ 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
FZY 229 HALK OYUNLARI I 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 119 GENEL BİYOLOJİ 2+02Seçmeli
TLA 120 GENİTAL SİSTEM VE EMBRİYOLOJİ 2+02Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TLA 207 BİYOİSTATİSTİK 1+2 3 Zorunlu
TLA 211 SİTOLOJİ 2+2 4 Zorunlu
TLA 221 ÇEVRE YÖNETİMİ 1+0 2 Zorunlu
TLA 231 KLİNİK BİYOKİMYA - II 2+2 4 Zorunlu
TLA 237 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ – II 2+2 4 Zorunlu
TLA 233 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 2+2 3 Zorunlu
ISLE 111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+1 2 Zorunlu
- Alan Seçmeli-4 1+0 2 Seçmeli
- Alan Seçmeli-4 1+0 2 Seçmeli
- Alan Seçmeli-4 1+0 2 Seçmeli
- Program Dışı Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANE 107 STERİLİZASYON ESASLARI VE YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli
TLA 213 HALK SAĞLIĞI VE DEONTOLOJİ 2+02Seçmeli
TLA 215 BİYOFİZİK 1+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AMB 213 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ 2+02Seçmeli
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
FZY 229 HALK OYUNLARI I 2+02Seçmeli
TDS 129 ADLİ TIP UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
TDS 235 GENİTAL SİSTEM VE EMBRİYOLOJİ 2+02Seçmeli
TDS 237 HIZLI OKUMA VE ANLAMA 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 119 GENEL BİYOLOJİ 2+02Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TLA 204 TİBBİ LB.UYG.(HEM.MİK.BYK.PAT.TBG) 0+28 28 Zorunlu
- Program Dışı Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Program Dışı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AMB 124 MESLEKİ İNGİLİZCE 2+02Seçmeli
AMB 214 AFET YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BIL 102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+02Seçmeli
CGL 228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2+02Seçmeli
DYZ 216 ÜRİNER SİSTEM GELİŞİMİ VE ANOMALİLERİ 2+02Seçmeli
DYZ 217 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSELLİK 2+02Seçmeli
DYZ 218 ÇALIŞMA ALANLARINDA YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR 2+02Seçmeli
DYZ 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
DYZ 220 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2+02Seçmeli
FZY 115 YÜZME - I 1+22Seçmeli
FZY 227 GÖRSEL SANATLAR 2+02Seçmeli
FZY 229 HALK OYUNLARI I 2+02Seçmeli
TDS 222 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ 2+02Seçmeli
TDS 235 GENİTAL SİSTEM VE EMBRİYOLOJİ 2+02Seçmeli
TGT 117 İŞARET DİLİ 2+02Seçmeli
TGT 210 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+02Seçmeli
TGT 212 DRAMA 2+02Seçmeli
TGT 213 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1+12Seçmeli
TLA 119 GENEL BİYOLOJİ 2+02Seçmeli
TLA 227 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
TLA 235 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :