394 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, özel ve kamu kuruluşlarının halka açık yüzünü temsil ederek kuruma karşı olumlu algıları oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda diğer pazarlama faaliyetlerine destek olmak için reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlayıp uygulayabilen, teorik ve teknik altyapısı yüksek ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. Program kapsamında, kurum ya da ürün/hizmete yönelik imaj ve itibar oluşumuna katkı sağlayabilecek mesajların oluşturulması için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini içeren ve en etkili biçimde bu süreçlerin işlenmesine yönelik hem kuramsal hem de uygulamalı içeriğe sahip dersler bulunmaktadır.

Amaçlar
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında uluslararası bilgi ve becerilerle donanmış, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilen, toplumsal konulara duyarlı, iletişim becerisi yüksek, yaratıcı, eleştirel ve çözüm üretebilen bakış açılara sahip, gerek kamu, gerekse özel sektörün halkla ilişkiler, reklam ve diğer tanıtım birimlerinde çalışabilecek nitelikte geleceğin profesyonellerini yetiştirmektir. halkla ilişkiler ve tanıtım alanında ihtiyaç duyulan, gerekli tüm donanıma sahip profesyonel iletişimcileri yetiştirmek için sosyal, siyasal, beşeri ve iletişim alanında öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği ve yeniliklere açık her türlü teorik ve uygulamalı içeriğe sahip kaliteli eğitimin verilmesi ve bu eğitim sonucunda iletişim yönetimi gücünün bilincinde olan uzmanların dört yarı yıllık bir yüksek öğretim sonucunda iş hayatına daha kısa sürede hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.


Kabul Koşulları
en az lise mezunu olan öğrencilerin YGS sınavından normal öğrenim için en az 299.87, ikinci öğrenim için 278.809 puan alması gerekmektedir

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için 2 şartı yerine getirmelidir. Bu şartlardan biri bölüm derslerinin tamamını alması ve bu derslerden başarılı olmasıdır. Diğer şart ise mezuniyet ortalamasının yönetmelikte yazan ortalamaya eşit veya büyük olmasıdır.

İstihdam Olanakları
Halkla İlişkiler ve tanıtım bölümü mezunları, reklam ajansları, halkla ilişkiler şirketleri, medya planlama ve satın alma şirketleri, çeşitli kuruluşların reklam ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için 2 şartı yerine getirmelidir. Bu şartlardan biri bölüm derslerinin tamamını alması ve bu derslerden başarılı olmasıdır. Diğer şart ise mezuniyet ortalamasının yönetmelikte yazan ortalamaya eşit veya büyük olmasıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Tüketici davranışı ve etkili, ikna edici iletişim becerileri konusunda yeterli bilgi ve uygulama düzeyine sahip olmak,
2Edinilen bu bilgiler temelinde kurumun iç ve dış paydaşlarıyla etkili iletişim kurabilmek
3Bireysel ve kurumsal iletişim hedefleri doğrultusunda ikna edebilme becerisini kazanmak,
4Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla ilgili iletişim sorunlarını en zorlu koşullarda dahi tespit edebilmek, tanımlamak, analiz etmek; bu soruna yönelik uygun ve etkili iletişim yöntemlerini belirleyerek uygulayabilmek,
5Uluslar arası platformdaki mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü takip edebilecek, uluslar arası iş çalışmalarında kullanılabilecek orta düzeyde yabancı dil bilgi yeterliliğine sahip olmak,
6Temel hukuk bilgisi üzerinde iletişim hukukuyla ilgili yeterli bilinç düzeyine sahip olmak, üstlenilen iletişim çalışmalarında hukuki sorumlulukların bilinciyle hareket edebilmek,
7İşletme yönetimi ve organizasyon alanında temel bilgileri edinmek, karşılaşılan mesleki sorunların belirlenmesi ve çözümünde yönetim bilimleri çerçevesinde kazanılan bilgileri kullanabilmek,
8Kurum ya da ürün/hizmete yönelik imaj ve itibar oluşumuna katkı sağlayabilecek iletişim çalışmalarının yapılması için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleriyle ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak,
9Değişime açık, toplumsal konulara duyarlı, eleştirel ve çözüm üretebilen bakış açılarına sahip, yaratıcı ve girişimci nitelikler kazanmak, pratik düşünme becerisini edinmek,
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemek ve bu doğrultuda kişisel gelişim sürecine devam etmek;
11Bilimsel araştırma yöntemleri temelinde iletişim araştırma yöntemleriyle ilgili edinilen bilgileri, mesleki problemlerin tespit edilmesinde, tanımlanmasında, analiz edilmesinde ve çözümünde etik değerleri dikkate alarak kullanabilmek,
12Yetki çerçevesinde bağımsız karar verebilme becerisine sahip olmak, duygu ve düşünceleri sözlü ya da sözsüz, açık ve net bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilmek,
13Mesleki çalışmalarda kullanılabilecek bilgisayar programları, bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmak ve etkin biçimde kullanabilme becerisini kazanmak,
14Edinilen disiplinlerarası bilgiler sonucunda toplumsal, kültürel, siyasi ve sosyal konuları ya da değişimleri belirleme, analiz etme ve sonuçları mesleki çalışmalarda kullanabilme becerisini kazanmak,
15İletişim çalışmalarının kurum kimliği ve hedefleriyle tutarlı ve eşgüdümlü olması gerektiği bilincine sahip olmak, planlama ve uygulama süreçlerini bu bilinç temelinde yürütebilmek,
16Edinilen disiplinlerarası bilgileri, yine disiplinlerarası bilimsel ve mesleki çalışmaları destekleyecek biçimde kullanabilmek,
17Üstlenilen sorumluluklar temelinde iletişim ve yönetsel çalışmaları bireysel olarak yürütebilmek,
18Yapılacak iletişim çalışmalarında takım çalışmasına uygun olarak sorumlulukları üstlenebilmek ve takım ruhu bilincinde hareket edebilmek,
19Halkla ilişkiler, reklamcılık, siyasal iletişim vb alanlarda kullanılan tüm iletişim araç ve teknikleri konusunda bilgi ve uygulama donanımına sahip olmak,
20Mesleki, ahlaki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
PZR 261 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+0 4 Zorunlu
MHSB 103 GENEL İŞLETME 3+0 4 Zorunlu
HLK 105 İLETİŞİM BİLGİSİ - I 2+0 4 Zorunlu
HLK 107 HALKLA İLİŞKİLER - I 4+0 5 Zorunlu
- HLT_SEÇMELİ_1_1 2+0 3 Seçmeli
- HLT_SEÇMELİ_1_2 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : HLT_SEÇMELİ_1_1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 125 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK 2+03Seçmeli
HLK 123 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
MLY 111 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : HLT_SEÇMELİ_1_2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 408 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+03Seçmeli
HLK 121 KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 135 İNGİLİZCE I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
HLT 112 HALKLA İLİŞKİLER-2 3+0 5 Zorunlu
HLT 115 GİRİŞİMCİLİK 3+0 4 Zorunlu
HIT 411 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI VE ÖRNEK OLAY ANALİZİ 3+0 4 Zorunlu
- HLT_SEÇMELİ_2 2+0 3 Seçmeli
- HLT_SEÇMELİ_2 2+0 3 Seçmeli
- HLT_SEÇMELİ_2_1 3+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : HLT_SEÇMELİ_2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLK 106 İLETİŞİM BİLGİSİ - II 2+03Seçmeli
HLT 208 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
HLT 217 GRAFİK TASARIM VE ANİMASYON UYGULAMALARI 2+03Seçmeli
RSO 111 FOTOĞRAFÇILIK 2+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : HLT_SEÇMELİ_2_1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUSI 319 PAZARLAMA İLKELERİ 3+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 136 İNGİLİZCE II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLK 251 ETKİNLİK YÖNETİMİ 4+0 5 Zorunlu
HIT 317 HALKLA İLİŞKİLERDE ORTAM VE ARAÇLAR 3+0 5 Zorunlu
HIT 203 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
HIT 222 SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL KAMPANYALAR 3+0 4 Zorunlu
HLT 206 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI 4+0 5 Zorunlu
- HLT_SEÇMELİ_3 2+0 3 Seçmeli
- HLT_SEÇMELİ_3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : HLT_SEÇMELİ_3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLK 130 İLETİŞİM VE MODERNLİK 2+03Seçmeli
HLK 230 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 2+03Seçmeli
HLT 203 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMYO 351 ENDÜSTRİYE DAYALI İŞBAŞI EĞİTİMİ 0+18 18 Zorunlu
HMYO 451 İŞYERİ EĞİTİMİ 10+2 12 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ  *   *** * ** ** *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ * *    *          
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİZ                    
ENDÜSTRİYE DAYALI İŞBAŞI EĞİTİMİZ                    
ETKİNLİK YÖNETİMİZ                    
GENEL İŞLETMEZ                    
GİRİŞİMCİLİKZ                    
HALKLA İLİŞKİLER - IZ********************
HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARIZ                    
HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI VE ÖRNEK OLAY ANALİZİZ                    
HALKLA İLİŞKİLER-2Z                    
HALKLA İLİŞKİLERDE ORTAM VE ARAÇLARZ                    
İLETİŞİM BİLGİSİ - IZ********************
İŞYERİ EĞİTİMİZ                    
REKLAMCILIĞA GİRİŞZ                    
SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL KAMPANYALARZ                    
TÜRK DİLİ - IZ****  ****** *******
TÜRK DİLİ - IIZ****   *** * *******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS                    
FOTOĞRAFÇILIKS                    
GENEL HUKUK BİLGİSİS                    
GRAFİK TASARIM VE ANİMASYON UYGULAMALARIS                    
İLETİŞİM BİLGİSİ - IIS********************
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİS                    
İLETİŞİM VE MODERNLİKS                    
İNGİLİZCE IS                    
İNGİLİZCE IIS                    
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS                    
KÜLTÜR TARİHİS                    
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS                    
PAZARLAMA İLKELERİS                    
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARIS                    
SOSYAL SORUMLULUK VE ETİKS                    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU