345 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

GENEL BİLGİLER
2017-2018 Güz Yarıyılı itibari ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programımızın 155 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bilgisayar ve Elektronik Laboratuvarlarımız mevcuttur. Programımızda kadrolu 4 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Amaçlar
Biyomedikal cihazlar konusunda yeterli bilgiye sahip, biyomedikal cihazlarda elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen öğrenciler yetiştirmek. Biyomedikal cihazlar alanında uzman Tekniker yetiştirmek.


Kabul Koşulları
Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan öğrenciler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programına başlamaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında mevcut olan (toplam 120 AKTS kredisi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü stajını tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanından ön lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda , biyomedikal cihaz üreten fabrikalarda, biyomedikal cihazlar için teknik destek ve servis hizmeti sunan işletmelerde görev alabilirler ve kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında mevcut olan (toplam 120 AKTS kredisi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü stajını tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanından ön lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi ADİLE SARI+90 258 2123788 1217 aozdemir@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. NİYAZİ DÜDÜK+90 258 2123788 1186 nduduk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sağlık alanında kullanılan tıbbi ve teknik cihazlar hakkında bilgi sahibi olur.
2Tıbbi ve teknik cihazların tamir, bakım kalibrasyon, kurulum ve söküm işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
3Tıbbi cihazları kullanacak sağlık personellerine tıbbi cihazların kullanım ve işletim eğitimini verebilir.
4Tıbbi cihazların satın alma işlemleri sırasında teknik şartnameleri hazırlayabilir ve uygun cihazın seçimini yaparak satınalma birimine teknik destek sağlar.
5Mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilecek temel bilgisayar bilgisine sahip olur.
6Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
7Yeni teknolojileri öğrenerek kendini sürekli geliştirebilir ve eğitebilir.
8Sorunların çözümünde bilimsel yöntemler kullanmayı benimser ve problem çözme becerisini geliştirir.
9Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. Kendisine verilen görevleri yerine getirir.
10Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilme, bilgi paylaşabilme, ekip çalışması yapabilme, teknik yardımda bulunabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahip olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
BCT 121 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ 2+0 5 Zorunlu
BCT 115 MATEMATİK I 2+0 3 Zorunlu
BCT 123 DOGRU AKIM DEVRE ANALİZİ 2+1 6 Zorunlu
BCT 127 SAYISAL ELEKTRONİK 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Okul Seçmeli 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 125 ÖLÇME TEKNİĞİ 2+03Seçmeli
BCT 213 İŞLETME YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
BCT 223 TIBBİ BİLİŞİM 2+03Seçmeli
BCT 230 İLETİŞİM 2+03Seçmeli
ENE 115 BİLGİSAYAR 1+13Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Okul Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKMY 159 ÇEVRE KORUMA 2+03Seçmeli
IKMY 163 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 2+03Seçmeli
IKMY 165 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
IKMY 183 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
BCT 116 MATEMATİK II 2+0 3 Zorunlu
BCT 124 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 2+1 4 Zorunlu
BCT 126 TEMEL ELEKTRONİK 3+0 4 Zorunlu
BCT 108 BİYOKİMYA 3+0 3 Zorunlu
BCT 106 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
AEK 218 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER 2+03Seçmeli
BCT 221 CİHAZ KURULUMU VE SÖKÜMÜ 2+03Seçmeli
BCT 225 ARIZA ANALİZİ 2+03Seçmeli
IENE 223 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 214 ARIZA GİDERME 2+03Seçmeli
BCT 227 MESLEK ETİĞİ 2+03Seçmeli
BCT 231 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2+03Seçmeli
BCT 235 BAKIM VE SARF MALZEME 2+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 251 BİYOMEDİKAL LABORATUVAR CİHAZLARI 3+0 5 Zorunlu
BCT 252 FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER 2+1 5 Zorunlu
BCT 250 MİKRODENETLEYİCİLER 2+1 5 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 220 GÖZ TANI VE TEDAVİ CİHAZLARI 2+03Seçmeli
BCT 222 LAZER VE TIPTA UYGULAMALARI 2+03Seçmeli
BCT 234 BİYOMEDİKAL İŞARET İŞLEME 2+03Seçmeli
BCT 253 AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM CİHAZLARI 3+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 217 TAŞ KIRMA CİHAZLARI 2+03Seçmeli
BCT 224 DESTEK SİSTEM VE CİHAZLARI 2+03Seçmeli
BCT 233 FİZİK TEDAVİ CİHAZLARI 2+03Seçmeli
BCT 254 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE IŞINLI TEDAVİ CİHAZLARI 3+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 203 TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONU 3+03Seçmeli
BCT 208 KALİBRASYON 3+03Seçmeli
BCT 210 TIBBİ CİHAZLARDA BİYOLOJİK TEHDİTLER 3+03Seçmeli
BCT 239 GİRİŞİMCİLİK 3+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 219 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2+03Seçmeli
BCT 226 MEKATRONİK 2+03Seçmeli
BCT 229 BİYOMALZEMELER 2+03Seçmeli
BCT 236 TIBBİ CİHAZ TASARIMI 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BCT 215 WEB TASARIMI 2+03Seçmeli
BCT 216 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
BCT 218 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+03Seçmeli
BCT 249 BİYOİSTATİSTİK 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IMOD 258 İŞYERİ EĞİTİMİ 3+27 21 Zorunlu
IKMY 254 STAJ (30 İŞ GÜNÜ) 0+0 9 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİZ***   ** *
ANATOMİ VE FİZYOLOJİZ  *  **  *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ       ***
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ       ***
BİYOKİMYAZ* *   ** *
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİNE GİRİŞZ*   * ****
BİYOMEDİKAL LABORATUVAR CİHAZLARIZ****   * *
DOGRU AKIM DEVRE ANALİZİZ *    ** *
FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLERZ* * ***  *
İŞYERİ EĞİTİMİZ**********
MATEMATİK IZ   *  *** 
MATEMATİK IIZ   *  *** 
MİKRODENETLEYİCİLERZ* * ** * *
SAYISAL ELEKTRONİKZ *    ** *
STAJ (30 İŞ GÜNÜ)Z**********
TEMEL ELEKTRONİKZ *    *   
TÜRK DİLİ - IZ     * ***
TÜRK DİLİ - IIZ     * ***
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAS ** * ** *
AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM CİHAZLARIS****   * *
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS     *** *
ARIZA ANALİZİS***   ** *
ARIZA GİDERME S* *  *** *
BAKIM VE SARF MALZEMES****  *  *
BİLGİSAYARS          
BİYOİSTATİSTİKS       * *
BİYOMALZEMELERS* *  *****
BİYOMEDİKAL İŞARET İŞLEMES *  * ** *
CİHAZ KURULUMU VE SÖKÜMÜS ***      
ÇEVRE KORUMAS       ** 
DESTEK SİSTEM VE CİHAZLARIS****   * *
FİZİK TEDAVİ CİHAZLARIS****   * *
GİRİŞİMCİLİKS      ****
GÖZ TANI VE TEDAVİ CİHAZLARIS**   ***  
GÜÇ ELEKTRONİĞİS *        
İLETİŞİMS     *   *
İNGİLİZCE - IS       ***
İNGİLİZCE - IIS       ***
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS       ***
İŞLETME YÖNETİMİS     *** *
KALİBRASYONS **  *** *
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARIS   * *  * 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS     * ***
LAZER VE TIPTA UYGULAMALARIS* *  *****
MEDYA OKURYAZARLIĞIS        **
MEKATRONİKS*** *  * *
MESLEK ETİĞİS      * **
ÖLÇME TEKNİĞİS * ***  **
SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLERS          
TAŞ KIRMA CİHAZLARIS****  *  *
TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONUS * ***  **
TIBBİ BİLİŞİMS* * ***  *
TIBBİ CİHAZ TASARIMIS***** ** *
TIBBİ CİHAZLARDA BİYOLOJİK TEHDİTLERS* *   ****
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE IŞINLI TEDAVİ CİHAZLARIS**** *** *
TIBBİ TERMİNOLOJİS*     **  
WEB TASARIMIS    ***  *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU